Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Państwowy Urząd Repatriacyjny Wojewódzki Oddział w Rzeszowie

Archiwum Państwowe w Przemyślu
- brak danych - [1944] 1945-1950 [1951]
- brak danych - 1944 - 1944
1945 - 1950
1951 - 1951
- brak danych - tak
administracja specjalna - zarząd mieniem, straty wojenne, przesiedlenia polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
- brak danych - Dział Ogólny 1945–1950, sygn. 1–17 (zarządzenia Centralnego Zarządu i własne, sprawy organizacyjne, sprawozdania z działalności, protokoły z posiedzeń naczelników powiatowych oddziałów PUR);
Referat Statystyki i Ewidencji [1946] 1948–1949, sygn. 18–23 (sprawozdania z ruchu repatriantów i przesiedleńców, z wyników akcji przesiedleńczej, z wydanych orzeczeń odszkodowawczych);
Inspektor Wojewódzki 1945–1950, sygn. 24–27 (sprawozdania z kontroli Wojewódzkiego Oddziału PUR, protokoły z kontroli powiatowych oddziałów PUR);
Dział Finansowo-Budżetowy [1948] 1949–1950, sygn. 28–31 (preliminarze budżetowe zamknięcia rachunkowe, akcja oszczędnościowa);
Dział Prawny 1945–1950, sygn. 32–401 (sprawozdania z czynności działu, orzeczenia odszkodowawcze, pomoce ewidencyjne do orzeczeń odszkodowawczych);
Dział Planowania i Statystyki 1945–1947, sygn. 402–418 (zestawienia ruchu repatriantów oraz wydanych zapomóg i posiłków, wykazy gospodarstw poukraińskich i poniemieckich, wykazy ludności przesiedlonej na Ziemie Odzyskane, plany akcji osadniczej i sprawozdania z ich wykonania);
Dział Osadnictwa [1944] 1945–1948, sygn. 419–459 (opisowe i statystyczne sprawozdania z akcji przesiedleńczej i osadnictwa, akta dot. zagospodarowania terenów połemkowskich i poukraińskich, meldunki sytuacyjne dot. bezpieczeństwa w powiecie leskim, sanockim, jarosławskim i przemyskim; akta dot. osadnictwa wojskowego, akcji „W”, sprawozdania statystyczne z akcji osiedleńczej opracowane przez starostwa powiatowe województwa rzeszowskiego, protokoły przekazania akt osadnictwa starostwom powiatowym);
Dział Przesiedleńczy 1948–1950, sygn. 460–468 (instrukcje w sprawie przesiedleń na Ziemie Zachodnie, sprawozdania z akcji przesiedleń spółdzielczo-parcelacyjnych, sprawozdania z rozprowadzenia kredytu, wykazy obiektów opuszczonych);
Dział Etapowy 1945–1950, sygn. 469–484 (zestawienia repatriantów ze wschodu i z zachodu, sprawozdania z działalności punktów etapowych, sprawozdania z wydanej żywności i odzieży);
Dział Transportowy 1945–1950, sygn. 485–502 (sprawozdania statystyczne z działalności referatów transportowych powiatowych oddziałów PUR, sprawozdania Wojewódzkiego Oddziału z ruchu transportów repatriantów i przesiedleńców);
Dział Zdrowia 1945–1949, sygn. 503–508 (sprawozdania statystyczne ze stanu sanitarnego punktów etapowych, z ruchu chorych i obrotu lekami, sprawozdania sanitarne z akcji „W”);
Likwidator [1948–1949] 1950–1951, sygn. 509–525 (akta likwidacyjne Wojewódzkiego Oddziału i powiatowych oddziałów PUR);
Zbiór okólników i zarządzeń 1944–1959, sygn. 526–534 (okólniki i zarządzenia władz i urzędów związanych z działalnością państwowych urzędów repatriacyjnych).
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
56/3/0/1/1 Instrukcje Zarządu Centralnego PUR (dot. ogólnej organizacji i podziału pracy w Urzędach Repatriacyjnych) 1945-1950 0
56/3/0/1/2 Okólniki i zarządzenia Zarządu Centralnego PUR w Łodzi (dot. działów ogólnych, spraw personalnych, finansowo-budżetowych, spraw prawnych oraz działów transportowych) 1945-1950 0
56/3/0/1/3 Okólniki i zarządzenia Zarządu Centralnego PUR w Łodzi (dotyczące Działów Etapowych, spraw osadnictwa i przesiedleń, działów zdrowia) 1945-1950 0
56/3/0/1/4 Zarządzenia WO PUR (dla Oddziałów Powiatowych, dotyczące referatów ogólnych, finansowo-budżetowych, etapowych, personalnych, prawnych i korespondencji tajnej i poufnej) 1945-1950 0
56/3/0/1/5 Okólniki własne Oddziału Wojewódzkiego PUR w Rzeszowie 1945-1949 0
56/3/0/1/6 Instrukcje i zarządzenia własne Oddziału Wojewódzkiego PUR w Rzeszowie 1945-1947 0
56/3/0/1/7 Instrukcje i zarządzenia własne Wojewódzkiego Oddziału PUR w Rzeszowie 1948-1950 0
56/3/0/1/8 Zarządzenia Wojewódzkiego Oddziału PUR (dla Oddziałów Powiatowych, dotyczące spraw osadnictwa i przesiedleń oraz referatów transportowych) 1945-1950 0
56/3/0/1/9 [Sprawy organizacyjne - instrukcje dotyczące organizacji Wojewódzkiego i Powiatowych Oddziałów PUR] oraz sprawozdania ze stanu organizacji [1944] 1945-1950 0
56/3/0/1/10 Roczne i miesięczne sprawozdania z działalności Wojewódzkiego Oddziału PUR i jednostek podległych za lata 1945-1947 (m-c VII) 1945-1947 0
56/3/0/1/11 Sprawozdania opisowe z działalności Wojewódzkiego Oddziału PUR (miesięczne) oraz jednostek podległych za lata 1948-1950 1948-1950 0
56/3/0/1/12 Monograficzne opracowania działalności Powiatowych Oddziałów PUR (w Krośnie, Nisku, Mielcu, Dębicy, Jarosławiu, Łańcucie, Przemyślu, Rzeszowie) 1949 0
56/3/0/1/13 Protokoły posiedzeń Naczelników Powiatowych Oddziałów PUR i Kierowników Działów Wojew. Oddz. w Wojewódzkim Oddziale PUR w Rzeszowie 1945-1950 0
56/3/0/1/14 [Zarządzenia i korespondencja dot. przesiedlenia ludności w związku z akcją delimitacyjną, dot. repatriacji dzieci niemieckich, osadnictwa w pasie przygranicznym] 1947-1950 0
56/3/0/1/15 Spis akt archiwalnych (przekazany do składnicy akt) 1945-1950 0
1 2 3 4 ... 16 17 18 19 20 ... 33 34 35 36

Amount of archival material

534

534

0

9.70

9.70

0.00

Amount of non-archival material

809

4.70

- brak danych -