Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Wojewódzka Rada Narodowa, Biuro Prezydialne w Szczecinie

Archiwum Państwowe w Szczecinie
- brak danych - 1945-1950
- brak danych - 1945 - 1950
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze wojewódzkie, prowincjonalne, gubernialne polski
inwentarz książkowy Yes w bazie IZA
Poważną przeszkodę w utworzeniu Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie stanowiły stosunki ludnościowe, związane z trwającą jeszcze na Pomorzu Zachodnim akcją osiedleńczą i repatriacyjną oraz nieuregulowana sytuacja polityczna tych terenów.
Wojewódzka Rada Narodowa w Szczecinie utworzona została 16.VI.1946 r., liczyła początkowo 73 radnych delegowanych przez partie polityczne i różne organizacje masowe. Pierwszym przewodniczącym WRN został doktor Konrad Patek (PPS), a zastępcą Henryk Dąbrowicz (PPR). Powołano także 15 Komisji. W latach późniejszych liczba komisji oraz ich nazwy uległy pewnym zmianom.
Kancelarię Wojewódzkiej Rady Narodowej prowadziło Biuro Prezydialne, na czele którego stał dyrektor biura. Siedzibą Wojewódzkiej Rady Narodowej był gmach ówczesnego Zarządu Miejskiego w Szczecinie przy placu Dzierżyńskiego 1.
W 1948 r., opracowano podział czynności biura oraz statut organizacyjny. W dniu 18.I.1949 r. Kancelaria Rady Państwa rozesłała okólnik w sprawie ujednoliconej organizacji biur rad narodowych, na podstawie którego Biuro Prezydialne Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie opracowało nowy podział czynności, uwzględniający następującą strukturę organizacyjną.
W wyniku zmian jakie nastąpiły po utworzeniu powiatowych rad narodowych, ilość radnych Wojewódzkiej Rady Narodowej wzrosła z 73 do 111 osób.
WRN w Szczecinie w takim kształcie istniała do połowy 1950 r. tj. do czasu wejścia w życie ustawy o terenowych organach jednolitej władzy państwowej.
1. Oddział Ogólny 1945-1950; sygn. 1-265, 1027, 1029-1032, 1034-1057; 294 j.a. - organizacja wewnętrzna WRN i podległych jednostek, korespondencja WRN z urzędem wojewódzkim i innymi urzędami szczebla wojewódzkiego oraz administracją gospodarczą w stosunku do których WRNsprawowała funkcje kontrolne, sprawozdania z działalności urzędów i administracji gospodarczej nadsyłane do WRN-są to sprawozdania roczne lub okresowe obrazujące działalność instytucji i przedsiębiorstw od początku ich powstania w latach 1945 - 1946, protokoły posiedzeń Wojewódzkiej Rady Narodowej oraz protokołów posiedzeń Prezydium, wykazy pracowników w Biurze Prezydialnym WRN, akta osobowe pracowników.
2. Oddział Organizacji Rad Narodowych 1946-1950; sygn. 266-606; 341 j.a. - organizacja rad narodowych niższych szczebli (głównie powiatowego), statystyki radnych, sprawozdania z działalności powiatowych rad narodowych, protokoły posiedzeń prezydiów i sesji rad niższych szczebli, protokoły kontroli rad narodowych i poszczególnych wydziałów Urzędu Wojewódzkiego.
3. Oddział Komisji 1946-1950; sygn. 607-1026, 1033; 422 j.a. - są tu akta komisji WRN zawierające materiały i protokoły z posiedzeń oraz sprawozdania z zakresu polityki gospodarczej, kulturalnej i społecznej działających na terenie ówczesnego województwa szczecińskiego instytucji i przedsiębiorstw.
Zespół zmikrofilmowany R 15306-16335 - sygn. 1-1028. Uchwałą nr 2 KAOD z 25.08.2011 r. akta kat. B przekwalifikowano do kat. A.
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
65/318/0/1/1 Organizacja i sprawozdania Biura Prezydialnego Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie 1945-1950 0
65/318/0/1/2 Organizacja biurowości Biura Prezydialnego Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie 1947-1949 0
65/318/0/1/3 Regulaminy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie 1946-1946 0
65/318/0/1/4 Organizacja biurowości w biurach prezydialnych powiatowych rad narodowych 1945-1949 0
65/318/0/1/5 Okółniki i zarządzenia Ministerstwa Ziem Odzyskanych 1946-1946 0
65/318/0/1/6 Okółniki Kancelarii Rady Państwa w sprawach oświatowych i bibliotek 1947-1948 0
65/318/0/1/7 Zarządzenia i okólniki Ministerstwa Ziem Odzyskanych 1947-1947 0
65/318/0/1/8 Okólniki Kancelarii Rady Państwa 1948-1949 0
65/318/0/1/9 Okólniki Rady Państwa oraz Wojewódzkiej Rady Narodowej 1949-1949 0
65/318/0/1/10 Okólniki Wydziału Samorządowego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie 1946-1946 0
65/318/0/1/11 Okólniki Wojewódzkiej Rady Narodowej 1947-1949 0
65/318/0/1/12 Korespondencja z Krajową Radą Narodową w Warszawie 1946-1946 0
65/318/0/1/13 Korespondencja z Prezydium Rady Ministrów, Ministerstwem Ziem Odzyskanych, Ministerstwem Oświaty i Głównym Urzędem Statystycznym 1946-1946 0
65/318/0/1/14 Interwencje miasta Szczecina u władz centralnych w sprawie odbudowy 1946-1946 0
65/318/0/1/15 Korespondencja z władzami centralnymi 1946-1947 0
1 2 3 4 ... 33 34 35 36 37 ... 68 69 70 71

Amount of archival material

1057

1057

0

11.10

11.10

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -