Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Liszkowie

Archiwum Państwowe w Suwałkach
- brak danych - 1808-1912
- brak danych - 1808 - 1912
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
inwentarz kartkowy No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Zasady prowadzenia akta stanu cywilnego w Księstwie Warszawskim określał dekret Fryderyka Augusta z 27 I 1808 r., obowiązujący od 1 V 1808 r., oparty na art. 69 konstytucji z 1807 r. wprowadzającym Kodeks Napoleona. Zadanie to przekazano duchownym wyznania rzymskokatolickiego. Prawo udzielania ślubów cywilnych i rozwodów powierzono prezydentom i burmistrzom. Akta stanu cywilnego obejmowały wówczas wszelkie wyznania. 23 II i 18 III 1809 r. wprowadzono pewne zmiany proceduralne.
13 VI 1825 r. art. 71-142 I księgi Kodeksu Cywilnego dla Królestwa Polskiego wprowadził zasadę połączenia akt stanu cywilnego z metrykami kościelnymi. Postanowieniem księcia namiestnika z 3 XI 1825 r. do spisywania aktów stanu cywilnego dla wyznań niechrześcijańskich (żydów i mahometan) wyznaczeni zostali burmistrzowie lub zastępujący ich urzędnicy. Na skutek tego od 1826 r. akta stanu cywilnego mają charakter wyznaniowy (rejestrują fakty stanu cywilnego określonych wyznań).
Nadzór nad księgami stanu cywilnego prowadzonymi przez proboszcza sprawował dziekan danego dekanatu, a jednocześnie księgi te podlegały kontroli władz sądowych.
Zapisy w księgach stanu cywilnego początkowo prowadzono w języku polskim, a od 1 I 1868 r. - w języku rosyjskim.
Ze względu na zasady ustrojowe zespół obejmuje dwie odrębne części z cezurą przypadającą na rok 1826:
akta stanu cywilnego świeckie (wszystkich wyznań) z lat 1808-1826, z podziałem na osobne serie ksiąg: urodzeń, małżeństw, zgonów.
akta stanu cywilnego wyznania rzymskokatolickiego z lat 1826-1903, każda księga obejmowała trzy rodzaje aktów: urodzenia, małżeństwa, zgony, zapisywane w wyodrębnionych częściach księgi.
Struktura zespołu (serie akt) i zawartość:
1. Księgi (wtóropisy, duplikaty) urodzeń, małżeństw, zgonów 1808-1912, 129 j.a.
2. Alegata (aneksy, dowody) do akt małżeństw 1811-1912, 43 j.a.
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
63/159/0/1/1 Akta Urodzenia od pierwszego Maia Roku tysiącznego osimsetnego osmego Parafij Liszkowskiey 1808-1809 39
63/159/0/1/2 Ta księga Małżeństw Honorowa Parafij Liszkowskiey 1808-1809 32
63/159/0/1/3 Akta Umarłych od pierwszego Maia Roku Tysiącznego Osimsetnego Osmego Parafij Liszkowskiey 1808-1809 25
63/159/0/1/4 Akta Cywilne Urodzonych w Gminie Liszkowskiey w Powiecie Dombrowskim w Departamencie Łomżyńskim w Roku 1810/11 1810-1811 52
63/159/0/1/5 Akta Cywilne Małżeństw w Gminie Liszkowskiey w Powiecie Dombrowskim Departamencie Łomżyńskim w Roku 1810/11 zawartych 1810-1811 47
63/159/0/1/6 Akta Cywilne Zeszłych Gminy Liszkowskiey w Powiecie Dombrowskim Departamencie Łomżyńskim na rok 1810/11 1810-1811 17
63/159/0/1/7 Akta Cywilne Urodzonych w Gminie Liszkowskiey w Powiecie Dombrowskim w Departamencie Łomżyńskim w Roku 1811/12 1811-1812 51
63/159/0/1/8 Akta Cywilne Małżeństw w Gminie Liszkowskiey w Powiecie Dombrowskim w Departamencie Łomżyńskim Roku 1811/12 zawartych 1811-1812 45
63/159/0/1/9 Akta Cywilne Zeszłych w Gminie Liszkowskiey w Powiecie Dombrowskim w Departamencie Łomżyńskim w Roku 1811/12 1811-1812 28
63/159/0/1/10 Akta Cywilne Urodzonych w Gminie Liszkowskiey w Roku 1815/16 spisane 1815-1816 36
63/159/0/1/11 Akta Cywilne Małżeństw Urzędnika Stanu Cywilnego Gminy Liszkowskiey w Roku 1815/16 spisane 1815-1816 28
63/159/0/1/12 Akta Cywilne Zeszłych w Gminie Liszkowskiey w Roku 1815/16 spisane 1815-1816 36
63/159/0/1/13 Duplikat Aktów Metryko-Kościelnych Urodzonych w Roku 1816 Parafii r. l. Liszkowo. 1816-1816 24
63/159/0/1/14 Akta Cywilne Małżeństw Urzędnika Stanu Cywilnego Gminy Liszkowskiey w Roku 1816/17 spisane 1816-1816 9
63/159/0/1/15 Akta Cywilne Małżeństw Urzędnika Stanu Cywilnego Gminy Liszkowskiey w Roku 1816/17 spisane 1816-1816 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Amount of archival material

172

172

0

2.60

2.60

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -