Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Okręgu Bóżniczego Wilczyn (pow. koniński)

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
Księgi metrykalne gminy żydowskiej Wilczyn (pow. koniński) 1827-1939
- brak danych - 1827 - 1828
1831 - 1844
1849 - 1939
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes system ZoSIA
System rejestracji stanu cywilnego obowiązujący w latach 1808-1939/1945 na ziemiach polskich wchodzących w skład Księstwa Warszawskiego i następnie Królestwa Polskiego.
Do 1808 r. na ziemiach polskich nie istniał system rejestracji stanu cywilnego osób wyznania mojżeszowego. W 1808 r. na obszarze Księstwa Warszawskiego wprowadzono pierwszy na ziemiach polskich, oparty na francuskim Kodeksie Napoleona, system rejestracji stanu cywilnego, który w założeniach miał być świecki i niezależny od wyznania, a akty stanu cywilnego mieli sporządzać i prowadzić świeccy urzędnicy stanu cywilnego. W praktyce, m.in. z braku wykształconych osób, często obowiązki urzędników stanu cywilnego powierzano duchownym właściwym ze względu na miejsce, w którym zaistniał fakt stanowiący przesłankę do sporządzenia danego aktu. Duchowni ci właściwi byli również w zakresie rejestrowania stanu cywilnego osób wyznań niechrześcijańskich, w tym wyznania mojżeszowego.
Obowiązujący od 1826 r. Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego utrzymał rejestrację świecką w odniesieniu do religii niechrześcijańskich, w tym. judaizmu, którą sprawowali burmistrzowie lub inni wyznaczeni urzędnicy municypalni. W 1830 r. wyznaczono okręgi urzędów stanu cywilnego, pokrywające się z jednym lub kilkoma okręgami dozorów bóżniczych, a akty stanu cywilnego urzędnik sporządzał na podstawie prowadzonej przez wyznaczonych rabinów tzw. księgi zapisów (posiadała wiele cech księgi stanu cywilnego).
W okresie międzywojennym (1918-1939) utrzymano rozwiązania przejęte po zaborcach, tzn. obowiązywał religijny system rejestracji stanu cywilnego. Stan cywilny ludności wyznania mojżeszowego w dalszym ciągu rejestrowali urzędnicy świeccy.
W 1940 r., na terenach włączonych do państwa niemieckiego (III Rzeszy) w 1939 r., religijny system rejestracji stanu cywilnego zastąpiono systemem świeckim, tzn. utworzono na wzór niemiecki okręgi i urzędy stanu cywilnego, a sporządzanie aktów stanu cywilnego powierzono świeckim urzędnikom, działającym na podstawie niemieckiego prawa o rejestracji stanu cywilnego.
Po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej na krótko (1944/1945 r.) częściowo przywrócono rejestrację stanu cywilnego na zasadach obowiązujących przed 1940 r. Natomiast od 1946 r. ujednolicono na obszarze całego państwa polskiego prowadzenie rejestracji stanu cywilnego wprowadzając świeckie okręgi i urzędy stanu cywilnego.
W zasadzie przez cały omawiany okres urzędnik stanu cywilnego lub osoba pełniąca jego funkcje, prowadził dwa egzemplarze ksiąg stanu cywilnego, zwanych też rejestrami. W pierwszym, tzw. unikacie, w odrębnych księgach zapisywano jeden rodzaj zdarzeń, tzn. akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Poszczególne księgi prowadzono nawet przez wiele lat, do wyczerpania wolnych kart. Natomiast drugi egzemplarz, tzw. duplikat, składał się z jednorocznych ksiąg, w których w osobnych częściach zapisywano akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Obok wspomnianych ksiąg (rejestrów) urzędnik stanu cywilnego gromadził dokumenty potwierdzające zdolność prawną osób do zawarcia małżeństwa, tzw. alegata lub aneksy. Z reguły były to odpisy aktów urodzenia, akty znania, odpisy aktów zgonów nieżyjącego współmałżonka, a czasami także zapowiedzi wygłaszane w parafii.
Do 1866 r. językiem urzędowym, w jakim sporządzano akty stanu cywilnego był język polski, następnie, do około 1916 r., obowiązującym był język rosyjski. W okresie tym w aktach stosowano podwójną datację według kalendarza gregoriańskiego i juliańskiego. W okresie istnienia państwa polskiego językiem urzędowym był język polski, natomiast w czasie okupacji niemieckiej (1940-1944/1945) język niemiecki.
Podział na serie:
Akta urodzeń, rejestry urodzeń, daty skrajne: 1857-1901, 6 j.a.
Zapowiedzi, akta małżeństw, alegata, daty skrajne: 1871-1913, 3 j.a.
Akta zgonów, daty skrajne: 1861-1905, 4 j.a.
Księgi łączne, daty skrajne: 1827-1939, 26 j.a.
Inw. ks. - system ZoSIA.
W zbiorze zmikrofilmowano 25 j.a. o sygn.: 1-25 (nr 0: 25340-25364)
Show all units in the collection:
Units in series:: 6.1 Urodzenia, małżeństwa, zgony
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
54/848/0/6.1/1 Duplikat urodzeń, małżeństw i zmarłych 1827 12
54/848/0/6.1/2 Duplikat urodzeń, małżeństw i zmarłych 1828 12
54/848/0/6.1/3 Duplikat urodzeń, małżeństw i zmarłych 1831 10
54/848/0/6.1/4 Duplikat urodzeń, małżeństw i zmarłych 1832 13
54/848/0/6.1/5 Duplikat urodzeń, małżeństw i zmarłych 1833 12
54/848/0/6.1/6 Duplikat urodzeń, małżeństw i zmarłych 1834 11
54/848/0/6.1/7 Duplikat urodzeń, małżeństw i zmarłych 1835 10
54/848/0/6.1/8 Duplikat urodzeń, małżeństw i zmarłych 1836 11
54/848/0/6.1/9 Duplikat urodzeń, małżeństw i zmarłych 1837 11
54/848/0/6.1/10 Duplikat urodzeń, małżeństw i zmarłych 1838 11
54/848/0/6.1/11 Duplikat urodzeń, małżeństw i zmarłych 1839 12
54/848/0/6.1/12 Duplikat urodzeń, małżeństw i zmarłych 1840 13
54/848/0/6.1/13 Duplikat urodzeń, małżeństw i zmarłych 1841 12
54/848/0/6.1/14 Duplikat urodzeń, małżeństw i zmarłych 1842 12
54/848/0/6.1/15 Duplikat urodzeń, małżeństw i zmarłych 1843 14
54/848/0/6.1/16 Duplikat urodzeń, małżeństw i zmarłych 1844 15
54/848/0/6.1/17 Duplikat urodzeń, małżeństw i zmarłych 1849 14
54/848/0/6.1/18 Duplikat urodzeń, małżeństw i zmarłych 1850 11
54/848/0/6.1/19 Duplikat urodzeń, małżeństw i zmarłych 1851 12
54/848/0/6.1/20 Duplikat urodzeń, małżeństw i zmarłych 1852 12
54/848/0/6.1/21 Duplikat urodzeń, małżeństw i zmarłych 1853 12
54/848/0/6.1/22 Duplikat urodzeń, małżeństw i zmarłych 1854 13
54/848/0/6.1/23 Duplikat urodzeń, małżeństw i zmarłych 1855 14
54/848/0/6.1/24 Duplikat urodzeń, małżeństw i zmarłych 1856 15
54/848/0/6.1/25 Duplikat urodzeń, małżeństw i zmarłych 1858 17

Amount of archival material

39

39

0

0.19

0.19

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -