Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Kuratorium Okręgu Szkolnego Szczecińskiego

Archiwum Państwowe w Szczecinie
- brak danych - 1945-1950 [1958]
- brak danych - 1945 - 1950
1951 - 1958
- brak danych - warunkowo
administracja specjalna - oświata polski
inwentarz książkowy Yes w bazie IZA
W kwietniu 1945 r. z Warszawy do Szczecina wyruszyła grupa ze Stanisławem Helsztyńskim na czele, która stanowiła zalążek władz oświatowych na Pomorzu. Początkowo ich siedziba znajdowała się w Pile, 7 maja przeniesiono ją do Szczecina. Niebawem jednak ze względu na nie wyjaśnioną sytuację polityczną Szczecina, siedzibę Kuratorium przeniesiono najpierw do Stargardu Szczec., a później do Koszalina. W połowie listopada 1945 r. Kuratorium powróciło do Szczecina i rozpoczął się okres organizacji szkolnictwa na Pomorzu.
Kuratorium było organem nie zespolonym administracji państwowej drugiej instancji w dziedzinie oświaty i wychowania oraz opieki nad dzieckiem. Do jego kompetencji należało kierownictwo i nadzór nad wszystkimi zakładami nauczania i wychowania (z wyjątkiem szkół wyższych) oraz nadzór nad wszystkimi placówkami oświaty i kultury oraz było zwierzchnikiem władz i urzędów szkolnych, szkół podstawowych i publicznych oraz zakładów wychowawczych. Swoje zadania w terenie Kuratorium wykonywało poprzez Inspektoraty Szkolne, których siedziby znajdowały się w miastach powiatowych województwa.
Zasięg terytorialny działania Kuratorium zmieniał się zależnie od zmian administracyjnych.
Kuratorium Okręgu Szkolnego Szczecińskiego przestało istnieć wraz z wejściem w życie ustawy o terenowych organach jednolitej władzy państwowej z 20 marca 1950 r. i po utworzeniu Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie. Odtąd sprawami oświaty zajmował się Wydział Oświaty PWRN.
I. AKCESJA opracowana w 1967 r.; 1945-1950; 312 j.a.
1. Wydział Ogólny 1945-1950; sygn. 1-122, 308, 309, 311, 312; 126 j.a. - okólniki i zarządzenia Ministerstwa Oświaty, własne Kuratorium oraz inspektorów szkolnych; sprawozdanie o stanie szkolnictwa z 1945 r.; materiały dotyczące organizacji szkolnictwa w województwie; protokoły zjazdów inspektorów szkolnych; plany pracy i sprawozdania z pracy Kuratorium i jego wydziałów; protokoły narad i konferencji; organizacja Kuratorium; protokoły kontroli Kuratorium; sprawozdania z wizytacji inspektorów szkolnych; sprawozdania dotyczące stanu szkolnictwa w województwie; sprawozdania z obchodów Dni Oświaty, uroczystości pierwszomajowych; współpraca z władzami terenowymi; akcja stypendialna i zapomogowa; spis pracowników Kuratorium z 1949 r.; materiały dotyczące rewindykacji dzieci polskich; przyznawanie gruntów na cele oświatowe; materiały dotyczące odbudowy szkół i ich wyposażania w sprzęt szkolny; sprawy finansowe szkół; wycinki i notatki prasowe; preliminarze budżetowe Kuratorium.
2. Wydział I Szkół Powszechnych 1945-1950; sygn. 123-153; 31 j.a. - organizowanie szkolnictwa powszechnego w poszczególnych powiatach; protokoły wizytacji szkół powszechnych w powiatach; sprawozdania z kontroli inspektoratów szkolnych; protokoły konferencji nauczycielskich szkół podstawowych; plany pracy i sprawozdania roczne inspektoratów szkolnych; materiały dotyczące szkół z żydowskim językiem nauczania; organizacje młodzieżowe; organizacja i działalność przedszkoli; okólniki i zarządzenia dotyczące szkolnictwa podstawowego.
3. Wydział II Szkół Średnich 1945-1950; sygn. 154-161; 8 j.a. - okólniki i zarządzenia dotyczące szkolnictwa średniego; organizacja sieci szkół średnich; protokoły Rady Pedagogicznej Państwowego Gimnazjum i Liceum w Darłowie (1946-1947); sprawozdania z przebiegu egzaminu maturalnego w 1947 r.; sprawozdania dotyczące szkolnictwa średniego i szkół średnich.
4. Wydział III Szkół Zawodowych 1946-1950; sygn. 162-167; 6 j.a. - zezwolenia na prowadzenie kursów; szkolnictwo rolnicze w województwie; okólniki i zarządzenia władz zwierzchnich; sprawozdania z działalności Szkoły Zawodowej w Słupsku i Państwowym Gimnazjum Mechanicznym w Stargardzie.
5. Wydział IV Kształcenia Nauczycieli 1945-1950; sygn. 168-190; 23 j.a. - okólniki i zarządzenia dotyczące kształcenia nauczycieli; zjazdy i kursy nauczycielskie; sprawozdania dotyczące działalności liceów pedagogicznych; sprawozdania z przeprowadzonych kursów pedagogicznych; plany pracy liceów pedagogicznych; sprawozdania z działalności ośrodków dydaktyczno-naukowych; kursy wakacyjne nauczycieli.
6. Wydział V Oświata i Kultura Dorosłych 1945-1950; sygn. 191-241; 51j.a. - plany pracy i sprawozdania poszczególnych szkół i kursów w zakresie szkolenia dorosłych; sprawozdania z prac kulturalno-oświatowych wśród dorosłych w powiatach; organizacja i rozwój szkolnictwa dla dorosłych w powiatach; protokoły konferencji i narad; walka z analfabetyzmem; Uniwerstyety Ludowe.
7. Wydział VI Opieka nad Dzieckiem 1946-1950; sygn. 242-281; 310; 41 j.a. - sprawozdania z pracy Wydziału; sprawozdania z akcji letniej-kolonii, obozów dla dzieci i młodzieży; dożywianie dzieci; organizacja domów dziecka w województwie; protokoły lustracji domów dziecka; wykazy wychowanków domów dziecka; rejestracja dzieci niemieckich; wykazy zakładów opiekuńczych i specjalnych w województwie.
8. Wydział VII Służba Polsce 1946-1950; sygn. 282-286; 5 j.a. - instrukcje i okólniki dotyczące Służby Polsce; plany pracy i sprawozdania z działalności hufców SP; sprawozdania z wizytacji obozów letnich SP.
9. Wydział Planowania 1945-1950; sygn. 287-307; 21 j.a. - plany inwestycyjne szkół; remonty szkół; sprawozdania dotyczące działalności bibliotek szkolnych.
II AKCESJA opracowana w 2011 r.; 1945-1950 [1958]; 353 j.a.
10. Wydział Ogólny 1945-1950 [1951]; 71 j.a. - okólniki władz nadrzędnych, organizacja szkolnictwa i ruch słuzbowy nauczycieli w powiecie koszalińskim w okresie XII/45 - IV/46, projekt powołania Powiatowej Rady Oświaty i Kultury Dorosłych (1949), protokół konferencji inspektorów szkolnych z sierpnia 1949 r., sprawozdania z wykorzystania godzin nadliczbowych w szkołach, skargi na nauczycieli (1949), konkursy organizowane w szkołach (1949), nauka religii w szkołach - zatrudnianie duchownych i skargi (1949-1951), wykazy pracowników KOSS oraz nauczycieli zatrudnionmych w szkołach województwa szczecińskiego, księgi kontroli etatów w KOSS, inspektoratach szkolnych oraz szkołach (1945-1950 [1951].
11. Wydział I Szkół Powszechnych 1946-1950; 6 j.a. - organizacja szkół podstawowych na terenie województwa.
12. Wydział II Szkół Średnich 1945-1950; 35 j.a. - organizacja i działalność liceów ogólnokształcących i liceów pedagogicznych na terenie województwa, protokoły posiedzeń Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie egzaminów dojrzałości dla eksternistów oraz dla pracujących, protokoły posiedzeń i sprawozdania z działalności Państwowej Komisji Weryfikacyjnej przy KOSS dla kandydatów do szkół wyższych - Akademii Handlowej i Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Szczecinie.
13. Wydział III Szkół Zawodowych 1947-1949; 1 j.a. - działalność średnich szkół zawodowych w województwie.
14. Wydział IV Kształcenia Nauczycieli 1946-1950; 8 j.a. - wykazy ośrodków dydaktyczno-naukowych kształcenia nauczycieli w roku szk. 1949/50, protokoły egazminów z kursów pedagogicznych dla nauczycieli.
15. Wydział V Oświaty i Kultury Dorosłych 1948-1950; 5 j.a. - materiały dotyczą działalności Uniwersytetu Powszechnego Związków Zawodowych - protokoły egzaminów na wstępny rok studiów, arkusze ocen studentów, materiały związane z likwidacją Uniwersytetu.
16. Wydział VI Opieki nad dzieckiem 1946-1947; 1 j.a. - znajdującą się tu jednostka zawiera informacje dotyczące kadry zatrudnionej w Państwowym Domu Dziecka w Sławnie oraz informacje o podopiecznych tego domu.
17. Wydział VII Służba Polsce 1948-1950; 1 j.a. - zgłoszenia na kursy, sprawozdania z pracy hufców PO Słuzba Polsce w Szczecinie, Szczecinku i Wałczu.
18. Oddział Personalny 1945-1950 [1958]; 225 j.a. - akta osobowe pracowników KOSS, inspektoratów szkolnych oraz nauczycieli zatrudnionych w szkołach województwa.
Zespół zmikrofilmowany R 15000-15306 - sygn. 1-307
Uchwałą nr 5 KAOD z 25.08.2011 r. akta kat. B przekwalifikowano do kat. A oraz uporządkowano je
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 0 0
1 Wydział Ogólny 126 1945-1950 2497
1.1 Organizacja i działalność szkolnictwa 14 1945-1951 0
1.2 Wykazy pracowników KOSS i nauczycieli 57 1945-1951 0
2 Wydział I Szkół Powszechnych 37 1945-1950 0
3 Wydział II Szkół Średnich 8 1945-1950 0
3.1 Organizacja szkół średnich 4 1946-1950 0
3.2 Organizacja szkół średnich - Państwowe Liceum Pedagogiczne w Wałczu 7 1945-1946 0
3.3 Egzaminy dojrzałości 12 1946-1950 0
3.4 Państwowa Komisja Weryfikacyjno-Kwalifikacyjna przy Kuratorium Okręgu Szkolnego Szczecińskiego 12 1946-1948 0
4 Wydział III Szkół Zawodowych 7 1946-1950 0
5 Wydział IV Kształcenia Nauczycieli 31 1945-1950 0
6 Wydział V Oświata i Kultura Dorosłych 56 1945-1950 0
7 Wydział VI Opieka nad Dzieckiem 42 1946-1950 0
8 Wydział VII Służba Polsce 6 1946-1950 0
9 Oddział Personalny 21 1945-1950 0
9.1 Nazwiska na literę A 13 1946-1952 0
9.2 Nazwiska na literę B 28 1945-1958 0
9.3 Nazwiska na literę C 14 1945-1951 0
9.4 Nazwiska na literę D 4 1948-1950 0
9.5 Nazwiska na lierę E 1 1949-1949 0
9.6 Nazwiska na literę F 5 1945-1949 0
9.7 Nazwiska na literę G Nazwiska na literę G 15 1945-1950 0
9.8 Nazwiska na literę H Nazwiska na literę H 7 1949-1951 0
9.9 Nazwiska na literę J 8 1948-1950 0
9.10 Nazwiska na literę K 31 1945-1953 0
9.11 Nazwiska na literę L Nazwiska na literę L 6 1946-1950 0
9.12 Nazwiska na literę Ł 5 1946-1950 0
9.13 Nazwiska na literę M 13 1945-1951 0
9.14 Nazwiska na literę O 5 1947-1950 0
9.15 Nazwiska na literę P 11 1945-1950 0
9.16 Nazwiska na literę R 6 1945-1950 0
9.17 Nazwiska na literę S 27 1945-1950 0
9.18 Nazwiska na literę Ś 1 1947-1947 0
9.19 Nazwiska na literę T 7 1945-1951 0
9.20 Nazwiska na literę U 1 1946-1948 0
9.21 Nazwiska na literę V 1 1947-1948 0
9.22 Nazwiska na literę W 7 1945-1950 0
9.23 Nazwiska na literę Z 8 1947-1950 0
9.24 Nazwiska na literę Ź 1 1946-1950 0
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
65/355/0/1/1 Okólniki i zarządzenia władz nadrzędnych Ministerstwa Oświaty, Wojewódzkiego Urzędu Szczecińskiego Wydział Planowania i Koordynacji 1945-1946 239
65/355/0/1/2 Zarządzenia Ministerstwa Oświaty 1946-1949 394
65/355/0/1/3 Zarządzenia Ministerstwa Oświaty 1946-1949 166
65/355/0/1/4 Instrukcje, zarządzenia i okólniki Ministerstwa Oświaty 1946-1949 171
65/355/0/1/5 Okólniki Ministerstwa Oświaty i zarządzenia Kuratorium Okręgu Szkolnego Szczecińskiego 1946-1950 151
65/355/0/1/6 Instrukcje Ministerstwa Oświaty 1949-1950 117
65/355/0/1/7 Rozporządzenia Ministerstwa Oświaty i Kuratorium Okręgu Szkolnego Szczecińskiego w sprawach osobowych 1948-1949 210
65/355/0/1/8 Okólniki Ministerstwa Oświaty dotyczących spraw osobowych 1946-1950 148
65/355/0/1/9 Instrukcje dotyczące szkolnictwa podstawowego średniego i zawodowego. Sprawozdanie z działalności Kuratorium Okręgu Szkolnego Szczecińskiego 1946-1948 72
65/355/0/1/10 Zarządzenia Ministerstwa Oświaty 1946-1949 165
65/355/0/1/11 Dzienniki urzędowe Ministerstwa Oświaty, Kuratorium Okręgu Szkolnego Szczecińskiego, Kuratorium Okręgu Szkolnego Pomorskiego, Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświaty Publicznej, Szczeciński Dziennik Wojewódzki. 1946-1950 516
65/355/0/1/12 Dziennik urzędowy Ministerstwa Oświaty 1950-1950 0
65/355/0/1/13 Okólniki i zarządzenia (Ministerstwa Oświaty, Pełnomocnika Rządu i inne) 1945-1946 0
65/355/0/1/14 Okólniki i zarządzenia 1946-1946 0
65/355/0/1/15 Zarządzienia i okólniki Ministerstwa Oświaty w sprawach administracyjnych, Urzędu Wojewódzkiego Szczecińskiego dotyczące akcji repolonizacyjnej 1947-1947 0
1 2 3 4 ... 20 21 22 23 24 ... 42 43 44 45

Amount of archival material

665

665

0

5.90

5.90

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -