Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Ojrzanowie

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Grodzisku Mazowieckim
- brak danych - 1826-1916
- brak danych - 1826 - 1916
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes 83 ja
spis zdawczo-odbiorczy Yes 11ja
Na mocy Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego z 1825 roku wprowadzone zostały oddzielne akta stanu cywilnego dla wyznań chrześcijańskich i niechrześcijańskich. W celu stwierdzenia stanu cywilnego poszczególnych osób zgodnie z przepisami tegoż kodeksu w każdej parafii wyznania chrześcijańskiego oraz u każdego burmistrza i wójta gminy w okręgach zamieszkałych przez osoby wyznań niechrześcijańskich prowadzone były księgi stanu cywilnego, zaświadczane przez odnośne władze. Wszystkie osoby prowadzące księgi aktów stanu cywilnego podlegały kontroli i nadzorowi władz sądowych. Kodeks Cywilny, obowiązujący na terytorium Królestwa Polskiego łączył akty stanu cywilnego z metrykami kościelnymi, natomiast duchowny - przełożony danej parafii został zobowiązany do wykonania obowiązków świeckiego urzędnika stanu cywilnego. Świeckie urzędy stanu cywilnego wprowadzono z dniem 1.01.1946 roku akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1826-1916
aneksy do akt małżeństw 1889, 1901-1902
zmiana nazwy zespołu - protokół z posiedzenia Komisji Metodycznej Nr 2 z dnia 26.10.2016

Amount of archival material

94

83

0

1.51

1.30

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -