Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie

Archiwum Państwowe w Szczecinie
- brak danych - [1945] 1950-1973 [1990]
- brak danych - 1945 - 1949
1950 - 1973
1974 - 1990
- brak danych - częściowo
administracja ogólna - władze wojewódzkie, prowincjonalne, gubernialne polski
inwentarz książkowy Yes w bazie IZA
spis roboczy Yes w bazie IZA
Ustawa z 20.III.1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy całą władzę w terenie powierzyła radom narodowym znosząc jednocześnie związki samorządu terytorialnego oraz organy administracji niezespolonej. Zakres działania rad narodowych regulowały zarówno ustawa marcowa oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy. Proces rozszerzania uprawnień rady rozpoczął się od 1955 r., kiedy to radom przekazano decyzje w dziedzinie rolnictwa, przemysłu terenowego, handlu, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej zastrzeżonych do tej pory na rzecz właściwych ministrów. Ustawowe unormowanie rozszerzonego w latach 1955-1957 zakresu działania nastąpiło w ustawie o radach narodowych z 25.I.1958 r. W gestię rad przekazano nadzór nad przedsiębiorstwami przemysłowymi działającymi w oparciu o lokalne surowce i nastawionych na zaspokajanie miejscowych potrzeb. W wyniku realizacji ustawy styczniowej wprowadzono jednoosobowy organ administracji państwowej w postaci kierownika wydziału. W latach 1972-1973 przeprowadzono reformy ustrojowe państwa. Zgodnie z nimi nowy ustrój administracji w terenie oparty został na rozgraniczeniu funkcji przedstawicielskich od wykonawczych, umocnieniu pozycji rad narodowych jako organów władzy państwowej, powołano także jednoosobowy organ administracji terytorialnej. 9.XII.1973 r. przeprowadzono wybory do rad narodowych działających już w innych warunkach ustrojowych, a organem administracji terytorialnej został wojewoda.
Sesja inauguracyjna WRN w Szczecinie odbyła się 25.V.1950 r. Wówczas też wybrano 5-cio osobowe Prezydium. W późniejszym okresie ilość członków Prezydium zmieniała się. W lipcu 1950 r. wybrano 10 stałych komisji Rady. Były to organa pomocnicze rady, których zadaniem było przygotowywanie materiałów na obrady plenarne WRN. O liczbie, rodzajach i nazwach komisji stałych decydowała Rada Państwa wydając instrukcje zawierające zalecenia wiążące dla jednostek terenowych. Na przestrzeni lat ilość komisji stałych zmieniała się. Powoływano także w zależności od potrzeb komisje niestałe.
Organem wykonawczym władzy państwowej było Prezydium WRN. Swoje zadania realizowało ono poprzez utworzone wydziały, oddziały, referaty. Komórki organizacyjne PWRN podporządkowane były WRN oraz Radzie Ministrów i właściwym ministrom. W lipcu 1950 r. utworzono 14 wydziałów, we wrześniu było już 19 wydziałów. Struktura organizacyjna PWRN w okresie istnienia urzędu wielokrotnie zmieniała się. Było to związane jednej strony z przekazywaniem radom narodowym nowych zadań i tym samym rozszerzania ich kompetencji – powodowało to powoływanie nowych wydziałów, a z drugiej strony z gestii rad wyłączano pewne zadania (np. sprawy statystyki) i tym samym likwidowano istniejące komórki organizacyjne.
PWRN w Szczecinie przestało istnieć z dniem 9.XII.1973 r.
1. WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-PRAWNY 1950-1973 [1990]; sygn. 1-1562; 14845-14885, 15358-15382; 1628 j.a.
1950-1973; sygn. 1-1562; 14845-14885; 1603 j.a. – protokoły sesji (1950-1956, 1958-1973), protokoły posiedzeń komisji rady (1950-1973), protokoły posiedzeń Komisji Odszkodowawczej, której zadaniem było świadczenie pomocy dla rodzin ofiar i osób rannych podczas walk ulicznych w grudniu 1970 r., sprawy osobowe radnych, interpelacje i postulaty radnych, zespoły radnych, konwent seniorów, spotkania posłów i radnych z wyborcami, nadzór nad radami narodowymi niższego stopnia, protokoły posiedzeń Prezydium WRN, organy kolegialne przy PWRN, konferencje i narady, podział administracyjny województwa, ustalanie nazw miejscowości, obiekty fizjograficzne, sprawy osobowe członków prezydium i pracowników administracji państwowej, skargi i wnioski, kroniki i monografie, wydawnictwa własne, radiowęzeł, protokoły kontroli PWRN, normatywy kancelaryjno-archiwalne, materiały dotyczące udziału administracji w kampaniach ogólnopaństwowych, plany pracy i kierunki działania wydziałów PWRN i prezydiów rad narodowych niższych stopni, organizacja wewnętrzna WRN i PWRN, sprawozdania z działalności WRN i jej organów, kwestionariusze radnych WRN (1958-1973), protokoły posiedzeń Wojewódzkiej Komisji Odznaczeń Państwowych (1972-1973), charakterystyki osób, którym przynano odznaczenia; 1953-1973 [1990]; sygn. 15358-15382; 25 j.a. - rejestry uchwał PWRN za lata 1953-1965 i 1973 r., skargi, skorowidz zarządzeń wojewody (za lata 1974-1986), materiały dotyczące mianowania sekretarzy w urzędach t.o.a.p. (1974-1990).
2. WOJEWÓDZKA KOMISJA PLANOWANIA GOSPODARCZEGO [1945] 1950-1973 [1982]; sygn. 1563-2565, 14446-14448, 15383-15479; 1103 j.a.
1950-1973; sygn. 1563-2565, 14446-14448; 1006 j.a. – organizacja WKPG, protokoły posiedzeń Kolegium WKPG (1954-1955, 1960-1963, 1966-1967, 1969, 1972-1973), zarządzenia przewodniczącego Komisji, sprawozdania z działalności WKPG, nadzór na działalnością komisji niższych stopni, protokoły Rady Naukowo-Ekonomicznej (1963-1964, 1966, 1968, 1970), plany perspektywiczne i wieloletnie rozwoju województwa, sprawozdania z wykonania planów wieloletnich, roczne plany poszczególnych dziedzin życia społeczno-gospodarczego ikulturalnego województwa i sprawozdania z ich wykonania, monografie dotyczące rozwoju społeczno-gospodarczego województwa, oceny i analizy sytuacji gospodarczej dot. Przemysłu kluczowego, przemysłu terenowego, rzemiosła, portu i gospodarki morskiej, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, budownictwa, obrotu towarowego i handlu, rolnictwa, demografii, oświaty, kultury, kultury fizycznej, służby zdrowia, opieki społecznej, podział administracyjny województwa, bilanse pieniężnych dochodów i wydatków ludności (1952-1957, 1962-1973), bilanse siły roboczej (1952-1954, 1959-1973), kontrole WKPG (1965-1967); [1945] 1950-1973 [1982]; sygn. 15383-15479; 97 j.a. - programy rozwoju miast województwa szczecińskiego, spisy kadrowe z 1968 i 1973 r., opinie o lokalizacjach inwestycji, materiały dotyczące budowy przejścia drogowo-kolejowego przez Odrę w rejonie Polic, koncepcja zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowo-składowych w Szczecinie Dąbiu.
3. WYDZIAŁ FINANSOWY 1950-1973 [1982]; sygn. 2566-3795, 14449-14455, 15348-15357; 1247 j.a.
1950-1973 [1975] sygn. 2566-3795, 14449-14455; 1237 j.a. – organizacja wydziału, zarządzenia wewnętrzne (1962-1970), decyzje i zmiany w budżecie, protokoły posiedzeń organów kolegialnych, plany pracy i sprawozdania z ich wykonania, plany i sprawozdania z zatrudnienia i funduszu płac, skargi i wnioski, normatywy kancelaryjno-archiwalne, kontrole Wydziału, kontrole rad narodowych niższych stopni, kontrole jednostek podległych radzie, budżety zbiorcze i jednostkowe oraz sprawozdania z ich wykonania (1950-1973), plany inwestycyjne i sprawozdania z ich wykonania (1952-1973 [1974]), ulgi inwestycyjne, działalność nadzoru podatkowego, plany i sprawozdania z wpływów podatkowych, plany i sprawozdania z podatku obrotowego, dochodowego, gruntowego i od osób duchownych, finansowanie wsi, opłaty melioracyjne, działalność Skarbowego Urzędu Komorniczego, sprawozdania z czynności egzekucyjnych karno-skarbowych, wykazy jednostek nadzorowanych, plany finansowe przedsiębiorstw i sprawozdania z ich wykonania, protokoły zdawczo-odbiorcze warsztatów, sklepów, przedsiębiorstw, rejestry jednostek nadzorowanych; 1955-1973 [1982]; sygn. 15348-15357; 10 j.a. - decyzje wojewody w sprawach budżetowych, materiały z kontroli sprawozdania finansowe Szczecińskiej Gry Liczbowej "Gryf" za lata 1961-1976, ewidencja skarg i wniosków.
4. WYDZIAŁ DO SPRAW WYZNAŃ [1945] 1950-1973 [1989]; sygn. 3796-3983, 14607-14822; 404 j.a. – organizacja wydziału, protokoły narad, plany pracy i sprawozdania z ich wykonania w referatach do spraw Wyznań niższych stopni, komunikaty i listy pasterskie Episkopatu, Prymasa, Kurii w Gorzowie i Szczecinie, sprawozdania z konferencji i uroczystości religijnych, informacje o postawach politycznych księży, nauczanie religii, sprawy podatków i opłat od księży i kościołów, akta byłych duchownych i księży, ewidencja księży, działalność stowarzyszeń wyznaniowych „Caritas”, „Pax”, „Zbór Apostolski”, „Świadkowie Jehowy”, obsadzanie stanowisk kościelnych i duchownych, budowa, rozbudowa obiektów sakralnych, wykazy własności, akta parafii kościołów chrześcijańskich i niechrześcijańskich.
5. WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
1950-1973 [1990]; sygn. 3984-4762, 3986a, 14456-14457, 15480-15496, 15760-15775; 815 j.a.
1950-1973; sygn. 3984-4762, 3986a, 14456-14457; 782 j.a. – organizacja wydziału, organizacja jednostek podległych, kontrola resortu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, plany pracy wydziału (na lata 1953, 1966-1971) i sprawozdania z ich wykonania (1951-1953), zarządzenia wewnętrzne, protokoły narad (1951, 1955, 1960, 1966), plany perspektywiczne, wieloletnie i roczne gospodarki komunalnej i mieszkaniowej (na lata 1950-1954, 1963) i sprawozdania z ich realizacji, analizy ekonomiczne, sprawozdania z wykonania planów inwestycyjnych i kapitalnych remontów, sprawozdania z działalności hoteli, zakładów pogrzebowych i urządzeń wodno-melioracyjnych, sprawozdania z zatrudnienia i funduszu płac, protokoły kontroli, wykazy cmentarzy, grobownictwo wojenne, protokoły ekshumacji zwłok, poszukiwania grobów, nadzór nad działalnością jednostek podległych i nadzorowanych w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, ewidencja i przekazywanie nieruchomości (1951-1964, 1970-1971), skargi i zażalenia, plany finansowe, budżety i ich realizacja, dokumentacja techniczna obiektów; 1956-1973 [1990]; sygn. 15480-15496; 17 j.a. - materiały dotyczące cmentarnictwa komunalnego, programy rozwoju terenów zielonych w poszczególnych miejscowościach województwa; 1951-1954; sygn.15760-15775; 16 j.a. - sprawy personalne pracowników wydziału, sprawy personalne jednostek podporządkowanych i nadzorowanych.
6. WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, URBANISTYKI I ARCHITEKTURY [1946] 1950-1973; sygn. 4763-4931, 14458-14470, 14886-15347; 644 j.a.
1950-1973; sygn. 4763-4931, 14458-14470; 182 j.a. – organizacja wydziału, zarządzenia wewnętrzne, protokoły posiedzeń Głównej Komisji Urbanistycznej, Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, Rady Technicznej, Komisji Budownictwa, protokoły narad i konferencji, sprawozdania z wykonania wieloletnich planów pracy wydziału, roczne plany pracy wydziału i sprawozdania z ich wykonania (1951-1952, 1956, 1960-1961), protokoły kontroli wydziału i jednostek podległych (1950-1951, 1965-1971), plany perspektywiczne i wieloletnie budownictwa, lokalizacja inwestycji, analizy ruchu budowlanego, nadzór nad działalnością jednostek podległych i nadzorowanych w zakresie budownictwa i architektury;
[1946] 1950-1973; 462 j.a.; sygn. 14886-15347; lokalizacje inwestycji na terenie miast i powiatów: Banie (1950), Barlinek (1951-19670), Boleszkowice (1950-1966), Cedynia (1948-1969), Chociwel (1947-1970), Chojna (1948-1970), Choszczno(1950-1970), Dębno (1950-1969), Dobra (1948-1969), Dobrzany (1953-1969), Drawno (1947-1969), Dziwnów (1950-1969), Dziwnówek (1950-1969), Goleniów (1950-1970), Gryfice (1947-1970), Gryfino (1950-1970), Ińsko (1950-1969), Kamień Pomorski (1947-1971), Lipiany (1948--1968), Łobez (1947-1970), Łukęcin (1950-1970), Miedwie (1966-1973), Łukęcin (1950-1969), Maszewo (1947-1969), Mieszkowice (1948-1968), Międzywodzie (1951-1969), Międzyzdroje (1946-1970), Myślibórz (1948-1971), Moryń (1948-1963), Mrzeżyno (1950-1970), Niechorze (1954-1970), Nowogard (1950-1970), Nowe Warpno (1956-1967), Pełczyce (1947-1969), Płonie (1961-1970), Płoty (1950-1971), Pobierowo (1957-1970), Pogorzelica (191954-1970), Pyrzyce (1950-1970), Police (1950-1970), Resko (1947-1969), Recz (1947-1969), rejestry lokalizacji - powiaty: Choszczno, Chojna, Goleniów, Gryfice, Gryfino, Kamień Pomorski, Łobez, Myślibórz, Nowogard, Pyrzyce, Stargard Szczeciński, Wolin (1 j.a.; 1963), Pustkowo (1965-1969), Rewal (1951-1970), Rurka (1964-1967), Stargard Szczeciński (1947-1970), Szczecin (1947-1971), protokoły z posiedzeń Komisji Rzeczoznawców i Zespołu Urbanistycznego w sprawie zagospodarowania przestrzennego, lokalizacji (1 j.a.; 1946-1951), plan alternatywny rozbudowy Szczecina (1 j.a.; 1953-1955), Świnoujście (1950-1970), Trzebiatów (1950-1969), Trzcińsko Zdrój (1950-1969), Wisełka (1956-1966), Trzebież (1952-1968), Węgorzyno (1950-1970), Widuchowa (1947-1948), Wolin (1947-1969).
7. WYDZIAŁ GOSPODARKI WODNEJ I OCHRONY POWIETRZA 1958-1972; sygn. 4932-5216; 285 j.a. – organizacja wydziału, zarządzenia wewnętrzne, plany pracy wydziału (na lata 1960-1961, 1965, 1968-1970) i sprawozdania z ich wykonania (za lata 1961-1968), normatywy kancelaryjno-archiwalne, współpraca polsko-niemiecka (1957-1958, 1962-1968, 1970-1972), materiały Międzynarodowej Komisji Zagospodarowania Odry (1958), akcje przeciwpowodziowe i działalność komitetów przeciwpowodziowych, perspektywiczne, wieloletnie i roczne plany gospodarki wodnej i ochrony środowiska, analizy gospodarowania wodą, analizy dotyczące zaopatrzenia wsi w wodę, informacje dotyczące zanieczyszczenia rzek i jezior, sieć wodno-ściekowa i wodno-kanalizacyjna, oczyszczalnie ścieków, nadzór na prowadzeniem robót geologicznych i hydrologicznych, kataster wodny, sprawozdania z realizacji inwestycji, działalność spółek wodnych i związków spółek wodnych (1962-1973), protokoły kontroli wydziału i jednostek podległych, nadzór nad działalnością jednostek podległych i nadzorowanych w zakresie gospodarki wodnej i ochrony środowiska.
8. WYDZIAŁ HANDLU 1950-1973; sygn. 5217-5613; 397 j.a. – organizacja wydziału, protokoły posiedzeń Kolegium (1956-1958), zarządzenia wewnętrzne (1956-1958, 1972-1973), sprawozdania z działalności wydziału, normatywy kancelaryjno-archiwalne, protokoły narad i zebrań (1950-1957), protokoły posiedzeń komisji działających przy wydziale, plany perspektywiczne, wieloletnie i roczne w zakresie handlu i sprawozdania z ich wykonania, analizy dotyczące skupu płodów rolnych, analizy działalności handlu (1951, 1956-1973), zezwolenia na prowadzenie handlu (1952-1971), sieć handlowa, sieć zakładów zbiorowego żywienia, sieć gastronomiczna, oceny działalności gastronomii i przemysłu spożywczego, przygotowania do sezonu turystycznego (1962-1963, 1972-1973), udział w targach handlowych, koordynacja terenowobranżowa (1970, 1973), oceny zaopatrzenia w opał (1952-1953, 1971-1973), przestępstwa gospodarcze (1960), walka z alkoholizmem (1959, 1965-1967), nadzór nad działalnością jednostek podległych i nadzorowanych w zakresie handlu, protokoły kontroli wydziału i jednostek podległych, skargi i wnioski.
9. WYDZIAŁ KULTURY I SZTUKI 1950-1973; sygn. 5614-6508, 14471-14490; 915 j.a. – organizacja wydziału, protokoły posiedzeń organów kolegialnych wydziału, protokoły narad i konferencji, plany perspektywiczne i wieloletnie i sprawozdania z ich wykonania, roczne plany pracy wydziału i jednostek podległych i sprawozdania z ich wykonania, analizy ekonomiczne, sprawozdania statystyczne w zakresie kultury i sztuki, protokoły kontroli wydziału i jednostek podległych, koordynacja działalności instytucji kulturalnych i oświatowych, nadzór nad działalnością stowarzyszeń i związków naukowych i twórczych, organizacja obchodów, rocznic, wystaw i pokazów, konkursów i festiwali, ewidencja zabytków, ochrona zabytków, dokumentacja zabytków, zagospodarowanie zabytków.
10. WYDZIAŁ PRZEMYSŁU I USŁUG 1950-1972; sygn. 6509-7161, 14491-14495, 15776-1577; 660 j.a.
1950-1972; sygn. 6509-7161, 14491-14495; 658 j.a. – organizacja wydziału, zarządzenia wewnętrzne (1955-1956, 1969-1970), protokoły posiedzeń Rady Techniczno-Ekonomicznej (1956-1957), protokoły narad i konferencji (1950-1955, 1964-1965, 1968-1972), analizy skarg i wniosków, plany wieloletnie i sprawozdania z ich realizacji, aktywizacja województwa w zakresie przemysłu (na lata 1961-1975), budżet wydziału i jego realizacja, plany pracy wydziału i sprawozdania z ich wykonania (1950-1973), plany zatrudnienia w przemyśle i sprawozdania z ich wykonania, organizacja i działalność przemysłu terenowego, drobnej wytwórczości, rzemiosła, spółdzielczości, działalności usługowej, inwestycje w zakresie przemysłu, protokoły kontroli wydziału i jednostek podległych, nadzór nad działalnością jednostek podległych i nadzorowanych w zakresie przemysłu, dokumentacja techniczna Fabryki Włókien Sztucznych w Szczecinie-Żydowcach (z 1950 r.) i Fabryki Sprzętu Metalowego i Chemicznego „Farma” (z 1952 r.); 1950-1954; sygn. 15776-15777; 2 j.a. - wykazy pracowników Wydziału Przemysłu, sprawy personalne pracowników wydziału.
11. WYDZIAŁ KOMUNIKACJI
[1949] 1950-1973 [1974] sygn. 7162-7294, 14496-14501, 15778; 140 j.a.
[1949] 1950-1973 [1974] sygn. 7162-7294, 14496-14501; 139 j.a. – organizacja wydziału i jednostek podległych, protokoły narad (1955-1964, 1968-1972), protokoły kontroli wydziału i jednostek podległych, działalność Komisji Koordynacji Przewozów, programy i kierunki rozwoju komunikacji w województwie (1960, 1965, 1969, 1971), wykazy i opisy dróg i mostów, plany budowy dróg i mostów, sprawozdania ze stanu posiadania dróg i mostów, sprawozdania z rejestracji i liczby pojazdów, sprawozdania z wydanych i cofniętych praw jazdy, analizy wypadków drogowych, informacje dotyczące stanu pojazdów mechanicznych, dokumentacja techniczna budowy dróg i mostów; 1950; sygn. 15778; 1 j.a. - wykazy pracowników wydziałów komunikacji prezydiów powiatowych rad narodowych województwa szczecińskiego
12. WYDZIAŁ ROLNICTWA I LEŚNICTWA [1949] 1950-1973 [1974] sygn. 7295-9979, 14502-14579, 15500-15704, 15779-15781; 2971 j.a.
[1949] 1950-1973 [1974] sygn. 7295-9979, 14502-14579; 2763 j.a. – organizacja wydziału, protokoły narad i konferencji, plany pracy wydziału i sprawozdania z ich wykonania, protokoły kontroli wydziału, działalność gromadzkiej służby rolnej, wypadki przy pracy, skargi i wnioski, plany perspektywiczne, wieloletnie i roczne produkcji rolnej i sprawozdania z ich wykonania, plany budżetowe, sprawozdania i analizy z wykonania budżetu, materiały dotyczące produkcji roślinnej, zwierzęcej, weterynarii, oświaty rolniczej, inwestycji w rolnictwie, elektryfikacji wsi, urządzeń rolnych, melioracji, nadzór nad działalnością jednostek podległych i nadzorowanych w zakresie rolnictwa, materiały dotyczące leśnictwa, plany urządzeń lasów, gospodarka torfowa, łowiectwo, wykazy pomników przyrody (1959-1972), działalność Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody; [1949] 1950-1963; sygn. 15500-15704; 205 j.a. - akta uwłaszczeniowe w poszczególnych powiatach, sprzedaż, dzierżawa, przejmowanie i przekazywanie nieruchomości, wyłączenia nieruchomości na cele publiczne; 1955-1957, 1973 [1974]; sygn. 15779-15781; 3 j.a. - sprawy personalne pracowników - zatrudnianie i zwalnianie pracowników w Zespołach Gminnych Ośrodków Maszynowych województwa szczecińskiego, materiały kursów zawodowych w województwie - protokoły egzaminacyjne, sprawozdania z prowadzonych kursów, plany kursów.
13. WYDZIAŁ SKUPU 1950-1973; sygn. 9980-10367; 388 j.a. – organizacja wydziału, plany pracy wydziału, protokoły narad i zebrań (1952-1962, 1969-1972), organizacja aparatu skupu w terenie, skargi i wnioski, protokoły posiedzeń komisji działających przy w wydziale, działalność Wojewódzkiego Zespołu Koordynacyjnego do spraw Skupu (1955-1973)), plany wieloletnie i roczne ze skupu i obowiązkowych dostaw płodów rolnych i sprawozdania z ich realizacji, organizacja i działalność punktów skupu, protokoły kontroli wydziału (1964) i jednostek podległych, nadzór nad działalnością jednostek podległych i nadzorowanych w zakresie skupu.
14. WYDZIAŁ ZATRUDNIENIA 1950-1973; sygn. 10368-10738; 371 j.a. – organizacja wydziału, organizacja jednostek podległych, normatywy kancelaryjno-archiwalne, protokoły narad i zebrań (1950-1954, 1962, 1966-1969), skargi i wnioski, plany pracy wydziału i sprawozdania z ich wykonania (1950-1954, 1959-1973), sprawozdania finansowe, analizy stanu zatrudnienia (1950-1972), analizy rynku pracy (1961-1973), sprawozdania z pośrednictwa pracy (1950-1973), sprawozdania z akcji werbunkowej (1950-1954), zatrudnianie kobiet (1951-1953, 1966-1968), młodocianych i absolwentów szkół (1960-1973), fundusz interwencyjny (1955-1972), oceny wydajności pracy i dyscypliny pracy i płacy (1963, 1966,1970), oceny stanu bhp (1970-1973), protokoły kontroli wydziału i jednostek podległych, informacje o gospodarce siłą roboczą (1953, 1962-1965).
15. WYDZIAŁ ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ 1950-1973 [1974]; sygn. 10739-11132, 14580-14581, 15497-15499 ; 399 j.a.
1950-1973; sygn. 10739-11132, 14580-14581; 396 j.a. – organizacja wydziału, zarządzenia wewnętrzne, sprawozdania z działalności wydziału (1960-1961, 1964-1971), normatywy kancelaryjno-archiwalne, protokoły posiedzeń Kolegium (1961-1973), protokoły narad i konferencji (1951-1953, 1966-1971) , plany perspektywiczne, wieloletnie i roczne i sprawozdania z ich wykonania, budżety i sprawozdania z ich wykonania, oceny stanu służby zdrowia, sprawozdania z działalności służby zdrowia, analizy dotyczące kadr służby zdrowia, szkolnictwa medycznego, inwestycji i kapitalnych remontów w służbie zdrowia, bhp i wypadków przy pracy, krwiodawstwa, lecznictwa otwartego, zamkniętego i przemysłowego, sprawy narkomanii, opieka zdrowotna nad ludnością wiejską, cygańską, opieka nad matką i dzieckiem, sprawozdania z opieki społecznej, walka z hałasem, protokoły kontroli wydziału i jednostek podległych (1962-1973), nadzór nad działalnością jednostek podległych i nadzorowanych w służbie zdrowia, skargi i wnioski; 1966, 1971-1973 [1974]; sygn. 15497-15499; 3 j.a. - protokoły zdawczo-odbiorcze przazania Zasadniczej Szkoły Medycznej Asystentek Pielęgniarskich, Państwowego Sanatorium Neuopsychiatrii Dziecięcej w Nowym Czarnowie na rzecz PWRN, protokół przekazania i przekształcenia Państwowego Prewentorium Przeciwgruźliczego w Nowogardzie.
16. WOJEWÓDZKA KOMISJA CEN 1950-1973; sygn. 11133-11296; 164 j.a. – organizacja komisji, protokoły posiedzeń Kolegium (1961-1973), sprawozdania z działalności WKC (1959, 1965-1966, 1970, 1972), analizy ekonomiczne, analizy cen, protokoły kontroli WKC (1964, 1969), protokoły kontroli prawidłowości ustalania cen, biuletyn WKC, cenniki na usługi i na wyroby (1960-1973), decyzje cenowe (1970-1972), zarządzenia cenowe (1966-1973), rejestry wniosków cenowych.
17. WOJEWÓDZKI KOMITET KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI 1950-1973; sygn. 11297-12225; 929 j.a. – organizacja Komitetu, zarządzenia wewnętrzne, protokoły posiedzeń komitetu (1950-1967, 1969-1973), jego prezydium oraz komisji, podkomitetów i sekcji, protokoły narad i konferencji (1950-1951, 1957, 1962, 1971-1972), sprawozdania z działalności komitetu (1954-1957, 1963, 1967), nadzór nad działalnością okręgowych związków sportowych, klubów sportowych, towarzystw i stowarzyszeń sportowych, zrzeszeń „Ludowe Zespoły Sportowe”, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, plany perspektywiczne, wieloletnie i roczne z zakresu kultury fizycznej i sprawozdania z ich wykonania, sprawozdania z organizacji imprez sportowych, oceny sportu szkolnego, oceny rozwoju turystyki, sprawozdania statystyczne z kultury fizycznej, protokoły kontroli komitetu i jednostek podległych, ewidencja kadr sportowych, inwentaryzacja bazy sportowej, skargi i wnioski, biuletyny sportowe i wycinki prasowe (1950-1954, 1968), dokumentacja techniczna obiektów sportowych.
18. KURATORIUM OKRĘGU SZKOLNEGO [1949] 1950-1973 [1974] sygn. 12226-12916, 14582-14604, 14823-14844, 15705-15759; 791 j.a.
[1949] 1950-1973 [1974] sygn. 12226-12916, 14582-14604, 14823-14844; 736 j.a. – zarządzenia min. Oświaty i wojewódzkich władz szkolnych, organizacja KOS, protokoły narad i konferencji, plany i programy rozwoju oświaty, sprawozdania o stanie oświaty szczecińskiej, sprawozdania z działalności KOS, plany zatrudnienia i funduszu płac i sprawozdania z ich wykonania, skargi i wnioski, plany finansowe, sprawozdania finansowe, sprawozdania z wykonania budżetu i planu gospodarczego, plany inwestycyjne i sprawozdania z ich wykonania, protokoły kontroli KOS i jednostek podległych, organizacja i działalność szkół w województwie, organizacja i działalność placówek oświatowo-wychowawczych, organizacja roku szkolnego w szkołach, programy nauczania, wyniki nauczania, sprawozdania z egzaminów szkolnych, organizacja i działalność organizacji społecznych – harcerstwo, „Służba Polsce”, komitetów rodzicielskich, organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży, imprezy szkole, nauczanie religii w szkołach, zwalczanie analfabetyzmu, nauczanie języków obcych, wychowanie fizyczne i sportowe; 1950-1973 [1974]; sygn. 15705-15759; 55 j.a. - akta dotyczące prowadzonych kursów i szkoleń, sprawozdania z egzaminów dojrzałości, akta kursantów, sprawy osobowe nauczycieli i pracowników Wydz. Oświaty, arkusze ocen.
19. WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH sygn. 12917-14028, 14605-14606; 1114 j.a. – organizacja wydziału, sprawozdania z działalności wydziału, protokoły kontroli wydziału i jednostek podległych, wywłaszczenia, zmiana imion i nazwisk, nadzór nad działalnością stowarzyszeń, związków i organizacji o charakterze polityczno-społecznym, zawodowym, naukowym kulturalnym, sportowym, turystycznym, narodowościowym, ludność cygańska, ludność radziecka, ludność żydowska, ludność grecka, ludność ukraińska, ludność niemiecka, ludność innych narodowości, uznawanie, nadawanie i pozbawianie obywatelstwa polskiego, repatriacja Polaków z ZSRR, sprawy konsularne, strefa nadgraniczna, nadzór nad kościołem i duchowieństwem, materiały dotyczące przygotowań wyborów do Sejmu i rad narodowych.
20. WOJEWÓDZKA KOMENDA STRAŻY POŻARNYCH sygn. 14029-14340; 312 j.a. – organizacja komendy, protokoły narad, rozkazy, plany pracy komendy i sprawozdania z ich wykonania, sprawozdania z działalności komend powiatowych, sprawozdania z zakresu ochrony przeciw-pożarowej, stan gotowości bojowej, ewidencja pożarów, analizy przyczyn pożarów, kontrola i nadzór nad bezpieczeństwem przeciwpożarowym, organizacja i działalność ochotniczych straży pożarnych, normatywy kancelaryjno-archiwalne.
21. WYDZIAŁ BUDŻETOWO-GOSPODARCZY 1950-1973; sygn. 14341-14413; 73 j.a. – organizacja wydziału, protokoły posiedzeń Kolegium (1973), zarządzenia wewnętrzne (1964-1973), normatywy kancelaryjno-archiwalne, organizacja zakładów budżetowych (1966-1972), protokoły narad i konferencji, preliminarze budżetowe, plany inwestycyjne i kapitalnych remontów i sprawozdania z ich wykonania (1965-1973), protokoły kontroli wydziału i jednostek podległych.
22. OŚRODEK SZKOLENIOWY 1950-1973; sygn. 14414-14425; 12 j.a. – organizacja ośrodka, protokoły posiedzeń Rady Programowej (1968-1971, 1973), plany pracy ośrodka i sprawozdania z ich wykonania (1965-1972), plany kursów szkoleniowych i sprawozdania z ich prze-biegu (1961-1973), plany finansowe, budżety i sprawozdania z ich realizacji, protokoły kontroli ośrodka.
23. ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW PAŃSTWOWYCH I SPOŁECZNYCH 1950-1973; sygn. 14426-14445; 20 j.a. – protokoły posiedzeń Rady Zakładowej, rad oddziałowych i grup związkowych (1963-1965, 1972-1973), protokoły konferencji i zebrań sprawozdawczo-wyborczych (1964, 1966, 1968-1973), plany pracy Rady Zakładowej i sprawozdania z ich wykonania (1969-1973), protokoły kontroli Rady Zakładowej.
24. 1945-1949; sygn. II/1 - II/205 205 j.a. - akta osobowe pracowników Urzędu Wojewódzkiego Szczecińskiego zwolnionych w latach 1945-1949.
Uchwałą nr 6 KAOD z 25.08.2011 r. akta kat. B przekwalifikowano do kat. A.
Zespół częściowo zmikrofilmowany od sygn. 1-1298 - nr mikrofilmów 33632-34929
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 0 0
1 Wydział Organizacyjno-Prawny 0 0
1.1 Sesje Wojewódzkiej Rady Narodowej 129 1950-1973 4126
1.2 Komisje stałe Wojewódzkiej Rady Narodowej 0 0
1.3 Komisje stałe Wojewódzkiej Rady Narodowej - Komisja Budownictwa 9 1955-1973 0
1.4 Komisje stałe Wojewódzkiej Rady Narodowej - Komisja Przemysłu, Drobnej Wytwórczości i Zatrudnienia 9 1955-1972 0
1.5 Komisje stałe Wojewódzkiej Rady Narodowej - Komisja Planu Gospodarczego, Budżetu i Finansów 12 1955-1973 0
1.6 Komisje stałe Wojewódzkiej Rady Narodowej - Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 19 1955-1973 470
1.7 Komisje stałe Wojewódzkiej Rady Narodowej - Komisja Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska 1 1973-1973 232
1.8 Komisje stałe Wojewódzkiej Rady Narodowej - Komisja Przemysłu, Zaopatrzenia i Usług 24 1955-1973 4124
1.9 Komisje stałe Wojewódzkiej Rady Narodowej - Komisja Gospodarki Wodnej i Komunikacji 8 1955-1965 1145
1.10 Komisje stałe Wojewódzkiej Rady Narodowej - Komisja Kultury i Sztuki 11 1955-1973 1780
1.11 Komisje stałe Wojewódzkiej Rady Narodowej - Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki 11 1961-1973 1967
1.12 Komisje stałe Wojewódzkiej Rady Narodowej - Komisja Mandatowa 5 1959-1973 378
1.13 Komisje stałe Wojewódzkiej Rady Narodowej - Komisja Gospodarki Morskiej, Transportu i Łączności 14 1955-1973 2409
1.14 Komisje stałe Wojewódzkiej Rady Narodowej - Komisja Oświaty i Nauki 13 1950-1973 2327
1.15 Komisje stałe Wojewódzkiej Rady Narodowej - Komisja Ochrony Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego 18 1955-1973 2848
1.16 Komisje stałe Wojewódzkiej Rady Narodowej - Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej 17 1955-1973 3279
1.17 Komisje stałe Wojewódzkiej Rady Narodowej - Komisja Zdrowia i Spraw Socjalnych 18 1955-1973 2955
1.18 Komisje stałe Wojewódzkiej Rady Narodowej - Inne sprawy dotyczące działalności komisji 28 1952-1973 739
1.19 Radni - sprawy osobowe, interpelacje i postulaty 32 1948-1973 0
1.20 Zespoły radnych, konwent seniorów 11 1964-1972 0
1.21 Spotkania posłów i radnych z wyborcami 23 1955-1973 0
1.22 Nadzór nad radami narodowymi niższego stopnia 76 1950-1973 0
1.23 Protokoły posiedzeń Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej 598 1950-1973 92499
1.24 Rejestr uchwał Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej 12 1953-1973 0
1.25 Inne sprawy związane z funkcjonowaniem i rolą Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej. Organy kolegialne przy Prezydium WRN 38 1957-1973 1285
1.26 Konferencje i narady 40 1950-1973 3388
1.27 Decyzje, zarządzenia, skorowidze 2 1974-1986 0
1.28 Podział administracyjny województwa 49 1949-1973 4532
1.29 Wykazy przesiębiorstw podporządkowanych t.o.a.p. w województwie szczecińskim 1 1972-1989 0
1.30 Nazwy miejscowości i obiektów fizjograficznych 3 1960-1973 547
1.31 Sprawy osobowe członków prezydium i pracowników administracji państwowej 53 1945-1990 3110
1.32 Skargi i wnioski 42 1951-1974 2819
1.33 Kroniki i monografie. Wydwnictwa własne. Radiowęzły 36 1949-1973 0
1.34 Kontrole zewnętrzne i wewnętrzne 81 1950-1980 0
1.35 Normy kancelaryjne i archiwalne 12 1950-1973 0
1.36 Udział administracji w kampaniach ogolnopaństwowych 14 1950-1973 0
1.37 Plany pracy i kierunki działania wydziałów Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej i prezydiów rad narodowych niższych stopni 21 1951-1971 0
1.38 Organizacja wewnętrzna Wojewódzkiej Rady Narodowej i Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej 32 1950-1973 0
1.39 Sprawozdania z działalności Wojewódzkiej Rady Narodowej i jej organów 69 1950-1972 0
1.40 Wojewódzka Komisja Odznaczeń Państwowych 35 1963-1973 0
1.41 Współpraca z zagranicą - zarządzenia 1 1965-1981 0
1.42 Systemy informatyczne 1 1974-1979 0
2 Wojewódzka Komisja Planowania Gospodarczego 0 0
2.1 Organizacja Wojewódzkiej Komisji Planowania Gospodarczego 15 1949-1973 0
2.2 Organizacja Wojewódzkiej Komisji Planowania Gospodarczego - Kolegium Wojewódzkiej Komisji Planowania Gospodarczego 10 1954-1973 0
2.3 Organizacja Wojewódzkiej Komisji Planowania Gospodarczego - Zarządzenia przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Planowania Gospodarczego 4 1949-1970 0
2.4 Organizacja Wojewódzkiej Komisji Planowania Gospodarczego - Sprawozdania z działalności Wojewódzkiej Komisji Planowania Gospodarczego 9 1949-1955 0
2.5 Organizacja Wojewódzkiej Komisji Planowania Gospodarczego - Nadzór nad działalnością powiatowych komisji planowania gospodarczego 6 1953-1956 0
2.6 Rada Naukowo-Ekonomiczna 12 1963-1970 0
2.7 Decyzje i zarządzenia władz centralnych 1 1974-1987 0
2.8 Plany perspektywiczne 51 1953-1975 0
2.9 Plany wieloletnie - plan sześcioletni 1950-1955 22 1948-1952 0
2.10 Plany wieloletnie - plan pięcioletni 1956-1960 10 1953-1956 0
2.11 Plany wieloletnie - plan pięcioletni 1961-1965 18 1958-1961 0
2.12 Plany wieloletnie - plan pięcioletni 1966-1970 25 1963-1970 0
2.13 Plany wieloletnie - plan pięcioletni 1971-1975 26 1968-1973 0
2.14 Plany wieloletnie - aktywizacja województwa 87 1950-1970 0
2.15 Sprawozdania z wykonania planów wieloletnich - plan sześcioletni 1950-1955 6 1951-1956 0
2.16 Sprawozdania z wykonania planów wieloletnich - plan pięcioletni 1956-1960 3 1961-1965 0
2.17 Sprawozdania z wykonania planów wieloletnich - plan pięcioletni 1961-1965 13 1962-1966 0
2.18 Sprawozdania z wykonania planów wieloletnich - plan pięcioletni 1966-1970 10 1966-1971 0
2.19 Sprawozdania z wykonania planów wieloletnich - plan pięcioletni 1971-1975 2 1972-1973 0
2.20 Plany roczne według dziedzin życia społeczno-gospodarczego - przemysł 68 1949-1974 0
2.21 Plany roczne według dziedzin życia społeczno-gospodarczego - drobna wytwórczość 14 1950-1973 0
2.22 Plany roczne według dziedzin życia społeczno-gospodarczego - gospodarka komunalna i mieszkaniowa 19 1950-1975 0
2.23 Plany roczne według dziedzin życia społeczno-gospodarczego - inwestycje 8 1950-1973 0
2.24 Plany roczne według dziedzin życia społeczno-gospodarczego - transport i łączność 2 1953-1958 0
2.25 Plany roczne według dziedzin życia społeczno-gospodarczego - rolnictwo 2 1958-1961 0
2.26 Plany roczne według dziedzin życia społeczno-gospodarczego - obrót towarowy i handel 6 1953-1958 0
2.27 Plany roczne według dziedzin życia społeczno-gospodarczego - demografia 0 0
2.28 Plany roczne według dziedzin życia społeczno-gospodarczego - zatrudnienie 0 0
2.29 Plany roczne według dziedzin życia społeczno-gospodarczego - oświata 14 1951-1972 0
2.30 Plany roczne według dziedzin życia społeczno-gospodarczego - kultura i sztuka 12 1957-1973 0
2.31 Plany roczne według dziedzin życia społeczno-gospodarczego - kultura fizyczna i turystyka 8 1951-1973 0
2.32 Plany roczne według dziedzin życia społeczno-gospodarczego - służba zdrowia i opieka społeczna 28 1950-1973 0
2.33 Plany roczne według dziedzin życia społeczno-gospodarczego - czyny społeczne 0 0
2.34 Sprawozdania z wykonania planów rocznych według działów gospodarki narodowej 206 1949-1974 0
2.35 Monografie dotyczące rozwoju społeczno-gospodarczego województwa 17 1945-1973 0
2.36 Oceny i analizy sytuacji gospodarczej- przemysł kluczowy 25 1949-1975 0
2.37 Oceny i analizy sytuacji gospodarczej - Przemysł terenowy. Rzemiosło - informacje ogólne 15 1949-1956 0
2.38 Oceny i analizy sytuacji gospodarczej - Przemysł terenowy. Rzemiosło - inwentaryzacja obiektów 23 1950-1962 0
2.39 Oceny i analizy gopodarczej - Przemysł - współpraca z NRD 1 1965-1966 0
2.40 Oceny i analizy sytuacji gospodarczej - Port i gospodarka morska 21 1948-1980 0
2.41 Oceny i analizy sytuacji gospodarczej - Gospodarka komunalna i mieszkaniowa - informacje ogólne 5 1951-1969 0
2.42 Oceny i analizy sytuacji gospodarczej - Gospodarka komunalna i mieszkaniowa - energetyzacja, gazyfikacja, uciepłownienie 8 1954-1965 0
2.43 Oceny i analizy sytuacji gospodarczej - Gospodarka komunalna i mieszkaniowa - zaopatrzenie w wodę 4 1961-1963 0
2.44 Oceny i analizy sytuacji gospodarczej - Gospodarka komunalna i mieszkaniowa - komunikacja 9 1949-1992 0
2.45 Oceny i analizy sytuacji gospodarczej - Gospodarka komunalna i mieszkaniowa - oczyszczanie miast i osiedli 3 1960-1962 0
2.46 Oceny i analizy sytuacji gospodrczej - Transport i łączność 9 1967-1974 0
2.47 Oceny i analizy sytuacji gospodarczej - Tereny przemysłowo-składowe 16 1975-1975 0
2.48 Oceny i analizy sytuacji społeczno-gopodarczej - Tranzyt 1 1960-1983 0
2.49 Oceny i analizy sytuacji gospodarczej - Budownictwo -cegielnie 5 1950-1950 0
2.50 Oceny i analizy sytuacji gospodarczej - Budownictwo - przemysł materiałów budowlanych 3 1951-1958 0
2.51 Oceny i analizy sytuacji gospodarczej - Budownictwo - lokalizacja inwestycji 27 1950-1975 0
2.52 Oceny i analizy sytuacji gospodarczej - Budownictwo - budownictwo mieszkaniowe 6 1950-1965 0
2.53 Oceny i analizy sytuacji społeczno-gopodarczej - urbanistyka, aglomeracje miejskie, sieci miast 5 1961-1986 0
2.54 Oceny i analizy sytuacji gospodarczej - Obrót towarowy. Handel - informacje ogólne 10 1951-1973 0
2.55 Oceny i analizy sytuacji gospodarczej - Obrót towarowy. Handel - piekarnictwo 2 1953-1955 0
2.56 Oceny i analizy sytuacji gospodarczej - Rolnictwo - produkcja roślinna 12 1948-1972 0
2.57 Oceny i analizy sytuacji gospodarczej - Rolnictwo - młyny 14 1950-1955 0
2.58 Oceny i analizy sytuacji gospodarczej - Rolnictwo - gorzelnie 1 1950-1950 0
2.59 Oceny i analizy sytuacji gospodarczej - Rolnictwo - regulacja i zagospodarowanie wsi 7 1949-1974 0
2.60 Oceny i analizy sytuacji gospodarczej - Rolnictwo - spółdzielnie produkcyjne 5 1949-1955 0
2.61 Oceny i analizy sytuacji gospodarczej - Rolnictwo - leśnictwo 2 1950-1965 0
2.62 Oceny i analizy sytuacji gospodarczej - Rolnictwo - gospodarka torfowa 9 1949-1957 0
2.63 Oceny i analizy sytuacji gospodarczej - Rolnictwo - gminy wzorcowe 1 1973-1973 0
2.64 Oceny i analizy sytuacji gospodarczej - Demografia 6 1951-1975 0
2.65 Oceny i analizy sytuacji gospodarczej - Oświata. Kultura. Kultura fizyczna - oświata 8 1949-1972 0
2.66 Oceny i analizy sytuacji gospodarczej - Oświata. Kultura. Kultura fizyczna - kultura, kultura fizyczna 6 1954-1973 0
2.67 Oceny i analizy sytuacji gospodarczej - Służba zdrowia. Opieka społeczna 17 1950-1973 0
2.68 Oceny i analizy sytuacji gospodarczej - Podział administracyjny województwa 2 1954-1958 0
2.69 Oceny i analizy sytuacji społeczno-gospodarczej - spożycie wyrobów alkoholowych 1 1955-1988 0
2.70 Oceny i analizy sytuacji gospodarczej - Inne pojedyncze analizy 4 1949-1961 0
2.71 Bilanse pieniężnych dochodów i wydatków ludności 15 1952-1973 0
2.72 Bilanse siły roboczej 44 1951-1972 0
2.73 Oceny i analizy sytuacji społeczno-gopodarczej - Narodowe Spisy Powszechne 4 1971-1973 0
2.74 Oceny i analizy sytuacji społeczno-gopodarczej - Spisy kadrowe - struktura zatrudnienia 11 1969-1975 0
2.75 Kontrole Wojewódzkiej Komisji Planowania Gospodarczego 2 1965-1967 0
3 Wydział Finansowy 0 0
3.1 Organizacja Wydziału Finansowego - zakresy działania 18 1952-1982 0
3.2 Organizacja Wydziału Finansowego - zarządzenia wewnętrzne 12 1962-1971 0
3.3 Organizacja Wydziału Finansowego - decyzje i zmiany w budżecie 15 1968-1975 0
3.4 Organizacja Wydziału Finansowego - protokoły posiedzeń organów kolegialnych 12 1952-1974 0
3.5 Organizacja Wydziału Finansowego - plany pracy, zadania, wytyczne, programy, sprawozdania z działalności 17 1953-1973 0
3.6 Organizacja Wydziału Finansowego - etaty i fundusz płac (plany i sprawozdania) 15 1954-1974 0
3.7 Organizacja Wydziału Finansowego - sprawy kadrowe (sprawozdania z podnoszenia kwalifikacji, skargi i wnioski) 8 1958-1974 0
3.8 Organizacja Wydziału Finansowego - normatywy kancelaryjne i archiwalne 11 1955-1969 0
3.9 Skargi i wnioski 1 1961-1982 0
3.10 Kontrole - kontrole Wydziału Finansowego, Najwyższej Izby Kontroli, Ministerstwa 15 1950-1973 0
3.11 Kontrole - kontrole terenowych organów administracji państwowej stopnia powiatowego - zbiorcze 31 1951-1973 0
3.12 Kontrole - kontrole terenowych organów administracji państwowej stopnia powiatowego - jednostkowe 72 1961-1975 0
3.13 Kontrole - kontrole instytucji i przedsiębiorstw województwa szczecińskiego 39 1951-1976 0
3.14 Kontrole - kontrola państwowywch gospodarstw rolnych (informacje) 5 1962-1965 0
3.15 Budżet - budżety zbiorcze i jednostkowe, plany dochodów i wydatków 272 1950-1973 0
3.16 Wykonanie budżetu - sprawozdania z wykonania budżetu (analizy, informacje, oceny) oraz sprawozdania z dochodów i wydatków budżetowych 298 1951-1975 0
3.17 Inwestycje - plany inwestycyjne 37 1952-1973 0
3.18 Inwestycje - wykonanie inwestycji (sprawozdania) 31 1954-1974 0
3.19 Inwestycje - ulgi inwestycyjne 3 1960-1974 0
3.20 Podatki - służba nadzoru podatkowego (sprawozdania, regulaminy, analizy, oceny) 8 1960-1974 0
3.21 Podatki - wpływy podatkowe (plany i sprawozdania) 35 1952-1974 0
3.22 Podatki - podatek obrotowy i dochodowy (plany i sprawozdania) 25 1956-1974 0
3.23 Podatki - podatek gruntowy (wymiar, zestawienia) 26 1950-1969 0
3.24 Podatki - podatek od osób duchownych 4 1951-1968 0
3.25 Podatki - świadczenia w naturze 2 1953-1959 0
3.26 Podatki - finansowanie wsi 7 1950-1969 0
3.27 Podatki - opłaty melioracyjne 3 1965-1974 0
3.28 Aparat egzekucyjny - działalność Skarbowego Urzędu Komorniczego (sprawozdania) 9 1962-1974 0
3.29 Aparat egzekucyjny - czynności egzekucyjne karno-skarbowe (sprawozdania) 13 1956-1974 0
3.30 Aparat egzekucyjny - likwidacja (sprawozdania) 8 1951-1971 0
3.31 Jednostki nadzorowane - wykazy przedsiębiorstw 8 1951-1972 0
3.32 Jednostki nadzorowane - plany finansowe przedsiębiorstw 8 1952-1970 0
3.33 Jednostki nadzorowane - sprawozdania finansowe przedsiębiorstw 44 1951-1978 0
3.34 Jednostki nadzorowane - protokoły zdawczo-odbiorcze warsztatów, sklepów, przedsiębiorstw 3 1951-1955 0
3.35 Jednostki nadzorowane - Rejestry - inne instytucje 6 1958-1977 0
3.36 Jednostki nadzorowane - Rejestry - Teatr, Filharmonia 5 1955-1975 0
3.37 Jednostki nadzorowane - Rejestry - handel, gastronomia 9 1952-1970 0
3.38 Jednostki nadzorowane - Rejestry - młyny gospodarcze 5 1954-1964 0
3.39 Jednostki nadzorowane - Rejestry - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych 3 1955-1956 0
3.40 Jednostki nadzorowane - Rejestry - przedsiębiorstwa budowlane i remontowo-budowlane 19 1952-1965 0
3.41 Jednostki nadzorowane - Rejestry - przemysł terenowy 6 1952-1976 0
3.42 Jednostki nadzorowane - Rejestry - państwowe gospodarstwa rolne 79 1957-1974 0
4 Wydział do Spraw Wyznań 0 0
4.1 Sprawozdania z działalności Wydziału do Spraw Wyznań. Organizacja. Protokoły narad, przepisy prawne 31 1950-1974 0
4.2 Plany pracy i sprawozdania z działalności referatów ds. wyznań w prezydiach powiatowych rad narodowych 11 1950-1972 0
4.3 Sprawozdania Wydziału z działalności administracyjnej i nadzoru nad związkami wyznaniowymi 0 0
4.4 Sprawozdania Wydziału z działalności administracyjnej i nadzoru nad związkami wyznaniowymi - komunikaty i listy pasterskie: episkopatu, prymasa kurii w Gorzowie Wlkp. i Szczecinie 23 1953-1973 0
4.5 Sprawozdania Wydziału z działalności administracyjnej i nadzoru nad związkami wyznaniowymi - informacje, notatki, sprawozdania z konferencji, uroczystości religijnych i postaw politycznych księży 37 1949-1974 0
4.6 Sprawozdania Wydziału z działalności administracyjnej i nadzoru nad związkami wyznaniowymi - nauczanie religii 6 1951-1967 0
4.7 Sprawozdania Wydziału z działalności administracyjnej i nadzoru nad związkami wyznaniowymi sprawy podatków i opłat od księży i kościołów 4 1960-1969 0
4.8 Sprawozdania Wydziału z działalności administracyjnej i nadzoru nad związkami wyznaniowymi - akta byłych duchownych i księży 10 1951-1982 0
4.9 Terytorialna organizacja Kościoła rzymskokatolickiego. Tworzenie, znoszenie i przekształcanie placówek Kościoła rzymskokatolickiego. Ewidencja księży 18 1949-1970 0
4.10 Kościoły, związki i stowarzyszenia wyznaniowe - Kościół rzymskokatolicki 143 1945-1988 0
4.11 Kościoły, związki i stowarzyszenia wyznaniowe - Zgromadzenia i domy zakonne rzymskokatolickie 30 1947-1989 0
4.12 Kościoły, związki i stowarzyszenia wyznaniowe - Kościół polskokatolicki 7 1946-1988 0
4.13 Kościoły, związki i stowarzyszenia wyznaniowe - Kościół prawosławny 7 1948-1975 0
4.14 Kościoły, związki i stowarzyszenia wyznaniowe - Kościół ewangelicko-augsburski 9 1946-1977 0
4.15 Kościoły, związki i stowarzyszenia wyznaniowe - Zjednoczony Kościół Ewangeliczny 4 1947-1979 0
4.16 Kościoły, związki i stowarzyszenia wyznaniowe - Kościół Zielonoświątkowy 2 1949-1980 0
4.17 Kościoły, związki i stowarzyszenia wyznaniowe - Świadkowie Jehowy 2 1947-1970 0
4.18 Kościoły, związki i stowarzyszenia wyznaniowe - Żydowska Kongregacja Wyznaniowa 3 1946-1973 0
4.19 Kościoły, związki i stowarzyszenia wyznaniowe - inne kościoły 11 1946-1974 0
4.20 Kościoły, związki i stowarzyszenia wyznaniowe - Zrzeszenie Katolików "Caritas" 4 1946-1973 0
4.21 Kościoły, związki i stowarzyszenia wyznaniowe - PAX 1 1964-1972 0
4.22 Obsadzanie stanowisk duchownych i kościelnych 16 1950-1973 0
4.23 Budowa, rozbudowa i remonty obiektów sakralnych. Wykazy własności 25 1950-1973 0
5 Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 0 0
5.1 Organizacja Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 9 1951-1973 0
5.2 Organizacja Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - organizacja wydziałów gospodarki komunalnej i mieszkaniowej terenowych organów administracji państwowej niższego stopnia 2 1954-1955 0
5.3 Organizacja Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - organizacja jednostek podległych 6 1951-1989 0
5.4 Organizacja Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - kadra resortu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej 4 1950-1953 0
5.5 Organizacja Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - plany pracy Wydziału i sprawozdania z ich wykonania 7 1951-1971 0
5.6 Organizacja Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - sprawozdania z działalności wydziałów gospodarki komunalnej i mieszkaniowej terenowych organów administracji państwowej stopnia niższego 1 1954-1954 0
5.7 Organizacja Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - sprawozdania z działalności działów i referatów Wydziału 2 1954-1954 0
5.8 Organizacja Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - uchwały rad narodowych stopnia niższego dotyczące gospodarki komunalnej i mieszkaniowej i ich realizacja 11 1951-1956 0
5.9 Organizacja Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - zarządzenia wewnętrzne 1 1950-1952 0
5.10 Narady, odprawy, konferencje - protokoły narad i odpraw 4 1951-1966 0
5.11 Narady, odprawy, konferencje - protokoły posiedzeń Komisji 4 1953-1956 0
5.12 Plany i sprawozdania - plany perspektywiczne 11 1965-1976 0
5.13 Plany i sprawozdania - plany wieloletnie 16 1955-1970 0
5.14 Plany i sprawozdania - plany roczne i sprawozdania z ich realizacji 16 1949-1966 0
5.15 Analizy ekonomiczne 40 1950-1973 0
5.16 Końcowe opracowania statystyczne - wykonanie planów gospodarczych 9 1950-1967 0
5.17 Końcowe opracowania statystyczne - realizacja planów inwestycyjnych 13 1950-1968 0
5.18 Końcowe opracowania statystyczne - wykonanie kapitalnych remontów 2 1951-1969 0
5.19 Końcowe opracowania statystyczne - eksploatacja hoteli, zakładów pogrzebowych i urządzeń wodno-kanalizacyjnych 4 1956-1971 0
5.20 Końcowe opracowania statystyczne - wykonanie planu zadrzewień 2 1964-1967 0
5.21 Końcowe opracowania statystyczne - zatrudnienie i fundusz płac 8 1956-1969 0
5.22 Kontrola zewnętrzna 7 1950-1969 0
5.23 Kontrola wewnętrzna 3 1958-1971 0
5.24 Cmentarze - wykazy cmentarzy 3 1957-1966 0
5.25 Cmentarze - grobownictwo wojenne 21 1951-1972 0
5.26 Cmentarze - protokoły ekshumacji zwłok 4 1953-1961 0
5.27 Cmentarze - poszukiwania grobów 1 1954-1959 0
5.28 Cmentarnictwo komunalne 1 1956-1990 0
5.29 Jednostki podległe i nadzorowane - Wojewódzki Zarząd Miejskich Przedsiębiorstw Remontowo-Budowlanych i Robót Specjalnych 163 1951-1957 0
5.30 Jednostki podległe i nadzorowane - Wojewódzki Zarząd Budynków Mieszkalnych i Terenów Komunalnych 94 1950-1956 0
5.31 Jednostki podległe i nadzorowane - Wojewódzki Zarząd Przedsiębiorstw i Urządzeń Komunalnych 152 1950-1956 0
5.32 Jednostki podległe i nadzorowane - Wojewódzkie Biuro Projektów 2 1955-1955 0
5.33 Jednostki podległe i nadzorowane - jednostki nadzorowane przez Wojewódzki Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 2 1956-1957 0
5.34 Jednostki podległe i nadzorowane - Wojewódzkie Zrzeszenie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 4 1970-1973 0
5.35 Jednostki podległe i nadzorowane - rejestry przedsiębiorstw 1 1963-1984 0
5.36 Jednostki podległe i nadzorowane - kadry, zatrudnianie i zwalnianie, awansy, odznaczenia, sprawy personalne 16 1951-1954 0
5.37 Odznaczenia 1 1974-1974 0
5.38 Nieruchomości - ewidencja nieruchomości 5 1951-1971 0
5.39 Nieruchomości - przekazywanie nieruchomości 9 1951-1960 0
5.40 Wywłaszcenia 3 1968-1973 0
5.41 Skargi i zażalenia 2 1951-1978 0
5.42 Plany finansowe, budżety i ich realizacja 26 1951-1968 0
5.43 Dokumentacja techniczna - powiat Chojna 6 1950-1954 0
5.44 Dokumentacja techniczna - powiat Choszczno 7 1949-1954 0
5.45 Dokumentacja techniczna - powiat Goleniów 3 1950-1952 0
5.46 Dokumentacja techniczna - powiat Gryfice 5 1949-1951 0
5.47 Dokumentacja techniczna - powiat Gryfino 5 1949-1952 0
5.48 Dokumentacja techniczna - powiat Myślibórz 6 1949-1959 0
5.49 Dokumentacja techniczna - powiat Nowogard 5 1951-1952 0
5.50 Dokumentacja techniczna - powiat Pyrzyce 4 1950-1952 0
5.51 Dokumentacja techniczna - powiat Stargard Szczeciński 8 1948-1953 0
5.52 Dokumentacja techniczna - powiat Wolin 7 1950-1954 0
5.53 Dokumentacja techniczna - powiat Szczecin 1 1964-1964 0
5.54 Dokumentacja techniczna - miasto Szczecin 62 1949-1961 0
5.55 Dokumentacja techniczna - powiat Łobez 4 1950-1951 0
6 Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury 0 0
6.1 Organizacja Wydziału Budownictwa, Urbanistyki i Architektury 3 1956-1969 0
6.2 Organizacja Wydziału Budownictwa, Urbanistyki i Architektury - zarządzenia wewnętrzne 2 1960-1971 0
6.3 Posiedzenia organów pomocniczych - Główna Komisja Urbanistyczna 1 1964-1964 0
6.4 Posiedzenia organów pomocniczych - Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna 14 1952-1970 0
6.5 Posiedzenia organów pomocniczych - Wojewódzka Komisja Architektoniczna 0 0
6.6 Posiedzenia organów pomocniczych - Rada Techniczna 2 1967-1968 0
6.7 Posiedzenia organów pomocniczych - Komisja Budownictwa 3 1963-1969 0
6.8 Konferencje, narady - narady robocze Wydziału 1 1951-1951 0
6.9 Konferencje, narady - narady i konferencje budowlane 17 1950-1971 0
6.10 Plany Wydziału i sprawozdania z ich wykonania - sprawozdania z wykonania planów wieloletnich 1 1956-1956 0
6.11 Plany Wydziału i sprawozdania z ich wykonania - plany roczne 1 1973-1973 0
6.12 Plany Wydziału i sprawozdania z ich wykonania - sprawozdania z wykonania planów rocznych 8 1951-1972 0
6.13 Opracowania statystyczne 2 1971-1972 0
6.14 Kontrole zewnętrzne Wydziału 2 1950-1966 0
6.15 Kontrole jednostek podległych i nadzorowanych 8 1950-1971 0
6.16 Plany zagospodarowania przestrzennego - plany perspektywiczne 1 1959-1959 0
6.17 Plany zagospodarowania przestrzennego - plany wieloletnie 4 1959-1973 0
6.18 Lokalizacje inwestycji z podziałem na miasta i powiaty 464 1946-1973 0
6.19 Analizy ruchu budowlanego - kadry resortu budownictwa 2 1950-1950 0
6.20 Analizy ruchu budowlanego - rozwój budownictwa 16 1950-1973 0
6.21 Jednostki podległe i nadzorowane - informacje ogólne 11 1950-1952 0
6.22 Jednostki podległe i nadzorowane - Wojewódzki Zarząd Budowlanych Przedsiębiorstw Powiatowych 37 1950-1956 0
6.23 Jednostki podległe i nadzorowane - Związek Branżowy Spółdzielni Pracy 8 1950-1951 0
6.24 Jednostki podległe i nadzorowane - Państwowe Przedsiębiorstwo Budowlane Zjednoczenie Szczecińskie 9 1950-1951 0
6.25 Jednostki podległe i nadzorowane - Społeczne Przedsiębiorstwo Budowlane 4 1950-1951 0
6.26 Jednostki podległe i nadzorowane - Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego nr 6 5 1950-1950 0
6.27 Jednostki podległe i nadzorowane - Państwowe Przedsiębiorstwo Budowlane "Hydrotest" 3 1950-1951 0
6.28 Jednostki podległe i nadzorowane - Inspektorat Nadzoru Budowlanego 2 1950-1950 0
6.29 Jednostki podległe i nadzorowane - Wojewódzka Pracownia Urbanistyczna 13 1950-1970 0
7 Wydział Gospodarki Wodnej i Ochrony Powietrza 0 0
7.1 Organizacja Wydziału Gospodarki Wodnej i Ochrony Powietrza 2 1965-1973 0
7.2 Organizacja Wydziału Gospodarki Wodnej i Ochrony Powietrza - zarządzenia wewnętrzne 2 1969-1972 0
7.3 Organizacja Wydziału Gospodarki Wodnej i Ochrony Powietrza - plany pracy Wydziału 6 1959-1969 0
7.4 Organizacja Wydziału Gospodarki Wodnej i Ochrony Powietrza - sprawozdania z działalności 3 1964-1969 0
7.5 Organizacja Wydziału Gospodarki Wodnej i Ochrony Powietrza - normy kancelaryjne i archiwalne 1 1963-1966 0
7.6 Narady, konferencje, posiedzenia - współpraca polsko-niemiecka 4 1957-1972 0
7.7 Narady, konferencje, posiedzenia - Międzynarodowa Komisja Zagospodarowania Odry 1 1958-1958 0
7.8 Narady, konferencje, posiedzenia - Główny Komitet Przeciwpowodziowy 1 1957-1961 0
7.9 Narady, konferencje, posiedzenia - Wojewódzki Komitet Przeciwpowodziowy 2 1957-1966 0
7.10 Narady, konferencje, posiedzenia - powiatowe komitety przeciwpowodziowe 1 1962-1967 0
7.11 Narady, konferencje, posiedzenia - Komisja Rzeczoznawców 12 1960-1968 0
7.12 Narady, konferencje, posiedzenia - Zespół Rzeczoznawców 3 1961-1970 0
7.13 Narady, konferencje, posiedzenia - narady robocze 3 1964-1968 0
7.14 Plany perspektywiczne, wieloletnie, roczne 63 1958-1974 0
7.15 Akcje przeciwpowodziowe - Wojewódzki i powiatowe komitety przeciwpowodziowe 2 1957-1967 0
7.16 Akcje przeciwpowodziowe - zabezpieczenie przeciwpowodziowe 1 1957-1966 0
7.17 Analizy i opracowania - gospodarowanie wodą 12 1959-1973 0
7.18 Analizy i opracowania - obszar przygraniczny 6 1959-1968 0
7.19 Analizy i opracowania - zaopatrzenie wsi w wodę 2 1960-1960 0
7.20 Analizy i opracowania - zanieczyszczenie rzek i jezior 15 1963-1965 0
7.21 Analizy i opracowania - sieć wodno-ściekowa i wodno-kanalizacyjna, oczyszczalnie ścieków 22 1959-1971 0
7.22 Analizy i opracowania - oczyszczalnia ścieków w Nowogardzie 37 1969-1969 0
7.23 Analizy i opracowania - roboty geologiczne i hydrologiczne 49 1953-1968 0
7.24 Kataster wodny 1 1967-1972 0
7.25 Statystyczne opracowania końcowe - gospodarowanie wodą 7 1961-1972 0
7.26 Statystyczne opracowania końcowe - realizacja inwestycji 8 1966-1973 0
7.27 Spółki wodne, związki spółek wodnych 5 1962-1973 0
7.28 Kontrole zewnętrzne Wydziału 1 1968-1968 0
7.29 Kontrola jednostek podległych - kontrole przeprowadzone przez Wydział Gospodarki Wodnej i Ochrony Powietrza 4 1963-1967 0
7.30 Kontrola jednostek podległych - kontrole przeprowadzone przez Wojewódzki i powiatowe komitety przeciwpowodziowe 2 1958-1967 0
7.31 Jednostki podległe i nadzorowane. Laboratorium Badania Wód i Ścieków 7 1958-1968 0
8 Wydział Handlu 0 0
8.1 Organizacja Wydziału Handlu 7 1956-1973 0
8.2 Organizacja Wydziału - protokoły Kolegium 3 1956-1958 0
8.3 Organizacja Wydziału - zarządzenia wewnętrzne 7 1956-1973 0
8.4 Organizacja Wydziału - sprawozdania z działalności Wydziału 2 1951-1955 0
8.5 Organizacja Wydziału - normy kancelaryjne i archiwalne 1 1964-1964 0
8.6 Organizacja Wydziału - protokoły narad i zebrań 10 1950-1970 0
8.7 Komisje Wydziału Handlu - Wojewódzka Komisja Branżowa Przemysłu Piekarniczego 2 1970-1971 0
8.8 Komisje Wydziału Handlu - Wojewódzka Komisja Kalkulacyjno-Cennikowa 5 1951-1951 0
8.9 Komisje Wydziału Handlu - Wojewódzka Komisja Koordynacji Obrotu Hurtowego Materiałami Budowlanymi 3 1968-1973 0
8.10 Komisje Wydziału Handlu - Wojewódzka Komisja Terenowobranżowa 11 1967-1973 0
8.11 Komisje Wydziału Handlu - Wojewódzka Komisja do Walki ze Spekulacją 7 1951-1961 0
8.12 Komisje Wydziału Handlu - Wojewódzka Komisja Usprawnienia Zaopatrzenia 1 1950-1950 0
8.13 Plany perspektywiczne 9 1957-1973 0
8.14 Plany wieloletnie - plan pięcioletni 1956-1960 3 1956-1956 0
8.15 Plany wieloletnie - plan pięcioletni 1961-1965 2 1960-1961 0
8.16 Plany wieloletnie - plan pięcioletni 1966-1970 5 1964-1966 0
8.17 Plany wieloletnie - plan pięcioletni 1971-1975 10 1969-1973 0
8.18 Sprawozdania z wykonania planów wieloletnich 1 1970-1970 0
8.19 Plany roczne (od 1952 roku) 37 1951-1973 0
8.20 Sprawozdania z wykonania planów rocznych 28 1952-1973 0
8.21 Sprawozdawczość statystyczna 4 1951-1969 0
8.22 Oceny i analizy problemowe - informacje ogólne dotyczące handlu 22 1950-1973 0
8.23 Oceny i analizy problemowe - analizy dotyczące skupu płodów rolnych 5 1950-1950 0
8.24 Oceny i analizy problemowe - analizy działalności handlu 28 1951-1972 0
8.25 Oceny i analizy problemowe - zezwolenia na prowadzenie handlu 9 1954-1971 0
8.26 Oceny i analizy problemowe - sieć handlowa, sieć zakładów żywienia zbiorowego, sieć gastronomiczna 43 1950-1973 0
8.27 Oceny i analizy problemowe - gastronomia 5 1959-1963 0
8.28 Oceny i analizy problemowe - przemysł spożywczy 19 1950-1973 0
8.29 Oceny i analizy problemowe - przygotowania do sezonu turystycznego 5 1962-1973 0
8.30 Oceny i analizy problemowe - udział w targach handlowych 2 1970-1973 0
8.31 Oceny i analizy problemowe - koordynacja terenowobranżowa 2 1970-1973 0
8.32 Oceny i analizy problemowe - zaopatrzenie w opał 2 1953-1971 0
8.33 Oceny i analizy problemowe - przestępstwa gospodarcze 1 1960-1960 0
8.34 Oceny i analizy problemowe - walka z alkoholizmem 2 1959-1968 0
8.35 Jednostki podległe i nadzorowane - nadzór nad wydziałami handlu w prezydiach powiatowych rad narodowych 3 1959-1969 0
8.36 Jednostki podległe i nadzorowane - nadzór nad jednostkami handlowymi, informacje ogólne 9 1951-1966 0
8.37 Jednostki podległe i nadzorowane - Agencja Handlowa w Szczecinie 4 1959-1965 0
8.38 Jednostki podległe i nadzorowane - centrale handlowe 18 1949-1952 0
8.39 Jednostki podległe i nadzorowane - "Centrogal" 2 1952-1952 0
8.40 Jednostki podległe i nadzorowane - "Cepelia" 1 1951-1951 0
8.41 Jednostki podległe i nadzorowane - Domy Towarowe "Centrum" 4 1951-1968 0
8.42 Jednostki podległe i nadzorowane - Giełda Przemysłowo-Handlowa 1 1957-1957 0
8.43 Jednostki podległe i nadzorowane - Inspektorat Mleczarstwa 1 1950-1950 0
8.44 Jednostki podległe i nadzorowane - Spółdzielcza Organizacja Zbytu Drobnej Wytwórczości "Spólnota Pracy" 2 1950-1952 0
8.45 Jednostki podległe i nadzorowane - Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Miejski Handel Detaliczny 6 1952-1955 0
8.46 Jednostki podległe i nadzorowane - Wojewódzkie Zjednoczenie Przedsiębiorstw Handlowych 19 1959-1972 0
8.47 Jednostki podległe i nadzorowane - Wojewódzki Związek Gminnych Spółdzielni 2 1965-1968 0
8.48 Jednostki podległe i nadzorowane - Wojewódzki Zarząd Przemysłu Gastronomicznego 3 1953-1955 0
8.49 Kontrole Wydziału Handlu Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej 6 1960-1973 0
8.50 Kontrole Wydziału Handlu - kontrole wydziałów handlu prezydiów powiatowych rad narodowych 3 1961-1967 0
8.51 Kontrole Wydziału Handlu - kontrole jednostek handlowych 5 1950-1965 0
8.52 Skargi i wnioski 5 1951-1973 0
9 Wydział Kultury i Sztuki 0 0
9.1 Organizacja Wydziału Kultury i Sztuki 15 1953-1973 0
9.2 Zjazdy. Kongresy. Konferencje. Organa kolegialne 33 1950-1973 0
9.3 Plany, programy i sprawozdania z wykonania planów perspektywicznych i wieloletnich 43 1951-1975 0
9.4 Plany i sprawozdania roczne - Wydziału Kultury i Sztuki 110 1950-1974 0
9.5 Plany i sprawozdania roczne jednostek podległych - ogólne 19 1950-1973 0
9.6 Plany i sprawozdania roczne jednostek podległych - Biuro Wystaw Artystycznych 4 1967-1973 0
9.7 Plany i sprawozdania roczne jednostek podległych - Chór Akademicki Politechniki Szczecińskiej 1 1973-1973 0
9.8 Plany i sprawozdania roczne jednostek podległych - Filharmonia Szczecińska 11 1958-1969 0
9.9 Plany i sprawozdania roczne jednostek podległych - Instytut Zachodniopomorski 7 1963-1972 0
9.10 Plany i sprawozdania roczne jednostek podległych - muzea 28 1950-1973 0
9.11 Plany i sprawozdania roczne jednostek podległych - Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Imprez Artystycznych "Estrada" 31 1951-1973 0
9.12 Plany i sprawozdania roczne jednostek podległych - Zjednoczenie Zespołów Śpiewaczych i Instrumentalnych 2 1967-1969 0
9.13 Plany i sprawozdania roczne jednostek podległych - szkolnictwo artystyczne 36 1950-1973 0
9.14 Plany i sprawozdania roczne jednostek podległych - teatry 24 1950-1973 0
9.15 Plany i sprawozdania roczne jednostek podległych - biblioteki (Wojewódzka Biblioteka Publiczna i biblioteki terenowe) 60 1951-1975 0
9.16 Plany i sprawozdania roczne jednostek podległych - Wojewódzki Dom Kultury, domy kultury, świetlice 49 1951-1973 0
9.17 Plany i sprawozdania roczne jednostek podległych - Wojewódzki Zarząd Kin 45 1950-1974 0
9.18 Analizy ekonomiczne i inne opracowania 55 1953-1973 0
9.19 Statystyczne opracowania końcowe 4 1954-1975 0
9.20 Kontrola zewnętrzna Wydziału 2 1972-1972 0
9.21 Kontrola jednostek podporządkowanych 18 1950-1973 0
9.22 Koordynacja działalności instytucji kulturalnych i oświatowych 59 1950-1975 0
9.23 Stowarzyszenia i związki naukowe, twórcze 43 1948-1973 0
9.24 Obchody i rocznice 30 1953-1973 0
9.25 Konkursy i festiwale 38 1952-1973 0
9.26 Wystawy i pokazy 32 1958-1973 0
9.27 Ochrona zabytków 16 1950-1973 0
9.28 Ewidencja zabytków 4 1950-1972 0
9.29 Dokumentacja zabytków 72 1955-1973 0
9.30 Zagospodarowanie obiektów zabytkowych 24 1954-1972 0
10 Wydział Przemysłu 0 0
10.1 Organizacja Wydziału Przemysłu - informacja ogólne 10 1950-1973 0
10.2 Organizacja Wydziału Przemysłu - zarządzenia wewnętrzne 3 1955-1970 0
10.3 Organizacja Wydziału Przemysłu - protokoły posiedzeń Komisji 10 1954-1972 0
10.4 Organizacja Wydziału Przemysłu - protokoły narad i zebrań 17 1950-1971 0
10.5 Organizacja Wydziału Przemysłu - analiza skarg i wniosków 6 1954-1973 0
10.6 Organizacja Wydziału Przemysł - kadry, zatrudnianie i zwalnianie 2 1950-1954 0
10.7 Planowanie i sprawozdawczość - plany wieloletnie i sprawozdania z ich realizacji 8 1965-1972 0
10.8 Planowanie i sprawozdawczość - aktywizacja województwa w zakresie przemysłu 8 1965-1972 0
10.9 Planowanie i sprawozdawczość - budżet Wydziału Przemysłu i jego realizacja 9 1951-1954 0
10.10 Planowanie i sprawozdawczość - plany roczne Wydziału Przemysłu 8 1951-1969 0
10.11 Planowanie i sprawozdawczość - sprawozdania z wykonania planów 47 1950-1972 0
10.12 Planowanie i sprawozdawczość - plany i sprawozdania dotyczące zatrudnienia w przemyśle 11 1952-1971 0
10.13 Analizy i oceny problemowe. Przemysł terenowy - organizacja przemysłu terenowego 5 1951-1957 0
10.14 Analizy i oceny problemowe. Przemysł terenowy - plany roczne przemysłu terenowego 34 1950-1972 0
10.15 Analizy i oceny problemowe. Przemysł terenowy - sprawozdania i analizy przemysłu terenowego 14 1952-1971 0
10.16 Analizy i oceny problemowe. Przemysł terenowy - analizy dotyczące różnych gałęzi przemysłu terenowego 18 1951-1972 0
10.17 Analizy i oceny problemowe. Drobna wytwórczość - organizacja drobnej wytwórczości 5 1950-1954 0
10.18 Analizy i oceny problemowe. Drobna wytwórczość - plany wieloletnie i ich realizacja 9 1956-1971 0
10.19 Analizy i oceny problemowe. Drobna wytwórczość - plany roczne drobnej wytwórczości 5 1951-1972 0
10.20 Analizy i oceny problemowe. Drobna wytwórczość - sprawozdania i analizy drobnej wytwórczości 34 1951-1972 0
10.21 Analizy i oceny problemowe. Rzemiosło - organizacja rzemiosła 6 1950-1954 0
10.22 Analizy i oceny problemowe. Rzemiosło - plany wieloletnie i ich realizacja 2 1964-1970 0
10.23 Analizy i oceny problemowe. Rzemiosło - sprawozdania i analizy dotyczące rzemiosła 15 1950-1971 0
10.24 Analizy i oceny problemowe. Rzemiosło - nauka i dokształcanie w rzemiośle 2 1951-1954 0
10.25 Analizy i oceny problemowe. Rzemiosło - wykazy zakładów rzemieślniczych 18 1950-1971 0
10.26 Analizy i oceny problemowe. Spółdzielczość - spółdzielczość pracy 19 1950-1966 0
10.27 Analizy i oceny problemowe. Spółdzielczość - spółdzielczość inwalidzka 3 1960-1969 0
10.28 Analizy i oceny problemowe. Spółdzielczość - spółdzielnie oszczędnościowo-pożyczkowe 1 1970-1970 0
10.29 Analizy i oceny problemowe. Usługi - organizacja punktów usługowych 2 1951-1954 0
10.30 Analizy i oceny problemowe. Usługi - plany wieloletnie i ich realizacja 8 1966-1972 0
10.31 Analizy i oceny problemowe. Usługi - plany roczne usług 4 1950-1951 0
10.32 Analizy i oceny problemowe. Usługi - sprawozdania i analizy dotyczące usług 17 1951-1972 0
10.33 Analizy i oceny problemowe. Inwestycje Wydziału Przemysłu 16 1951-1972 0
10.34 Kontrole Wydziału Przemysłu - kontrole zewnętrzne Wydziału Przemysłu 9 1951-1970 0
10.35 Kontrole Wydziału Przemysłu - kontrola wydziałów przemysłu prezydiów powiatowych rad narodowych 5 1963-1972 0
10.36 Kontrole Wydziału Przemysłu - kontrola zakładów pracy 9 1954-1972 0
10.37 Kontrole Wydziału Przemysłu - sprawozdania zbiorcze z kontroli 2 1967-1971 0
10.38 Jednostki podległe i nadzorowane - nadzór nad jednostkami podległymi - informacje ogólne 5 1951-1971 0
10.39 Jednostki podległe i nadzorowane - Wojewódzki Zarząd Przemysłu Terenowego Materiałów Budowlanych 34 1952-1970 0
10.40 Jednostki podległe i nadzorowane - Wojewódzki Zarząd Młynów Gospodarczych 8 1955-1959 0
10.41 Jednostki podległe i nadzorowane - "Cepelia" 9 1950-1953 0
10.42 Jednostki podległe i nadzorowane - Centrala Spółdzielni Ogrodniczych 3 1965-1970 0
10.43 Jednostki podległe i nadzorowane - Izba Rzemieślnicza 2 1965-1972 0
10.44 Jednostki podległe i nadzorowane - Laboratorium Analityczno-Kontrolne 1 1958-1959 0
10.45 Jednostki podległe i nadzorowane - Ogólnopolskie Zrzeszenie Prywatnych Wytwórców 1 1970-1971 0
10.46 Jednostki podległe i nadzorowane - Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska 8 1966-1972 0
10.47 Jednostki podległe i nadzorowane - Pracownia Konstrukcyjno-Technologiczna 4 1957-1959 0
10.48 Jednostki podległe i nadzorowane - Szczeciński Zespół Budownictwa Przemysłowego Drobnej Wytwórczości 14 1951-1956 0
10.49 Jednostki podległe i nadzorowane - Wojewódzkie Biuro Opracowań Techniczno-Ekonomicznych Drobnej Wytwórczości 1 1965-1965 0
10.50 Jednostki podległe i nadzorowane - Wojewódzka Spółdzielnia Spożywców "Społem" 12 1951-1971 0
10.51 Jednostki podległe i nadzorowane - Wojewódzkie Zjednoczenie Przedsiębiorstw Handlowych 3 1970-1971 0
10.52 Jednostki podległe i nadzorowane - Dyrekcja Przemysłu Miejscowego 13 1950-1951 0
10.53 Jednostki podległe i nadzorowane - Wojewódzki Zarząd Przemysłu Terenowego 30 1950-1960 0
10.54 Jednostki podległe i nadzorowane - Wojewódzkie Zjednoczenie Państwowych Przedsiębiorstw Przemysłu Terenowego 8 1964-1972 0
10.55 Jednostki podległe i nadzorowane - Wojewódzki Związek Spółdzielczości Pracy 22 1955-1972 0
10.56 Jednostki podległe i nadzorowane - Wojewódzki Związek Spółdzielni Inwalidów 14 1951-1972 0
10.57 Jednostki podległe i nadzorowane - sprawozdania zbiorcze Wojewódzkiego Zjednoczenia Państwowych Przedsiębiorstw Przemysłu Terenowego, Wojewódzkiego Związku Spółdzielczości Pracy, Wojewódzkiego Związku Spółdzielni Inwalidów 5 1955-1972 0
10.58 Jednostki podległe i nadzorowane - Wojewódzki Związek Gminnych Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" 12 1955-1972 0
10.59 Jednostki podległe i nadzorowane - związki branżowe Spółdzielni Pracy 37 1950-1954 0
10.60 Jednostki podległe i nadzorowane - Zakład Doskonalenia Rzemiosła 2 1952-1961 0
10.61 Jednostki podległe i nadzorowane - Zakład Doskonalenia Zawodowego 1 1969-1969 0
10.62 Jednostki podległe i nadzorowane - Związek Spółdzielni Rzemieślniczych 5 1951-1952 0
10.63 Dokumentacja techniczna zakładów przemysłowych 5 1950-1952 0
11 Wydział Komunikacji 0 0
11.1 Organizacja Wydziału Komunikacji 11 1949-1973 0
11.2 Narady wydziałowe 8 1951-1974 0
11.3 Organizacja jednostek podległych 2 1971-1972 0
11.4 Kontrole - kontrole Wydziału 2 1963-1967 0
11.5 Kontrole - kontrole przeprowadzone przez Wydział 10 1950-1972 0
11.6 Komisja Koordynacji Przewozów 15 1950-1973 0
11.7 Programy i kierunki rozwoju 8 1960-1971 0
11.8 Wykazy i opisy dróg i mostów 5 1965-1973 0
11.9 Plany budowy dróg i mostów 10 1951-1967 0
11.10 Sprawozdania i analizy - budowa dróg i mostów 12 1960-1972 0
11.11 Sprawozdania i analizy - stan posiadania dróg i mostów 5 1962-1968 0
11.12 Sprawozdania i analizy - rejestracja i liczba pojazdów 6 1965-1974 0
11.13 Sprawozdania i analizy - wydane i cofnięte prawa jazdy 3 1967-1969 0
11.14 Wypadki drogowe 9 1966-1973 0
11.15 Stan pojazdów mechanicznych 23 1950-1974 0
11.16 Dokumentacja techniczna budowy dróg i mostów 11 1954-1963 0
12 Wydział Rolnictwa i Leśnictwa 0 0
12.1 Organizacja Wydziału Rolnictwa - struktura wewnętrzna 35 1949-1973 0
12.2 Organizacja Wydziału Rolnictwa - narady i konferencje 9 1957-1973 0
12.3 Organizacja Wydziału Rolnictwa - programy, kierunki działania 14 1962-1973 0
12.4 Organizacja Wydziału Rolnictwa - działalność Wydziału 24 1952-1972 0
12.5 Organizacja Wydziału Rolnictwa - kontrola Wydziału 40 1949-1974 0
12.6 Organizacja Wydziału Rolnictwa - gromadzka służba rolna 17 1961-1971 0
12.7 Organizacja Wydziału Rolnictwa - zatrudnienie 19 1954-1970 0
12.8 Organizacja Wydziału Rolnictwa - normatywy kancelaryjne i archiwalne 7 1951-1973 0
12.9 Organizacja Wydziału Rolnictwa - wypadki przy pracy 5 1967-1973 0
12.10 Organizacja Wydziału Rolnictwa - skargi i wnioski 14 1954-1974 0
12.11 Leśnictwo - Plany urządzenia lasów w powiecie Łobez 46 1960-1967 0
12.12 Leśnictwo - Plany urządzenia lasów w powiecie Myślibórz 10 1960-1965 0
12.13 Leśnictwo - Plany urządzenia lasów w powiecie Nowogard 21 1961-1965 0
12.14 Leśnictwo - Plany urządzenia lasów w powiecie Pyrzyce 15 1961-1967 0
12.15 Leśnictwo - Plany urządzenia lasów w powiecie Stargadr Szczeciński 20 1961-1966 0
12.16 Leśnictwo - Plany urządzenia lasów w powiecie Wolin 1 1961-1961 0
12.17 Leśnictwo - materiały ogólne dotyczące łowiectwa 3 1962-1965 0
12.18 Leśnictwo - łowieckie plany hodowalne 5 1968-1973 0
12.19 Leśnictwo - inwentaryzacja zwierzyny łownej 5 1967-1974 0
12.20 Ochrona przyrody - wykazy pomników przyrody 4 1959-1972 0
12.21 Planowanie produkcji rolnej - ogólne oceny sytuacji w rolnictwie 24 1951-1973 0
12.22 Ochrona przyrody - plany, sprawozdania, protokoły posiedzeń Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody 4 1965-1972 0
12.23 Planowanie produkcji rolnej - plany perspektywiczne i wieloletnie 27 1953-1973 0
12.24 Planowanie produkcji rolnej - plany gospodarcze roczne 51 1951-1973 0
12.25 Planowanie produkcji rolnej - sprawozdania z wykonania planów perspektywicznych 13 1955-1969 0
12.26 Planowanie produkcji rolnej - sprawozdania z wykonania planów rocznych 36 1951-1974 0
12.27 Planowanie produkcji rolnej - analizy, oceny i informacje z wykonania planów perspektywicznych 8 1958-1975 0
12.28 Planowanie produkcji rolnej - analizy, oceny i informacje z wykonania planów rocznych 16 1955-1971 0
12.29 Finanse rolne - plany budżetowe 16 1950-1973 0
12.30 Finanse rolne - sprawozdania i analizy wykonania budżetu 54 1951-1974 0
12.31 Produkcja roślinna - plany, programy 11 1952-1973 0
12.32 Produkcja roślinna - sprawozdania, informacje 32 1953-1974 0
12.33 Produkcja roślinna - akcja siewna, żniwa, sianokosy 36 1950-1972 0
12.34 Produkcja roślinna - produkcja ziemniaka 8 1967-1973 0
12.35 Produkcja roślinna - ogrodnictwo i warzywnictwo 17 1955-1973 0
12.36 Produkcja roślinna - struktura zasiewów 15 1950-1973 0
12.37 Produkcja roślinna - zagospodarowanie odłogów 3 1954-1954 0
12.38 Produkcja roślinna - kontraktacja i obowiązkowe dostawy 10 1953-1971 0
12.39 Produkcja roślinna - indywidualna gospodarka chłopska 12 1952-1973 0
12.40 Produkcja roślinna - spis rolny 8 1960-1973 0
12.41 Produkcja zwierzęca - plany i programy 18 1951-1973 0
12.42 Produkcja zwierzęca - sprawozdania, analizy, oceny, informacje z produkcji zwierzęcej 130 1951-1974 0
12.43 Produkcja zwierzęca - wykazy porównawcze zwierząt 12 1951-1970 0
12.44 Produkcja zwierzęca - bilans pasz 13 1953-1973 0
12.45 Produkcja zwierzęca - rybactwo 20 1946-1982 0
12.46 Produkcja zwierzęca - owczarstwo 10 1955-1969 0
12.47 Produkcja zwierzęca - inseminacja 5 1960-1962 0
12.48 Produkcja zwierzęca - pokazy hodowlane 4 1956-1966 0
12.49 Weterynaria - plany i sprawozdania 17 1950-1970 0
12.50 Inwestycje - plany pięcioletnie 9 1964-1972 0
12.51 Inwestycje - plany roczne 16 1958-1973 0
12.52 Inwestycje - sprawozdania, analizy i informacje z realizacji inwestycji 22 1954-1974 0
12.53 Inwestycje - zebrania, narady 27 1950-1973 0
12.54 Inwestycje - wykazy zadań inwestycyjnych 4 1972-1973 0
12.55 Oświata rolnicza - plany, programy 16 1966-1973 0
12.56 Oświata rolnicza - sprawozdania, analizy 31 1961-1973 0
12.57 Oświata rolnicza - finanse 3 1968-1972 0
12.58 Oświata rolnicza - inwestycje 4 1969-1973 0
12.59 Oświata rolnicza - kontrole 17 1962-1975 0
12.60 Oświata rolnicza - zebrania i narady 3 1965-1972 0
12.61 Oświata rolnicza - wykazy szkół rolniczych 3 1968-1974 0
12.62 Oświata rolnicza - kursy i szkolenia 10 1955-1974 0
12.63 Elektryfikacja wsi - sprawozdania, protokoły Wojewódzkiego Komitetu Elektryfikacji Wsi 11 1950-1973 0
12.64 Urządzenia rolne - sprawozdania z działalności 5 1954-1961 0
12.65 Urządzenia rolne - przekazywanie i zagospodarowywanie nieruchomości Państwowego Funduszu Ziemi, podział, sprzedaż, zamiana, wyłaczenia nieruchomości na cele publiczne, wykazy nieruchomości, gruntów 163 1949-1969 0
12.66 Urządzenia rolne - osadnictwo i uwłaszczenie, przydział, zamiana gospodarstw (z podziałem na powiaty) 78 1951-1963 0
12.67 Urządzenia rolne - finanse Państwowego Funduszu Ziemi 2 1950-1951 0
12.68 Melioracja - plany 7 1950-1961 0
12.69 Melioracja - sprawozdania, analizy, informacje, oceny 37 1950-1973 0
12.70 Melioracja - finanse 3 1956-1956 0
12.71 Melioracja - kontrole 5 1950-1962 0
12.72 Melioracja - spółki wodne 4 1959-1962 0
12.73 Melioracja - dokumentacja techniczna (melioracyjna) - układ alfabetyczny według powiatów 415 1948-1964 0
12.74 Jednostki podległe i nadzorowane - plany, sprawozdania ogólne 10 1951-1972 0
12.75 Jednostki podległe i nadzorowane - Dyrekcja Budownictwa Rolniczego 19 1964-1973 0
12.76 Jednostki podległe i nadzorowane - Inspektorat Zaopatrzenia Rolnictwa i Wsi w Wodę 3 1968-1968 0
12.77 Jednostki podległe i nadzorowane - kółka rolnicze 7 1958-1968 0
12.78 Jednostki podległe i nadzorowane - państwowe gospodarstwa rolne 13 1954-1971 0
12.79 Jednostki podległe i nadzorowane - państwowe ośrodki maszynowe 29 1950-1960 0
12.80 Jednostki podległe i nadzorowane - Rolniczy Rejonowy Zakład Doświadczalny w Barzkowicach 39 1956-1974 0
12.81 Jednostki podległe i nadzorowane - Rolnicze Zespoły Spółdzielcze - materiały ogólne 93 1949-1973 0
12.82 Jednostki podległe i nadzorowane - Rolnicze Zespoły Spółdzielcze pow. Chojna 68 1950-1965 0
12.83 Jednostki podległe i nadzorowane - Rolnicze Zespoły Spółdzielcze pow. Choszczno 49 1950-1965 0
12.84 Jednostki podległe i nadzorowane - Rolnicze Zespoły Spółdzielcze pow. Goleniów 17 1950-1964 0
12.85 Jednostki podległe i nadzorowane - Rolnicze Zespoły Spółdzielcze pow. Gryfice 71 1949-1964 0
12.86 Jednostki podległe i nadzorowane - Rolnicze Zespoły Spółdzielcze pow. Gryfino 49 1949-1965 0
12.87 Jednostki podległe i nadzorowane - Rolnicze Zespoły Spółdzielcze pow. Kamień Pomorski 75 1950-1965 0
12.88 Jednostki podległe i nadzorowane - Rolnicze Zespoły Spółdzielcze pow. Łobez 75 1950-1965 0
12.89 Jednostki podległe i nadzorowane - Rolnicze Zespoły Spółdzielcze pow. Myślibórz 57 1950-1965 0
12.90 Jednostki podległe i nadzorowane - Rolnicze Zespoły Spółdzielcze pow. Nowogard 74 1949-1963 0
12.91 Jednostki podległe i nadzorowane - Rolnicze Zespoły Spółdzielcze pow. Pyrzyce 86 1949-1965 0
12.92 Jednostki podległe i nadzorowane - Rolnicze Zespoły Spółdzielcze pow. Stargard Szczeciński 86 1950-1965 0
12.93 Jednostki podległe i nadzorowane - Rolnicze Zespoły Spółdzielcze pow. Szczecin 31 1950-1965 0
12.94 Jednostki podległe i nadzorowane - Rolnicze Zespoły Spółdzielcze pow. Wolin 20 1950-1955 0
12.95 Jednostki podległe i nadzorowane - Stacja Doświadczalna Odmian w Prusimiu 2 1960-1973 0
12.96 Jednostki podległe i nadzorowane - Wojewódzka Stacja Ochrony i Kwarantanny Roślin 5 1955-1964 0
12.97 Jednostki podległe i nadzorowane - Wojewódzka Stacja Oceny Zwierząt 6 1962-1967 0
12.98 Jednostki podległe i nadzorowane - Wojewódzki Związek Spółdzielni Mleczarskich 4 1970-1973 0
12.99 Jednostki podległe i nadzorowane - Zakłady Unasienniania Zwierząt 7 1958-1970 0
12.100 Jednostki podległe i nadzorowane - Związek Plantatorów Roślin Oleistych i Włóknistych 4 1963-1969 0
12.101 Jednostki podległe i nadzorowane - Inne 21 1949-1968 0
12.102 Leśnictwo - materiały ogólne 4 1951-1972 0
12.103 Leśnictwo - plany urządzeń lasów (zbiorcze) 11 1963-1974 0
12.104 Leśnictwo - analizy prac zadrzewieniowych 5 1959-1972 0
12.105 Leśnictwo - zagospodarowania lasów 20 1951-1974 0
12.106 Leśnictwo - torf 4 1960-1965 0
12.107 Leśnictwo - Plany urządzenia lasów w powiecie Chojna 6 1961-1967 0
12.108 Leśnictwo - Plany urządzenia lasów w powiecie Choszczno 20 1960-1968 0
12.109 Leśnictwo - Plany urządzenia lasów w powiecie Goleniów 14 1961-1961 0
12.110 Leśnictwo - Plany urządzenia lasów w powiecie Gryfice 14 1961-1967 0
12.111 Leśnictwo - Plany urządzenia lasów w powiecie Gryfino 14 1958-1966 0
13 Wydział Skupu 0 0
13.1 Organizacja Wydziału Skupu 8 1950-1973 0
13.2 Organizacja Wydziału Skupu - Plany pracy Wydziału 3 1966-1970 0
13.3 Organizacja Wydziału Skupu - Protokoły narad i zebrań 10 1951-1972 0
13.4 Organizacja Wydziału Skupu - Organizacja aparatu skupu w terenowych organach administracji państwowej niższego stopnia 9 1952-1973 0
13.5 Organizacja Wydziału Skupu - Skargi i wnioski 2 1955-1971 0
13.6 Komisje Wydziału Skupu - Komisja Rozdziału Pasz 3 1956-1969 0
13.7 Komisje Wydziału Skupu - Podkomisja do spraw Skupu Drobiu i Jaj 1 1961-1964 0
13.8 Wojewódzki Zespół Koordynacyjny do spraw Skupu 14 1955-1973 0
13.9 Wojewódzki Zespół Koordynacyjny do spraw Skupu - powiatowe zespoły koordynacyjne do spraw skupu 7 1956-1961 0
13.10 Plany wieloletnie 2 1966-1971 0
13.11 Plany i sprawozdania ze skupu i obowiązkowych dostaw płodów rolnych. Płody rolne - plany i sprawozdania 62 1951-1973 0
13.12 Plany i sprawozdania ze skupu i obowiązkowych dostaw płodów rolnych. Produkcja roślinna - plany i sprawozdania (zarządzenia ogólne) 6 1951-1956 0
13.13 Plany i sprawozdania ze skupu i obowiązkowych dostaw płodów rolnych. Produkcja roślinna - plany i sprawozdania (produkcja roślinna) 7 1955-1967 0
13.14 Plany i sprawozdania ze skupu i obowiązkowych dostaw płodów rolnych. Produkcja roślinna - plany i sprawozdania (zboże) 46 1949-1985 0
13.15 Plany i sprawozdania ze skupu i obowiązkowych dostaw płodów rolnych. Produkcja roślinna - plany i sprawozdania (ziemniaki) 26 1952-1971 0
13.16 Plany i sprawozdania ze skupu i obowiązkowych dostaw płodów rolnych. Produkcja roślinna - plany i sprawozdania (owoce i warzywa) 7 1968-1973 0
13.17 Plany i sprawozdania ze skupu i obowiązkowych dostaw płodów rolnych. Produkcja zwierzęca - plany i sprawozdania (zarządzenia ogólne) 7 1952-1965 0
13.18 Plany i sprawozdania ze skupu i obowiązkowych dostaw płodów rolnych. Produkcja zwierzęca - plany i sprawozdania (zwierzęta i mleko) 75 1949-1973 0
13.19 Punkty skupu - Organizacja punktów skupu płodów rolnych 8 1951-1971 0
13.20 Punkty skupu - Organizacja punktów skupu produkcji roślinnej 10 1951-1970 0
13.21 Punkty skupu - Organizacja punktów skupu produkcji zwierzęcej 8 1954-1972 0
13.22 Kontrole Wydziału Skupu - Kontrole zewnętrzne Wydziału Skupu 3 1962-1965 0
13.23 Kontrole Wydziału Skupu - Kontrole terenowych organów administracji państwowej nizszego stopnia i jednostek podległych 62 1951-1973 0
13.24 Jednostki podległe 2 1952-1955 0
14 Wydział Zatrudnienia 0 0
14.1 Organizacja Wydziału Zatrudnienia - Organizacja Wydziału 9 1950-1973 0
14.2 Organizacja Wydziału Zatrudnienia - Organizacja służb zatrudnienia w terenowych organach administracji państwowej 3 1950-1952 0
14.3 Organizacja Wydziału Zatrudnienia - normy kancelaryjne i archiwalne 4 1951-1962 0
14.4 Organizacja Wydziału Zatrudnienia - Protokoły narad i zebrań 5 1950-1969 0
14.5 Organizacja Wydziału Zatrudnienia - Komisje Wydziału Zatrudnienia 4 1952-1957 0
14.6 Organizacja Wydziału Zatrudnienia - Podróże służbowe 1 1951-1951 0
14.7 Organizacja Wydziału Zatrudnienia - Skargi i zażalenia 2 1970-1973 0
14.8 Plany i sprawozdania Wydziału Zatrudnienia - Plany i sprawozdania z działalności Wydziału 27 1950-1973 0
14.9 Plany i sprawozdania Wydziału Zatrudnienia - Sprawozdania finansowe 5 1951-1973 0
14.10 Sprawozdania, analizy i oceny ekonomiczne - Analizy stanu zatrudnienia 24 1950-1973 0
14.11 Sprawozdania, analizy i oceny ekonomiczne - Analizy rynku pracy 13 1962-1974 0
14.12 Sprawozdania, analizy i oceny ekonomiczne - Sprawozdania z pośrednictwa pracy 28 1950-1974 0
14.13 Sprawozdania, analizy i oceny ekonomiczne - Sprawozdania z akcji werbunkowej 28 1950-1954 0
14.14 Sprawozdania, analizy i oceny ekonomiczne - Zatrudnianie kobiet 15 1951-1972 0
14.15 Sprawozdania, analizy i oceny ekonomiczne - Zatrudnianie młodocianych i absolwentów szkół 37 1960-1973 0
14.16 Sprawozdania, analizy i oceny ekonomiczne - Fundusz interwencyjny 16 1953-1973 0
14.17 Sprawozdania, analizy i oceny ekonomiczne - Oceny wydajności pracy, dyscypliny pracy, płace 10 1963-1973 0
14.18 Sprawozdania, analizy i oceny ekonomiczne - Oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy 2 1970-1973 0
14.19 Kontrole Wydziału Zatrudnienia - Kontrole zewnętrzne Wydziału 4 1951-1972 0
14.20 Kontrole Wydziału Zatrudnienia - Sprawozdania zbiorcze z kontroli 3 1963-1973 0
14.21 Kontrole Wydziału Zatrudnienia - Kontrole wydziałów zatrudnienia terenowych organów administracji państwowej niższego stopnia 16 1951-1973 0
14.22 Kontrole Wydziału Zatrudnienia - Kontrole przedsiębiorstw przemysłowych 36 1963-1973 0
14.23 Kontrole Wydziału Zatrudnienia - Kontrole przedsiębiorstw handlowych 6 1965-1972 0
14.24 Kontrole Wydziału Zatrudnienia - Kontrole przedsiębiorstw budowlanych i gospodarki komunalnej 10 1966-1973 0
14.25 Kontrole Wydziału Zatrudnienia - Kontrole przedsiębiorstw transportowych i telekomunikacyjnych 4 1965-1969 0
14.26 Kontrole Wydziału Zatrudnienia - Kontrole spółdzielni pracy i spółdzielni inwalidów 6 1965-1973 0
14.27 Kontrole Wydziału Zatrudnienia - Kontrole funduszu interwencyjnego 2 1966-1970 0
14.28 Kontrole Wydziału Zatrudnienia - Inne pojedyncze kontrole 9 1951-1970 0
14.29 Informacje o gospodarce siłą roboczą 42 1950-1972 0
15 Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej 0 0
15.1 Organizacja Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej - Organizacja wydziału 5 1961-1973 0
15.2 Organizacja Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej - Zarządzenia wewnętrzne 2 1964-1973 0
15.3 Organizacja Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej - Sprawozdania z działalności Wydziału 9 1952-1972 0
15.4 Organizacja Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej - Normy kancelaryjne i archiwalne 3 1961-1970 0
15.5 Kolegium Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej 7 1961-1973 0
15.6 Narady, odprawy, zebrania, konferencje 9 1951-1971 0
15.7 Plany i sprawozdania - Plany perspektywiczne 6 1959-1973 0
15.8 Plany i sprawozdania - Plany wieloletnie i sprawozdania z ich realizacji 13 1955-1973 0
15.9 Plany i sprawozdania - Plany roczne i sprawozdania z ich realizacji 6 1964-1973 0
15.10 Plany i sprawozdania - Plany gospodarcze, budżety i sprawozdania z ich wykonania 35 1951-1973 0
15.11 Analizy i opracowania - Stan i rozwój służby zdrowia 18 1950-1973 0
15.12 Analizy i opracowania - Działalność służby zdrowia 8 1955-1972 0
15.13 Analizy i opracowania - Sprawozdania z działalności służby zdrowia 6 1952-1966 0
15.14 Analizy i opracowania - Kadra służby zdrowia 7 1961-1971 0
15.15 Analizy i opracowania - Szkolnictwo medyczne 2 1960-1973 0
15.16 Analizy i opracowania - Inwestycje i kapitalne remonty 3 1960-1973 0
15.17 Analizy i opracowania - Bezpieczeństwo i higiena pracy, wypadki przy pracy 4 1961-1970 0
15.18 Analizy i opracowania - Krwiodawstwo 1 1962-1962 0
15.19 Analizy i opracowania - Lecznictwo otwarte, zamknięte i przemysłowe 12 1955-1972 0
15.20 Analizy i opracowania - Lecznictwo farmaceutyczne 2 1961-1963 0
15.21 Analizy i opracowania - Lecznictwo przeciwgruźlicze 5 1957-1970 0
15.22 Analizy i opracowania - Lecznictwo psychiatryczne i przeciwalkoholowe 1 1973-1973 0
15.23 Analizy i opracowania - Lecznictwo skórno-weneryczne 3 1962-1970 0
15.24 Analizy i opracowania - Lecznictwo stomatologiczne 2 1959-1963 0
15.25 Analizy i opracowania - Lecznictwo zakaźne 4 1963-1971 0
15.26 Analizy i opracowania - Narkomania 1 1973-1973 0
15.27 Analizy i opracowania - Opieka zdrowotna nad ludnością cygańską 2 1965-1968 0
15.28 Analizy i opracowania - Opieka zdrowotna nad ludnością wiejską 3 1954-1967 0
15.29 Analizy i opracowania - Opieka zdrowotna nad matką i dzieckiem 7 1954-1973 0
15.30 Analizy i opracowania - Ortopedia i chirurgia 1 1972-1972 0
15.31 Analizy i opracowania - Pomoc społeczna 2 1967-1970 0
15.32 Analizy i opracowania - Stan sanitarny 2 1959-1971 0
15.33 Analizy i opracowania - Walka z hałasem 1 1972-1973 0
15.34 Analizy i opracowania - Sprawozdania specjalistów i konsultantów 5 1969-1974 0
15.35 Końcowe opracowania statystyczne - Działalność służby zdrowia 9 1950-1970 0
15.36 Końcowe opracowania statystyczne - Działalność inwestycyjna 5 1971-1973 0
15.37 Końcowe opracowania statystyczne - Lecznictwo otwarte 2 1966-1967 0
15.38 Końcowe opracowania statystyczne - Lecznictwo zakaźne 3 1966-1969 0
15.39 Końcowe opracowania statystyczne - Lecznictwo zamknięte 5 1963-1967 0
15.40 Końcowe opracowania statystyczne - Narkomania 2 1970-1974 0
15.41 Końcowe opracowania statystyczne - Opieka i pomoc społeczna 5 1961-1972 0
15.42 Końcowe opracowania statystyczne - Rehabilitacja inwalidów 2 1967-1973 0
15.43 Końcowe opracowania statystyczne - Szkolnictwo medyczne 8 1958-1973 0
15.44 Końcowe opracowania statystyczne - Zatrudnienie i fundusz płac 8 1961-1973 0
15.45 Końcowe opracowania statystyczne - Żłobki i izby porodowe 3 1967-1973 0
15.46 Kontrola zewnętrzna Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej 5 1962-1973 0
15.47 Kontrole jednostek podległych 49 1950-1973 0
15.48 Kontrole kompleksowe 11 1960-1972 0
15.49 Jednostki podległe i nadzorowane - Organizacja jednostek podległych 12 1954-1973 0
15.50 Jednostki podległe i nadzorowane - Sprawozdania z działalności jednostek podległych 2 1952-1974 0
15.51 Jednostki podległe i nadzorowane - Medyczne Studia Zawodowe, Liceum Medyczne 1 1963-1963 0
15.52 Jednostki podległe i nadzorowane - Zasadnicza Szkoła Medyczna Asystentek Pielęgniarskich 1 1966-1966 0
15.53 Jednostki podległe i nadzorowane - Obwodowa Przychodnia Portowa 1 1963-1971 0
15.54 Jednostki podległe i nadzorowane - Państwowe Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Lecznictwa "Cezal" 5 1971-1972 0
15.55 Jednostki podległe i nadzorowane - Państwowe Sanatorium Przeciwgruźlicze 3 1959-1963 0
15.56 Jednostki podległe i nadzorowane - Państwowe Sanatorium Neuropsychiatrii Dziecięcej w Nowym Czarnowie 1 1966-1966 0
15.57 Jednostki podległe i nadzorowane - Państwowy Dom Dziecka w Stargardzie Szczecińskim 1 1951-1951 0
15.58 Jednostki podległe i nadzorowane - Państwowy Dom Opieki w Nowogardzie 1 1969-1969 0
15.59 Jednostki podległe i nadzorowane - Państwowy Dom Pomocy Społeczej dla Dzieci w Nowogardzie 1 1971-1974 0
15.60 Jednostki podległe i nadzorowane - Polski Komitet Pomocy Społecznej 1 1967-1971 0
15.61 Jednostki podległe i nadzorowane - Poradnia Zaopatrzenia Ortopedycznego 1 1967-1973 0
15.62 Jednostki podległe i nadzorowane - Szczeciński Zakład Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji 10 1957-1974 0
15.63 Jednostki podległe i nadzorowane - Szczeciński Zarząd Aptek 9 1959-1972 0
15.64 Jednostki podległe i nadzorowane - Wojewódzka Przychodnia Matki i Dziecka 2 1951-1963 0
15.65 Jednostki podległe i nadzorowane - Wojewódzka Przychodnia Przeciwgruźlicza 3 1962-1965 0
15.66 Jednostki podległe i nadzorowane - Wojewódzka Przychodnia Skórno-Wenerologiczna 1 1962-1962 0
15.67 Jednostki podległe i nadzorowane - Wojewódzka Przychodnia Specjalistyczna 1 1962-1962 0
15.68 Jednostki podległe i nadzorowane - Wojewódzka Stacja Krwiodawstwa 2 1951-1962 0
15.69 Jednostki podległe i nadzorowane - Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego 2 1951-1962 0
15.70 Jednostki podległe i nadzorowane - Wojewódzka Stacja Pomocy Doraźnej 1 1955-1955 0
15.71 Jednostki podległe i nadzorowane - Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 2 1951-1962 0
15.72 Jednostki podległe i nadzorowane - Wojewódzki Ośrodek Matki i Dziecka 1 1960-1963 0
15.73 Jednostki podległe i nadzorowane - Wojewódzkie Laboratorium Analityczne 1 1951-1951 0
15.74 Jednostki podległe i nadzorowane - Zakłady Naprawcze Sprzętu Medycznego 2 1968-1974 0
15.75 Postulaty, wnioski, skargi i zażalenia 17 1955-1973 0
16 Wojewódzka Komisja Cen 0 0
16.0 Kontrole Wojewódzkiej Komisji Cen 0 0
16.1 Organizacja Wojewódzkiej Komisji Cen 5 1955-1973 0
16.2 Kolegium Wojewódzkiej Komisji Cen 14 1961-1973 0
16.3 Sprawozdania z działalności Wojewódzkiej Komisji Cen 5 1959-1973 0
16.4 Analizy ekonomiczne - analizy ekonomiczne 1 1969-1971 0
16.5 Analizy ekonomiczne - analizy cen 9 1959-1973 0
16.6 Kontrole Wojewódzkiej Komisji Cen - kontrole zewnętrzne Wojewódzkiej Komisji Cen 2 1964-1969 0
16.7 Kontrole Wojewódzkiej Komisji Cen - kontrole prawidłowości ustalania cen 7 1967-1973 0
16.8 Biuletyny Wojewódzkiej Komisji Cen 1 1971-1971 0
16.9 Cenniki - cenniki na usługi 8 1960-1973 0
16.10 Cenniki - cenniki na wyroby 12 1968-1973 0
16.11 Cenniki - decyzje cenowe 4 1970-1972 0
16.12 Cenniki - zarządzenia cenowe 68 1963-1973 0
16.13 Rejestry wniosków cenowych według branż 28 1961-1973 0
17 Wojewódzki Komitet Kultury Fizycznej 0 0
17.1 Organizacja Komitetu Kultury Fizycznej 10 1950-1973 0
17.2 Organizacja Komitetu Kultury Fizycznej - Zarządzenia wewnętrzne 1 1972-1973 0
17.3 Posiedzenia Komitetu Kultury Fizycznej 11 1954-1971 0
17.4 Posiedzenia Prezydium Komitetu Kultury Fizycznej 26 1950-1973 0
17.5 Posiedzenia komisji, podkomitetów i sekcji 20 1949-1972 0
17.6 Konferencje, narady, odprawy 13 1948-1972 0
17.7 Posiedzenia komitetów powiatowych 28 1950-1973 0
17.8 Sprawozdania z działalności - Sekcje Biura Wojewódzkiego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki 2 1949-1949 0
17.9 Sprawozdania z działalności - Wojewódzkiego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki 7 1954-1967 0
17.10 Sprawozdania z działalności - Miejskich/Powiatowych Komitetów Kultury Fizycznej i Turystyki 15 1950-1970 0
17.11 Dokumentacja techniczna - powiat chojeński 6 1965-1971 0
17.12 Dokumentacja techniczna - powiat goleniowski 1 1968-1968 0
17.13 Dokumentacja techniczna - powiat gryficki 5 1962-1972 0
17.14 Dokumentacja techniczna - powiat gryfiński 3 1963-1971 0
17.15 Dokumentacja techniczna - powiat kamieński 13 1966-1971 0
17.16 Dokumentacja techniczna - powiat myśliborski 2 1964-1970 0
17.17 Dokumentacja techniczna - powiat nowogardzki 3 1965-1970 0
17.18 Dokumentacja techniczna - powiat pyrzycki 1 1959-1959 0
17.19 Dokumentacja techniczna - powiat stargardzki 6 1958-1971 0
17.20 Dokumentacja techniczna - powiat szczeciński 15 1957-1972 0
17.21 Jednostki podległe i nadzorowane. Okręgowe związki sportowe - organizacja, budżety, sprawozdania 20 1951-1974 0
17.22 Dokumentacja techniczna - miasto Szczecin 62 1952-1972 0
17.23 Dokumentacja techniczna - powiat woliński 15 1959-1971 0
17.24 Jednostki podległe i nadzorowane. Okręgowe związki sportowe - Okręgowy Związek Akademicki 2 1971-1971 0
17.25 Jednostki podległe i nadzorowane. Okręgowe związki sportowe - Okręgowy Związek Akrobatyki Sportowej 1 1957-1970 0
17.26 Jednostki podległe i nadzorowane. Okręgowe związki sportowe - Okręgowy Związek Bokserski 12 1947-1970 0
17.27 Jednostki podległe i nadzorowane. Okręgowe związki sportowe - Okręgowy Związek Gimnastyczny 4 1958-1971 0
17.28 Jednostki podległe i nadzorowane. Okręgowe związki sportowe - Okręgowy Związek Hokeja na Lodzie 1 1966-1971 0
17.29 Jednostki podległe i nadzorowane. Okręgowe związki sportowe - Okręgowy Związek Jeździecki 1 1960-1964 0
17.30 Jednostki podległe i nadzorowane. Okręgowe związki sportowe - Okręgowy Związek Kajakowy 7 1950-1970 0
17.31 Jednostki podległe i nadzorowane. Okręgowe związki sportowe - Okręgowy Związek Kolarski 4 1946-1973 0
17.32 Jednostki podległe i nadzorowane. Okręgowe związki sportowe - Okręgowy Związek Koszykówki 3 1958-1972 0
17.33 Jednostki podległe i nadzorowane. Okręgowe związki sportowe - Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki 1 1957-1969 0
17.34 Jednostki podległe i nadzorowane. Okręgowe związki sportowe - Okręgowy Związek Łucznictwa 2 1958-1973 0
17.35 Jednostki podległe i nadzorowane. Okręgowe związki sportowe - Okręgowy Związek Motorowy 1 1961-1968 0
17.36 Jednostki podległe i nadzorowane. Okręgowe związki sportowe - Okręgowy Związek Piłki Nożnej 5 1945-1973 0
17.37 Jednostki podległe i nadzorowane. Okręgowe związki sportowe - Okręgowy Związek Piłki Ręcznej 2 1958-1973 0
17.38 Jednostki podległe i nadzorowane. Okręgowe związki sportowe - Okręgowy Związek Piłki Siatkowej 1 1957-1965 0
17.39 Jednostki podległe i nadzorowane. Okręgowe związki sportowe - Okręgowy Związek Pływacki 8 1947-1977 0
17.40 Jednostki podległe i nadzorowane. Okręgowe związki sportowe - Okręgowy Związek Podnoszenia Ciężarów 1 1961-1969 0
17.41 Jednostki podległe i nadzorowane. Okręgowe związki sportowe - Okręgowy Związek Strzelecki 2 1951-1973 0
17.42 Jednostki podległe i nadzorowane. Okręgowe związki sportowe - Okręgowy Związek Szachowy 5 1949-1974 0
17.43 Jednostki podległe i nadzorowane. Okręgowe związki sportowe - Okręgowy Związek Szermierczy 7 1955-1973 0
17.44 Jednostki podległe i nadzorowane. Okręgowe związki sportowe - Okręgowy Związek Szkolny 2 1952-1972 0
17.45 Jednostki podległe i nadzorowane. Okręgowe związki sportowe - Okręgowy Związek Tenisa Ziemnego 1 1949-1973 0
17.46 Jednostki podległe i nadzorowane. Okręgowe związki sportowe - Okręgowy Związek Tenisa Stołowego 1 1963-1970 0
17.47 Jednostki podległe i nadzorowane. Okręgowe związki sportowe - Okręgowy Związek Towarzystw Wioślarskich 1 1958-1969 0
17.48 Jednostki podległe i nadzorowane. Okręgowe związki sportowe - Okręgowy Związek Zapaśniczy 4 1957-1972 0
17.49 Jednostki podległe i nadzorowane. Okręgowe związki sportowe - Okręgowy Związek Żeglarski 5 1959-1975 0
17.50 Jednostki podległe i nadzorowane. Kluby Sportowe - organizacja klubów (informacje ogólne) 8 1946-1970 0
17.51 Jednostki podległe i nadzorowane. Kluby Sportowe - Klub Sportowy "Agro-Klub" 1 1957-1957 0
17.52 Jednostki podległe i nadzorowane. Kluby Sportowe - Klub Sportowy "Arkonia" 3 1959-1965 0
17.53 Jednostki podległe i nadzorowane. Kluby Sportowe - Klub Sportowy "Automobilklub" 1 1970-1970 0
17.54 Jednostki podległe i nadzorowane. Kluby Sportowe - Klub Sportowy "Bałtyk" 1 1957-1957 0
17.55 Jednostki podległe i nadzorowane. Kluby Sportowe - Klub Sportowy "Budowlani" 2 1968-1974 0
17.56 Jednostki podległe i nadzorowane. Kluby Sportowe - Klub Sportowy "Czarni" 1 1957-1970 0
17.57 Jednostki podległe i nadzorowane. Kluby Sportowe - Klub Sportowy "Energetyk" 2 1972-1973 0
17.58 Jednostki podległe i nadzorowane. Kluby Sportowe - Klub Sportowy "Grom" 2 1957-1962 0
17.59 Jednostki podległe i nadzorowane. Kluby Sportowe - Klub Sportowy "Gryf" 3 1970-1972 0
17.60 Jednostki podległe i nadzorowane. Kluby Sportowe - Klub Sportowy "Jachtklub" 2 1957-1963 0
17.61 Jednostki podległe i nadzorowane. Kluby Sportowe - Klub Sportowy "Kolejarz" 1 1953-1956 0
17.62 Jednostki podległe i nadzorowane. Kluby Sportowe - Klub Sportowy "Lubia" 1 1957-1957 0
17.63 Jednostki podległe i nadzorowane. Kluby Sportowe - Klub Sportowy "Mewa" 1 1957-1962 0
17.64 Jednostki podległe i nadzorowane. Kluby Sportowe - Klub Sportowy "Miedwie" 1 1957-1963 0
17.65 Jednostki podległe i nadzorowane. Kluby Sportowe - Klub Sportowy "Nasiennik" 1 1972-1972 0
17.66 Jednostki podległe i nadzorowane. Kluby Sportowe - Klub Sportowy "Odzieżowiec" 1 1957-1957 0
17.67 Jednostki podległe i nadzorowane. Kluby Sportowe - Klub Sportowy "Ogniwo" 2 1954-1961 0
17.68 Jednostki podległe i nadzorowane. Kluby Sportowe - Klub Sportowy "Piast" 3 1957-1971 0
17.69 Jednostki podległe i nadzorowane. Kluby Sportowe - Klub Sportowy "Pionier" 1 1963-1970 0
17.70 Jednostki podległe i nadzorowane. Kluby Sportowe - Klub Sportowy "Pocisk" 1 1957-1959 0
17.71 Jednostki podległe i nadzorowane. Kluby Sportowe - Klub Sportowy "Pod Żaglami" 1 1972-1972 0
17.72 Jednostki podległe i nadzorowane. Kluby Sportowe - Klub Sportowy "Pogoń" 6 1957-1972 0
17.73 Jednostki podległe i nadzorowane. Kluby Sportowe - Klub Sportowy "Pomorze" 1 1973-1973 0
17.74 Jednostki podległe i nadzorowane. Kluby Sportowe - Klub Sportowy "Sokół" 1 1972-1972 0
17.75 Jednostki podległe i nadzorowane. Kluby Sportowe - Klub Sportowy "Sparta" 1 1965-1967 0
17.76 Jednostki podległe i nadzorowane. Kluby Sportowe - Klub Sportowy "Spójnia" 1 1952-1953 0
17.77 Jednostki podległe i nadzorowane. Kluby Sportowe - Klub Sportowy "Stal" 5 1952-1972 0
17.78 Jednostki podległe i nadzorowane. Kluby Sportowe - Klub Sportowy "Start" 2 1954-1969 0
17.79 Jednostki podległe i nadzorowane. Kluby Sportowe - Klub Sportowy "Unia" 1 1951-1951 0
17.80 Jednostki podległe i nadzorowane. Kluby Sportowe - Klub Sportowy "Ustroń" 1 1957-1963 0
17.81 Jednostki podległe i nadzorowane. Kluby Sportowe - Klub Sportowy "Wicher" 1 1957-1960 0
17.82 Jednostki podległe i nadzorowane. Kluby Sportowe - Klub Sportowy "Wioślarski" 1 1973-1973 0
17.83 Jednostki podległe i nadzorowane. Kluby Sportowe - Klub Sportowy "Włókniarz" 4 1952-1970 0
17.84 Jednostki podległe i nadzorowane. Kluby Sportowe - Klub Sportowy "Wysokogórski" 5 1960-1973 0
17.85 Jednostki podległe i nadzorowane. Kluby Sportowe - Klub Sportowy "Znicz" 1 1959-1960 0
17.86 Jednostki podległe i nadzorowane. Kluby Sportowe - Klub Sportowy "Związkowiec" 1 1950-1950 0
17.87 Jednostki podległe i nadzorowane. Towarzystwa i stowarzyszenia sportowe - Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze 5 1956-1973 0
17.88 Jednostki podległe i nadzorowane. Towarzystwa i stowarzyszenia sportowe - Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej 10 1957-1974 0
17.89 Jednostki podległe i nadzorowane - Zrzeszenia "Ludowe Zespoły Sportowe" 11 1952-1974 0
17.90 Jednostki podległe i nadzorowane. Inne jednostki - Okręgowe Kolegium Sędziów 4 1949-1966 0
17.91 Jednostki podległe i nadzorowane. Inne jednostki - Wojewódzki Ośrodek Sportu, Turystyki i Wypoczynku 7 1961-1971 0
17.92 Jednostki podległe i nadzorowane. Inne jednostki - Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 1 1973-1973 0
17.93 Plany i sprawozdania z ich wykonania - Plany perspektywiczne 14 1954-1973 0
17.94 Plany i sprawozdania z ich wykonania - Plany wieloletnie 65 1960-1973 0
17.95 Plany i sprawozdania z ich wykonania - Plany roczne 113 1949-1974 0
17.96 Analizy problemowe - Imprezy sportowe 23 1949-1973 0
17.97 Analizy problemowe - Sport szkolny 12 1951-1973 0
17.98 Analizy problemowe - Kultura fizyczna, sport i turystyka 46 1954-1973 0
17.99 Analizy problemowe - Turystyka 47 1948-1973 0
17.100 Statystyczne opracowania końcowe - Kultura fizyczna, sport i turystyka 8 1953-1974 0
17.101 Statystyczne opracowania końcowe - Związki, kluby i stowarzyszenia sportowe 21 1961-1974 0
17.102 Statystyczne opracowania końcowe - Zatrudnienie i fundusz płac 5 1969-1973 0
17.103 Statystyczne opracowania końcowe - Czyny społeczne 5 1966-1974 0
17.104 Statystyczne opracowania końcowe - Inwestycje i urządzenia sportowe 10 1965-1973 0
17.105 Kontrole zewnętrzne Komitetu Kultury Fizycznej 14 1950-1973 0
17.106 Kontrole jednostek podległych 34 1949-1974 0
17.107 Kalendarze sportowe 1 1968-1973 0
17.108 Ewidencja kadr 10 1949-1968 0
17.109 Inwentaryzacja bazy sportowej 3 1973-1974 0
17.110 Skargi i zażalenia 2 1967-1972 0
17.111 Biuletyny sportowe, wycinki prasowe 17 1955-1971 0
18 Kuratorium Okręgu Szkolnego 0 0
18.1 Organizacja Kuratorium Okręgu Szkolnego - Zarządzenia Ministerstwa Oświaty 7 1950-1953 0
18.2 Organizacja Kuratorium Okręgu Szkolnego - Zarządzenia władz szkolnych wojewódzkich 5 1952-1973 0
18.3 Organizacja Kuratorium Okręgu Szkolnego - Realizacja uchwał dotyczących szkolnictwa 4 1951-1955 0
18.4 Organizacja Kuratorium Okręgu Szkolnego - Organizacja wewnętrzna Kuratorium Okręgu Szkolnego 10 1950-1973 0
18.5 Organizacja Kuratorium Okręgu Szkolnego - Narady własne 9 1949-1973 0
18.6 Organizacja Kuratorium Okręgu Szkolnego - Plany i programy dotyczące całej oświaty 30 1950-1973 0
18.7 Organizacja Kuratorium Okręgu Szkolnego - Sprawozdania o stanie i rozwoju oświaty szczecińskiej 20 1950-1967 0
18.8 Organizacja Kuratorium Okręgu Szkolnego - Sprawozdania z działalności Kuratorium Okręgu Szkolnego 13 1949-1955 0
18.9 Organizacja Kuratorium Okręgu Szkolnego - Kadry 22 1950-1971 0
18.10 Organizacja Kuratorium Okręgu Szkolnego - Skargi i wnioski 8 1952-1972 0
18.11 Finanse - Plany finansowe 4 1959-1970 0
18.12 Finanse - Sprawozdania finansowe z realizacji budżetu i wykonania planu gospodarczego 24 1959-1972 0
18.13 Finanse - Analizy wykonania planu i budżetu 8 1955-1973 0
18.14 Inwestycje - Plany, sprawozdania, informacje 18 1951-1972 0
18.15 Kontrole - Kontrole przeprowadzone w Kuratorium Okręgu Szkolnego 17 1950-1975 0
18.16 Kontrole - Wizytacje szkół (zbiorcze) 33 1950-1973 0
18.17 Kontrole - Wizytacje szkół w układzie alfabetycznym według powiatów 34 1950-1969 0
18.18 Organizacja i sieć szkół - Wykazy szkół 12 1949-1973 0
18.19 Organizacja i sieć szkół - Nadawanie imion szkołom 3 1963-1974 0
18.20 Organizacja i sieć szkół - Realizacja obowiązku szkolnego 4 1957-1970 0
18.21 Organizacja i sieć szkół - Ocena pracy szkół 5 1952-1973 0
18.22 Organizacja i sieć szkół - Szkoły podstawowe 59 1948-1976 0
18.23 Organizacja i sieć szkół - Szkoły ogólnokształcące 39 1950-1973 0
18.24 Organizacja i sieć szkół - Licea dla pracujących 12 1953-1973 0
18.25 Organizacja i sieć szkół - Technika i licea zawodowe 14 1957-1973 0
18.26 Organizacja i sieć szkół - Sprawozdania z działalności 9 1957-1973 0
18.27 Organizacja i sieć szkół - Plany produkcyjne warsztatów szkolnych 11 1958-1974 0
18.28 Organizacja i sieć szkół - Sprawozdania finansowe 15 1956-1974 0
18.29 Organizacja i sieć szkół - Szkolnictwo rolnicze 9 1951-1972 0
18.30 Organizacja i sieć szkół - Licea pedagogiczne 10 1951-1973 0
18.31 Organizacja i sieć szkół - Szkolnictwo specjalne 17 1950-1971 0
18.32 Organizacja i sieć szkół - Szkolnictwo narodowościowe 5 1950-1970 0
18.33 Organizacja i sieć szkół - Biblioteki 12 1952-1972 0
18.34 Organizacja i sieć szkół - zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli, książki etatów, wykazy, opinie 15 1950-1956 0
18.35 Organizacja i sieć szkół - sprawy świadectw uczniów, egzaminów dojrzałości 2 1971-1974 0
18.36 Placówki oświatowo-wychowawcze - Plany i sprawozdania z działalności placówek oświatowo-kulturalnych 20 1950-1973 0
18.37 Placówki oświatowo-wychowawcze - Przedszkola 18 1951-1971 0
18.38 Placówki oświatowo-wychowawcze - Domy dziecka, pogotowia opiekuńcze 11 1950-1970 0
18.39 Placówki oświatowo-wychowawcze - Pałac Młodzieży 5 1950-1955 0
18.40 Placówki oświatowo-wychowawcze - Zakłady wychowawcze 5 1948-1967 0
18.41 Organizacja roku szkolnego - Rozpoczęcie roku szkolnego 19 1950-1973 0
18.42 Organizacja roku szkolnego - Konferencje nauczycielskie (sprawozdania, protokoły) 35 1950-1974 0
18.43 Organizacja roku szkolnego - Szkolenia nauczycieli, świadectwa 28 1951-1972 0
18.44 Nauczanie - Programy nauczania 3 1951-1971 0
18.45 Nauczanie - Wyniki nauczania 12 1952-1969 0
18.46 Nauczanie - Egzaminy szkolne (sprawozdania) 16 1955-1973 0
18.47 Organizacje społeczne - Komitety rodzicielskie 4 1951-1955 0
18.48 Organizacje społeczne - Harcerstwo 9 1950-1974 0
18.49 Organizacje społeczne - "Służba Polsce" 2 1950-1950 0
18.50 Akcja socjalna, społeczna i praca kulturalno-oświatowa - Wypoczynek dzieci i młodzieży 24 1949-1962 0
18.51 Akcja socjalna, społeczna i praca kulturalno-oświatowa - Praca kulturalno-oświatowa 3 1951-1952 0
18.52 Akcja socjalna, społeczna i praca kulturalno-oświatowa - Imprezy 14 1949-1972 0
18.53 Nauczanie religii, zwalczanie analfabetyzmu, wychowanie fizyczne w szkołach - Nauczanie religii, akta księży, wukazy, zezwolenia 27 1951-1972 0
18.54 Nauczanie religii, zwalczanie analfabetyzmu, wychowanie fizyczne w szkołach - Zwalczanie analfabetyzmu 5 1948-1952 0
18.55 Nauczanie religii, zwalczanie analfabetyzmu, wychowanie fizyczne w szkołach - Nauczanie języków obcych 2 1955-1957 0
18.56 Nauczanie religii, zwalczanie analfabetyzmu, wychowanie fizyczne w szkołach - Wychowanie fizyczne i sport 10 1949-1973 0
19 Wydział Spraw Wewnętrznych 0 0
19.1 Organizacja Wydziału Spraw Wewnętrznych 15 1950-1972 0
19.2 Sprawozdania z działalności Wydziału i inne informacje ogólne 78 1950-1981 0
19.3 Kontrole własne jednostki 40 1961-1970 0
19.4 Kontrola i instruktaż jednostek podległych 107 1950-1973 0
19.5 Wywłaszczenia 6 1951-1969 0
19.6 Zmiana imion i nazwisk 45 1949-1961 0
19.7 Stowarzyszenia, związki i organizacje - Sprawy ogólne, rejestry, sprawozdania, nadzór 40 1950-1972 0
19.8 Stowarzyszenia, związki i organizacje - Stowarzyszenia i związki o charakterze polityczno-społecznym 58 1951-1986 0
19.9 Stowarzyszenia, związki i organizacje - Stowarzyszenia i związki o charakterze zawodowym, naukowym i kulturalnym 118 1947-1987 0
19.10 Stowarzyszenia, związki i organizacje - Związki i organizacje turystyczne i sportowe 132 1948-1980 0
19.11 Stowarzyszenia, związki i organizacje - Związki i organizacje związane z produkcją rolną 87 1950-1981 0
19.12 Stowarzyszenia narodowościowe 28 1948-1979 0
19.13 Cyganie 24 1951-1973 0
19.14 Obywatele radzieccy 12 1946-1955 0
19.15 Ludność żydowska 11 1950-1975 0
19.16 Grecy, Ukraińcy i inne narodowości` 24 1951-1972 0
19.17 Autochtoni 6 1949-1955 0
19.18 Ludność niemiecka - Repatriacje 31 1948-1952 0
19.19 Ludność niemiecka - Łączenie rodzin 85 1922-1958 0
19.20 Ludność niemiecka - Wyjazdy indywidualne 26 1956-1959 0
19.21 Ludność niemiecka - Inne sprawy dotyczące ludności niemieckiej 9 1949-1964 0
19.22 Sprawy narodowościowe i społeczne - Uznawanie, nadawanie i pozbawianie obywatelstwa polskiego 49 1946-1961 0
19.23 Sprawy narodowościowe i społeczne - Repatriacja Polaków z ZSRR 21 1951-1960 0
19.24 Sprawy narodowościowe i społeczne - Sprawy konsularne 6 1951-1957 0
19.25 Sprawy narodowościowe i społeczne - Strefa nadgraniczna 15 1950-1957 0
19.26 Sprawy narodowościowe i społeczne - Nadzór nad klerem katolickim, obrzędowość świecka 8 1950-1970 0
19.27 Przygotowania do wyborów do Sejmu i rad narodowych 33 1952-1958 0
20 Wojewódzka Komenda Straży Pożarnych 0 0
20.1 Organizacja Komendy. Narady, rozkazy 19 1950-1978 0
20.2 Plany i sprawozdania z działalności Wojewódzkiej Komendy Straży Pożarnych i komend powiatowych 59 1952-1973 0
20.3 Informacje, sprawozdania z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Stan gotowości bojowej 80 1951-1974 0
20.4 Inne sprawozdania i informacje 35 1957-1974 0
20.5 Statystyka. Ewidencja i analizy pożarów 77 1950-1974 0
20.6 Kontrola i nadzór nad bezpieczeństwem przeciwpożarowym 28 1959-1973 0
20.7 Ochotnicze Straże Pożarne 12 1952-1971 0
20.8 Wykazy akt Wojewódzkiej Komendy Straży Pożarnych 2 1966-1968 0
21 Wydział Budżetowo-Gospodarczy 0 0
21.1 Organizacja Wydziału Budżetowo-Gospodarczego - Organizacja Wydziału 7 1967-1973 0
21.2 Organizacja Wydziału Budżetowo-Gospodarczego - Kolegium Wydziału 1 1973-1973 0
21.3 Organizacja Wydziału Budżetowo-Gospodarczego - Zarządzenia wewnętrzne 2 1964-1973 0
21.4 Organizacja Wydziału Budżetowo-Gospodarczego - Zakresy czynności pracowników 5 1964-1971 0
21.5 Organizacja Wydziału Budżetowo-Gospodarczego - Normy kancelaryjne i archiwalne 2 1964-1972 0
21.6 Organizacja Wydziału Budżetowo-Gospodarczego - Organizacja zakładów budżetowych 7 1965-1972 0
21.7 Organizacja Wydziału Budżetowo-Gospodarczego - Narady i zebrania 2 1961-1973 0
21.8 Plany i sprawozdania Wydziału Budżetowo-Gospodarczego - Preliminarze budżetowe 7 1967-1973 0
21.9 Plany i sprawozdania Wydziału Budżetowo-Gospodarczego - Inwestycje i kapitalne remonty 12 1966-1973 0
21.10 Kontrole Wydziału Budżetowo-Gospodarczego - Kontrole zewnętrzne Wydziału 4 1959-1971 0
21.11 Kontrole Wydziału Budżetowo-Gospodarczego - Kontrole wydziałów budżetowo-gospodarczych prezydiów powiatowych rad narodowych 17 1959-1973 0
21.12 Kontrole Wydziału Budżetowo-Gospodarczego - Kontrole jednostek podległych 4 1960-1973 0
21.13 Jednostki podległe i nadzorowane 3 1972-1973 0
22 Ośrodek Szkoleniowy przy Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej 0 0
22.1 Organizacja Ośrodka 1 1967-1967 0
22.2 Posiedzenia Rady Programowej 1 1968-1973 0
22.3 Plany pracy i sprawozdania z ich realizacji 2 1965-1972 0
22.4 Plany kursów szkoleniowych i sprawozdania z ich przebiegu 3 1962-1973 0
22.5 Plany finansowe, budżety i sprawozdania z ich realizacji 3 1963-1973 0
22.6 Kontrola wewnętrzna 2 1966-1967 0
23 Związek Zawodowy Pracowników Państwowych i Społecznych przy Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej 0 0
23.1 Protokoły posiedzeń Rady Zakładowej, Rad Oddziałowych i Grup Związkowych 3 1963-1973 0
23.2 Protokoły konferencji i zebrań sprawozdawczo-wyborczych 9 1964-1973 0
23.3 Plany pracy i programy działania Rady Zakładowej 2 1965-1973 0
23.4 Sprawozdania z wykonania planów pracy i programów działania Rady Zakładowej 4 1960-1973 0
23.5 Opracowania własne 1 1973-1974 0
23.6 Protokoły kontroli zewnętrznych 1 1968-1968 0
24 Akta osobowe pracowników 0 0
24.1 Nazwiska na literę A 84 1945-1954 0
24.2 Nazwiska na literę B 110 1937-1949 0
24.3 Nazwiska na literę C 1 1947-1947 0
24.4 Nazwiska na literę D 2 1947-1951 0
24.5 Nazwiska na literę E Nazwiska na literę A 0 0
24.6 Nazwiska na literę F Nazwiska na literę F 0 0
24.7 Nazwiska na literę G 1 1948-1948 0
24.8 Nazwiska na literę H Nazwiska na literę H 0 0
24.9 Nazwiska na literę I Nazwiska na literę A 0 0
24.10 Nazwiska na literę J Nazwiska na literę J 0 0
24.11 Nazwiska na literę K 2 1947-1948 0
24.12 Nazwiska na literę L Nazwiska na literę L 0 0
24.13 Nazwiska na literę Ł 1 0
24.14 Nazwiska na literę M Nazwiska na literę M 0 0
24.15 Nazwiska na literę N Nazwiska na literę A 0 0
24.16 Nazwiska na literę O Nazwiska na literę O 0 0
24.17 Nazwiska na literę P 0 0
24.18 Nazwiska na literę R 1 1946-1947 0
24.19 Nazwiska na literę S 3 1946-1946 0
24.20 Nazwiska na literę T 0 0
24.21 Nazwiska na literę U Nazwiska na literę U 0 0
24.22 Nazwiska na literę W 0 0
24.23 Nazwiska na literę X 0 0
24.24 Nazwiska na literę Y 0 0
24.25 Nazwiska na literę Z 0 0
24.26 Nazwiska na literę Ź 0 0
24.27 Nazwiska na literę Ż 0 0
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
65/356/0/1.1/1 Protokół sesji Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie Nr 1, miesiąc maj 1950-1950 44
65/356/0/1.1/2 Protokół generalnej sesji Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie nr 1, miesiąc maj 1950-1950 40
65/356/0/1.1/3 Protokół posiedzenia Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie Nr II, miesiąc lipiec 1950-1950 63
65/356/0/1.1/4 Protokół sesji Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie Nr II, miesiąc lipiec 1950-1950 63
65/356/0/1.1/5 Protokół posiedzenia Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie Nr III, miesiąc lipiec 1950-1950 41
65/356/0/1.1/6 Protokół sesji Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie Nr III, miesiąc lipiec 1950-1950 34
65/356/0/1.1/7 Protokół posiedzenia Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie Nr IV, miesiąc wrzesień 1950-1950 95
65/356/0/1.1/8 Protokół sesji Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie Nr IV, miesiąc wrzesień 1950-1950 101
65/356/0/1.1/9 Protokół sesji Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie Nr V, miesiąc wrzesień 1950-1950 42
65/356/0/1.1/10 Protokół z nadzwyczajnej sesji Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie Nr V, miesiąc wrzesień 1950-1950 44
65/356/0/1.1/11 Protokół posiedzenia Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie Nr VI, miesiąc listopad 1950-1950 81
65/356/0/1.1/12 Protokół sesji Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie Nr VI, miesiąc listopad 1950-1950 70
65/356/0/1.1/13 Protokół sesji Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie Nr I, miesiąc marzec 1951-1951 90
65/356/0/1.1/14 Protokół sesji Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie Nr II, miesiąc maj 1951-1951 70
65/356/0/1.1/15 Protokół sesji Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie Nr III, miesiąc lipiec 1951-1951 39
1 2 3 4 ... 531 532 533 534 535 ... 1063 1064 1065 1066

Amount of archival material

15987

15987

0

194.50

194.50

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -