Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta gminy Rudzienko powiat miński

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Otwocku
Akta gminy Rudzienko powiat Mińsk Mazowiecki 1930 - 1954
- brak danych - 1930 - 1954
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes = 98 j.a.
spis roboczy Yes = 5 j.a.
Prace gmin od 1864 roku regulowała ustawa o samorządzie gminnym w Królestwie Polskim. Po odzyskaniu niepodległości dekretem z 1918 roku utworzone zostały rady gminne wykonawcze, przy zachowaniu zebrań wiejskich jako organu uchwalającego. Od 1933 roku rady gminne ustanowione zostały jako organy stanowiące i kontrolujące, natomiast zarządy gminne ustanowione zostały jako organ zarządzający i wykonawczy. W okresie okupacji niemieckiej władze w gminie sprawował wójt, w latach 1944-1950 stan prawny i organizacja władz administracyjnych zachowały zasadnicze elementy stanu przedwojennego. W 1950 roku zniesione zostały zarządy gmin i stanowisko wójta, władze w gminie przejęły gminne rady narodowe. W 1954 roku gminne rady narodowe zostały zlikwidowane i z dniem 1.01.1955 roku powołane zostały gromadzkie rady narodowe. Gospodarka gminna, sprawy finansowe i budowlane, wykazy osób posiadających nieruchomości, sprawozdania, wykazy członków rady, mienie opuszczone, handel, przemysł, sprawy karne, elektryfikacja, ewidencja nieruchomości, oświata, kultura, sztuka, statystyka, protokóły z posiedzeń, książki meldunkowe. W trakcie sporządzania inwentarzy skarbowych ujawniono + 1 j.a.
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
78/13/0/-/1 / Dział Finansowo - Budżetowy / / Budżet dodatkowy gminy Rudzienko / 1930-1931 0
78/13/0/-/2 Sprawozdanie rachunkowe z wykonania budżetu 1930-1931 0
78/13/0/-/3 Gospodarka gminy / roczne sprawozdanie kasowe Kasy Bezprocentowych Pożyczek "Gemiłus-Chesed", protokóly ze zjazdów burmistrzów, wójtów i sekretarzy gminnych, wykazy zaległości podatków / 1931 0
78/13/0/-/4 / Dział Ogólno - Organizacyjny / Dane dotyczące sołtysów w gminie Rudzienko 1937 0
78/13/0/-/5 Dział Administracyjny Sprawy budowlane / informacja o budowie szkoły i domu ludowego / 1936 0
78/13/0/-/6 Dziennik - główna 1935-1936 0
78/13/0/-/7 / Dział Gospodarki Gminnej / Wykaz osób posiadających nieruchomości gruntowe na terenie gminy Rudzienko 1943-1945 0
78/13/0/-/8 Dziennik - główna 1942-1943 0
78/13/0/-/9 Księga biercza podatku gruntowego 1941-1943 0
78/13/0/-/10 Dział Ogólno - Organizacyjny Książka protokółów Gminnej Rady Narodowej gminy Rudzienko 1944-1949 0
78/13/0/-/11 / Dział Ogólno - Organizacyjny / / Protokóły wyborcze radnych gromadzkich w gromadach : Poręby Nowe i Poręby Stare / 1944 0
78/13/0/-/12 / Sprawozdanie półroczne z działalności Gminnej Rady Narodowej / 1947 0
78/13/0/-/13 Sprawy organizacyjne / dane statystyczne w gromadach wchodzących w skład gminy Rudzienko / 1949 0
78/13/0/-/14 Wykaz członków komisji radzieckiej przy Gminnej Radzie Narodowej w Rudzienku 1945 0
78/13/0/-/15 Wykaz człołonków Gminnej Rady Narodowej w Rudzienku 1947 0
1 2 3 4 5 6 7

Amount of archival material

103

98

0

0.55

0.48

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -