Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Wojewódzki Pomorski w Toruniu

Archiwum Państwowe w Bydgoszczy
- brak danych - 1919-1939
- brak danych - 1902 - 1941
1919 - 1939
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze wojewódzkie, prowincjonalne, gubernialne polski
niemiecki
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
spis roboczy Yes - brak danych -
Na czele województwa stał wojewoda. Pod względem osobowym podlegał ministrowi spraw wewnętrznych, w zakresie służbowym - właściwym ministrom. Wojewoda był przedstawicielem rządu. Reprezentował go na terenie województwa i koordynował funkcjonowanie całej administracji rządowej, w myśl zasadniczej polityki państwa. Jako szef administracji ogólnej i zespolonych z nią działów administracji specjalnej wojewoda był uprawniony do nadzoru i ingerencji w działalność administracji specjalnej, jej obsadę kadrową. Organem wykonawczym wojewody był Urząd Wojewódzki Pomorski, funkcjonujący początkowo w Poznaniu, a od 17 I 1920 r. w Toruniu. Początkowo budowa urzędu była zbliżona do organizacji rejencji. Struktura kształtująca się od końca 1920 r. sprowadziła się do podziału urzędu na wydziały powoływane do załatwiania określonych zadań. Ostatecznie urząd tworzyły wydziały: Ogólny (Prezydialny), Społeczno-Polityczny (Bezpieczeństwa Publicznego), Samorządowy, Wojskowy, Pracy, Opieki Społecznej i Zdrowia, Przemysłu i Handlu, Rolnictwa i Reform Rolnych, Komunikacyjno-Budowlany (Robót Publicznych). Akta Wydziału Administracyjnego, funkcjonującego w urzędzie w latach 1921-1934 rozdzielono do innych wydziałów, zwłaszcza Ogólnego i Samorządowego. Niektóre wydziały miały charakter tymczasowy, np. Wydział Aprowizacji. Wydziały dzieliły na oddziały i referaty, załatwiające jednorodne sprawy. Po wybuchu wojny urząd został ewakuowany. 1 IX 1939 r. nastąpiło jego rozwiązanie. Do kompetencji UWP należało uzgadnianie działalności administracji państwowej (z wyjątkiem spraw zastrzeżonych), nadzór nad urzędami administracji specjalnej. 1. WYDZIAŁ OGÓLNY (1924 j.a.)
1.1. Oddział organizacyjny (1261 j.a.): Sprawy: ogólne (181 j.a.) (przepisy, reprezentacja rządu, pobyt Prezydenta RP, sprawy konsularne i dyplomatyczne, zebrania władz, zjazdy wojewodów i starostów, posłowie i senatorowie, polskie organizacje społeczne, odznaczenia), organizacyjne (346 j.a.) (organizacja administracji, statuty, działalność urzędu, administracja niezespolona, podziały terytorialne województwa, siedziby urzędów, miejscowości, urzędnicy, biurowość), osobowe (668 j.a.) (urzędnicy, zatrudnienie, akta osobowe), (dopływ) Redakcja Pomorskiego Dziennika Wojewódzkiego (2 j.a.) (publikacja dziennika), Sekretariat wojewody ( j.a.) (korespondencja osobista, teksty przemówień, dokumentacja prasowa), Biblioteka (6 j.a.) (biblioteki w starostach, zakup,
wydawnictwa urzędowe)
1.2. Oddział Budżetowo-Gospodarczy (53 j.a.): przepisy, budżety, finanse, gospodarka urzędów, urzędnicy
1.3. Oddział Administracyjny (563 j.a.): Sprawy: ogólno-prawne (377 j.a.) (postępowanie karno-administracyjne i przymusowe, szkody wojenne, przewłaszczenia, dzierżawy), obywatelstwo i stan cywilny (187 j.a.) (organizacja, urzędnicy, obywatelstwo, opcje, księgi stanu cywilnego), wywłaszczenia (21 j.a.) (postępowanie wywłaszczeniowe przymusowe, budowa Gdyni, linii kolejowych, lotnisk), Inspektorat starostw ( j.a.) (lustracje starostw i wydziałów powiatowych)
2. Wydział Społeczno-Polityczny (3097 j.a.)
2.1. Oddział Polityczno-Narodowościowy (2588 j.a.): sprawy: polityczne (478 j.a.) (przepisy, sprawozdania sytuacyjne, polskie partie polityczne, organizacje polityczne i społeczne, wybory parlamentarne i samorządowe, posłowie i senatorowie, działacze pomorscy, gospodarka, kultura, bezrobocie, pomoc społeczna), prasa (338 j.a.) (cenzura, konfiskaty, sprostowania, drukarnie i wydawnictwa, debit), narodowościowe (403 j.a.) (przepisy, polityka narodowościowa państwa, stan posiadania mniejszości, niemiecka i żydowska mniejszość narodowa, partie polityczne i stowarzyszenia, zebrania i wiece), wyznania (1369 j.a.) (Kościół katolicki, budżety kapituły chełmińskiej, biskup chełmiński, ewangelickie i żydowskie gminy wyznaniowe, dozory kościelne, majątki parafii, obsada probostw, podatki, budowle patronackie, cmentarze)
2.2. Oddział Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego ( j.a.): sprawy: bezpieczeństwo (j.a.) (ruch wywrotowy, przestępczość, organizacje nielegalne i antypaństwowe, ruch komunistyczny, działacze, bezrobocie, strajki, szpiegostwo, dywersja, policja państwowa i polityczna), policja porządkowa (23 j.a.) (przepisy, policja sanitarna i obyczajowa, porządek publiczny, widowiska, zrzeszenia kulturalne, posiadanie broni i materiałów wybuchowych, kwesty, obchody świąt i uroczystości), dowody osobiste i meldunki (69 j.a.) (ruch naturalny ludności, statystyka), cudzoziemcy (292 j.a.) (rejestracja, osiedlenia, deportacja i ekstradycja, azyl), stowarzyszenia i związki (217 j.a.) (rejestracja i legalizacja), ochrona granic (360 j.a.) (komisje graniczne, wytyczanie, ruch graniczny, nielegalne przekraczanie granicy, repatriacja i ekstradycja)
