Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta Miasta Warszawy

Archiwum Państwowe w Warszawie
- brak danych - [1808] 1912-1973 [1974]
- brak danych - 1808 - 1903
1912 - 1973
1974 - 1974
Administracja Gospodarstw Rolnych i Leśnych - AGRiL; Akta Nieruchomości Wydziału Planowania Miasta Zarządu Miejskiego m. st. Warszawy; Rada Narodowa m. st. Warszawy 1944-1950; Zarząd Miejski - Wydz. Strat Wojennych tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
inwentarz książkowy Yes T. 33, ZM - Wydz. Strat Woj. - 22; AGRiL - 32; RN - 51: CD - Ref Gabarytów, Wydz. Statystyczny - ekshumacje; 22510 ja
spis zdawczo-odbiorczy Yes 12307 ja
spis roboczy Yes 599 ja
Wydział Strat Wojennych Zarządu Miejskiego m.st. Warszawy utworzony został uchwałą Prezydium Rady Narodowej m.st. Warszawy z dnia 8 marca 1945 r. na polecenie Biura Odszkodowań Wojennych przy Prezydium Rady Ministrów. Organizacyjnie Wydział Strat Wojennych wchodził w skład Resortu Gospodarki Ogólnej Zarządu Miejskiego m.st. Warszawy, kierowanego przez wiceprezydenta E. Strzeleckiego. Merytorycznie podlegał wspomnianemu wyżej Biuru Odszkodowań Wojennych przy Prezydium Rady Ministrów. Zadaniem nowego Wydziału było przeprowadzenie rejestracji strat wojennych, zgłaszanych indywidualnie przez poszkodowanych oraz oszacowanie ogółu tych strat powstałych w Warszawie. Oba te zadania wiązały się ze sobą organicznie, bowiem z powodu śmierci czy nieobecności poszkodowanych duży odsetek szkód nie był zgłoszony do rejestracji i szkody te należało oszacować z urzędu. Zasady rejestracji ustalała instrukcja opracowana przez Biuro Odszkodowań Wojennych. W myśl tej instrukcji rejestracji podlegały wszystkie szkody powstałe w latach 1939-1945, wywołane przez bezpośrednie działania wojenne, przez bezprawie Niemców oraz powstałe wskutek konieczności opuszczenia domu czy miejsca pracy w związku z działaniami wojennymi. W przeciwieństwie do zasady przyjętej po pierwszej wojnie światowej, kiedy to rejestracji podlegały tylko bezpośrednie szkody materialne, rejestracja prowadzona przez Wydział Strat Wojennych nie wyłączyła spod zgłoszenia żadnego rodzaju szkody. Formularze rejestracyjne odróżniały szkody niematerialne, materialne i szkody w pretensjach. Szkody były zgłaszane w naturze i przeliczane na wartość pieniężną według cen z września 1939 r. Rejestrację rozpoczęto 16 lipca 1945 roku w 6-ciu Biurach Rejestracyjnych złożonych z 2-3 rejestratorów bez udziału rzeczoznawców. Biura rejestracyjne mieściły się: I Biuro Rejestracyjne dla dzielnicy W-wa - Śródmieście - Al. Jerozolimskie 47, II Biuro W-wa -Południe - Marszałkowska 8, III Biuro W-wa - Północ - Niegolewskiego 14, IV Biuro W-wa Zachodnia - Bema 70, V Biuro W-wa Praga-Północ - Radzymińska 2 VI Biuro W - wa Praga-Południe- Jagiellońska 1. Termin zakończenia prac rejestracyjnych przewidziany początkowo na dzień 1.X.1945 r. ulegał kilkukrotnemu przesunięciu. Ostatecznie Wydział Strat Wojennych uległ likwidacji z dniem 31 XII 1946 r. uchwałą Prezydium Rady Narodowej m. st. Warszawy nr 380 z dnia 18 XII 1946 r. Wydział Strat Wojennych - dużą wartość stanowią sprawozdania przedkładane do Biura Odszkodowań Wojennych przy Prezydium Rady Ministrów, zestawienia liczbowe z wyników rejestracji. Rozm. IV - 53,5 mb, 14177 ja; Akta Nieruchomości Wydziału Planowania Miasta Zarządu Miejskiego m. st. Warszawy [1903] 1936-1944 [1952]; Biuro Pomiarów 354 ja, 1,30 mb
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 0 0
1 Zarząd Miejski m.st. Warszawy Wydział Planowania Miasta, [1903] 1936-1944 [1952] 0 0
2 Zarząd Miejski m.st. Warszawy Biuro Prezydialne, [1930-1931, 1936] 1944-1950 0 0
3 Zarząd Miejski m.st. Warszawy Biuro Dyscyplinarne, 1945-1947 0 0
4 Zarząd Miejski m.st. Warszawy Biuro Koordynacji Przedsiębiorstw Miejskich (Wydział Przedsiębiorstw Użyteczności Publicznej), 1946-1949 0 0
5 Zarząd Miejski m.st. Warszawy Wydział Społeczno-Polityczny, [1944] 1946-1950 [1964] 0 0
5.1 Oddział Ogólny 0 0
5.2 Oddział Polityczno-Wyznaniowy 0 0
5.3 Oddział Stowarzyszeń 0 0
5.4 Oddział Stowarzyszeń - teczki stowarzyszeń 0 0
6 Zarząd Miejski m.st. Warszawy Wydział Oświaty, 1944-1950 0 0
6.1 Oddział Ogólno-Organizacyjny 0 0
6.2 Referat Personalny 0 0
6.3 Oddział Gospodarczy 0 0
6.4 Oddział Finansowy 0 0
6.5 Referat Szkół Zawodowych 0 0
6.6 Muzeum Pedagogiczne 0 0
6.7 Muzeum Przemysłu i Techniki 0 0
6.8 Dopływ 0 0
7 Zarząd Miejski m.st. Warszawy Wydział Aprowizacji, [1943] 1944-1950 [1954] 0 0
7.1 Sekcja Ogólna 0 0
7.2 Sekcja Artykułów Spożywczych 0 0
7.3 Sekcja Artykułów Przemysłowych 0 0
7.4 Sekcja Rozrachunkowa 0 0
7.5 Akta dotyczące spraw UNRRA 0 0
7.6 Miejskie Zakłady Opałowe 0 0
8 Zarząd Miejski m.st. Warszawy Biuro Prawne, 1944-1950 0 0
9 Zarząd Miejski m.st. Warszawy Wydział Gospodarczy, [1945] 1948-1950 [1951] 0 0
9.1 Oddział Ogólny 0 0
9.2 Oddział Finansowo-Budżetowy 0 0
9.3 Oddział Zakupów i Dostaw 0 0
9.4 Oddział Intendentury 0 0
9.5 Dopływ 0 0
10 Zarząd Miejski m.st. Warszawy Wydział Polityki i Inspekcji Mieszkaniowej, [1944] 1945-1948 [1951] 0 0
11 Zarząd Miejski m.st. Warszawy Wydział Przemysłowy, 1944-1950 [1953] 0 0
12 Zarząd Miejski m.st. Warszawy Wydział Polityki Budowlanej, 1946-1950 0 0
13 Zarząd Miejski m.st. Warszawy Wydział Techniczny, 1946-1950 0 0
14 Zarząd Miejski m.st. Warszawy Wydział Pomiarów, 1947-1949 0 0
15 Zarząd Miejski m.st. Warszawy Wydział Dróg i Mostów, 1947-1948 0 0
16 Zarząd Miejski m.st. Warszawy Biuro Personalne, 1945-1950 0 0
16.1 Akta ogólne 0 0
16.2 Sekcja emerytalna 0 0
16.3 Sekcja świadczeń społecznych 0 0
16.4 Dopływ - wrzesień 2016 0 0
17 Zarząd Miejski m.st. Warszawy Wydział Statystyczny, [1938] 1945-1950 [1952] 0 0
18 Zarząd Miejski m.st. Warszawy Wydział Zdrowia Publicznego, 1944-1950 [1951] 0 0
19 Zarząd Miejski m.st. Warszawy Zarząd Nieruchomości Miejskich, 1945-1950 [1951] 0 0
20 Zarząd Miejski m.st. Warszawy Biuro Inspekcji i Kontroli, 1944-1950 [1951] 0 0
20.1 Akta dotyczące organizacji i działaności Biura 0 0
20.2 Akta inspekcyjno-kontrolne 0 0
20.3 Akta /teczki/ inspekcyjno-kontrolne - Inspektorat I 0 0
20.4 Akta /teczki/ inspekcyjno-kontrolne - Inspektorat II 0 0
20.5 Akta /teczki/ inspekcyjno-kontrolne - Inspektorat III 0 0
20.6 Akta /teczki/ inspekcyjno-kontrolne - Inspektorat IV 0 0
20.7 Akta /teczki/ inspekcyjno-kontrolne - Inspektorat V 0 0
20.8 Akta /teczki/ inspekcyjno-kontrolne - Inspektorat VI 0 0
20.9 Akta /teczki/ inspekcyjno-kontrolne - Inspektorat VII 0 0
20.10 Akta /teczki/ inspekcyjno-kontrolne - Inspektorat VIII 0 0
20.11 Akta /teczki/ inspekcyjno-kontrolne - Inspektorat IX 0 0
20.12 Akta /teczki/ inspekcyjno-kontrolne - Inspektorat X 0 0
21 Zarząd Miejski m.st. Warszawy Wydział Kultury i Sztuki, 1944-1950 [1956] 0 0
22 Zarząd Miejski m.st. Warszawy Zarząd Miejski m.st. Warszawy, 1915-1919 0 0
22.1 Rada Miejska m.st. Warszawy 0 0
22.2 Wydział III przedsiębiorstw miejskich 0 0
22.3 Wydział IV do spraw przemysłowych i ochrony pracy Inspekcja Fabryczna 0 0
22.4 Wydział V szpitalnictwa 0 0
22.5 Wydział VIII wodociągów i kanalizacji 0 0
22.6 Wydział XVIII zaopatrzenia miasta 0 0
22.7 Wydział XVIII zaopatrzenia miasta - Sekcja opałowa 0 0
22.8 Dopływ Magistrat m.st. Warszawy 0 0
23 Zarząd Miejski m.st. Warszawy Wydział Strat Wojennych, 1945-1947 [1951] 0 0
23.1 Akta merytoryczne dotyczące działalności Wydziału Strat Wojennych 0 0
23.2 Kwestionariusze rejertacyjne I Biuro Rejestracyjne dla Dzielnicy Warszawa-Śródmieście 0 0
23.3 Kwestionariusze dodatkowe zarejestrowane numery nieklejone I Biuro Rejestracyjne dla Dzielnicy Warszawa-Śródmieście 0 0
23.4 Kwestionariusze rejestracyjne II Biuro Rejestracyjne dla Dzielnicy Warszawa-Śródmieście 0 0
23.5 Kwestionariusze dodatkowe zarejestrowane numery nieklejone II Biuro Rejestracyjne dla Dzielnicy Warszawa-Śródmieście 0 0
23.6 Kwestionariusze rejestracyjne III Biuro Rejestracyjne dla Dzielnicy Warszawa-Północ 0 0
23.7 Kwestionariusze rejestracyjne IV Biuro Rejestracyjne dla Dzielnicy Warszawa-Zachód 0 0
23.8 Kwestionariusze rejestracyjne V Biuro Rejestracyjne dla Dzielnicy Warszawa-Praga Północ 0 0
23.9 Kwestionariusze dodatkowe zarejestrowane numery nieklejone V Biuro Rejestracyjne dla Dzielnicy Warszawa-Praga Północ 0 0
23.10 Kwestionariusze rejestracyjne VI Biuro Rejestracyjne dla Dzielnicy Warszawa-Praga Południe 0 0
23.11 Kwestionariusze rejestracyjne - instytucje 0 0
23.12 Kwestionariusze rejestracyjne - domy opuszczone 0 0
23.13 Kwestionariusze rejestracyjne - referat zamiejscowy 0 0
23.14 Rejestry 0 0
24 Zarząd Miejski m.st. Warszawy Wydział Opieki Społecznej, 1944-1950 0 0
25 Zarząd Miejski m.st. Warszawy Wydział Wczasów, 1945-1948 0 0
26 Zarząd Miejski m.st. Warszawy Biuro Ekonomiki i Planowania, 1944-1950 0 0
26.1 Dział Ogólny - materiały dotyczące Biura Ekonomiki i Planowania 0 0
26.2 Dział Ogólny - materiały dotyczące całości Zarządu Miejskiego 0 0
26.3 Dział Planowania - materiały do planu inwestycyjnego /ogólne/ 0 0
26.4 Dział Planowania - materiały do planu gospodarczego 0 0
26.5 Dział Planowania - materiały do planu 6-letniego 0 0
26.6 Dział Kontroli i Wykonania Planu - materiały dot. wykonania planu inwentycyjnego 0 0
26.7 Dział Ekonomiczno-Finansowy 0 0
26.8 Teczki Wydziałów Biura Ekonomiki i Planowania 0 0
26.9 Dopływ 0 0
27 Zarząd Miejski m.st. Warszawy Administracja Gospodarstw Rolnych i Leśnych "AGRiL", 1944-1949 0 0
28 Rada Narodowa m.st. Warszawy, 1944-1950 0 0
29 Zarząd Miejski m.st. Warszawy Resort Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 0 0
30 Zarząd Miejski m.st. Warszawy Resort Administracyjno-Samorządowy 0 0
31 Zarząd Miejski m.st. Warszawy Wydział Administracyjny 0 0
31.1 Inspektor Starostw Grodzkich 0 0
31.2 Sekcja administracyjna 0 0
31.3 Oddział spraw inwalidzkich 0 0
31.4 Sekcja osobowa 0 0
31.5 Referat przesiedleńczy 0 0
31.6 Inspektorat weterynaryjny 0 0
31.7 Dopływ 0 0
32 Zarząd Miejski m.st. Warszawy Wydział Samorządu Terytorialnego 0 0
32.1 Referendum Ludowe 0 0
33 Zarząd Miejski m.st. Warszawy Komitet Przesiedleńczy m.st. Warszawy 0 0
34 Zarząd Miejski m.st. Warszawy Wydział Przesiedleńczy 0 0
35 Zarząd Miejski m.st. Warszawy Wydział Kwaterunkowy 0 0
35.1 Dopływ - kwiecień 2017 0 0
36 Wojewódzka Komisja ds. Upaństwawiania Przedsiębiorstw 0 0
37 Zarząd Miejski m.st. Warszawy Wydział Finansowy, 1945-1949 0 0
38 Zarząd Miejski m.st. Warszawy Wydział Finansowy, 1920-1944 0 0
39 Zarząd Miejski m.st. Warszawy Komisarz Oszczędnościowy 0 0
40 Zarząd Miejski m.st. Warszawy Resort Teczniczno-Budowlany 0 0
41 Zarząd Miejski m.st. Warszawy Resort Mieszkaniowy 0 0
42 Wojewódzka Komisja Lokalowa dla m.st. Warszawy 0 0
43 Zarząd Miejski m.st. Warszawy Wydział Przemysłowy, 1920-1944 0 0
44 Zarząd Miejski m.st. Warszawy Urząd Municypalny oraz Magistrat m.st. Warszawy, 1808-1917 0 0
45 Zarząd Miejski m.st. Warszawy - tłoki pieczętne 0 0
46 Zarząd Miejski m.st. Warszawy Wydział Zdrowia i Opieki Społeczenej, 1920-1944 0 0
47 Zarząd Miejski m.st. Warszawy, 1920-1944 0 0
47.1 Wydział Administracji 0 0
47.2 Wydział Techniczny 0 0
47.3 Wydział Regulacji i Pomiarów 0 0
47.4 Wydział Nadzoru Budowlanego 0 0
47.5 Wydział Szkolny 0 0
48 Zarząd Miejski m.st. Warszawy Wydział Planowania Miasta Referat Gabarytów 0 0
48.1 Spis roboczy 0 0
48.2 Dopływ- kwiecień 2013. Album nr 1 0 0
48.3 Dopływ- kwiecień 2013. Album nr 2 0 0
48.4 Dopływ- kwiecień 2013. Album nr 3 0 0
48.5 Dopływ- kwiecień 2013. Album nr 4 0 0
