Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Wydział Powiatowy w Nowogardzie

Archiwum Państwowe w Szczecinie Oddział w Międzyzdrojach
- brak danych - 1946-1950
- brak danych - 1946 - 1950
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
inwentarz książkowy Yes w bazie IZA
W myśl dekretu PKWN z 23 listopada 1944 r. o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego (Dz.U.R.P. 1944 r. nr 14 poz. 74) wydziały powiatowe były organami wykonawczymi powiatowych rad narodowych. Do zadań wydziału należało: 1) wykonywanie uchwał rady i prezydium; 2) przygotowywanie spraw mających wejść pod obrady rady lub prezydium; 3) decydowanie we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do decyzji rady lub prezydium; 4) sprawowanie kontroli – na zlecenie rady lub prezydium - nad działalnością organów wykonawczych samorządu niższego szczebla oraz organów administracji państwowej; 5) sprawowanie władzy porządkowej dla burmistrzów, wójtów i sołtysów oraz członków zarządów gmin wiejskich i miast niewydzielonych (wydziały miały prawo nakładać nań kary porządkowe w formie upomnienia lub nagany). Pracą wydziału powiatowego kierowało 6-osobowe kolegium powoływane przez powiatową radę narodową. Przewodniczącym kolegium był z urzędu starosta powiatowy lub osoba zastępująca go.
Zgodnie z dekretem z 23 listopada 1944 r. wszystkie czynności kancelaryjne wydziałów powiatowych załatwiały starostwa powiatowe (zajmowały się tym odrębne referaty samorządowe starostw powiatowych, które formalnie istniały do 1950 r.) Od 1947 r. wydziały powiatowe zaczęły jednak tworzyć własne biura. Statut organizacyjny biura przewidywał jego podział na 4 referaty: Ogólno-Administracyjny, Finansowo-Budżetowy, Społeczno-Gospodarczy iInspekcji.
Wydziały powiatowe zakończyły swoją działalność w okresie czerwiec-lipiec 1950 r. tj. wraz z wejściem w życie ustawy z 20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej (Dz.U.R.P. 1950 r. nr 14 poz. 130). Ustawa ta zniosła organy samorządu terytorialnego oraz terenowe organy administracji rządowej. Kompetencje ich przejęły rady narodowe i ich prezydia.
1. REFERAT OGÓLNO-ADMINISTRACYJNY (18 j.a., lata 1946-1950): sprawy organizacyjne; protokoły posiedzeń Wydziału Powiatowego; sprawozdania z działalności Wydziału; sprawy personalne. Na uwagę zasługuje referat omawiający historię samorządu w powiecie w latach 1945-1949 (sygn. 1)
2. REFERAT FINANSOWO-BUDŻETOWY (128 j.a., lata 1946-1950): preliminarze budżetowe i sprawozdania z wykonania budżetu Wydziału Powiatowego (1948-1950); budżety i sprawozdania z wykonania budżetu zarządów gminnych i miejskich (1946-1950); statuty podatków i opłat; ustalanie świadczeń w naturze.
3. REFERAT SPOŁECZNO-GOSPODARCZY (60 j.a., lata 1947-1950): akta dot. placówek oświatowych i kulturalnych, opieki społecznej, służby zdrowia, gospodarki leśnej i rolnej, melioracji, budowy dróg i mostów; sprawozdania i plany dot. realizacji inwestycji samorządowych; sprawozdania z działalności zakładów i przedsiębiorstw samorządowych;grobownictwo wojenne; plany gospodarcze i finansowo-gospodarcze; założenia do planu 6-letniego na lata 1950-1955.
4. DZIAŁ INSPEKCJI (9 j.a., lata 1947-1950): sprawozdania z inspekcji zarządów miejskich i gminnych; skargi, interwencje, dochodzenia.
Zespół opracował Józef Pluciński - 1968 r.

Amount of archival material

215

215

0

1.15

1.15

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -