Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta Konserwatora Zabytków m. st. Warszawy

Archiwum Państwowe w Warszawie
- brak danych - 1919-1939
- brak danych - 1919 - 1939
- brak danych - tak
administracja specjalna - kultura, ochrona zabytków polski
inwentarz książkowy Yes T. 17; 428 ja
Urząd Konserwatora Zabytków Sztuki i Kultury powołany został dekretem z dn. 11 XII 1918 r. /MP/ o utworzeniu Ministerstwa Sztuki i Kultury. Do jego zadań należy: zawiadywanie i opieka nad sztuką, literaturą piękną, zabytkami, muzeami sztuki, teatrami i wykształceniem estetycznym narodu. Przepisy wykonawcze do w/w dekretu ogłoszono dn. 17 XII 1918 r. /MP nr 231/. W myśl art. 5 z Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego wyłącza się Departament Sztuki i Kultury. Z kompetencji tego Ministerstwa, zgodnie z w/w Dekretem wydzielona zostaje opieka nad zabytkami, mającymi znaczenie naukowe, a nie artystyczne, które pozostają w gestii MWR i OP. W 1920 r. istniały następujące okręgi /oddziały/ konserwatorskie: warszawski, siedlecki, kaliski, lubelski, płocki, łódzki, łomżyński, częstochowski, radomski. Konserwatorzy Okręgowi w Polsce kierowali Oddziałami Sztuki i Kultury przy urzędach wojewódzkich. Teren województwa warszawskiego, rozporządzeniem MSiK /Dz. U. 1920 nr 7, poz. 48/ podzielony został na 3 okręgi: włocławski, płocki i warszawski z m. st. Warszawą. W roku 1922 po powołaniu Komisariatu Rządu na m. st. Warszawę - Oddział Sztuki i Kultury znalazł się w ramach Wydziału Prezydialnego Komisariatu. Z dniem 1 XII 1923 r. Ministerstwo WR i OP nakazało Konserwatorowi przy Komisariacie rządu objąć obowiązki Konserwatora Województwa Łódzkiego. Od połowy 1923 r. Oddział Sztuki przeniesiony został do Wydziału Administracyjnego Komisariatu Rządu. Na początku 1930 roku ustalono ostatecznie zakres czynności Oddziału Sztuki przy Komisariacie Rządu na m. st. Warszawę. Dotyczy to opieki nad zabytkami tylko na terenie m. st. Warszawy i Województwa Łódzkiego. Zakres ten pozostał w mocy do wybuchu II wojny światowej. Akta zawierają rejestry zabytków ruchomych i nieruchomych /architektury, sztuki i przyrody/, sprawy urbanistyczne, zatwierdzanie projektów pomników i budynków ze stanowiska artystycznego, zabytki archeologiczne, wywóz dzieł sztuki za granicę /zezwolenia/, sprawozdania z lustracji zabytków, inspekcje konserwatorskie, projekty ogólnopolskich zjazdów konserwatorskich, sprawozdania z działalności Konserwatorów, sprawy finansowe. - brak danych -
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 0 0
1 I. Rejestracja zabytków ruchomych i nieruchomych sztuki, architektury 0 0
1.1 Konserwator woj. Łódzkiego 0 0
1.2 Konserwator m.st. Warszawy 0 0
1.3 Sprawy ogólne. Konserwator m.st. Warszawy i woj. Łódzkiego 0 0
2 II. Konserwacja zabytków ruchomych i nieruchomych 0 0
2.1 Konserwator m.st. Warszawy i woj. Łódzkiego 0 0
2.2 Konserwacja wykopalisk archeologicznych 0 0
3 III. Sprawy urbanistyczne 0 0
4 IV. Zatwierdzenie projektów pomników i budynków ze stanowiska artystycznego 0 0
4.1 Konserwator woj. łódzkiego 0 0
4.2 Konserwator m.st. Warszawy 0 0
4.3 Sprawy ogólne 0 0
5 V. Zabytki archeologiczne Zabytki archeologiczne 0 0
6 VI. Wywóz dzieł sztuki 0 0
7 VII. Współdziałanie konserwatora z innymi instytucjami 0 0
8 VIII. Sprawozdania z lustracji zabytków. Inspekcje konserwatorskie woj. łódzkiego 0 0
9 IX. Rejestracja i zatwierdzenie kursów, szkół artystycznych, stowarzyszeń, klubów artystycznych, teatrów 0 0
10 X. Protokóły Ogólnopolskich Zjazdów Konserwatorskich. Protokóły Komisji Konserwatorskiej Protokóły Ogólnopolskich Zjazdów Konserwatorskich. Protokóły Komisji Konserwatorskiej 0 0
11 XI. Konfiskata prywatnych dzieł sztuki i dokumentów historycznych 0 0
12 XII. Współpraca z Muzeami, Towarzystwem Zachęty Sztuk Pięknych. Wystwy Konserwatorskie 0 0
13 XIII. Katalog zabytków sztuki w Polsce i wydawnictwa dot. ochrony zabytków 0 0
14 XIV. Sprawozdania i statystyki oddziału sztuki 0 0
15 XV. Sprawozdania z działalności konserwatorów m.st. Warszawy i Woj. Warszawskiego 0 0
16 XVI. Sprawy Ogólne - Konserwator woj. łódzkiego 0 0
17 XVII. Zatwierdzenie kwalifikacji ludzi zajmujących się konserwacją zabytków 0 0
18 XVIII. Ogólne wytyczne, rozporządzenia i normatywy dot. działalności i zakresu czynności konserwatora 0 0
19 XIX. Instrukcje kancelaryjne. Organizacja administracyjna Oddziału Sztuki 0 0
20 XX. Sprawy finansowe 0 0

Amount of archival material

428

428

0

2.50

2.50

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -