Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum Państwowe w Rzeszowie

Archiwum Państwowe w Rzeszowie
Previous archive Next archive
4688.0 4700.0
- brak danych - 13
- brak danych - - brak danych -

Oddział I Nadzoru nad Narastającym Zasobem Archiwalnym
Oddział II Gromadzenia, Opracowania i Zabezpieczania Zasobu
Oddział III Informacji i Udostępniania
Ośrodek Badań Historii Żydów
Dział Finansowo-Księgowy
Dział Administracyjno-Gospodarczy
Oddział w Sanoku

Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Rzeszowie zostało powołane 10 listopada 1950 r. zarządzeniem ówczesnego Ministra Oświaty. Etat dla pracownika przydzielono dopiero w czerwcu 1951 r. Archiwum nie posiadało także lokalu - zostało umieszczone na strychu Ratusza w dwóch pomieszczeniach o powierzchni 40 m2. Na biuro natomiast został przydzielony lokal przy ul. Langiewicza 7 o powierzchni 12 m2, lecz bez żadnego zabezpieczenia sanitarnego.
Nowa placówka pierwsze akta przejęła z Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Rzeszowie 8 czerwca 1951 r. Były to archiwalia Zarządu Miejskiego z lat 1832-1944. W sumie przejęto około 130 mb akt. W tym okresie uchwałą Nr 115/51 Prezydium MRN przydzieliło dla potrzeb archiwum nowy budynek. Była to tzw. "mała synagoga", zniszczona w okresie wojny i wymagająca kapitalnego remontu oraz adaptacji dla celów archiwalnych. Prace budowlane przeprowadzono w niej w latach 1958-1961. Do momentu przejęcia nowego obiektu działalność archiwum była mocno ograniczona.
Sytuację lokalową w niewielkim stopniu poprawiło rzeszowskie Muzeum, które w 1957 r. po uzyskaniu dla siebie pomieszczeń poklasztornych przy ul. 3 Maja wyraziło zgodę na korzystanie z magazynów mieszczących się w Rynku pod nr 6. Pomieszczenia te - choć wilgotne i nie nadające się na cele archiwalne - umożliwiały tymczasowo przejmowanie akt opuszczonych lub przechowywanych w jeszcze gorszych warunkach. Brak jednak odpowiedniej bazy lokalowej był podstawą decyzji o zmianie statusu rzeszowskiej placówki. Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych zarządzeniem Nr 11 z 30 września 1952 r. przeniósł tymczasowo siedzibę Wojewódzkiego Archiwum Państwowego z Rzeszowa do Przemyśla. Archiwum rzeszowskie przekształcone zostało w Powiatowe Archiwum Państwowe, a od 29 grudnia 1952 r. zaczęło funkcjonować jako Oddział Terenowy.
Statut nadany Oddziałowi przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych zarządzeniem z dnia 17 grudnia 1954 r. określił jego teren działania. Były to miasto Rzeszów i powiaty kolbuszowski, rzeszowski i łańcucki, a nieco później także dębicki i ropczycki.
W tym okresie została ukształtowana sieć archiwów województwa rzeszowskiego. 28 lipca 1952 r. powołano Powiatowe Archiwum Państwowe w Jaśle, przekształcone następnie na Oddział Terenowy. Obejmowało powiaty jasielski, gorlicki, krośnieński i strzyżowski. Od września 1953 r. funkcjonowało Powiatowe Archiwum Państwowe w Tarnobrzegu, obejmujące działaniem powiaty tarnobrzeski, mielecki i Stalową Wolę. W 1954 r. zostało utworzone Powiatowe Archiwum Państwowe w Sanoku dla powiatów sanockiego, brzozowskiego, leskiego i ustrzyckiego. W 1963 r. powołano archiwum w Przeworsku dla powiatów przeworskiego, leżajskiego i niżańskiego. Ponadto Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Rzeszowie z siedzibą w Przemyślu sprawowało bezpośredni nadzór archiwalny nad powiatami przemyskim, jarosławskim i lubaczowskim.
Tak ukształtowana sieć archiwalna województwa rzeszowskiego przetrwała do nowego podziału administracyjnego kraju, jaki miał miejsce w latach 1972-1975. U progu tych przekształceń zmieniła się siedziba Wojewódzkiego Archiwum Państwowego. Na podstawie Zarządzenia Nr 51 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 23 grudnia 1970 r. Oddział Terenowy WAP w Rzeszowie został przemianowany na Wojewódzkie Archiwum Państwowe. W Przemyślu powrócono do Oddziału Terenowego.
Centralne położenie Rzeszowa w województwie, powstanie w mieście wyższych uczelni, a także zdecydowana poprawa warunków lokalowych to główne przyczyny, które skłoniły NDAP do podjęcia tej decyzji.
Synagoga, przejęta w 1961 r. przez rzeszowskie Archiwum, została wyposażona w głównej części w konstrukcję metalową regałów, rozbudowaną w latach 1971-1976. Pozwoliło to na zwiększenie powierzchni magazynowej w sumie do 736 m2 i umożliwiło przyjęcie około 4000 mb akt. Wzrosła też ranga archiwum. Zakres działalności powiększył się o nadzór i koordynację pracy archiwów terenowych. Nowy statut z marca 1971 r. określił zadania i organizację placówki, w której zostały utworzone następujące oddziały:
Akta do roku 1944,
Akta po roku 1944,
Informacji, Ewidencji i Udostępniania Zasobu,
Administracyjno-Finansowy.
Ponadto obok oddziałów istniały ciała kolegialne głównie zajmujące się zasobem. Należały do nich: Komisja Metodyczna, Wojewódzka Komisja Oceny Materiałów Archiwalnych, Zespół do Opiniowania i Zakupu Archiwaliów. W związku z tym wzrosło zatrudnienie. Liczba etatów z 2 w 1952 r. i 6 w 1960 r. powiększyła się do 21 w 1975 r. Rok 1975 był rokiem kolejnych zmian w sieci archiwalnej. Praktycznie od 1976 r. zaczęły działać Wojewódzkie Archiwa Państwowe w Przemyślu i Tarnobrzegu z siedzibą w Sandomierzu, a Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Rzeszowie swoją opieką objęło teren nowych województw rzeszowskiego i krośnieńskiego - w tym ostatnim poprzez swoje placówki w Sanoku i Jaśle.
Zakończenie działalności prezydiów rad narodowych, likwidacja powiatów, a także wielu zjednoczeń spowodowała pod koniec lat 70-tych znaczny wzrost zasobu archiwalnego. Stąd starania o nowe obiekty. Sprawy te znalazły się w centrum uwagi w latach 80-tych.
W wyniku podjętych zabiegów władz archiwalnych, zrozumienia problemu przez administrację terenową i przeznaczenia przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych dodatkowych pieniędzy na remonty udało się poszerzyć i unowocześnić bazę lokalową. Do najważniejszych osiągnięć w tej dziedzinie należało przejęcie na własność i przeprowadzenie kapitalnego remontu budynku przy ul. Bożnicza 2 w Rzeszowie, synagogi przy Placu Zamkowym w Sanoku oraz zakup nowego budynku w Skołyszynie i jego adaptacja dla celów archiwalnych. W związku z tym znacznie polepszyły się warunki lokalowe i poszerzyła powierzchnia magazynów archiwum w Rzeszowie i oddziałach terenowych w województwie krośnieńskim.
Przeniesione zostały siedziby oddziałów: w Sanoku z ul. Kościuszki 5 do budynku przy ul. Rynek 10, z Jasła z ul. Lenartowicza 9 do Skołyszyna. Poprawiło się wyposażenie nowych obiektów w niezbędne sprzęty i urządzenia potrzebne do prawidłowego funkcjonowania placówki. Magazyny wzbogaciły się o nowe regały i specjalne regało-szuflady dla przechowywania map, zakupiono kserografy, czytniki do mikrofilmów, sprzęt audiowizualny, elektryczne i elektroniczne maszyny do pisania, komputery. Równolegle z poszerzeniem bazy lokalowej i jej doposażeniem powiększyło się też zatrudnienie - w 1993 r. pracowało w AP w Rzeszowie i oddziałach terenowych 29 pracowników w tym 13 z wyższym wykształceniem. Uległa zmianie struktura organizacyjna archiwum i przedstawia się następująco:
Oddział d/s Archiwów Zakładowych
Oddział Gromadzenia, Opracowania i Zabezpieczania Zasobu
Oddział Informacji i Udostępniania
Oddział Organizacyjno-Budżetowy
Oddział Terenowy w Skołyszynie
Oddział Terenowy w Sanoku
Ośrodek Badań Historii Żydów
Pierwszym trzem oddziałom podporządkowane zostały specjalistyczne pracownie: Pracownia Konserwacji Akt, Pracownia Naukowa (udostępnianie zasobu), Pracownia Reprograficzna (mikrofilmowanie zabezpieczające, wykonywanie odbitek kserograficznych i zdjęć z materiałów archiwalnych) i Biblioteka Zakładowa.

List of archive's collections

List does not contain all collections from the Archive's resources. Full list is available at the website of The Head Office of State Archives

Liczba zespołów na stronie:
Number Name Dates Number of scans
59/2744/0 Akta stanu cywilnego Parafii Greckokatolickiej w Bliziance 1842-1877 87
1 ... 4 5 6