Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Osuchowie

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Grodzisku Mazowieckim
- brak danych - 1826-1911
- brak danych - 1826 - 1891
1893 - 1911
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes 117 ja
spis zdawczo-odbiorczy No - brak danych -
Na mocy Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego z 1825 roku wprowadzone zostały oddzielne akta stanu cywilnego dla wyznań chrześcijańskich i niechrześcijańskich. W celu stwierdzenia stanu cywilnego poszczególnych osób zgodnie z przepisami tegoż kodeksu w każdej parafii wyznania chrześcijańskiego oraz u każdego burmistrza i wójta gminy w okręgach zamieszkałych przez osoby wyznań niechrześcijańskich prowadzone były księgi stanu cywilnego, zaświadczane przez odnośne władze. Wszystkie osoby prowadzące księgi aktów stanu cywilnego podlegały kontroli i nadzorowi władz sądowych. Kodeks Cywilny, obowiązujący na terytorium Królestwa Polskiego łączył akty stanu cywilnego z metrykami kościelnymi, natomiast duchowny - przełożony danej parafii został zobowiązany do wykonania obowiązków świeckiego urzędnika stanu cywilnego. Świeckie urzędy stanu cywilnego wprowadzono z dniem 1.01.1946 roku akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1826-1891, 1893-1911
aneksy do akt małżeństw 1830-1855, 1857-1865, 1871-1872, 1875, 1900-1903, 1905-1908
- brak danych -

Amount of archival material

131

117

0

1.87

1.61

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -