Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Szczecinie

Archiwum Państwowe w Szczecinie
- brak danych - 1945-1950 [1955]
- brak danych - 1945 - 1950
1951 - 1955
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
niemiecki
rosyjski
inwentarz książkowy Yes w bazie IZA
Zarząd Miejski w Szczecinie rozpoczął działalność 30.IV.1945 r. Pierwszym Pełnomocnikiem Rządu oraz Prezydentem Miasta (Szczecin był powiatem grodzkim) mianowany został inż. Piotr Zaremba, który przybył do miasta na czele grupy operacyjnej liczącej 44 osoby. Sytuacja w mieście nie była jeszcze unormowana, nie wiadomo było czy Szczecin po wojnie będzie miastem polskim. 16.V.1945 r. administracja przeszłą w ręce niemieckie, i 19.V. polskie władze opuściły miasto. Pod ich nieobecność funkcje administracyjne sprawował Komitet Pomocy Polakom w Szczecinie. W tym czasie utworzono też niemiecki Zarząd Miejski, na czele którego stanął Erich Weisner (istniał on do 5.VII.1945 r.). Ponowne przejęcie Szczecina przez polską administrację nastąpiło 5.VII.1945 r. Od tego czasu rozpoczął się proces stabilizacji w mieście.
W XI. 1945 r. zaczęto tworzyć komisariaty dzielnicowe, na czele których stali komisarze zarządu miejskiego, którzy podlegali bezpośrednio Naczelnikowi Wydziału Administracji Ogólnej Zarządu Miejskiego a w sprawach rzeczowych naczelnikom poszczególnych wydziałów. Do końca 1945 r. powstały Komisariaty w: Warszewie, Kszekowie, Golęcinie, Gumieńcach, Pomorzanach i Stołczynie. Likwidacja Zarządu Miejskiego w Szczecinie nastąpiła 19.VI.1950 r.
Początek działalności Miejskiej Rady Narodowej to 14.XI.1945 r. Odbyło się wówczas posiedzenie Międzypartyjnej Komisji Porozumiewawczej, która zgodnie ze swoimi postanowieniami spełniała rolę tymczasowego organu doradczego Zarządu Miejskiego. 10.IV.1946 r. nastąpiło przekształcenie Międzypartyjnej Komisji Porozumiewawczej w Miejską Radę Narodową. Rada powołała komisje, których ilość zmieniała się. Miejska Rada Narodowa w tym kształcie podobnie jak Zarząd Miejski przestała istnieć w połowie 1950 r. W jej miejsce powstało Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Szczecinie.
- ZARZĄD MIEJSKI W SZCZECINIE 1945-1950 [1955]; 611 j.a.
1.Wydział Ogólno-Organizacyjny 1945-1950; sygn. 1-126, 631-632, 636, 650; 130 j.a. – organizacja ZM (1947-1948); wzory pieczęci (1948-1950); Komitet Pomocy Polakom (1945); sprawy granic administracyjnych miasta (1945-1950); przejmowanie parków, lasów (1948); zmiany nazw ulic (1950); kronika miasta Szczecina (1948); układy zbiorowe pracy (1947); okólniki władz zwierzchnich (1945-1950); organizacja zakładów miejskich (1946-1948); protokoły narad (1948); zarządzenia, okólniki i instrukcje Prezydenta i władz miejskich (1945-1950); sprawozdania z działalności ZM, Komisariatów Dzielnicowych i służb miejskich i przedsiębiorstw komunalnych (1945-1950); opinie i uwagi radcy prawnego (1945, 1949); umowy najmu, dzierżawy, kupna, sprzedaży nieruchomości (1945-1947); sprawy karne (1945-1948); materiały dotyczące przejmowania i zagospodarowywania terenów portu szczecińskiego (1947-1950); plany pracy i sprawozdania Referatu Morskiego (1950); wykazy pracowników i członków ZM (1945-1950); sprawozdanie z pobytu w Szczecinie ministra Kwiatkowskiego Delegata Rządu dla Spraw Wybrzeża (1946); korespondencja Sekretariatu Prezydenta (1945-1950); sprawozdania Prezydenta o sytuacji gospodarczej miasta i z działalności ZM (1945-1950); zatrudnianie i repatriacja Niemców (1945-1949); zarządzanie nieruchomościami i uruchamianie poniemieckich zakładów (1945-1947).
2. Wydział Administracyjny 1945-1950 [1955]; sygn. 127-248, 250-255, 624; 129 j.a. - organizacja wydziału (1947); zarządzenia porządkowe (1945-1949); organizacja i przebieg zjazdów, zgromadzeń, wieców i obchodów rocznicowych (1945-1949); zatrudnianie i repatriacja ludności niemieckiej (1945-1949); sprawy ludności innych narodowości (1945-1950); działalność stowarzyszeń, organizacji politycznych i gospodarczych oraz związków i klubów sportowych (1945-1950); korespondencja z wydawcami lokalnej prasy (1949); wycinki prasowe (1948, 1950).
3. Wydział Kultury, Oświaty i Sztuki 1945-1950 [1951]; sygn. 256-273; 18 j.a. – budżet Wydziału (1950); sprawozdania z działalności (1949-1950); biuletyny informacyjne Polskiej Agencji Oświatowej (1950); wykazy nauczycieli szkół podstawowych (1948); sprawy teatrów (1949-1949); sprawy kinematografii (1948); imprezy muzyczne i literackie (1948-1949); szkoły muzyczne (1948-1949 [1951]); biblioteka miejska (1945-1947).
4. Samodzielny Referat Osiedleńczy 1945-1949; sygn. 274-284, 637-649; 24 j.a – protokoły i sprawozdania z działalności Komitetu Osiedleńczego (1945); sprawozdania z akcji osiedleńczej (1945, 1948); wykaz osób przesiedlonych z Poznania w dniu 4.05.1945 r.; Komisja Osadnictwa Nierolniczego-organizacja, protokoły posiedzeń (1947-1949); wykaz nieruchomości (1948); wykaz majątków opuszczonych (1946-1947).
5. Wydział Finansowy 1945-1950; sygn. 285-330, 625-626, 635, 651; 50 j.a– budżet miasta (1945-1950); sprawozdania z wykonania budżetu miasta i jednostek komunalnych (1945-1950).
6. Wydział Opieki Społecznej 1947-1949; sygn. 331-335; 5 j.a. – zarządzenia wewnętrzne Wydziału (1947-1948); protokoły Komisji Opieki Społecznej (1947-1949); Miejski Komitet Opieki Społecznej (1947-1948); sprawozdania z kontroli Wydziału (1949).
7. Wydział Zdrowia 1949; sygn. 336; 1 j.a. – sprawozdania z działalności Wydziału
8. Wydział Przemysłu i Handlu 1945-1950; sygn. 249, 337-354, 633-634; 21 j.a. – organizacja Wydziału (1949); utworzenie Delegatury Ministerstwa Aprowizacji i Handlu-Zjednoczenie Przemysłu Ziemniaczanego (1945); wykazy zakładów rzemieślniczych, handlowych i przemysłowych (1945-1950); przejmowanie i uruchamianie zakładów przemysłowych (1945-1950); sprawozdanie z działalności Izby Przemysłowo-Handlowej w Szczecinie (1947-1948).
9. Wydział Techniczny 1945-1950 [1951]; sygn. 355-364; 10 j.a.– sprawozdania z działalności Wydziału (1945), Szczecińskiej Dyrekcji Odbudowy (1945), Biura Pomiarów (1947-1950 [1951]), Miejskiej Pracowni Urbanistycznej (1949-1950); estetyzacja miasta (1945-1948); odgruzowywanie dzielnicy n/Odrą (1946-1947); projekt regulacji placu dworcowego (1950).
10. Samodzielny Oddział Inspekcji Miejskiej 1945-1950; sygn. 365-447, 627-628; 85 j.a. – protokoły i sprawozdania z kontroli ZM i jego wydziałów oraz jednostek komunalnych (1945-1950).
11. Wydział Statystyki 1945-1950; sygn. 448-519; 72 j.a. – sprawozdania statystyczne dot. Ludności, chłonności osadniczej, zniszczeń wojennych, rolnictwa, przemysłu, rzemiosła, handlu, aprowizacji, cen, komunikacji, pożarów, zakładów miejskich, przedsiębiorstw przemysłowych (1945-1950); raporty sytuacyjne o zakładach handlowych, przemysłowych i rzemieślniczych (1945-1950).
12. Miejski Komitet Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego 1946; sygn. 520; 1 j.a. – sprawozdanie z działalności.
13. Tymczasowy Zarząd Niemiecki Miasta 1945; sygn. 521-535, 629; 16 j.a. – sprawozdania i raporty dzienne wydziałów Zarządu; dzienne meldunki z zakładów miejskich; dzienne meldunki o stanie ludności.
14. Komisariaty Dzielnicowe 1945-1950 [1953]; sygn. 536-559; 24 j.a. – organizacja komisariatów (1945); sprawozdania z działalności komisariatów (1945-1950 [1953]); korespondencja (1945-1950); sprawozdania statystyczne dotyczące rolnictwa, ludności, osadnictwa (1945-1950); protokoły zebrań (1948);
15. Kolegium Zarządu Miejskiego 1947-1950; sygn. 560-580; 21 j.a. – regulamin obrad (1947-1948); protokoły Kolegium (1947-1950).
- MIEJSKA RADA NARODOWA W SZCZECINIE 1945-1950; sygn. 581-623, 630; 44 j.a – organizacja MRN 1945-1946, 1948); protokoły posiedzeń plenarnych i Prezydium MRN (1946-1950); księgi uchwał i uchwały (1947-1949); sprawozdanie z działalności (1949); korespondencja Rady (1948-1950); protokoły i sprawozdania komisji Rady (1946-1950); wykaz Niemców zatrudnionych w ZM (1945); sprawozdania z kontroli (1949-1950).
- AKTA OSOBOWE pracowników Zarządu Miejskiego i Miejskiej Rady Narodowej 1945-1950; 4694 j.a.
Zespół zmikrofilmowany R 2901-3536 - sygn. 1-632
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 0 0
1 Wydział Ogólno-Organizacyjny 0 0
1.1 Referat Ogólny 65 1945-1950 1808
1.2 Referat Prawny 30 1945-1950 2515
1.3 Referat Morski 10 1947-1950 383
1.4 Referat Personalny 3 1945-1950 78
1.5 Sekretariat Prezydenta 22 1945-1950 983
2 Wydział Administracyjny 0 0
2.1 Referat Prasowy 7 1948-1950 408
2.2 Referat Społeczno-Polityczny 122 1945-1955 5291
3 Wydział Oświaty, Kultury i Sztuki 18 1945-1951 951
4 Samodzielny Referat Osiedleńczy 24 1945-1950 572
5 Wydział Finansowy 50 1945-1950 6639
6 Wydział Opieki Społecznej 6 1947-1949 321
7 Wydział Przemysłu i Handlu 21 1945-1950 1106
8 Wydział Techniczny 10 1945-1951 395
9 Samodzielny Oddział Inspekcji Miejskiej 85 1945-1951 8385
10 Wydział Statystyki 72 1945-1951 6217
11 Miejski Komitet Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego 1 1946-1946 10
12 Tymczasowy Zarząd Niemiecki Miasta 16 1945-1945 686
13 Komisariaty Dzielnicowe 24 1945-1953 2128
14 Kolegium Zarządu Miejskiego 21 1946-1950 7081
15 Biuro Prezydialne Miejskiej Rady Narodowej 44 1945-1950 10395
16 Akta osobowe pracowników 0 0
16.1 Wykazy pracowników 4 1945-1947 0
16.2 Akta osobowe pracowników - nazwiska na literę A 61 1945-1950 0
16.3 Akta osobowe pracowników - nazwiska na literę B 365 1945-1950 0
16.4 Akta osobowe pracowników - nazwiska na literę C 194 1945-1950 0
16.5 Akta osobowe pracowników - nazwiska na literę Ć 1 1945-1945 0
16.6 Akta osobowe pracowników - nazwiska na literę D 194 1945-1950 0
16.7 Akta osobowe pracowników - nazwiska na literę E 10 1945-1950 0
16.8 Akta osobowe pracowników - nazwiska na literę F 63 1945-1950 0
16.9 Akta osobowe pracowników - nazwiska na literę G 257 1945-1950 0
16.10 Akta osobowe pracowników - nazwiska na literę H 67 1945-1950 0
16.11 Akta osobowe pracowników - nazwiska na literę I 18 1945-1950 0
16.12 Akta osobowe pracowników - nazwiska na literę J 204 1945-1950 0
16.13 Akta osobowe pracowników - nazwiska na literę K 658 1945-1950 0
16.14 Akta osobowe pracowników - nazwiska na literę L 145 1945-1950 0
16.15 Akta osobowe pracowników - nazwiska na literę Ł 53 1945-1950 0
16.16 Akta osobowe pracowników - nazwiska na literę M 406 1945-1950 0
16.17 Akta osobowe pracowników - nazwiska na literę N 109 1945-1950 0
16.18 Akta osobowe pracowników - nazwiska na literę O 110 1945-1950 0
16.19 Akta osobowe pracowników - nazwiska na literę P 338 1945-1950 0
16.20 Akta osobowe pracowników - nazwiska na literę R 187 1945-1950 0
16.21 Akta osobowe pracowników - nazwiska na literę S 546 1945-1950 0
16.22 Akta osobowe pracowników - nazwiska na literę Ś 48 1945-1950 0
16.23 Akta osobowe pracowników - nazwiska na literę T 131 1945-1950 0
16.24 Akta osobowe pracowników - nazwiska na literę U 31 1945-1950 0
16.25 Akta osobowe pracowników - nazwiska na literę V 2 1945-1946 0
16.26 Akta osobowe pracowników - nazwiska na literę W 335 1945-1950 0
16.27 Akta osobowe pracowników - nazwiska na literę Y 0 0
16.28 Akta osobowe pracowników - nazwiska na literę Z 134 1945-1950 0
16.29 Akta osobowe pracowników - nazwiska na literę Ź 0 0
16.30 Akta osobowe pracowników - nazwiska na literę Ż 21 1945-1950 0
16.31 Akta osobowe pracowników - nazwiska na literę Ż 6 1946-1948 0

Amount of archival material

5349

5349

0

17.50

17.50

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -