Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Zarząd Powiatowy Suwalski

Archiwum Państwowe w Suwałkach
- brak danych - 1867-1918
Suvalkskoe Uezdnoe Upravlenie 1867 - 1918
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe rosyjski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Zarządy powiatowe, w tym Zarząd Powiatowy Suwalski, zostały powołane przez przepisy ustawy o zarządzie gubernialnym i powiatowym z dn. 31.12.1866 r., na bazie działających dotąd urzędów naczelników powiatów. Zarządem powiatowym kierował naczelnik powiatu, odpowiadający przed gubernatorem i rządem gubernialnym. Miał on do swej dyspozycji dwóch pomocników. Biuro zarządu powiatowego składało się z 3 wydziałów: ogólnego - kierowanego przez sekretarza, administracyjno-gospodarczego - kierowanego przez pomocnika naczelnika powiatu, wojskowo-policyjnego - kierowanego przez drugiego pomocnika naczelnika powiatu, pełniącego zarazem funkcję naczelnika straży ziemskiej. Poza ogólnym, wydziały dzieliły się jeszcze na referaty. Wydział administracyjno-gospodarczy dzielił się na referaty: miejski, finansowy i ubezpieczeniowy. Wydział wojskowo-policyjny dzielił się na referaty: policyjny, lekarski, paszportowy, wojskowy. Ten ostatni w 1874 r. przekształcono w samodzielny powiatowy urząd wojskowy. Naczelnik powiatu miał dużą samodzielność w swych decyzjach, jednak część spraw załatwiano na kolegialnie. W skład Zarządu powiatowego wchodzili: naczelnik, dwaj pomocnicy, lekarz, inżynier powiatowy. Dwaj ostatni mieli prawo głosu jedynie w sprawach leżących w ich kompetencjach. W posiedzeniach zarządu powiatowego mogli uczestniczyć także inni specjaliści mający umocowanie formalne (weterynarz powiatowy, radcy ubezpieczeniowi, członkowie komitetów drogowych itp.). Zarząd Powiatowy Suwalski został w czasie I wojny ewakuowany i funkcjonował w głębi Rosji, w Riazaniu, do 1918 r. Zachowany fragmentarycznie, głównie, w stopniu dobrym zachowały się akta z okresu I wojny światowej i tuż przed wojną, lata 1913-1915. W większości są generalia, niewiele jest specjaliów. Z wcześniejszego okresu są to w większości materiały formalne - zarządzenia.
W szczególności zespół odzwierciedla następujące zagadnienia z poszczególnych wydziałów:
Wydział ogólny:
statystyka i zarządzenia, sprawy osobowe, wybory władz gminnych, spisy ludności, kontrola cen, pomoc pokrzywdzonym na skutek wojny, odznaczenia, sprawy kancelaryjne, 1907-1917 r., 54 j.a.
Wydział administracyjno-gospodarczy:
referat miejski:
statystyka i zarządzenia, szkolnictwo, kościoły i wyznania, medycyna, sprawy sanitarne, utrzymanie dróg, mostów, studnie, targi, handel ceny, podatki i dochody, odszkodowania wojenne, opieka nad ubogimi, 1907-1917 r., 63 j.a.
referat finansowy:
sprawy organizacyjne, budżety, preliminarze finansowe, dochody, wydatki, 1909-1918 r., 26 j.a.
referat ubezpieczeniowy:
zarządzenia dotyczące bezpieczeństwa przeciwpożarowego, oględziny zgorzelisk, szacunki szkód, kontrola przeciwpożarowa, 1880-1912 r., 8 j.a.
Wydział wojskowo-policyjny:
sprawy kierownicze:
rozporządzenia w różnych sprawach, 1867-1914 r., 8 j.a.
sprawy straży ziemskiej:
poszukiwania osób, korespondencja z sądami, sprawy sanitarne, umundurowanie, 1914-1915 r., 5 j.a.
sprawy tajne:
zarządzenia i cyrkularze, 1913-1914 r., 2 j.a.
sprawy jawne:
sprawozdania i zarządzenia, ruch ludności, sprawy sanitarne, wypadki nadzwyczajne, nadzór policyjny, przekroczenia i przestępstwa, 1882-1915 r., 44 j.a.
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
63/4/0/-/1 O dostavlenii statiĉeskich svědenij 1914-1914 0
63/4/0/-/2 O sborě i dostavlenii v raznyja uĉrezdenija statiĉeskich svědenij 1915-1915 0
63/4/0/-/3 K svědeniju i rukovodstvu 1916-1917 0
63/4/0/-/4 K svědeniju i rukovodstvu 1917-1917 0
63/4/0/-/5 O sluzbě Naĉalnika Suvalskiego Uêzda kollezskogo sovêtnika /štatskogo sovětnika/ Pavlovskogo 1908-1916 0
63/4/0/-/6 O sluzbě Naĉalnika Suvalkskogo Uězda po Administrativno-Chozjajstvěnnym dělam nadvornogo sovětnika Antona Protasěviĉa 1907-1917 0
63/4/0/-/7 O službě Sekretarja Uězdnogo Upravlenija N. Ĉ. Michaiła Kondrackiego 1915-1916 0
63/4/0/-/8 O službě kanceljarskogo sluzitela Uězdnogo Upravlenija Michaila Nejmana 1908-1915 0
63/4/0/-/9 O sluzbě děloproizvoditělja Uězdnogo Upravlenija gubernskago sekretarja Gaěvskago 1912-1912 0
63/4/0/-/10 O sluzbě děloproizvoditěla Uězdnogo Upravlenija Adama Kubrakova 1908-1913 0
63/4/0/-/11 O sluzbě děloproizvoditělja po gorodskim dělam Suvalkskogo Uězdnago Upravlenija n. ĉ. Fedora Jablokova 1914-1915 0
63/4/0/-/12 O sluzbě Uězdnago Veterinarnego Feldŝera Antona Stanjulja 1914-1914 0
63/4/0/-/13 O sluzbě Suvalkskogo Uězdanago Veterinara titularnego Sovětnika Ivaŝkeviĉa 1914-1917 0
63/4/0/-/14 O sluzbě archivariusa- żurnalisty Uězdnogo Upravlenija Zacharija Katurka 1911-1915 0
63/4/0/-/15 O vyĉetach iz soděržanija Archivariusa uězdnago Upravlenija Katruka na ĉastnyja vzyskanija 1913-1913 0
1 2 3 4 ... 6 7 8 9 10 ... 13 14 15 16

Amount of archival material

228

228

0

2.70

2.70

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -