Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta miasta Margonin

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Pile
- brak danych - [1905]1921 - 1950
- brak danych - 1905 - 1905
1921 - 1950
Zarząd Miejski w Margoninie-**-Miejska Rada Narodowa w Margoninie tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
W skład zespołu Akta miasta Margonin wchodzą przede wszystkim materiały archiwalne wytworzone przez zarząd i miejską radę narodową w latach 1945 - 1950. Margonin w okresie zaborów wchodził w skład Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Należał do rejencji bydgoskiej i powiatu chodzieskiego. Statut miasta opracowany został na podstawie prawa miejskiego z dnia 17 marca 1831 roku. Organem decydującym w sprawach gospodarki miejskiej oraz zarządzania miasta była rada miejska. Przy radzie działały różne komnisje, np. do spraw szkolnych, budowlanych czy wojskowych. Kompetencje komisji również szczegółowo określał statut. Władzę wykonawczą stanowiło kolegium magistrackie składające się z burmistrza, sekretarza miejskiego i rajców. W tym kształcie administracja istniała aż do końca I wojny światowej. Po jej zakończeniu zgodnie z traktatem wersalskim Margonin wrócił do odrodzonego państwa polskiego wchodząc w skład województwa poznańskiego i powiatu chodzieskiego. Dziewięcioosobowa rada, wybrana po raz pierwszy w listopadzie 1921 roku, czuwała nad całością gospodarki miejskiej i przekazywała wykonanie poszczególnych spraw magistratowi, złożonemu z burmistrza i 2 ławników. Radę i magistrat (od 1933 roku - zarząd miejski) wybierano na 6 lat. Do zadań rady należało uchwalanie podatków i budżetu miejskiego, nadzór nad policją, szkołami, rzeźnią, opieka nad ubogimi i sierotami oraz nabywanie i zbywanie nieruchomości.
Wraz z końcem okupacji hitlerowskiej samorzutnie ukształtowały się władze miejskie w postaci bumistrza, jego zastępcy i Tymczasowej Rady Miejskiej Margonina. Pierwsze protokołowane posiedzenie rady odbyło się 10 lutego 1945 roku. Już 23 marca tego roku, w oparciu o ustawę KRN z 11 września 1944 roku, powstały Miejska Rada Narodowa w Margoninie i Zarząd Miejski w Margoninie. Rada liczyła 20 osób, zaś zarząd był pięcioosobowy. Rada kontrolowała poczynania zarządu, który też powoływała. W 1950 roku ustawą z 29 marca zniesiono dotychczasowe władze wprowadzając system rad narodowych jako terenowych organów władzy państwowej.
[Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Z. Ziółkowska, Piła 1975]
Okres zaboru pruskiego:
Gazownia miejska z roku 1905; 2 j.a.

Okres międzywojenny:
Bezpieczeństwo i porządek publiczny z roku 1939; 1 j.a.
Rejestry mieszkańców z lat 1931-1939; 2 j.a
Zarządzenia władz nadrzędnych z lat 1921- 1928; 5 j.a.
Obchody świąt z lat 1924-1934; 1 j.a.

Okres powojenny:
Protokóły posiedzeń zarządu miejskiego z lat 1946-1950; 2 j.a.
Protokóły sesji rady miejskiej z lat 1945-1950; 7 j.a.
- brak danych -

Amount of archival material

20

20

0

0.34

0.34

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -