Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Wojewódzki Szczeciński

Archiwum Państwowe w Szczecinie
- brak danych - [1933] 1945-1950 [1955]
- brak danych - 1933 - 1944
1945 - 1950
1951 - 1955
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze wojewódzkie, prowincjonalne, gubernialne polski
niemiecki
rosyjski
inwentarz książkowy Yes w bazie IZA
W końcu marca 1945 r. w Warszawie przystąpiono do organizowania grupy operacyjnej, która miała stanowić zalążek polskiej władzy na ziemiach zachodnich. Grupa ta w kwietniu przyjechała do Piły, gdzie mieściła się tymczasowa siedziba Urzędu Pełnomocnika na Okręg Pomorze Zachodnie. Pierwszym Pełnomocnikiem Rządu mianowany został Aleksander Kaczocha-Józefski, który po odwołaniuna stanowisko wiceministra Administracji Publicznej przekazał swój urząd ppłk. Leonardowi Borkowiczowi. 7 maja 1945 r. przeniesiono Urząd Pełnomocnika z Piły do Szczecina, skąd 19 maja został przeniesiony do Stargardu, a później do Koszalina (związane to było z nieuregulowanymi kwestiami granic państwa). Powrót Urzędu do Szczecina nastapił w lutym 1946 r.
Ziemie Zachodnie i Północne po zakończeniu wojny zostały podzielone na 4 okręgi, te zaś dzieliły się na obwody. Sytuacja taka istniała do 23 maja 1946 r. kiedy to w miejsce okręgów utworzono województwa, a w miejsce obowdów powiaty. Okręg Pomorze Zachodnie od chwili zakończenia wojny przechodził kilka zmian podziału administracyjnego - liczba obwodów (powiatów) zmieniała się od 41 w kwietniu 1945 do 24 w 1950 r. Zmieniały się też granice Okręgu. Ustablizowanie sytuacji nastąpiło dopiero w maju 1946 r. po utworzeniu województwa szczecińskiego.
Organizacja Urzędu Pełnomocnika Rządu RP na Okręg Pomorze Zachodnie rozpoczęła się już w Pile. W 1945 r. utworzono 17 wydziałów dzielących się na referaty lub oddziały. Przez cały okres istnienia urzędu ilość wydziałów zmieniała się - jedne likwidowano, powstawały nowe - w zależności od potrzeb. W 1948 r. w urzędzie istniało 26 wydziałów.
Urząd Wojewódzki Szczeciński został zlikwidowany w 1950 r. w wyniku realizacji ustawy z 20.III.1950 r. o terenowychorganach jednolitej władzy państwowej. W jego miejsce utworzono Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej.
I. Wydział Ogólny 1-411, 5558-5565, 5681-5684;
1. Oddział Organizacyjny sygn. 1-163, 5558, 5560-5565, 5681; 171 j.a. - organizacja urzędu i poszczególnych wydziałów, okólniki, instrukcje i zarządzenia Wydziału Ogólnego, organizacja starostw powiatowych, normatywy kancelaryjno-archiwalne, sprawozdania z organizacji wydziałów, przywracanie nazw polskich miejscowościom na terenie Pomorza, ustalanie nazw polskich dla miejscowości, protokoły narad i konferencji, sprawozdania z działalności pełnomocników obwodowych i starostów powiatowych, charakterystyka miast, protokoły zjazdów starostów, burmistrzów i wójtów, ogólne sprawozdania wojewody, roki urzędowe, wycinki prasowe, , godła i pieczęcie urzędowe.
2. Oddział Podziału Terytorialnego sygn. 164-219, 5559; 57 j.a. - ustalanie granic państwa, zmiany granic województwa i powiatów, protokoły zdawczo-odbiorcze przekazywania powiatów do innych województw, podziały administracyjne powiatów, wykazy miast na Pomorzu Zachodnim, organizacja Wojewódzkiego Biura Wyborczego w związku z referendum i podział województwa na obwody wyborcze, utworzenie województwa koszalińskiego, organizacja rad narodowych na terenie Pomorza.
3. Sekretariat Wojewody sygn. 220-260, 5682-5684; 44 j.a. - akta oficera łącznikowego przy wojewodzie - przekazywanie obiektów w porcie władzom polskim, korespondencja wojewody z ministerstwami, KRN, partiami politycznymi, wywiady i przemówienia wojewody, sprawozdanie z wykonania umowy z rządem ZSRR o przeprowadzeniu inwentaryzacji majątków zajmowanych przez Armię Radziecką, sprawozdania urzędów i instytucji działających na terenie Szczecina, sprawozdania z uprzemysłowienia województwa, kredyty i subwebcje dla województwa, pobyt premiera rządu czechosłowackiego Klementa Gotwalda w Szczecinie, sprawozdania wojewody.
4. Oddział Statystyki sygn. 261-411; 151 j.a. - wykazy starostów, burmistrzów i wójtów, opisy statystyczne powiatów, stan zaludnienia powiatów, statystyka ludności wg powiatów, raporty sytuacyjne o zatrudnieniu wg powiatów, statystyka zaludnienia i stan gospodarczy powiatów województwa, spisy rolne, wykazy gospodarstw, raporty inwestycyjne, sprawozdania z obrotu towarowego, sprawozdania z obrotu towarowego w portach i ruchu statków.
II. Wydział Budżetowo-Gospodarczy sygn. 412-420; 9 j.a. - zarządzenia, sprawozdania z działalności Wydziału, plany gmachu Urzędu Wojewódzkiego oraz plany budynku Starostwa Powiatowego w Myśliborzu, księga kredytów i wydatków Urzędu.
III. Wydział Inspekcji sygn. 421-769, 5566-5567, 5677, 5685;
1. Oddział Ogólny sygn. 421-442, 5566, 5685; 24 j.a. - zarządzenia, okólniki i instrukcje wojewody i wydziałów, wykazy grup operacyjnych obsadzających obwody na Pomorzu, sprawozdania Pełnomocnika, przenoszenie urzędów z Koszalina do Szczecina.
2. Oddział Inspekcji Terenowej sygn. 443-769, 5567, 5677; 329 j.a. - obasdzanie urzędów w obwodach (powiatach) województwa, protokoły narad i zebrań, sprawozdania sytuacyjne starostów, protokoły zdawczo-odbiorcze przy zmianach personalnych w urzędach, charakterystyka poszczególnych obwodów (powiatów), kontrola poszczególnych starostw powiatowych
IV. Wydział Administracyjno-Prawny sygn. 770-817, 5568-5570;
1. Oddział Ogólny sygn. 770-788, 5568-5569; 21 j.a. - organizacja Wydziału, zarządzenia wewnętrzne, sprawozdania z działalności Wydziału, rejestracja szkód wojennych województwa, wzory podpisów starostów, opisy powiatów, sprawy graniczne, majątki obywateli obcych państw, sprawy morskie i wodno-prawne.
2. Oddział Spraw Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności sygn. 789-816, 5570; 29 j.a. - organizacja urzędów stanu cywilnego i ich kontrola, statystyka urodzin, małżeństw i zgonów, nadania nazwisk dzieciom nieznanych rodziców, instrukcje i zarządzenia dotyczące USC, rejestracja poniemieckich ksiąg stanu cywilnego, nadania obywatelstwa polskiego.
3. Oddział Ochrony przed Pożarami i Innymi Klęskami sygn. 817; 1 j.a. - sprawozdania straży pożarnej o pożarach lasów.
V. Wydział Społeczno-Polityczny sygn. 818-1496, 5553-5557, 5571-5615, 5678-5679; 731 j.a. - okólniki, zarządzenia i instrukcje, organizacja Wydziału, sprawozdania z działalności Wydziału, protokoły narad i konferencji, sprawozdania sytuacyjne powiatów, sprawozdania sytuacyjne wojewody, wykazy imienne pracowników Urzędu, utworzenie WRN i terenowych rad narodowych, protokół zebrania Konserwatora Wojewódzkiego w sprawie oddania sarkofagów książęcych do konserwacji w Warszawie, przejmowanie akt przez Archiwum Państwowe w Szczecinie, wykazy poniemieckich ksiąg stanu cywilnego, sprawozdania sytuacyjne wydziałów Urzędu, pomiary lotnisk poniemieckich, materiały dotyczące wyborów do Sejmu wg powiatów, wycinki prasowe, obozy jeńców niemieckich w województwie, korespondencja dotycząca prasy, obchodów rocznic, oświaty, kultury, mały ruch graniczny, incydenty graniczne, wysiedlanie ze strefy nadgranicznej, osadnictwo, Akcja "W", wysiedlanie Niemców, wykazy Niemców zatrudnionych w różnych zakładach i instytucjach, rejestracja i ewidencja ludności niemieckiej, nadawanie i stwierdzanie obywatelstwa polskiego, ludność autochtoniczna, weryfikacja autochtonów, akcja repolonizacyjna, ustalanie polskich nazw miejscowości, meldunki o napadach, wykroczeniach i przestępstwach, współpraca z MO i UBP, sprawozdania z działalności MO, organizacja poboru do wojska, współpraca z wojskiem radzieckim, samowola wojsk radzieckich, przejmowanie zakładów od wojsk radzieckich, wykazy gospodarstw zajętych przez Armię Czerwoną, skargi na wojska radzieckie i interwencje wojewody, wykazy kościołów, i obiektów sakralnych, wykazy księży, sprawy wyznaniowe, przydział obiektów kościelnych, ludność cygańska, organizacja i działalność żydowskich organizacji,akta Komisarza Wojewódzkiego ds..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Produktywizacji ludności żydowskiej, rozminowywanie dróg, komunikacja drogowa, utrzymanie mostów, sprawozdania z działalności urzędów administracji zespolonej i niezespolonej, działalność partii politycznych, nadzór nad stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi działającymi w województwie, wykazy obywateli radzieckich, repatriacja obywateli radzieckich do ZSRR, wykazy obywateli innych narodowości.
VI. Wydział Samorządowy 1497-3241, 5616-5620, 5686-5687;
1. Oddział Administracji Samorządu sygn. 1497-1781, 5616-5620; 290 j.a. - okólniki, instrukcje, zarządzenia, organizacja zarządów miejskich i gminnych w województwie, normatywy kacelaryjno-archiwalne terenowych jednostek samorządowych, protokoły posiedzeń Wydziału Wojewódzkiego, organizacja WRN i rad narodowych niższych szczebli, protokoły sesji WRN, protokoły posiedzeń wydziałów powiatowych i powiatowych rad narodowych w województwie, wykazy starostów, burmistrzów, wójtów i innych pracowników w jednostkach samorządu terytorialnego, protokoły narad i konferencji, sprawozdania z działalności Wydziału.
2. Oddział Podziału Terytorialnego sygn. 1782-1798; 17 j.a. - zmiany granic powiatów, podział administracyjny województwa, nazwy ulic w miastach, ustalanie polskich nazw dla miejscowości.
3. Oddział Inspekcyjny sygn. 1799-1854; 56 j.a. - organizacja pracy w samorządowych jednostkach organizacyjnych, sprawozdania z inspekcji powiatów, materiały informacyjne dotyczące poszczególnych powiatów (obwodów).
4. Oddział Finansów Samorządowych sygn. 1855-3241, 5686-5687; 1389 j.a. - podatek gruntowy, rewindykacja poniemieckiego majątku samorządu terytorialnego, organizacja i działalność Komunalnych Kas Oszczędności na Pomorzu, przejmowanie i przekazywanie w zarząd nieruchomości, kredyty, dotacje i subwencje dla powiatowych związków samorządowych, plany finansowe, budżety i sprawozdania z ich wykonania w powiatowych, miejskich i gminnych związkach samorządowych, budżety Wojewódzkiego Związku Samorządowego i sprawozdania z ich wykonania.
VII. Wydział Wojskowy sygn. 3242-3244, 5621; 4 j.a. - zarządzenia, okólniki, sprawozdania z działalności Wydziału.
VIII. Wydział Gospodarki Komunalnej sygn. 3245-3326; 82 j.a. - organizacja i działalność jednostek gospodarki komunalnej w województwie, plany finansowo-gospodarcze przedsiębiorstw.
IX. Wydział Osiedleńczy sygn. 3327-3685, 5622-5627;
1. Oddział Ogólny sygn. 3327-3446, 5622-5627; 126 j.a. - zarządzenia, okólniki i instrukcje, statystyka rolna, sprawozdania sytuacyjne powiatów, skargi osadników w poszczególnych powiatach, sprawozdania z inspekcji referatów osiedleńczych w powiatach, przejmowanie majątków od wojska polskiego, korespondencja w sprawach osiedleńczych, repatriacja Niemców, osadnictwo wojskowe.
2. Oddział Osadnictwa Rolnego sygn. 3447-3570; 124 j.a. - osadnictwo spółdzielczo-parcelacyjne, wykazy majątków przeznaczonych na osdanictwo, sprawozdania z osadnictwa spółdzielczo-parcelacyjnego, protokoły posiedzeń wojewódzkiej i powiatowych rad społecznych osadnictwa spółdzielczo-parcelacyjnego, przydziały i zamiana gospodarstw rolnych, osadnictwo rybackie, przydziały młynów, kredyty, regulacja i parcelacja majątków, korespondencja w sprawach osadnictwa, przydziały inwentarza, sprawozdania z Akcji "W", orzeczenia Wojewódzkiej Komisji Osadnictwa Rolnego.
3. Oddział Osadnictwa Nierolniczego sygn. 3571-3685; 115 j.a. - orzeczenia Wojewódzkiej Komisji Kontroli Społecznej, zagospodarowywanie nieruchomości miejskich i rolniczych, przydziały nieruchomości miejskich i wiejskich, osiedlanie repatriantów i reemigrantów, sprawozdania z akcji uwłaszczenia wg powiatów, protokoły Wojewódzkiej Komisji Klasyfikacyjno-Szacunkowej.
X. Wydział Aprowizacji sygn. 3686-3746, 5628-5637;
1. Oddział Ogólny sygn. 3686-3718, 5628-5637; 43 j.a. - zarządzenia, okólniki i instrukcje, serwisy informacyjne Ministerstwa Aprowizacji, organizacja Wydziału, sprawozdania z działalności Wydziału, wykazy pracowników referatów aprowizacji w powiatach (obwodach), zatrudnianie i zwalnianie pracowników.
2. Oddział Towarowy sygn. 3719-3737; 19 j.a. - zarządzenie, okólniki i instrukcje.
3. Oddział Rozrachunkowy sygn. 3738-3746; 9 j.a. - zarządzenia, okólniki i instrukcje, Fundusz Aprowizacyjny.
XI. Wydział Handlu sygn. 3747-4030, 5638-5646;
1. Oddział Ogólny sygn. 3747-3773; 27 j.a. - organizacja Wydziału, sprawozdania z działalności Wydziału, organizacja handlu w województwie, wycinki prasowe, nadzór nad działalnością organizacji i zrzeszeń handlowych.
2. Oddział Planowania i Organizacji sygn. 3774-3853, 5639-5640; 82 j.a. - sprawozdania o stanie sieci placówek handlowych i usługowych w województwie, plany obrotu towarowego, sprawozdania z działalności referatów handlu w powiatach, protokoły posiedzeń Wojewódzkiej i Powiatowych Komisji Usprawnienia Zaopatrzenia, rozwój spółdzielczości.
3. Oddział Obrotu Artykułami Przemysłowymi sygn. 3854-3863; 10 j.a. - okólniki, zarządzenia, instrukcje, analizy rynku, rozdział artykułów przemysłowych.
4. Oddział Obrotu Artykułami Rolnymi sygn. 3864-3925; 62 j.a. - sprawozdania powiatów z obrotu artykułami rolnymi, sprawozdania z handlu nabiałem, artykułami mleczarsko-jajecznymi, artykułami zwierzęcymi, płodami rolnymi, artykułami rybnymi.
5. Oddział Usług Handlowych sygn. 3926-3935; 10 j.a. - koncesjonowanie przedsiębiorstw handlowych, wykazy hoteli i pensjonatów w województwie.
6. Oddział Cen sygn. 3936-3953; 18 j.a. - sprawozdania z kształtowania się cen, sprawozdania Powiatowych Komisji Cennikowych, kalkulacje cenowe..
7. Oddział Przemysłu Spożywczego sygn. 3954-4030, 5638, 5641-5646; 84 j.a. - okólniki, zarządzenia i instrukcje dotyczące organizacji przemysłu spożywczego w województwie, sprawozdania z działalności Wydziału i oddziałów w powiatach, sprawozdania inspektorów przemysłu spożywczego, wykazy obiektów przemysłu spożywczego w województwie, wykazy gorzelni, młynów, piekarni w województwie, organizacja mleczarni, protokoły narad i konferencji, walka ze spekulacją.
XII. Wydział Przemysłu sygn. 4031-4568, 5647-5649; 541 j.a. - okólniki, instrukcje i zarządzenia, organizacja przemysłu w województwie, sprawozdania z działalności Wydziału, protokoły kontroli Wydziału, protokoły narad i konferencji, wykazy przedsiębiorstw, nadzór nad cechami, organizacja poszczególnych gałęzi przemysłu w województwie, nadzór nad działalnością poszczególnych przedsiębiorstw, sprawozdania z inspekcji zakładów, sprawozdania z działalności referatów przemysłu w powiatach, protokoły przejmowania zakładów w poszczególnych powiatach, protokoły posiedzeń Wojewódzkiego Komitetu Elektryfikacji Wsi.
XIII.Wydział Opieki Społecznej sygn. 4569-4685; 117 j.a. - organizacja Wydziału, sprawozdania z działalności Wydziału, sprawozdania z działalności zakładów opieki społecznej w województwie, sprawozdania dotyczące opieki społecznej w poszczególnych powiatach, sprawozdania z działalności inspektorów pracy, sprawozdania z inspekcji referatów opieki społecznej w powiatach, protokoły posiedzeń Powiatowych Komitetów Pomocy Zimowej.
XIV. Wydział Odbudowy sygn. 4686-4790, 5650-5667;
1. Dział Ogólny sygn. 4686-4701, 5650, 5657-5658, 5661; 20 j.a. - okólniki, zarządzenia i instrukcje, organizacja Wydziału, sprawozdania z działalności Wydziału, protokoły narad i konferencji.
2. Referat Odbudowy Miast i Wsi sygn. 4702-4721, 5659; 21 j.a. - korespondencja dotycząca odbudowy miast i wsi w województwie.
3. Referat Inspekcyjno-Budżetowy sygn. 4722-4733; 12 j.a. - instrukcje finansowe, regulowanie opłat czynszowych w poszczególnych miastach województwa, plany inwestycyjne budynków administracyjnych.
4. Referat Grobownictwa Wojennego sygn. 4734-4743; 10 j.a. - organizacja grobownictwa wojennego, wykazy grobów, opieka nad grobami i cmentarzami, zakładanie nowych cmentarzy.
5. Referat Użyteczności Publicznej sygn. 4744-4755; 12 j.a. - sprawozdania ze stanu urządzeń użyteczności publicznych i działalności zakładów użyteczności publicznej w poszczególnych powiatach, ewidencja zakładów użyteczności publicznych.
6. Oddział Budownictwa sygn. 4756-4762, 5651-5652, 5666-5667; 10 j.a. - okólniki, zarządzenia i instrukcje, protokoły narad i konferencji.
7. Oddział Przemysłu Budowlanego sygn. 4763-4765, 5653, 5656, 5660; 7 j.a. - wykazy przedsiębiorstw budowlanych, protokoły narad i konferencji, wykazy zatrudnionych w resorcie budownictwa.
8. Oddział Inspekcji Budowlanej sygn. 4766-4780, 5662-5665; 19 j.a. - sprawy nadzoru budowlanego, sprawozdania z inspekcji budowlanych, zatrudnienie w powiatowych oddziałach odbudowy, sprawozdania z działalności referatów odbudowy w powiatach.
9. Oddział Planowania i Polityki Budowlanej sygn. 4781-4790, 5654-5655; 12 j.a. - zestawienia wydatków na odbudowę w poszczególnych powiatach, budowa i odbudowa szkół, korespondencja w sprawach inwestycyjnych, plany inwestycyjne.
XV. Wydział Pomiarów sygn. 4791-4803; 13 j.a. - wyciągi z matrykuły, przydziały budynków dla wydziałów pomiarów urzędów administracji samorządowej.
XVI. Wydział Komunikacji sygn. 4804-4943, 5668-5669;
1. Oddział Ogólny sygn. 4804-4827, 5668-5669; 26 j.a. - okólniki, zarządzenia i instrukcje, organizacja Wydziału, sprawy personalne, sprawy turystyki, zadrzewianie dróg, aktywizacja portu w Szczecinie, ewidencja maszyn drogowych.
2. Oddział Budowy i Utrzymania Dróg sygn. 4828-4851; 24 j.a. - okólniki, zarządzenia i instrukcje, plany robót na drogach, sprawozdania z prowadzonych robót drogowych, ustalenie granicznych pasów drogowych, akcja odśnieżania dróg.
3. Oddział Budowy i Utrzymania Mostów sygn. 4852-4865; 14 j.a. - odbudowa zniszczonych mostów, ewidencja mostów i przepustów, akcja przeciwpowodziowa i przeciwlodowa.
4. Oddział Przewozów i Gospodarki Samochodowej sygn. 4866-4920; 55 j.a. - organizacja Oddziału, zarządzenia, instrukcje i okólni
Zespół zmikrofilmowany R 311-556, 801-907, 3537-8529, 65/26034-65/26164.
Zespół częściowo zdigitalizowany - 172 sygnatury.
Uchwałą nr 1 KAOD z 25.08.2011 r. przekwalifikowano akta kat. B do kat. A
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 0 0
1 Wydział Ogólny 0 0
1.1 Oddział Organizacyjny 171 1945-1950 6762
1.2 Oddział Podziału Terytorialnego 57 1945-1950 1208
1.3 Sekretariat Wojewody 44 1945-1949 1671
1.4 Oddział Statystyki 151 1945-1950 10614
2 Wydział Budżetowo-Gospodarczy 9 1945-1947 0
3 Wydział Inspekcji 0 0
3.1 Oddział Ogólny 24 1945-1950 0
3.2 Oddział Inspekcji Terenowej 329 1945-1950 16751
4 Wydział Administracyjno-Prawny 0 0
4.1 Oddział Ogólny 21 1945-1949 1447
4.2 Oddział Spraw Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności 23 1945-1950 2386
4.3 Oddział Ochrony przed pożarami i innymi klęskami 1 1948-1948 20
5 Wydział Społeczno-Polityczny 730 1945-1950 39290
6 Wydział Samorządowy 0 0
6.1 Oddział Administracji Samorządu 290 1945-1950 24982
6.2 Oddział Podziału Terytorialnego 17 1945-1948 1858
6.3 Oddział Inspekcyjny 56 1945-1949 6051
6.4 Oddział Finansów Samorządowych 1389 1945-1950 78440
7 Wydział Wojskowy 4 1945-1947 67
8 Wydział Gospodarki Komunalnej 82 1949-1950 1960
9 Wydział Osiedleńczy 1 1946-1946 59
9.1 Oddział Ogólny 125 1945-1950 18236
9.2 Oddział Osadnictwa Rolnego 125 1945-1950 22816
9.3 Oddział Osadnictwa Nierolnego 115 1946-1950 14469
10 Wydział Aprowizacji 0 0
10.1 Oddział Ogólny 43 1945-1949 2448
10.2 Oddział Towarowy 19 1945-1949 1634
10.3 Oddział Rozrachunkowy 9 1946-1949 716
11 Wydział Handlu 0 0
11.1 Oddział Ogólny 27 1945-1950 2566
11.2 Oddział Planowania i Organizacji 82 1945-1950 6319
11.3 Oddział Obrotu Artykułami Przemysłowymi 10 1945-1950 1100
11.4 Oddział Obrotu Artykułami Rolnymi 62 1945-1950 5416
11.5 Oddział Usług Handlowych 10 1945-1949 759
11.6 Oddział Cen 18 1946-1950 2131
11.7 Oddział Przemysłu Spożywczego 84 1945-1950 6423
12 Wydział Przemysłu 541 1945-1950 31275
13 Wydział Opieki Społecznej Aneks 117 1945-1950 6024
14 Wydział Odbudowy 0 0
14.1 Dział Ogólny 20 1945-1950 1273
14.2 Referat Odbudowy Miast i Wsi 21 1945-1950 1113
14.3 Referat Inspekcyjno-Budżetowy 12 1945-1950 619
14.4 Referat Grobownictwa Wojennego 10 1945-1948 404
14.5 Referat Użyteczności Publicznej 12 1945-1947 773
14.6 Oddział Budownictwa 11 1946-1950 0
14.7 Oddział Przemysłu Budowlanego 6 1946-1950 0
14.8 Oddział Inspekcji Budowlanej 19 1945-1950 0
14.9 Oddział Planowania i Polityki Budowlanej 12 1945-1950 0
15 Wydział Pomiarów 13 1945-1948 0
16 Wydział Komunikacji 0 0
16.1 Oddział Ogólny 26 1945-1949 0
16.2 Oddział Budowy i Utrzymania Dróg 24 1945-1949 0
16.3 Oddział Budowy i Utrzymania Mostów 14 1945-1949 0
16.4 Oddział Przewozów i Gospodarki Samochodowej 55 1945-1950 0
16.5 Oddział Lotnictwa 23 1945-1950 0
17 Wydział Zdrowia 3 1945-1949 39
18 Wydział Kultury i Sztuki 0 0
18.1 Oddział Ogólny 79 1945-1950 0
18.2 Oddział Twórczości Artystycznej 32 1945-1950 0
18.3 Oddział Muzeów i Ochrony Zabytków 12 1945-1950 0
18.4 Wojewódzki Konserwator 24 1945-1950 0
18.5 Oddział Finansów 12 1945-1950 0
19 Wydział Rolnictwa 0 0
19.1 Oddział Ekonomiczny 43 1945-1950 0
19.2 Oddział Produkcji Roślinnej i Zwierzęcej 1 1948-1950 0
20 Wydział Urządzeń Rolnych 61 1946-1950 0
21 Wydział Pomiarów Rolnych 5 1947-1949 0
22 Wydział Wodno-Melioracyjny 32 1947-1950 0
23 Wydział Finansów Rolnych 194 1945-1950 0
24 Wydział Oświaty Rolniczej 37 1946-1949 0
25 Wydział Weterynarii 82 1945-1950 3207
26 Aneks 0 0
27 Wydział Społeczno-Polityczny - Teczki personalne osób ubiegających się o zatrudnienie w służbie państwowej 0 0
27.1 Nazwiska na literę A 80 1946-1950 0
27.2 Nazwiska na literę B 484 1945-1950 0
27.3 Nazwiska na literę C 254 1946-1950 0
27.4 Nazwiska na literę Ć 6 1947-1950 0
27.5 Nazwiska na literę D 273 1945-1950 0
27.6 Nazwiska na literę E 24 1946-1950 0
27.7 Nazwiska na literę F 108 1946-1950 0
27.8 Nazwiska na literę G 418 1946-1950 0
27.9 Nazwiska na literę H 115 1946-1950 0
27.10 Nazwiska na literę I 32 1947-1950 0
27.11 Nazwiska na literę J 198 1946-1950 0
27.12 Nazwiska na literę K 644 1945-1950 0
27.13 Nazwiska na literę L 180 1946-1950 0
27.14 Nazwiska na literę Ł 97 1945-1949 0
27.15 Nazwiska na literę M 504 1945-1950 0
27.16 Nazwiska na literę N 96 1946-1950 0
27.17 Nazwiska na literę O 35 1945-1950 0
27.18 Nazwiska na literę P 164 1945-1950 0
27.19 Nazwiska na literę R 217 1945-1950 0
27.20 Nazwiska na literę S 631 1945-1950 0
27.21 Nazwiska na literę Ś 41 1947-1950 0
27.22 Nazwiska na literę T 170 1946-1950 0
27.23 Nazwiska na literę U 25 1946-1950 0
27.24 Nazwiska na literę W 476 1945-1950 0
27.25 Nazwiska na literę Z 211 1945-1950 0
27.26 Nazwiska na literę Ż 47 1946-1950 0
27.27 Nazwiska na literę Ź 1 1949-1949 0
28 Sprawy personalne 73 1945-1956 0
29 Akta osobowe - Wydział Aprowizacji i Handlu 0 0
29.1 Nazwiska na literę A 8 1945-1948 0
29.2 Nazwiska na literę B 24 1945-1949 0
29.3 Nazwiska na literę C 7 1945-1949 0
29.4 Nazwiska na literę D 22 1945-1949 0
29.5 Nazwiska na literę E 2 1946-1948 0
29.6 Nazwiska na literę F 11 1945-1949 0
29.7 Nazwiska na literę G 27 1945-1949 0
29.8 Nazwiska na literę H 4 1945-1947 0
29.9 Nazwiska na literę I 0 0
29.10 Nazwiska na literę J 9 1945-1949 0
29.11 Nazwiska na literę K 44 1945-1950 0
29.12 Nazwiska na literę L 9 1945-1949 0
29.13 Nazwiska na literę Ł 5 1945-1947 0
29.14 Nazwiska na literę M 23 1945-1949 0
29.15 Nazwiska na literę N 7 1945-1946 0
29.16 Nazwiska na literę O 7 1945-1947 0
29.17 Nazwiska na literę P 22 1945-1949 0
29.18 Nazwiska na literę R 17 1945-1949 0
29.19 Nazwiska na literę S 26 1945-1949 0
29.20 Nazwiska na literę Ś 1 1947-1948 0
29.21 Nazwiska na literę T 6 1945-1947 0
29.22 Nazwiska na literę U 2 1945-1946 0
29.23 Nazwiska na literę W 24 1945-1949 0
29.24 Nazwiska na literę Z 6 1945-1948 0
29.25 Nazwiska na literę Ż 1 1945-1945 0
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
65/317/0/1.1/1 Projekty dekretów o organizacji władz administracji na Ziemiach Odzyskanych i reslawizacji przygotowane przez Ministerstwo Administracji Publicznej (marzec) 1945-1945 27
65/317/0/1.1/2 Schemat organizacyjny Ministerstwa Ziem Odzyskanych oraz scalenie zarządu Ziem Odzyskanych z ogólną administracją państwową 1948-1949 8
65/317/0/1.1/3 Obsadzenie Pomorza Zachodniego przez władze polskie oraz przeniesienie władz z Piły do Szczecina, Stargardu i Koszalina 1945-1945 149
65/317/0/1.1/4 Początki i rozwój organizacyjny administracji państwowej na Pomorzu Zachodnim. Referaty (marzec-lipiec) 1945-1945 0
65/317/0/1.1/5 Statut organizacyjny Urzędu Pełnomocnika Rządu i organizacja wydziałów 1945-1945 197
65/317/0/1.1/6 Tymczasowa instrukcja kancelaryjna Urzędu Pełnomocnika Rządu RP na Okręg Pomorze Zachodnie 1945-1945 0
65/317/0/1.1/7 Statut ramowy urzędów wojewódzkich i wprowadzenie oficjalnej nazwy Urzędu Wojewódzkiego 1945-1946 0
65/317/0/1.1/8 Instrukcje kancelaryjne i schematy organizacyjne wydziałów Urzędu Wojewódzkiego 1946-1947 0
65/317/0/1.1/9 Organizacja kancelarii w wydziałach 1948-1948 0
65/317/0/1.1/10 Instrukcja dla urzędników pełniących dyżury w gmachu Pełnomocnika Rządu RP na Okręg Pomorze Zachodnie 1945-1947 20
65/317/0/1.1/11 Instrukcja o ochronie poufności i tajności spraw 1945-1945 0
65/317/0/1.1/12 Instrukcja o zabezpieczeniu tajemnicy służbowej w Urzędzie Wojewódzkim 1946-1949 0
65/317/0/1.1/13 Uprawnienia Wojewody w zakresie spółdzielczości 1946-1946 0
65/317/0/1.1/14 Akta Delegatury Urzędu Pełnomocnika w Szczecinie, łącznie z instrukcją organizacyjną 1945-1946 157
65/317/0/1.1/15 Utworzenie Ekspozytury Urzędu Wojewódzkiego Szczecińskiego w Szczecinku 1946-1946 63
1 2 3 4 ... 385 386 387 388 389 ... 771 772 773 774

Amount of archival material

11605

11605

0

58.80

58.80

0.00

Amount of non-archival material

- brak danych -

- brak danych -

- brak danych -