48.6 Dopływ- kwiecień 2013. Album nr 5 0 0
48.7 Dopływ- kwiecień 2013. Album nr 6 0 0
48.8 Dopływ- kwiecień 2013. Album nr 7 0 0
48.9 Dopływ- kwiecień 2013. Album nr 8 0 0
48.10 Dopływ- kwiecień 2013. Album nr 9 0 0
48.11 Dopływ- kwiecień 2013. Album nr 10 0 0
48.12 Dopływ- kwiecień 2013. Album nr 11 0 0
48.13 Dopływ- kwiecień 2013. Album nr 12 0 0
48.14 Dopływ- kwiecień 2013. Album nr 13 0 0
48.15 Dopływ- kwiecień 2013. Album nr 14 0 0
48.16 Dopływ- kwiecień 2013. Album nr 15 0 0
48.17 Dopływ- kwiecień 2013. Album nr 16 0 0
48.18 Dopływ- kwiecień 2013. Album nr 17 0 0
48.19 Dopływ- kwiecień 2013. Album nr 18 0 0
48.20 Dopływ- kwiecień 2013. Album nr 19 0 0
48.21 Dopływ- kwiecień 2013. Album nr 20 0 0
48.22 Dopływ- kwiecień 2013. Album nr 21 0 0
48.23 Dopływ- kwiecień 2013. Album nr 22 0 0
48.24 Dopływ- kwiecień 2013. Album nr 23 0 0
48.25 Dopływ- kwiecień 2013. Album nr 24 0 0
48.26 Dopływ- kwiecień 2013. Album nr 25 0 0
48.27 Dopływ- kwiecień 2013. Album nr 26 0 0
48.28 Dopływ- kwiecień 2013. Album nr 27 0 0
48.29 Dopływ- kwiecień 2013. Album nr 28 0 0
48.30 Dopływ- kwiecień 2013. Album nr 29 0 0
48.31 Dopływ- kwiecień 2013. Album nr 30 0 0
48.32 Dopływ- kwiecień 2013. Album nr 31 0 0
48.33 Dopływ- kwiecień 2013. Album nr 32 0 0
48.34 Dopływ- kwiecień 2013. Album nr 33 0 0
48.35 Dopływ- kwiecień 2013. Album nr 34 0 0
48.36 Dopływ- kwiecień 2013. Album nr 35 0 0
48.37 Dopływ- kwiecień 2013. Album nr 36 0 0
48.38 Dopływ- kwiecień 2013. Album nr 37 0 0
48.39 Dopływ- kwiecień 2013. Album nr 38 0 0
48.40 Dopływ- kwiecień 2013. Album nr 39 0 0
48.41 Dopływ- kwiecień 2013. Album nr 40 0 0
48.42 Dopływ- kwiecień 2013. Album nr 41 0 0
48.43 Dopływ- kwiecień 2013. Album nr 42 0 0
48.44 Dopływ- kwiecień 2013. Album nr 43 0 0
48.45 Dopływ- kwiecień 2013. Album nr 44 0 0
48.46 Dopływ- kwiecień 2013. Album nr 45 0 0
48.47 Dopływ- kwiecień 2013. Album nr 46 0 0
48.48 Dopływ- kwiecień 2013. Album nr 47 0 0
48.49 Dopływ- kwiecień 2013. Album nr 48 0 0
48.50 Dopływ- kwiecień 2013. Album nr 49 0 0
48.51 Dopływ- kwiecień 2013. Album nr 50 0 0
48.52 Dopływ- kwiecień 2013. Album nr 51 0 0
48.53 Dopływ- kwiecień 2013. Album nr 52 0 0
48.54 Dopływ- kwiecień 2013. Album nr 53 0 0
48.55 Dopływ- kwiecień 2013. Album nr 54 0 0
48.56 Dopływ- kwiecień 2013. Album nr 55 0 0
48.57 Dopływ- kwiecień 2013. Album nr 56 0 0
48.58 Dopływ- kwiecień 2013. Album nr 57 0 0
49 Zarząd Miejski m.st. Warszawy Wydział Wodno-Melioracyjny 0 0
50 Zarząd Miejski m.st. Warszawy Biuro Pomiarów 0 0
51 Zarząd Miejski m.st. Warszawy Wydział Ogrodniczy 0 0
52 Zarząd Miejski m.st. Warszawy - akta osobowe, 1927-1939 0 0
53 Zarząd Miejski m.st. Warszawy - akta do weryfikacji ewidencji 0 0

Amount of archival material

35416

22476

0

208.96

146.87

0.00

Amount of non-archival material

- brak danych -

0.00

- brak danych -