Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Starostwo Powiatowe w Chodzieży

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Pile
- brak danych - [1902]1919 - 1939
- brak danych - 1902 - 1917
1919 - 1939
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Starostwo Powiatowe w Chodzieży rozpoczęło swą działalność w roku 1919. Przejęło ono działalność dawnej landratury w Chodzieży. Starostwo stanowiło organ wykonawczy starosty powiatowego jako przedstawiciela rządu, sprawującego władzę jednoosobowo, jako szefa administracji ogólnej. Starosta czuwał nad porządkiem publicznym i bezpieczeństwem, współdziałał z władzami wojskowymi przy poborze rekruta, w sprawach zaopatrzenia i kwestii mobilizacyjnych, orzekał w sprawach postępowania przymusowego w administracji, nadzorował działalność organów samorządowych. Był ponadto przewodniczącym wydziału powiatowego. Wewnętrzną organizację starostw oraz tryb ich urzędowania ustalało rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych z dnia 30 kwietnia 1930 roku, ogłoszone w Dzienniku Ustaw R.P. nr 55, poz. 464. Zasadnicze zmiany organizacyjne związane z działalnością starostw wprowadziło rozporządzenie o podziale władz na zespolone i niezespolone w 1932 roku.
W starostwie działały referaty: ogólny, organizacyjny, bezpieczeństwa, administracyjny, wojskowy, karno-administracyjny, opieki społecznej, sanitarny, weterynaryjny, spraw inwalidów wojennych, ochrony lasów i budowlany. W 1933 roku powstały dwa nowe referaty, rolnictwa i melioracyjny, w związku z likwidacją urzędów ziemskich i melioracyjnych. Funkcjonowanie starostwa przerwała okupacja hitlerowska.
[Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Z. Ziółkowska, Piła 1957]
Akta dotyczące szkół z lat [1914]1919-1924; 5 j. a.
Statystyka cen i rolna z lat 1937, 1939; 2 j. a.
Sprawozdania sytuacyjne starosty z lat 1931, 1939; 4 j. a.
Sprawy narodowościowe i meldunkowe z lat 1930-1931, 1938-1939; 5 j. a.
Sprawy budżetowe z lat [1917]1933-1934; 2 j. a.
Sprawy budowlane z lat [1909-1910]; 1 j. a.
Protokoły z posiedzeń z lat 1930-1931; 1 j. a.
Sprawy administracyjne, związki i stowarzyszenia z lat [1902]1932; 2 j. a.
- brak danych -

Amount of archival material

22

22

0

0.35

0.35

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -