Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Komisarz do Spraw Włościańskich Powiatu Sejneńskiego

Archiwum Państwowe w Suwałkach
- brak danych - 1864-1913
Komissar po Krest'janskim Delam Sejnskogo Uezda 1864 - 1913
- brak danych - tak
administracja specjalna - gospodarka przestrzenna, rolnictwo i leśnictwo rosyjski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Komisarze do spraw włościańskich działali na podstawie ukazu o urządzeniu włościan z 2 marca 1864 r. Początkowo teren powiatu sejneńskiego podzielony był na 2 rewiry, na obszarze których działali osobni komisarze, po nazwami: Komisarz 1-go Rewiru Powiatu Sejneńskiego i Komisarz 1-go Rewiru Powiatu Sejneńskiego, następnie od 1865 r. Komisarz 7-go Rewiru Suwalskiej Komisji do Spraw Włościańskich i Komisarz 1-go Rewiru Suwalskiej Komisji do Spraw Włościańskich. Ponownie zmiany w tej sferze wprowadzono w 1867 r., w rezultacie ogólnej reformy administracyjnej Królestwa Polskiego i utworzenia guberni suwalskiej. Odtąd obszarem działania komisarza był cały powiat, a urząd otrzymał nazwę: Komisarz do Spraw Włościańskich Powiatu Sejneńskiego. Obszar powiatu sejneńskiego składał się wówczas z 14 gmin i 3 miast; w późniejszych latach ilość gmin i miast wchodzących w skład powiatu zmieniała się wraz zdegradacją 2 miast do roli osad oraz zmianami przynależności gmin. Komisarz podlegał początkowo Centralnej Komisji Augustowskiej do Spraw Włościańskich, z siedzibą w Suwałkach, obejmującej obszar guberni augustowskiej, następnie od 1865 r. Suwalskiej Komisji do Spraw Włościańskich, a od 1871 r. Urzędowi Gubernialnemu Suwalskiemu do Spraw Włościańskich. Komisarz był urzedem jednoosobowym i wchodził w skład właściwej Komisji, następnie Urzędu szczebla gubernialnego na prawach członka. W okresie realizacji reformy rolnej komisarz powiatowy miał prawo wydawania decyzji w I instancji w sprawach rostrzygania sporów w kwestii uwłaszczenia lub wyłączenia spod uwłaszczenia, odbieranie i podział pustek, separacje osad chłopskich od folwarków, zwrot nieprawie zlikwidowanych serwitutów itp. Ponadto w licznej grupie spraw miał obowiązek wysuwania umotywowanych wniosków, rozpatrywanych przez Komisję, Urząd na szczeblu gubernialnym. Na komisarzu ciążył też obowiązek sprawdzania projektów likwidacyjnych i tabel nadawczych, a w przypadku dóbr skarbowych - sporządzanie tabel nadawczych. W okresie po realizacji reformy uwłaszczeniowej do obowiązków komisarza należało przede wszystkim rozstrzyganie sporów związanych z reformą, a także nadzór nad funkcjonowaniem samorządu gminnego. Komisarz miał do dyspozycji jednego urzędnika - sekretarza. W 1915 r. urząd został ewakuowany do Riazania, a zlikwidowany w 1918 r. Zachowany fragmentarycznie. Akta stanowią cenne źródło historyczne do badań nad realizacją reformy rolnej oraz stosunkami społeczno-gospodarczymi na wsi w okresie pouwłaszczeniowym, w szczególności do zagadnień:
realizacja reformy rolnej (wielkość nadziałów chłopskich, serwituty, wyłączenia spod uwłaszczenia, sprawy bezrolnych, wysokość kapitału likwidacyjnego)
konflikty wewnątrz wsi w związku z reformą
zmiany chłopskiego stanu posiadania po 1871 r.
likwidacja serwitutów drogą umów dobrowolnych
obrót ziemią chłopską
problem Żydów - rolników i przedstawicieli zawodów nierolniczych mieszkających na wsi.
W większości brak generaliów, zaledwie 4 j.a. z lat 1865-1913, natomiast przeważają specjalia z gmin:
Krasnopol, 1864-1913, 6 j.a.
Krasnowo, 1864-1912, 13 j.a.
Pokrowsk, 1866-1913, 5 j.a.
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
63/5/0/-/1 /Spisy Żydów mieszkających i korzystających z ziemi w granicach: Krasnopol, Krasnowo i Pokrowsk. Sprawa Żyda - kowala ze wsi Giby, gm. Pokrowsk/. 1910 - 1913 0
63/5/0/-/2 Dêlo . . . po ĉastnomu Imênîju Dumbel sostojavŝemu iz selenîj Dzeviliŝki, Viŝtory, Aukŝtokalne, Bavirŝe, Gminy Krasnovo. 1865 - 1912 0
63/5/0/-/3 /Sprawdzanie tabel likwidacyjnych wsi dóbr Jenorajście, gm. Krasnowo. Sprawa odseparowania należącego do dóbr jeziora Rynkojeziory, od sąsiednich wsi/. 1865 - 1910 0
63/5/0/-/4 Dêlo . . . po ĉastnomu im.Ŝejpiŝki sostojaŝĉemu iz selenîj: Murovany - most, gm. Krasnopol, Dvaraniŝki, Teklinovo i Kerŝevŝĉizna gminy Krasnovo. 1866 - 1890 0
63/5/0/-/5 Dêlo . . . Po byvŝemu kazennomu selenîju Kopec, Gminy Krasnopol. 1867 - 1898 0
63/5/0/-/6 /Zestawienie i poprawianie tabeli nadawczej wsi Michnowce, gm. Krasnopol. Dokładne określenie powierzchni i oznakowanie granic chłopskich nadziałów/. 1864 - 1913 0
63/5/0/-/7 Murowany Most, gm. Krasnopol - patrz j.a. sygn. 4. 1866 - 1890 0
63/5/0/-/8 Dêlo . . . Po byvŝemu Kazennomu selenîju Pavlovka, Gminy Krasnopol. 1868 - 1913 0
63/5/0/-/9 /Zestawienie tabeli nadawczej wsi Pokrowsk, gm. Krasnopol, pomiar i oznakowanie granic nadziałów, spory gruntowe chłopów tej wsi/. 1869 - 1910 0
63/5/0/-/10 Dêlo . . . Po byvŝej kazennoj kolonîî Prẑejma, Gminy Krasnopol. 1869 - 1909 0
63/5/0/-/11 Dêlo . . . po selenîju Zarěĉe, Gminy Krasnopol, obrazovannomu iz poduchovnych zemel Sejnskago R. K. Prichoda. 1870 - 1899 0
63/5/0/-/12 Dêlo . . . po selenîju Aukŝtokalne, Ĉastnago im n ja Dumbel, gminy Krasnowo. Baraniszki, gm. Krasnowo - patrz j.a. sygn. 4. Bawirsze, gm. Krasnowo - patrz j.a. sygn. 2. 1865 - 1908, 1866 - 1890, 1865 - 1912 0
63/5/0/-/13 Dêlo . . . po selenîju Berẑine ĉastnago imênîja Lumbe, gminy Krasnowo. 1865 - 1912 0
63/5/0/-/14 Dêlo . . . Po byvŝemu kazennomu selenîju Buda-Zavidugerskaja, gminy Krasnowo. 1868 - 1910 0
63/5/0/-/15 Dêlo . . . Po kazennomu selenîju Buraki, gminy Krasnowo. Burbiszki, gm. Krasnowo - patrz j. a. sygn. 3. Dziewiliszki, gm. Krasnowo - patrz j. a. sygn. 2. Jedeliszki, gm . Krasnowo - patrz j. a. sygn. 3 1868 - 1911, 1865 - 1910, 1865 - 1912, 1865 - 1910 0
1 2

Amount of archival material

28

28

0

0.50

0.50

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -