Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Zarząd Powiatowy Augustowski

Archiwum Państwowe w Suwałkach
- brak danych - 1913-1915
Avgustovskoe Uezdnoe Upravlenie 1913 - 1915
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe rosyjski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Zarządy powiatowe, w tym Zarząd Powiatowy Augustowski, zostały powołane przez przepisy ustawy o zarządzie gubernialnym i powiatowym z dn. 31.12.1866 r., na bazie działających dotąd urzędów naczelników powiatów. Zarządem powiatowym kierował naczelnik powiatu, odpowiadający przed gubernatorem i rządem gubernialnym. Miał on do swej dyspozycji dwóch pomocników. Biuro zarządu powiatowego składało się z 3 wydziałów: ogólnego - kierowanego przez sekretarza, administracyjno-gospodarczego - kierowanego przez pomocnika naczelnika powiatu, wojskowo-policyjnego - kierowanego przez drugiego pomocnika naczelnika powiatu, pełniącego zarazem funkcję naczelnika straży ziemskiej. Poza ogólnym, wydziały dzieliły się jeszcze na referaty. Wydział administracyjno-gospodarczy dzielił się na referaty: miejski, finansowy i ubezpieczeniowy. Wydział wojskowo-policyjny dzielił się na referaty: policyjny, lekarski, paszportowy, wojskowy. Ten ostatni w 1874 r. przekształcono w samodzielny powiatowy urząd wojskowy. Naczelnik powiatu miał dużą samodzielność w swych decyzjach, jednak część spraw załatwiano na kolegialnie. W skład Zarządu powiatowego wchodzili: naczelnik, dwaj pomocnicy, lekarz, inżynier powiatowy. Dwaj ostatni mieli prawo głosu jedynie w sprawach leżących w ich kompetencjach. W posiedzeniach zarządu powiatowego mogli uczestniczyć także inni specjaliści mający umocowanie formalne (weterynarz powiatowy, radcy ubezpieczeniowi, członkowie komitetów drogowych itp.). Zarząd Powiatowy Augustowski został w czasie I wojny ewakuowany i funkcjonował w głębi Rosji do 1918 r. Zachowany fragmentarycznie, zawiera pojedyncze teczki lub po kilka teczek z każdego z wydziałów z okresu tuż przed wojną lub I wojny światowej.
Wydział ogólny:
sprawozdania z działności lotnych odziałów sanitarnych, 1915 r., 1 j.a.
Wydział administracyjno-gospodarczy:
teczki dotyczące handlu, cen na materiały budowlane i robociznę, kosztorys remontu dróg, 1914-1915 r., 3 j.a.
Wydział wojskowo-policyjny:
dostarczanie podwód dla wojska, nadzór policyjny, 1913-1915 r., 5 j.a.
- brak danych -

Amount of archival material

10

10

0

0.15

0.15

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -