Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum podworskie Mycielskich z Wiśniowej

Archiwum Państwowe w Rzeszowie
- brak danych - 1816-1939
- brak danych - 1816 - 1939
- brak danych - tak
archiwa rodzinno-majątkowe - - polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Wieś Wiśniowa koło Strzyżowa jest położona na trasie przy drodze Rzeszów-Strzyżów-Krosno. Miejscowość ta była wymieniona w dokumentach z XIV i XV w. W pierwszej połowie XVI w. jej właścicielem został Spytko z Jarosławia, a potem jego córka Anna , która przekazała majątek synowi Stanisławowi Odrowążowi. Następnie drogą kupna wieś nabył Seweryn Bauer . Kolejnymi właścicielami byli Firlejowie, Mniszchowie, Drzewieccy i Jabłonowscy. Firlejowie zbudowali tam piętrowy ,na rzucie prostokąta dwór myśliwski. Obiekt ten został rozbudowany na okazałą rezydencję przez Jabłonowskich . W połowie XIX w. od Jabłonowskich wieś odkupiła rodzina Krzyszkow-skich.W 1868r. Wiśniową wraz z pobliskimi miejscowościami nabył hr. Franciszek Mycielski, zorien-towany w postępowych kierunkach rolnictwa europejskiego, który unowocześnił swój majątek, prze-prowadzając meliorację i zakładając wzorową hodowlę bydła. Jako działacz i prezes Towarzystwa Rolniczego w Krakowie organizował kursy rolnicze i wystawy . Publikował artykuły o tematyce rol-nej kierowane do lokalnej społeczności. Propagował nowoczesne metody gospodarowania na Pogórzu Strzyżowskim. Zmarł w1901r. w Wiśniowej i pochowany został na cmentarzu parafialnym .
W rękach rodziny Mycielskich dobra te przetrwały do 1944r. kiedy to zostały na mocy dekre-tu PKWN o realizacji reformy rolnej przejęte na rzecz Skarbu Państwa, a następnie zostało utworzone Państwowe Gospodarstwo Rolne.
Akta dotyczą głównie spraw finansowych (rachunki, dowody potwierdzające odbiór pieniędzy, korespondencja w sprawach finansowych, rozliczenia ) i majątkowych typu wypi-sy z akt sądowych i notarialnych, wykazy dzierżawionych dóbr, akta sprzedaży-kupna. Część materiałów związana jest z gospodarowaniem dobrami spoza Wiśniowej, głównie położo-nych w Wielkopolsce. - brak danych -

Amount of archival material

25

25

0

0.30

0.30

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -