Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Borzęcinie

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Grodzisku Mazowieckim
- brak danych - 1828-1911, 1933
- brak danych - 1828 - 1911
1933 - 1933
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes 125ja
spis zdawczo-odbiorczy Yes 8ja
Na mocy Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego z 1825 roku wprowadzone zostały oddzielne akta stanu cywilnego dla wyznań chrześcijańskich i niechrześcijańskich. W celu stwierdzenia stanu cywilnego poszczególnych osób zgodnie z przepisami tegoż kodeksu w każdej parafii wyznania chrześcijańskiego oraz u każdego burmistrza i wójta gminy w okręgach zamieszkałych przez osoby wyznań niechrześcijańskich prowadzone były księgi stanu cywilnego, zaświadczane przez odnośne władze. Wszystkie osoby prowadzące księgi aktów stanu cywilnego podlegały kontroli i nadzorowi władz sądowych. Kodeks Cywilny, obowiązujący na terytorium Królestwa Polskiego łączył akty stanu cywilnego z metrykami kościelnymi, natomiast duchowny - przełożony danej parafii został zobowiązany do wykonania obowiązków świeckiego urzędnika stanu cywilnego. Świeckie urzędy stanu cywilnego wprowadzono z dniem 1.01.1946 roku akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1828-1865, 1867-1911
aneksy do akt małżeństw 1828, 1830-1860, 1862-1877, 1903-1904, 1911, 1933
zmiana nazwy zespołu - protokół z posiedzenia Komisji Metodycznej Nr 2 z dnia 26.10.2016

Amount of archival material

133

125

0

2.00

1.82

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -