Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Sanoku - Delegatura w Lesku

Archiwum Państwowe w Przemyślu
- brak danych - 1945-1950
- brak danych - 1945 - 1950
- brak danych - nie
administracja specjalna - zarząd mieniem, straty wojenne, przesiedlenia - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
spis roboczy Yes - brak danych -
- brak danych - - brak danych - - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
56/10/0/1/1 Akta dotyczące działalności i organizacji (miesięczne sprawozdania opisowe, osadnictwo i bezpieczeństwo repatriantów) 1945 0
56/10/0/1/2 Akta zdawczo-odbiorcze majątków pozostawionych przez ludność ukraińską, sprawozdania z ich lustracji 1945 0
56/10/0/2.1/3 Pisma dotyczące pism poufnych i tajnych (zarządzenie z dnia 25 XI 1946 w sprawie wydalenia obywateli radzieckich przebywających nielegalnie w Polsce, odpis instrukcji w sprawie przesiedlenia ludności polskiej w związku z decyzją Komisji Mieszanej do delimitacji granicy) 1946, 1950 0
56/10/0/2.2/4 Korespondencja dotycząca spraw osadniczych i przesiedleńczych (protokół zdawczo-odbiorczy przyjęcia agend, wykaz liczbowy gospodarstw ewakuowanych do ZSRR oraz osiedlonych repatriantów, spis wydanych lekarstw w czasie akcji "W") 1946-1948 0
56/10/0/2.2/5 Zestawienie nieruchomości ziemskich pozostałych po osobach przesiedlonych do ZSRR wg gromad i gmin pow. leskiego łącznie z wykazami imiennymi 1946-1948 0
56/10/0/2.2/6 Sprawy osadnictwa wiejskiego (korespondencja, wykazy przekazanych władzom ziemskim akt osiedleńczych, protokół zdawczo-odbiorczy dot. przekazania spraw osadnictwa rolnego Starostwu Powiatowemu) 1948 0
56/10/0/2.2/7 Miesięczne sprawozdania (opisowe i cyfrowe) z działalności w zakresie przesiedleń, osadnictwa oraz z akcji osadnictwa spółdzielczo-parcelacyjnego 1946-1948 0
56/10/0/2.3/8 Miesięczne sprawozdania statystyczne (sprawozdania transportowe wzór C, o ruchu repatriantów i przesiedleńców na punkcie docelowym, zestawienia wydanych zaświadczeń na przejazd koleją wzór E) 1947-1949 0
56/10/0/2.4/9 Miesięczne sprawozdania (opisowe i cyfrowe) z działalności w zakresie przesiedleń, osadnictwa oraz akcji spółdzielczo-parcelacyjnej) 1949-1950 0
56/10/0/2.4/10 Akta dotyczące pomocy udzielonej repatriantom i przesiedleńcom (wykazy artykułów żywonościowych, imienne zestawienia wydanej odzieży podczas akcji delimitacyjnej) 1949 0
56/10/0/2.5/11 Protokoły z obrad 1948-1950 0
56/10/0/2.5/12 Sprawozdania tygodniowe Powiatowej Rady Społecznej OSP z akcji przesiedleńczo-osiedleńczej 1947-1948 0
56/10/0/2.6/13 Akta dotyczące osiedlenia nieruchomości miejskich poukraińskich, położonych na terenie Leska 1945-1950 0
56/10/0/2.6/14 Wykazy obiektów miejskich i rolniczych po osobach ewakuowanych do ZSRR położonych na terenie miasta Leska 1947-1948 0
56/10/0/-/24 Wykazy stanu budynków ewakuowanych gospodarstw w poszczególnych gminach powiat Lesko 1945-1946 0
1 2 3

Amount of archival material

45

14

0

0.57

0.08

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -