Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Grodzisku

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Grodzisku Mazowieckim
- brak danych - 1827-1909
- brak danych - 1827 - 1909
- brak danych - częściowo
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes 170 ja
spis zdawczo-odbiorczy Yes 16ja
Na mocy Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego z 1825 roku wprowadzone zostały oddzielne akta stanu cywilnego dla wyznań chrześcijańskich i niechrześcijańskich. W celu stwierdzenia stanu cywilnego poszczególnych osób zgodnie z przepisami tegoż kodeksu w każdej parafii wyznania chrześcijańskiego oraz u każdego burmistrza i wójta gminy w okręgach zamieszkałych przez osoby wyznań niechrześcijańskich prowadzone były księgi stanu cywilnego, zaświadczane przez odnośne władze. Wszystkie osoby prowadzące księgi aktów stanu cywilnego podlegały kontroli i nadzorowi władz sądowych. Kodeks Cywilny, obowiązujący na terytorium Królestwa Polskiego łączył akty stanu cywilnego z metrykami kościelnymi, natomiast duchowny - przełożony danej parafii został zobowiązany do wykonania obowiązków świeckiego urzędnika stanu cywilnego. Świeckie urzędy stanu cywilnego wprowadzono z dniem 1.01.1946 roku akta urodzeń i zgonów 1827
akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1828-1833, 1835-1852, 1854-1909
sprostowania do aktów urodzeń z lat 1887-1904, 1908-1909 /wydano w latach 1948-1984, 1953[2002]/
aneksy do akt małżeństw 1828-1845, 1847-1906, 1908-1909
aneksy do ak zgonów 1905
brak ksiąg u,m,z z lat 1834, 1853, dostępne są mikrofilmy zmiana nazwy zespołu - protokół z posiedzenia Komisji Metodycznej Nr 2 z dnia 26.10.2016

Amount of archival material

186

170

0

3.65

3.21

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -