Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Przemyślu

Archiwum Państwowe w Przemyślu
- brak danych - 1945-1950
- brak danych - 1944 - 1950
1945 - 1950
- brak danych - nie
administracja specjalna - zarząd mieniem, straty wojenne, przesiedlenia - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
- brak danych - - brak danych - - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
56/15/0/1/1 Sprawozdania opisowe Inspektora dotyczące ewakuacji ludności polskiej z terenów zagrożonych bandami UPA i osadnictwa wojskowego 1945 0
56/15/0/1/2 Sprawozdania Referatu (z działalności) za miesiąc sierpień 1945 1945 0
56/15/0/1/3 [Zestawienia okresowe zgłoszonych wolnych miejsc pracy i zarejestrowanych poszukujących pracy wg zawodów] 1945-1946 0
56/15/0/2.1/4 [Akta dotyczące spraw organizacyjnych - instrukcje służbowe, podziały czynności, wykazy obsady personalnej, podział rzeczowy teczek, wykazy] 1945-1950 0
56/15/0/2.1/5 [Protokoły inspekcji i zarządzenia poinspekcyjne, kontrole wewnętrzne] 1945-1950 0
56/15/0/2.1/6 Sprawozdania opisowe z działalności poszczególnych referatów za rok 1945 1946 0
56/15/0/2.2/7 Wykaz osób internowanych przybyłych z ZSRR z obozów 1946 0
56/15/0/2.2/8 Akta poufne i tajne (dot. repatriacji obywateli radzieckich i niemieckich, repatriacji dzieci polskich z ZSRR, sprawa nieruchomości byłych ukraińskich instytucji kredytowych, zarządzenia pokontrolne i sprawozdania z wykonania, zalec. repatriantów) 1946-1949 0
56/15/0/2.2/9 [Protokoły z posiedzeń Komisji do spraw delimitacji granicy państwowej między Rzeczypospolitą Polską a ZSRR: odpisy protokołów plany ewakuacji ludności, instrukcje, spisów osób zgłaszających się do przesiedlenia] 1948 0
56/15/0/2.3/10 Zestawienia (statystyczne) ruchu repatriacyjnego i reemigracyjnego z poszczególnych państw 1947-1949 0
56/15/0/2.3/11 Sprawozdania miesięczne (opisowe) z pomocy udzielonej repatriantom oraz przebiegu akcji przesiedleńczej 1947-1950 0
56/15/0/2.3/12 [Miesięczne sprawozdania statystyczne z zakresu wykonania planu repatriacji i przesiedleń oraz akcji osadniczej] 1947 0
56/15/0/2.3/13 [Miesięczne sprawozdania statystyczne z zakresu wykonania planu repatriacji i przesiedleń oraz akcji osadniczej] 1948 0
56/15/0/2.3/14 [Miesięczne sprawozdania statystyczne z zakresu wykonania planu repatriacji i przesiedleń oraz akcji osadniczej] 1949-1950 0
56/15/0/2.3/15 [Sprawozdania miesięczne i okresowe opisowe z działalności Powiatowego Oddziału w zakresie akcji przesiedleńczej i osadnictwa] 1948-1949 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Amount of archival material

55

55

0

0.85

0.85

0.00

Amount of non-archival material

50

0.95

- brak danych -