3. Wydział Samorządowy ( 3127 j.a.)
3.1. Oddział Administracji Samorządowej (1338 j.a.): sprawy: organizacyjno-administracyjne (971 j.a.) (pieczęcie i herby miast, organizacja i działalność organów samorządu, wybory rad gminnych, szkolnictwo, podział terytorialny), dyscyplinarne (285 j.a.) (komisje dyscyplinarne, urzędnicy), aprowizacja (90 j.a.) (zaopatrzenie w podstawowe w artykuły żywnościowe, węgiel i naftę, producenci żywności, kontrola cen, statystyka, mieszkalnictwo)
3.2. Oddział Finansów i Gospodarki Samorządowej (1636 j.a.): sprawy: gospodarka finansowa związków samorządowych (924 j.a.) (przepisy, kontrole, budżety samorządów, podatki, oddłużenia), polityka gospodarcza związków samorządowych (306 j.a.) (plany, zakłady komunalne, rozbudowa miast i osiedli, drogi, oświata pozaszkolna, uzdrowiska, ochrona przeciwpożarowa), komunalne kasy oszczędności (354 j.a.) (przepisy, banki, kasy, kredyty, urzędnicy)
3.3. Inspektorat Samorządowy (202 j.a.): organizacja, inspekcje, dochodzenia, szkolenia, notatki prasowe
4. Wydział Wojskowy (118 j.a.): sprawy: powszechny obowiązek wojskowy (50 j.a) (przepisy, pobór, osoby uchylające się, ćwiczenia, zakwaterowanie, świadczenia rzecz wojska, zwierzęta pociągowe i wozy), przysposobienie wojskowe i wychowanie fizyczne (36 j.a.) (komitety PW i WF, budżety, propaganda, obozy), obrona przeciwlotniczo-gazowa (15 j.a.) (propaganda, szkolenie, budowa schronów), komunikacja (5 j.a.) (szlaki, transport, wozy, zwierzęta pociągowe), mobilizacja (11 j.a.) (plany mobilizacji w zakładach)
5. Wydział Przemysłowy (1071 j.a.): sprawy: ogólno-gospodarcze (386 j.a.) (przepisy, bogactwa naturalne, przemysł, przedsiębiorstwa, produkcja i zatrudnienie, kredyty, cudzoziemcy, kryzys, ceny, komunikacja, porty, żegluga morska i rzeczna, odznaczenia), administracja przemysłowa (193 j.a.) (izby przemysłowo-handlowe, zrzeszenia kupieckie, sądy kupieckie i przemysłowe, wystawy i targi gospodarcze, koncesje, eksport, mierniczy), techniczne (229 j.a.) (projekty), rzemiosło (198 j.a.) (korporacje przemysłowe i rzemieślnicze, izba rzemieślnicza, kredyty, szkolnictwo zawodowe, egzaminy, stypendia, sztuka ludowa, odznaczenia), elektryfikacja (257 j.a.) (elektryfikacja Pomorza, linie elektryczne, statystyka)
6. Wydział Pracy, Opieki i Zdrowia (1822 j.a.)
6.1. Oddział Pracy i Opieki (705 j.a.): sprawy: organizacja opieki społecznej (1116 j.a.) (przepisy, placówki, opiekunowie społeczni), opieka nad dzieckiem i matką (147 j.a.) (przepisy, zakłady opieki, dotacje, opieka nad dziećmi, dożywianie i wypoczynek), opieka nad dorosłymi (92 j.a.) (zakłady opiekuńcze, domy pracy przymusowej, przytułki, subwencje, dotacje, ubezpieczenia społeczne), pośrednictwo pracy i walka z bezrobociem (400 j.a.) (rynek pracy, subwencje, bezrobocie, roboty publiczne, emigracja zarobkowa), inwalidzi wojenni (97 j.a.) (przepisy, subwencje, reemigranci, polscy optanci z Niemiec)
6.2. Oddział Zdrowia (705 j.a.): sprawy: nadzór nad personelem lekarskim i pomocniczym (218 j.a.) (przepisy, ochrona zdrowia, personel, kontrole, stowarzyszenia, zjazdy lekarzy, komisje lekarskie), zakłady lecznicze (151 j.a.) (zakłady, sanatoria, pogotowie ratunkowe, ubezpieczenia społeczne), uzdrowiska 22 j.a. (status, regulaminy, budżety, inwestycje); walka z chorobami zakaźnymi i społecznymi 152 j.a. (profilaktyka, szczepienia ochronne, kwarantanna, statystyka), higiena społeczna (16 j.a.) (nadzór, szkoły, zakłady pracy, wychowanie fizyczne, ruch naturalny ludności); stan sanitarny (82 j.a.) (przepisy, nadzór, czystość wody, kąpieliska, ochrona środowiska), pomoc lekarska dla pracowników państwowych (11 j.a.) (badania, komisje lekarskie), farmaceutyka (46 j.a.) (przepisy, personel, koncesje, apteki i laboratoria, produkcja leków i środków opatrunkowych)
7. Wydział Rolnictwa i Reform Rolnych (10648 j.a.):
7.1 Oddział Rolnictwa (313 j.a.) statystyka, subwencje, produkcja roślinna i zwierzęca, sadownictwo, oświata rolnicza, towarzystwa i spółdzielnie rolnicze
7.2. Oddział Urządzeń Rolnych (7371 j.a.) parcelacja gruntów państwowych i prywatnych, zapasy ziemi na parcelację, przymusowy wykup, niepracelacyjny obrót ziemią, przewłaszczenia, doradztwo prawne, budowlane i kredytowe, hipoteki, komisja ziemska
7.3. Oddział Pomiarów Rolnych (1746 j.a.): parcelacja majątków, plany dzielcze, mierniczy, mapy
7.4. Inspektorat Ochrony Lasów (528 j.a.): gospodarka leśna, lasy niepaństwowe, zalesianie, łowiectwo
7.5. Oddział Finansowy (721 j.a.): parcelacja, nieruchomości, kredyty, fundusz parcelacyjny
7.6. Inspektorat Weterynarii (121 j.a.): inspekcje, profilaktyka, hodowla, obrót zwierzętami, choroby
8. Wydział Komunikacyjno-Budowlany ( 2288 j.a.)
8.1 Oddział drogowy (529 j.a.): sprawy: drogi i mosty (429 j.a.) (komunikacja, budowa i utrzymanie dróg, mostów, linii kolejowych, służba drogowa i kolejowa, statystyka ruchu), pojazdy mechaniczne (18 j.a.) (rejestracja, kontrola ruchu, tranzyt, przewóz osób, linie autobusowe), Fundusz Drogowy (6 j.a.) (przepisy, kontrola, odwołania), turystyka (41 j.a.) (przepisy, miejscowości, subwencje, towarzystwa i wydawnictwa, wycieczki, fotografie)
8.2. Oddział Budowlany (2288 j.a.): sprawy: ogólno-budowlane (241 j.a.) (przepisy, finanse, nadzór, mieszkalnictwo, statystyka), budowy i remonty budynków państwowych (756 j.a.) (dokumentacja techniczna), administracja budynków i placów państwowych (188 j.a.) (sprzedaż, lokalizacje), policja budowlana (756 j.a.) (przepisy, projekty, nadzór, rzeczoznawcy budowlani), urbanistyka (274 j.a.) (przepisy, rozbudowa Gdyni, zabudowa miast i wybrzeża), technika sanitarna (66 j.a.) (ochrona rzek, ujęcia wody, oczyszczalnie, spółki wodne, inspekcje, cmentarze), pomiary (49 j.a.) (geodezja, mapy); kultura i sztuka (22 j.a.) (subwencje, restauracja zabytków, kościoły, muzea, wykopaliska, sztuka udowa), grobownictwo wojenne 85 j.a. (cmentarze, groby)
9. Wydział Wodny (316 j.a.)
9.1. Oddział Ogólno-Wodny: ( ) sprawy ogólne (20 j.a.) (organizacja, stosunki polsko-gdańskie, miasta nadwiślańskie, spółki - opinie techniczne, ochrona przeciwpowodziowa), prawo wodne (12 j.a.) (spory, kolegia); administracja gruntów państwowych (23 j.a.) (prawa własności, obrót, dzierżawy gruntów, plantacje); ubezpieczenia społeczne (1 j.a.) (renty), przewozy państwowe (4 j.a.) ( statystyka, prom przez Wisłę)
9.2. Oddział Regulacji Rzek (48 j.a.): sprawy: ogólne (12 j.a.) (nowe powiaty, regulacja rzek, drogi wodne), pomiary i studia (9 j.a.) (służba hydrograficzna, stan wody, plany koryta Wisły, meteo- i hydrografia, zanieczyszczenia), budowy (15 j.a.) (budowle wodne, porty rzeczne, uprawnienia wodne, spółki wodne i związki wałowe, powodzie), oddział melioracyjny (404 j.a.) (melioracje, spółki, kontrole)
9.3. Oddział Mechaniczno-Nurtowy: (20 j.a.): sprawy: ogólne (3 j.a.) (statki, szkolenia), budowa, przebudowa, konserwacja i eksploatacja taboru (5 j.a.) (budowy statków, tabor pływający); nurt, utrzymanie szlaku żeglownego i urządzeń żeglugowych (5 j.a.) (szlaki, drogi wodne, przedsiębiorstwa żeglugowe), rejestracja statków i łodzi (2 j.a.) (tabor, patenty żeglarskie), ochrona przeciwlodowa i przciwpowodziowa (4 j.a.) (łączność, alarmy)
10. Dokumentacja techniczna ( j.a.): Wydział Komunikacyjno-Budowlanego (j.a.) (gmachy państwowe, Gdynia, letniska nadmorskie, zabytki, stacje i linie kolejowe, cmentarze, mosty i wiadukty, drogi, szkoły i przedszkola, miejscowości turystyczne, sieci przesyłowe, cmentarze), Wydział Rolnictwa i Reform Rolnych (j.a.) (budynki gospodarcze, melioracje), Wydział Dróg Wodnych ( j.a.) (szlaki wodne, mosty, śluzy, dorzecza, porty), Wydział Przemysłu i Handlu (j.a.) (porty Gdynia, Czarna Woda, Gródek, Toruń, Włocławek i in); (Wydział Komunikacyjno-Budowlany ( j.a.) ()
11. Kartografiki ( j.a.): mapy Polski, administracyjne, plany miast, mapy specjalne (KPP na Pomorzu, prasa, przemysł, energetyka, szkolnictwo, porty i urządzenia portowe, turystyka, parcelacja, cmentarze)
12. Afisze i plakaty, obwieszczenia (15 j.a.): wybory, kąpieliska morskie, targi meblowe
13. Fotografie (10 j.a.): krajobraz pomorski
- brak danych -
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 0 0
1 WYDZIAŁ OGÓLNY - Referat ogólny 0 0
1.1 Przepisy ogólne 1 1922-1923 0
1.2 Reprezentacja Rządu, uroczystości oficjalne i udział w nich Wojewody, oficjalne przyjęcia, wycieczki krajowe i zagraniczne 41 1920-1939 0
1.3 Zebrania periodyczne wojewódzkie i powiatowe 9 1926-1939 0
1.4 Odznaczenia (ordery, krzyże, medale) 4 1922-1939 0
1.5 Stosowanie uprawnień reprezentanta Rządu przez starostów 1 1935-1935 0
1.6 Stosunek do posłów i senatorów (sprawy interwencji) 1 1923-1924 0
1.7 Akcje społeczne 28 1920-1938 0
1.8 Sprawy konsularne i dyplomatyczne 44 1920-1939 0
1.9 Spory kompetencyjne z sądami oraz władzami administracyjnymi, rządowymi oraz samorządowymi; zjazdy wojewodów i starostów, inne konferencje z udziałem Wojewody 14 1921-1939 0
1.10 Godziny urzędowe i dyżury 1 1938-1939 0
1.11 Zażalenia, prośby itp. nienależące do innych wydziałów 11 1920-1932 0
1.12 Materiały informacyjne dla Wojewody 29 1920-1939 0
2 WYDZIAŁ OGÓLNY - Referat organizacyjny 0 0
2.1 Przepisy ogólne o organizacji administracji 49 1904-1939 0
2.2 Materiały o stanie organizacji władz i urzędów niezespolonych 36 1919-1937 0
2.3 Materiały o stanie organizacji Urzędu Wojewódzkiego i starostw 57 1919-1939 0
2.4 Zespolenie organów różnych resortów w obrębie Urzędu Wojewódzkiego i starostw 5 1921-1937 0
2.5 Współdziałanie władz administracji ogólnej z władzami i urzędami niezespolonymi 22 1919-1938 0
2.6 Wnioski co do zmiany zakresu kompetencji 5 1924-1933 0
2.7 Dane co do kolegiów wojewódzkich i powiatowych oraz innych kolegiów współdziałających w zakresie administracji ogólnej 11 1919-1939 0
2.8 Statut organizacyjny, szczegółowy podział czynności i wykaz akt Urzędu Wojewódzkiego 24 1920-1939 0
2.9 Statuty organizacyjne i wykaz akt starostw 12 1926-1939 0
2.10 Organizacja biurowości Urzędu Wojewódzkiego i starostw, organizacja pracy oraz metos pracy w tych urzędach 70 1919-1939 0
2.11 Wykaz czynności i zaległości Urzędu Wojewódzkiego i starostw 10 1921-1938 0
2.12 Materiały dotyczące stanu faktycznego podziału województwa na powiaty i gminy (mapy, statystyka, wykresy, dane ludnościowe i gospodarcze; wnioski dotyczące zmian w podziale administracyjnym) 20 1906-1939 0
2.13 Zmiany granic województwa i powiatów, tworzenie nowych powiatów, kasowanie istniejących, zmiany siedzib starostw 20 1928-1939 0
2.14 Opinie, co do podziału na okręgi oraz siedziby władz i urzędów niezespolonych 1 1938-1939 0
2.15 Nomenklatura, materiały co do nazw miejscowości 15 1919-1939 0
2.16 Ekspozytury starostw, roki urzędowe, załatwienie spraw w drodze objazdowej 1 1928-1929 0
2.17 Środki komunikacyjne i łączności 6 1932-1939 0
2.18 Różne (zażalenia na urzędników, ataki prasowe) 4 1921-1926 0
3 WYDZIAŁ OGÓLNY - Referat osobowy 0 0
3.1 Przepisy ogólne w sprawach osobowych 22 1919-1938 0
3.2 Akta osobowe 0 0
3.3 Zarządzenia personalne (zawiązywanie i rozwiązywanie stosunku służbowego, składanie przysięgi służbowej i przyrzeczenia służbowego, nominacje, awanse, urlopy, zastępstwa służbowe, przyniesienia, delegacje i podróże służbowe) 23 1919-1939 0
3.4 Zapomogi dla urzędników 1 1931-1937 0
3.5 Zajęcia dodatkowe i uboczne 3 1921-1927 0
3.6 Wykazy statystyczne (etaty osobowe) 34 1919-1939 0
3.7 Służba wojskowa 1 1928-1929 0
3.8 Sprawy dyscyplinarne i dochodzeń służbowych 0 0
3.9 Sprawy emerytalne i dary łaski 5 1890-1930 0
3.10 Kandydaci do służby 4 1925-1930 0
3.11 Kwalifikacje służbowe 4 1920-1929 0
3.12 Szkolenia urzędników i praktykantów 11 1930-1939 0
3.13 Odznaczenia urzędników podległych 2 1933-1938 0
3.14 Różne (sprawy kadrowe urzędników) 2 1921-1925 0
4 WYDZIAŁ OGÓLNY - Redakcja Pomorskiego Dziennika Wojewódzkiego 3 1919-1932 0
5 WYDZIAŁ OGÓLNY - Sekretariat 0 0
5.1 Korespondencja osobista Wojewody (zaproszenia, podziękowania) 44 1920-1939 0
5.2 Sprawy wyjazdów służbowych i inspekcji wojewody (ewidencja i sprawozdania) 6 1924-1939 0
5.3 Sprawy specjalne, zlecone przez Wojewodę 14 1920-1939 0
6 WYDZIAŁ OGÓLNY - Biblioteka 6 1921-1938 0
7 WYDZIAŁ OGÓLNY - Oddział budżetowo - gospodarczy (Referaty: Budżetowy (OBB), Rachunkowy (OBR), Gospodarczy (OBG) 0 0
7.1 Ogólne przepisy budżetowo - finansowe i kredytowe 12 1920-1933 0
7.2 Stan majątkowy, zobowiązania finansowe państwa 10 1915-1939 0
7.3 Budżety, rozrachunki, kontrole finansowe 20 1919-1936 0
7.4 Kredytowanie 6 1921-1939 0
7.5 Sprawy finansowe urzędników 4 1920-1930 0
7.6 Sprawy finansowo - gospodarcze 2 1932-1938 0
8 WYDZIAŁ OGÓLNY - Oddział administracyjno - prawny 0 0
8.1 Zarządzenia ogólne w sprawach administracyjno - prawnych 10 1920-1939 0
8.2 Postępowanie karno - administracyjne i administracyjne 9 1920-1937 0
8.3 Postępowanie przymusowe w administracji 9 1921-1939 0
8.4 Godła, barwy i pieczęcie urzędowe 19 1920-1939 0
8.5 Sprawy wójtostw 11 1925-1939 0
8.6 Przewłaszczenia 53 1920-1939 0
8.7 Wnioski i opinie w sprawie nowelizacji ustaw i rozporządzeń 3 1921-1928 0
8.8 Umowy dzierżawne i inne akty prawne, w których jest zainteresowanych Skarb Państwa 17 1915-1939 0
8.9 Sprawy wymiaru, ściągania i umarzania rat daniny lasowej, statystyka stanu daniny lasowej 48 1923-1934 0
8.10 Pożyczki na odbudowę 3 1920-1931 0
8.11 Szkody i straty wojenne i likwidacja ich skutków 28 1919-1939 0
8.12 Różne 3 1920-1938 0
9 WYDZIAŁ OGÓLNY - Referat obywatelstwa i stanu cywilnego 0 0
9.1 Zarządzenia ogólne w sprawach obywatelstwa i stanu cywilnego 12 1919-1939 0
9.2 Stwierdzenie obywatelstwa 0 0
9.3 Interwencje i zapytania konsularne w sprawach obywatelstwa i opinie 13 1921-1938 0
9.4 Stwierdzanie obywatelstwa w związku ze zwolnieniami od powszechnego obowiązku służby wojskowej 2 1926-1932 0
9.5 Uznania obywatelstwa 10 1922-1939 0
9.6 Nadania obywatelstwa 2 1921-1939 0
9.7 Zezwolenia na nabycie obcego obywatelstwa 0 0
9.8 Pozbawienie obywatelstwa, sprawy opcji 0 0
9.9 Sprawy opcji 30 1920-1935 0
9.10 Organizacja obwodów i urzędów stanu cywilnego 21 1920-1938 0
9.11 Sprawy osobowe urzędników stanu cywilnego 25 1920-1938 0
9.12 Sprostowania mylnych wpisów do ksiąg metrykalnych na podstawie uchwał sądowych i władz administracyjnych, dodatkowe wpisy do ksiąg metrykalnych 1 1932-1933 0
9.13 Dyspensy od przeszkód przy zawieraniu małżeństw 2 1927-1930 0
9.14 Legalizacja dokumentów metrykalnych 1 1933-1936 0
9.15 Zmiana nazwisk, nadawanie nazwisk i imion dzieciom nieznanych rodziców 1 1923-1926 0
10 WYDZIAŁ OGÓLNY - Referat wywłaszczeniowy 0 0
10.1 Sprawy wywłaszczeń 6 1920-1939 0
10.2 Wywłaszczenie pod budowę linii kolejowych 4 1926-1937 0
10.3 Wywłaszczenia pod budowę miasta i portu w Gdyni 12 1923-1935 0
11 WYDZIAŁ OGÓLNY - Inspektorat (Kontrola i instruowanie urzędów podległych wojewodzie) 0 0
11.1 Kontrola i instruowanie urzędów podległych wojewodzie, wnioski i zarządzenia lustracyjne 5 1920-1937 0
11.2 Inspekcje lustracje Starostw i wydziałów powiatowych, konferencje inspekcyjne 41 1920-1939 0
12 WYDZIAŁ SPOŁECZNO - POLITYCZNY - Referat polityczny 0 0
12.1 Przepisy ogólne w sprawach społeczno - politycznych 21 1918-1939 0
12.2 Sprawozdania i wnioski z życia i działalności polskich stronnictw i organizacji politycznych 72 1920-1939 0
12.3 Ewidencja i wykresy statystyczne polskich stronnictw i organizacji politycznych 24 1920-1939 0
12.4 Ruch i działalność stronnictw politycznych (zgromadzenia, wiece, deklaracje, manifestacje) 17 1920-1938 0
12.5 Sprawozdania sytuacyjne z życia i działalności polskich organizacji społecznych (kulturalno - oświatowe, dobroczynne i wyznaniowe) 23 1920-1939 0
12.6 Sprawozdania sytuacyjne życia i działalności polskich organizacji społecznych - organizacje gospodarcze 24 1922-1939 0
12.7 Sprawozdania sytuacyjne życia i działalności polskich organizacji społecznych - organizacje kobiece i sportowe 5 1921-1938 0
12.8 Sprawozdania sytuacyjne życia i działalności polskich organizacji społecznych - organizacje różne 17 1917-1939 0
12.9 Posłowie i senatorowie, wybitni działacze polityczni 17 1925-1939 0
12.10 Zagadnienia administracyjne, kulturalne, gospodarcze i samorządowe o znaczeniu politycznym 70 1918-1939 0
12.11 Zagadnienia polityczne związane z emigracją ludności 15 1919-1935 0
12.12 Zagadnienia polityczne: bezrobocia i pomocy bezrobotnym 20 1920-1939 0
12.13 Opinie i świadectwa moralności 28 1921-1938 0
12.14 Wybory do ciał ustawodawczych 57 1920-1938 0
12.15 Wybory do ciał samorządowych 44 1919-1939 0
12.16 Sprawy zgromadzeń, wieców i zjazdów 14 1920-1939 0
12.17 Polskie sekty religijne 3 1922-1934 0
13 WYDZIAŁ SPOŁECZNO - POLITYCZNY - Referat prasowy 0 0
13.1 Przepisy ogólne dotyczące prasy 6 1920-1939 0
13.2 Informacje dotyczące prasy 53 1920-1939 0
13.3 Ewidencja prasy polskiej i niemieckiej 15 1921-1937 0
13.4 Nadzór nad prasą 22 1920-1939 0
13.5 Kontakt z prasą, sprostowania i komunikaty 55 1920-1939 0
13.6 Przestępstwa prasowe i konfiskaty 152 1920-1939 0
13.7 Sprawy zakładów drukarskich i składów druków 6 1925-1938 0
13.8 Egzemplarze obowiązkowych druków 3 1921-1927 0
13.9 Sprawy debitu druków zagranicznych 18 1920-1939 0
13.10 Agencje publicystyczne 1 1935-1935 0
14 WYDZIAŁ SPOŁECZNO - POLITYCZNY - Referat spraw narodowościowych 0 0
14.1 Przepisy ogólne w sprawach narodowościowych 1 1926-1926 0
14.2 Partie i organizacje niemieckie - materiały informacyjne 102 1919-1939 0
14.3 Partie i organizacje żydowskie - materiały informacyjne 3 1922-1938 0
14.4 Organizacje gospodarcze, rzemieślnicze, zawodowe, oświatowe, sportowe, charytatywne i inne mniejszości narodowych - materiały informacyjne 58 1920-1939 0
14.5 Prasa i wydawnictwa mniejszości narodowych - materiały informacyjne 24 1921-1939 0
14.6 Widowiska i teatry mniejszości narodowych - materiały informacyjne 2 1921-1932 0
14.7 Materiały statystyczne i tablice dotyczące życia mniejszości narodowych 33 1919-1939 0
14.8 Stosunek władz administracyjnych do ludności narodowości niepolskiej 10 1920-1939 0
14.9 Stosunek grup mniejszościowych i spraw zażaleń ludności 5 1921-1936 0
14.10 Potrzeby mniejszości w zakresie gospodarczo - kredytowym, opieki społecznej, szkolnym itp.. 6 1929-1939 0
14.11 Materiały statystyczne i tablice dotyczące rozmieszczenia etnicznego i stanu posiadania mniejszości narodowych 93 1920-1939 0
14.12 Opinie w sprawach dotyczących stosunków mniejszości narodowych 34 1920-1939 0
14.13 Sprawy szkół i nauczycielstwa mniejszościowego 13 1919-1939 0
14.14 Sprawy językowe 2 1925-1937 0
14.15 Stosunek czynników zagranicznych do sprawy mniejszości narodowych w Polsce w sprawach politycznych 10 1920-1935 0
14.16 Stosunek czynników zagranicznych do sprawy mniejszości narodowych w Polsce w sprawach ekonomicznych 1 1935-1936 0
14.17 Różne 3 1920-1925 0
15 WYDZIAŁ SPOŁECZNO - POLITYCZNY - Referat wyznaniowy 0 0
15.1 Ogólne w sprawie wyznań 8 1920-1937 0
15.2 Obsada probostw; uposażenie duchownych kościołów katolickich 99 1917-1939 0
15.3 Świątynie katolickie, budowle kościelne; patronaty, dotacje rządowe 665 1910-1939 0
15.4 Dozory kościelne 25 1920-1930 0
15.5 Rachunki kościołów katolickich 0 0
15.6 Podatki kościelne 44 1915-1938 0
15.7 Majątki kościołów katolickich 18 1918-1934 0
15.8 Cmentarze 31 1914-1938 0
15.9 Gminy ewangelickie 11 1920-1932 0
15.10 Budowle kościelne ewangelickie - remonty, stowarzyszenia ewangelickie 38 1920-1939 0
15.11 Sekty religijne 6 1922-1934 0
15.12 Organizacja gmin żydowskich 46 1920-1939 0
16 WYDZIAŁ SPOŁECZNO - POLITYCZNY - Referat bezpieczeństwa 0 0
16.1 Przepisy ogólne w sprawach bezpieczeństwa 10 1920-1938 0
16.2 Sprawozdania sytuacyjne z ruchu wywrotowego, bezpieczeństwa i przestępczości 24 1920-1937 0
16.3 Roczne i półroczne sprawozdania sytuacyjne z ruchu wywrotowego, bezpieczeństwa i przestępczości 5 1923-1939 0
16.4 Kwartalne, miesięczne, tygodniowe sprawozdania sytuacyjne z ruchu wywrotowego, bezpieczeństwa i przestępczości 128 1920-1939 0
16.5 Działacze i organizacje nielegalne i wywrotowe - ewidencja, ogólne Informacje i materiały 55 1919-1938 0
16.6 Sprawy karne o działalność komunistyczną i wywrotową 23 1919-1939 0
16.7 Przestępczość kryminalna 15 1920-1939 0
16.8 Sprawy bezrobocia, strajki, klęski żywiołowe itp. 27 1920-1939 0
16.9 Pożary, nieszczęśliwe wypadki itp. 3 1932-1936 0
16.10 Szpiegostwo i dywersja - ogólne informacje i materiały 28 1920-1939 0
16.11 Szpiegostwo i dywersja - sprawy; wykazy przestępczości, sprawozdania straży granicznych, żandarmerii itp.; sprawy dozoru policyjnego 22 1834-1938 0
16.12 Sprawy dezerterów wojskowych 16 1920-1935 0
16.13 Stan wyjątkowy i sądy doraźne 1 1933-1933 0
16.14 Sprawy bezpieczeństwa podczas wyborów 3 1935-1938 0
16.15 Sprawy bezpieczeństwa w okresie wojennym 1 1937-1937 0
16.16 Dyslokacja policji, tworzenie i kasowanie posterunków; sprawy organizacyjne policji i stosunek jej do władz państwowych i samorządowych; sprawy personalne policji 34 1919-1939 0
16.17 Udział w komisjach kwalifikacyjnych, dyscyplinarnych itp. dla szeregowych PP; zażalenia na policję i pochwały 9 1920-1936 0
16.18 Sprawy asystencji wojskowej; sprawy ochrony obiektów państwowych i środków komunikacyjnych oraz zarządzenia ochronne na wypadek mobilizacji i stanu wyjątkowego 8 1920-1938 0
16.19 Pobyt i przejazdy dostojników państwowych 5 1925-1938 0
16.20 Sprawy radiostacji odbiorczych 6 1925-1934 0
16.21 Radiopajęczarstwo 4 1933-1939 0
16.22 Różne referatu bezpieczeństwa 10 1919-1939 0
17 WYDZIAŁ SPOŁECZNO - POLITYCZNY - Referat policji porządkowej 0 0
17.1 Przepisy ogólne; policja uliczna; policja obyczajowa 7 1921-1937 0
17.2 Policja sanitarna, porządkowa w domach, budynkach, lokalach i miejscach publicznych 21 1922-1938 0
17.3 Sprawy broni i materiałów wybuchowych 4 1927-1937 0
17.4 Policja polna, leśna 2 1933-1935 0
17.5 Kwesty publiczne i zbiórki 5 1921-1939 0
17.6 Zwalczanie handlu kobietami i dziećmi 2 1921-1931 0
17.7 Godziny handlu, święcenie niedziel i świąt oraz godziny policyjne 7 1920-1934 0
17.8 Sprawy antyalkoholowe 1 1931-1934 0
17.9 Wychowanie przymusowe i zapobiegawcze 1 1930-1933 0
17.10 Oznaki i mundury 1 1935-1939 0
17.11 Sprawy widowiskowe, filmy, sprawy teatralne 61 1920-1939 0
17.12 Sprawy muzyczne, sprawy zrzeszeń kulturalnych, naukowych i artystycznych, opinie i Informacje w sprawach kultury i sztuki 3 1927-1930 0
18 WYDZIAŁ SPOŁECZNO - POLITYCZNY - Referat dowodów osobistych i meldunków 0 0
18.1 Przepisy ogólne w sprawach dowodów osobistych i meldunków 9 1920-1935 0
18.2 Dowody osobiste i sprawy meldunkowe 3 1921-1926 0
18.3 Paszporty zagraniczne 13 1920-1938 0
18.4 Przepustki graniczne 15 1920-1939 0
18.5 Ruch naturalny ludności (spis i statystyka) 28 1920-1935 0
19 WYDZIAŁ SPOŁECZNO - POLITYCZNY - Referat cudzoziemców 0 0
19.1 Przepisy ogólne w sprawach cudzoziemców 10 1920-1939 0
19.2 Sprawy wjazdu, pobytu, przejazdu i wyjazdu cudzoziemców 35 1920-1939 0
19.3 Sprawy osiedlenia cudzoziemców 8 1923-1939 0
19.4 Azylanci 5 1920-1931 0
19.5 Sprawy rejestracji cudzoziemców i optantów 123 1920-1939 0
19.6 Sprawy zatrudnienia cudzoziemców 31 1929-1939 0
19.7 Sprawy dzierżawienia, nabywania, posiadania i przewłaszczenia nieruchomości przez cudzoziemców 8 1922-1936 0
19.8 Sprawy deportacji, ekstradycji cudzoziemców 67 1920-1939 0
20 WYDZIAŁ SPOŁECZNO - POLITYCZNY - Referat stowarzyszeń i związków 0 0
20.1 Przepisy ogólne 2 1933-1937 0
20.2 Sprawa legalizacji i rejestracji stowarzyszeń i związków 34 1899-1939 0
20.3 Stowarzyszenia i związki gospodarcze 14 1922-1939 0
20.4 Stowarzyszenia wojskowe 8 1933-1938 0
20.5 Różne stowarzyszenia 56 1913-1939 0
20.6 Sprawy stowarzyszeń przysposobienia wojskowego i byłych wojskowych 21 1920-1938 0
20.7 Sprawy nadzoru nad stowarzyszeniami i związkami 27 1919-1939 0
20.8 Spółdzielnie i inne spółki handlowe 1 1928-1930 0
20.9 Sprawy zażaleń na zarządzenia władz podległych w odniesieniu do stowarzyszeń i związków 1 1932-1939 0
20.10 Sprawozdania z życia i działalności polskich związków zawodowych 53 1902-1939 0
21 WYDZIAŁ SPOŁECZNO - POLITYCZNY - Referat ochrony granic 0 0
21.1 Przepisy ogólne w sprawach ochrony granic 30 1919-1939 0
21.2 Urządzenia i zabezpieczenia granic ze stanowiska bezpieczeństwa i nadzór nad funkcjonowaniem służby ochrony granic 31 1920-1939 0
21.3 Sprawy wód granicznych, komunikacji i rybołówstwa 10 1907-1939 0
21.4 Graniczne punkty i stacje tranzytowe 18 1920-1939 0
21.5 Nielegalne przekroczenia granic, nielegalny pobyt i wysiedlenia z pasa granicznego 46 1833-1939 0
21.6 Komisje mieszane graniczne 8 1920-1939 0
21.7 Repatriacja i ekstradycja obywateli polskich 1 1924-1925 0
21.8 Ruch graniczny i tranzytowy z Niemcami i Wolnym Miastem Gdańskiem 25 1920-1938 0
21.9 Opinie w sprawach pozwoleń na budowę i zmianę budynków prywatnych w strefie nadgranicznej 0 0
22 WYDZIAŁ SAMORZĄDOWY - Oddział Administracji Samorządowej - Referat organizacyjno- administracyjny 0 0
22.1 Wnioski, opinie, instrukcje, regulaminy i okólniki w zakresie ustroju i działalności samorządu terytorialnego 12 1920-1934 0
22.2 Koordynowanie działalności związków samorządowych i ich organów z działalnością organów administracji państwowej 25 1920-1939 0
22.3 Organizacja i sprawowanie nadzoru nad związkami międzykomunalnymi 9 1921-1939 0
22.4 Zrzeszenia związków samorządowych i udział w zjazdach tych zrzeszeń 11 1921-1938 0
22.5 Sprawozdania administracyjne wydziałów powiatowych 11 1920-1938 0
22.6 Sprawy szkolne 23 1920-1939 0
22.7 Pieczęcie i odznaki władz i organów samorządu terytorialnego, herby miast 4 1921-1938 0
22.8 Sprawy podziału terytorialnego: podział na gminy wiejskie i gromady, zmiana granic miast, zaliczanie wsi do miast, opiniowanie podziału administracyjnego 87 1920-1939 0
22.9 Sejmik Wojewódzki: wybory, protokoły posiedzeń 37 1921-1939 0
22.10 Wydział Wojewódzki: protokoły, sprawozdania, sprawy osobowe 14 1921-1938 0
22.11 Rady i sejmiki powiatowe: posiedzenia, uchwały, budżety, sprawy osobowe, wybory 142 1919-1939 0
22.12 Rady miejskie i magistraty: regulaminy, wybory 159 1919-1939 0
22.13 Rady miejskie - protokoły posiedzeń 173 1920-1939 0
22.14 Wybory do rad gminnych, zarządów gminnych, rad gromadzkich, sołtysów i podsołtysów, zatwierdzenie wyboru, protesty, zażalenia, skargi wyborcze 105 1920-1939 0
22.15 Statystyka wyborcza 13 1925-1939 0
22.16 Skargi i zażalenia na działalność organów w sprawie administracji samorządowej 31 1920-1938 0
22.17 Odwołania od decyzji wydziałów powiatowych i zarządów miejskich 3 1935-1939 0
22.18 Podwody i powinności gminne 4 1921-1939 0
22.19 Areszty gminne i miejskie, stróże nocni, bezpieczeństwo publiczne i sprawy ruchu ludności w zakresie administracji samorządowej 6 1920-1934 0
22.20 Statuty etatów stanowisk służbowych, regulaminy stosunków służbowych i emerytalnych, zażalenia dot. stosunków służbowych, uposażeniowych i zaopatrzenia emerytalnego zawodowych przełożonych i pracowników samorządowych 83 1919-1939 0
22.21 Zjazdy przedstawicieli związków samorządowych i zrzeszeń samorządowych 8 1925-1937 0
22.22 Sprawy różne samorządu terytorialnego 7 1920-1938 0
23 WYDZIAŁ SAMORZĄDOWY - Oddział Administracji Samorządowej - Referat spraw dyscyplinarnych 0 0
23.1 Przepisy ogólne w sprawach dyscyplinarnych 5 1923-1939 0
23.2 Organizacja i działalność Wojewódzkiej i Wyższej Komisji Dyscyplinarnej 16 1925-1939 0
23.3 Sprawy dyscyplinarne i odpowiedzialności służbowej 0 0
24 WYDZIAŁ SAMORZĄDOWY - Referat aprowizacyjny 0 0
24.1 Przepisy ogólne referatu aprowizacyjnego 2 1920-1926 0
24.2 Zaopatrzenie ludności z zboże, mąkę, chleb oraz w mięso i jego przetwory, nabiał, cukier, węgiel i naftę 9 1920-1931 0
24.3 Młyny, piekarnie, mechanizacja piekarń i ich lustracje 7 1928-1935 0
24.4 Nadzór i współdziałanie w sprawach aprowizacyjnych z instytucjami samorządowymi, społecznymi i spółdzielczymi 6 1920-1936 0
24.5 Komisja do badania cen, odwołania w sprawie wyznaczania cen 30 1920-1936 0
24.6 Sprawy mieszkaniowe 32 1920-1926 0
24.7 Statystyka aprowizacyjna 3 1919-1928 0
25 WYDZIAŁ SAMORZĄDOWY - Oddział Finansów i Gospodarki Samorządowej 0 0
25.1 Przepisy ogólne dot. finansów i gospodarki samorządowej 20 1920-1938 0
25.2 Budżety powiatów 118 1919-1939 0
25.3 Budżety miast i gmin 0 0
25.4 Uchwały w sprawie danin i opłat samorządowych, zaciągania pożyczek, wystawiania weksli, udzielania poręki itp.. 0 0
25.5 Sprawy finansowo - budżetowe wojewódzkiego związku samorządowego 0 0
25.6 Sprawy finansowo - budżetowe miasta Gdyni 0 0
25.7 Nadzór nad czynnościami wydziałów powiatowych w zakresie zatwierdzania, budżetów i uchwał finansowych oraz badanie zamknięć rachunkowych miast niewydzielonych i gmin wiejskich 0 0
25.8 Nadzór nad legalnością i celowością wymiaru poboru i egzekucji danin i opłat samorządowych 0 0
25.9 Odwołania i zażalenia w sprawach podatkowych, opłat, świadczeń i danin w naturze; nadawanie gminom wiejskim uprawnień finansowych miast 0 0
25.10 Rozdział dodatków do podatków państwowych od spożycia, zużycia względnie produkcji oraz scalonego podatku przemysłowego 0 0
25.11 Statystyka i ewidencja w zakresie finansów i gospodarki komunalnej 0 0
25.12 Sprawy oszczędnościowo - oddłużeniowe 0 0
25.13 Dochodzenie roszczeń prywatno - prawnych od związków samorządowych 0 0
25.14 Różne 0 0
26 WYDZIAŁ SAMORZĄDOWY - Referat polityki gospodarczej związków samorządowych 0 0
27 WYDZIAŁ SAMORZĄDOWY - Referat Komunalnych Kas Oszczędności 0 0
28 WYDZIAŁ SAMORZĄDOWY - Inspektorat samorządowy 0 0
29 WYDZIAŁ WOJSKOWY - Referat powszechnego obowiązku wojskowego 0 0
30 WYDZIAŁ WOJSKOWY - Referat innych spraw wojskowych 0 0
31 WYDZIAŁ WOJSKOWY - Referat przysposobienia wojskowego i wychowania fizycznego 0 0
32 WYDZIAŁ WOJSKOWY - Referat obrony przeciwlotniczej i gazowej 0 0
33 WYDZIAŁ WOJSKOWY - Referat komunikacyjny 0 0
34 WYDZIAŁ WOJSKOWY - Referat mobilizacyjny 0 0
35 WYDZIAŁ PRZEMYSŁU i HANDLU - Referat ogólno - gospodarczy 0 0
36 WYDZIAŁ PRZEMYSŁU i HANDLU - Referat administracji przemysłowej 0 0
37 WYDZIAŁ PRZEMYSŁU i HANDLU - Referat techniczny 0 0
38 WYDZIAŁ PRZEMYSŁU i HANDLU - Referat rzemiosł 0 0
39 WYDZIAŁ PRZEMYSŁU i HANDLU - Referat elektryczny 0 0
40 WYDZIAŁ OPIEKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA - Referat organizacji opieki społecznej 0 0
41 WYDZIAŁ OPIEKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA - Referat opieki nad dzieckiem i matką 0 0
42 WYDZIAŁ OPIEKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA - Referat opieki nad dorosłymi 0 0
43 WYDZIAŁ OPIEKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA - Referat pośrednictwa pracy 0 0
44 WYDZIAŁ OPIEKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA - Referat inwalidów wojennych 0 0
45 WYDZIAŁ OPIEKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA - Referat organizacji nadzoru nad personelem lekarskim i pomocniczym 0 0
46 WYDZIAŁ OPIEKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA - Referat zakładów leczniczych 0 0
47 WYDZIAŁ OPIEKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA - Referat uzdrowisk 0 0
48 WYDZIAŁ OPIEKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA - Referat walki z chorobami 0 0
49 WYDZIAŁ OPIEKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA - Referat higieny społecznej 0 0
50 WYDZIAŁ OPIEKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA - Referat sanitarny 0 0
51 WYDZIAŁ OPIEKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA - Referat pomocy lekarskiej dla pracowników państwowych 0 0
52 WYDZIAŁ OPIEKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA - Referat farmaceutyczny 0 0
53 WYDZIAŁ ROLNICTWA I REFORM ROLNYCH - Oddział Rolnictwa 0 0
54 WYDZIAŁ ROLNICTWA I REFORM ROLNYCH - Oddział Urządzeń Rolnych 0 0
55 WYDZIAŁ ROLNICTWA I REFORM ROLNYCH - Oddział pomiarów rolnych 0 0
56 WYDZIAŁ ROLNICTWA I REFORM ROLNYCH - Oddział wodno- melioracyjny 0 0
57 WYDZIAŁ ROLNICTWA I REFORM ROLNYCH - Oddział finansowy 0 0
58 WYDZIAŁ ROLNICTWA I REFORM ROLNYCH - Inspektorat ochrony lasów 0 0
59 WYDZIAŁ ROLNICTWA I REFORM ROLNYCH - Rybołówstwo na wodach granicznych 0 0
60 WYDZIAŁ ROLNICTWA I REFORM ROLNYCH - Inspektorat weterynarii 0 0
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
6/4/0/1.1/00001 Zarządzenia wykonawcze i okólniki do ustaw, rozporządzeń i okólników Ministerstwa i Województwa 1922- 1923 0
6/4/0/1.2/00003 [Objęcie przez dr Stefana Łaszewskiego urzędu wojewody pomorskiego - gratulacje, telegramy] 1920-1920 0
6/4/0/1.2/00004 Akta przyjazdu pana Naczelnika Państwa [na Pomorze] 1921- 1921 0
6/4/0/1.2/00005 Generalia - przyjęcie urzędowe 1921- 1926 0
6/4/0/1.2/00006 Budowa pomnika pierwszego wojewody pomorskiego dr Stefana Łaszewskiego 1924- 1925 0
6/4/0/1.2/00007 [Płaskorzeźba wykonana przez prof. Marcina Rożka pierwszego Wojewody Pomorskiego Stefana Łaszewskiego na gmachu Urzędu Wojewody Pomorskiego] 1924- 1925 0
6/4/0/1.2/00008 Zwiedzenie Pomorza przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i panów ministrów 1924- 1926 0
6/4/0/1.2/00009 [Przyjęcia organizowane dla uczestników manewrów wojskowych w 1925 r. - programy, wykazy gości zagranicznych, zaproszenia] 1925- 1925 0
6/4/0/1.2/00010 Przyjęcie parlamentarzystów francuskich [lista deputowanych, program pobytu, zaproszenia na uroczysty obiad, spis zaproszonych osób] 1925- 1925 0
6/4/0/1.2/00011 Mowy Pana Wojewody Wachowiaka [dotyczące Dziejów Pomorza, działalności Województwa Pomorskiego w dziedzinie administracji, samorządu, robót publicznych, referatu wojskowego, mowy powitalne] 1925- 1926 0
6/4/0/1.2/00012 Płyta pamiątkowa śp. Wojewody Łaszewskiego 1925- 1926 0
6/4/0/1.2/00013 Przemowy pana Wojewody [Wachowiaka] 1925- 1927 0
6/4/0/1.2/00014 [150-ta Rocznica Niepodległości Stanów Zjednoczonych - Organizacja Wojewódzkiego Komitetu Obchodu] 1926- 1926 0
6/4/0/1.2/00015 [Przebieg obchodu Święta Narodowego w dniu 3 Maja na terenie woj. pomorskiego- sprawozdania starostw powiatowych; wykaz stanu służby w Grudziądzu] 1926- 1926 0
6/4/0/1.2/00017 [Pielgrzymki z Polski do Gietrzwałdu, obchód rocznicy odzyskania niepodległości; nabożeństwo żałobne w rocznicę śmierci Gabriela Narutowicza] 1926- 1927 0
1 2 3 4 ... 194 195 196 197 198 ... 390 391 392 393

Amount of archival material

29476

29476

0

191.32

191.32

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -