Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Komisja Klimatyczna Uzdrowiska Otwocka /Wydział Wykonawczy/

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Otwocku
- brak danych - [1931] 1936 - 1963
- brak danych - 1931 - 1935
1936 - 1963
- brak danych - tak
administracja specjalna - ochrona przyrody, turystyka, sport polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes = 322 j.a.
spis roboczy Yes = 56 j.a.
Otwock 28.XII.1923 r. uzyskał prawa uzdrowiska. Statut o uzdrowiskach opracowany przez Ministra Zdrowia Publicznego i Ministra Spraw Wewnętrznych określał, że sprawami uzdrowiska na obszarze okręgu ochrony sanitarnej zarządzała komisja uzdrowiska, która powoływała swój organ wykonawczy czyli wydział wykonawczy w Otwocku w kwietniu 1935 roku zatwierdzony został przez wojewodę tymczasowy statut uzdrowiska, w 1936 roku powołana została Komisja Klimatyczna i Wydział Wykonawczy Komisji Klimatycznej uzdrowiska Otwocka. Składała się z siedmiu członków; burmistrza, delegata wojewody warszawskiego, lekarza uzdrowiskowego, dwóch członków Zarządu Miejskiego, delegata mieszkańców Otwocka, jednego z lekarzy praktykujących w Otwocku. Komisji przewodniczył burmistrz. Do kompetencji jej należało zarządzanie funduszami kuracyjnymi, ustalanie wysokości taks i opłat, zakładanie szpitali i zakładów humanitarnych, zakładanie i prowadzenie stacji meterologicznych, wydawanie zarządzeń sanitarnych, uchwalanie planów zabudowy Otwocka, wydawanie opinii w sprawach budowlanych, zatwierdzanie rocznych budżetów i sprawozdań z ich wykonania, troska o komunikacje miejską i sprawy mieszkaniowe kuracjuszy, wykonywanie zarządzeń władz administracyjnych i sanitarnych. Wydział Wykonawczy skład się z przewodniczącego (burmistrza), jego zastępcy, sekretarza i skarbnika. Do zadań Komisji należało wykonywanie uchwal Komisji, pobieranie taks i opłat, przyznawanie ulg podatkowych indywidualnym osobom, nadzór nad wykonaniem przepisów oraz wymierzanie kar za przekroczenie przepisów wydanych przez Komisję prowadzenie przedsiębiorstw kulturalnych, spraw finansowych. 4 października 1939 roku Komisja została rozwiązana , a Wydział został podporządkowany Zarządowi Miejskiemu pod nazwą "Klimatyka Uzdrowiska Otwocka". Po wyzwoleniu wybory do Komisji Klimatycznej przeprowadzone zostały w XII 1945 r., inauguracyjne posiedzenie odbyło się 11.XII. 1946 r., skład Komisji powiększył się o przedstawiciela związków zawodowych i delegata Rady Miejskiej. Od czerwca 1950 roku przewodniczącym Wydziału Wykonawczego był przewodniczący Miejskiej Rady. Po zniesieniu opłat taksy klimatycznej w 1955 roku, funkcje przewodniczącego pełniła honorowa osoba wybrana przez Rade Miejską w Otwocku. Na mocy uchwały Prezydium Miejskiej rady Narodowej w Otwocku z dnia 14.XI.1963 roku (uchwała nr XXVI/46/63) Wydział Wykonawczy Komisji Klimatycznej uzdrowiska Otwocka został rozwiązany. Komisja Klimatyczna działała przy Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Otwocku jako jedna z komisji. [Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. K. Kubiak, Otwock] 1936-1939 - badanie wody i artykułów spożywczych, sprawy prasowo-reklamowe, ruch ludności, ceny w pensjonatach, sprawy organizacyjne Wydziału, korespondencja ze Związkiem Uzdrowisk Polskich, ,zarządzenia i biuletyny Związku Uzdrowisk polskich, sprawy osobowe, akcja Związku Letniskowo-Turystycznego, Listy osób przebywających w uzdrowisku, uchodźcy żydowscy z Niemiec, taksa klimatyczna, wykazy pensjonatów, zakładów leczniczych , sanatoriów, akcja sanitarno-porządkowa, ogrodnictwo i drzewostan, wykazy lekarzy.
1945-1955 - statuty, sprawy organizacyjne, sprawy personalne, sprawozdania i statystyka, protokóły z posiedzeń, reklama i prasa, finanse, kontrole, kwiaty i inne rośliny znajdujące się w cieplarniach Wydziału, wykaz instytucji, szpitali, sanatoriów, pensjonatów, sklepów, znajdujących się w mieście, taksa klimatyczna, akcja sanitarno-porządkowa, zdrowie publiczne, ochrona zieleni, zaopatrzenie ludności w wodę, badania bioklimatyczne, stacja meteorologiczna, , sprawy budowlane, regulacje i planowanie przestrzenne, parki, plantacje, ochrona przyrody
1956-1963 - sprawy organizacyjne, ochrona i urządzenie lasów, zieleń, zakład hodowli kwiatowych i warzyw, sprawy personalne, kontrole, plany pracy, sprawozdania, opłaty uzdrowiskowe, protokoły z posiedzeń Komisji, budżet, sprawozdania rachunkowe, i z wykonania budżetu, listy wpłat taksy klimatycznej, akta dotyczące remontu budynków, akta personalne.
- brak danych -
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 0 0
1 Dział ogólny 2 1936-1937 0
2 Dział Sanitarny 1 1936-1936 0
3 Biuro Informacyjne 3 1936-1936 0
4 Sekcja Ogólno-Finansowa 0 0
4.1 Sekretariat 19 1937-1939 0
4.2 Referat Ewidencji Ruchu Ludności Niestałej 6 1937-1939 0
4.3 Referat Poboru Taksy Klimatycznej 11 1937-1940 0
5 Sekcja Zdrowotno-Sanitarna 0 0
5.1 Referat Zdrowotno-Sanitarny 8 1937-1939 0
6 Sekcja Rozrywek i Opieki nad Kuracjuszami 5 1937-1939 0
7 Dział Administracyjno-Finansowy 0 0
7.1 Sekretariat i Referat Budżetowy 47 1945-1958 0
7.2 Referat Poboru Taksy Klimatycznej 17 1947-1955 0
8 Dział Sanitarny 19 1947-1954 0
9 Dział Regulacyjno-Budowlany 5 1947-1951 0
10 Dział Ogrodnictwa i Leśnictwa 0 0
10.1 Referat Ogrodnictwa 4 1948-1955 0
10.2 Referat Leśnictwa 6 1947-1958 0
11 Sekcja Administracyjno-Finansowa 0 0
11.1 Sekretariat 17 1956-1964 0
11.2 Referat Poboru Taksy Klimatycznej 9 1956-1964 0
12 Sekcja Ogrodnicza i Terenów Zielonych 7 1956-1964 0
13 Sekcja Leśna 5 1956-1959 0
14 Sekcja Sanitarna 1 1957-1957 0
15 Protokoły posiedzeń Komisji Klimatycznej 7 1937-1963 0
16 Protokoły posiedzeń Wydziału Wykonawczego Komisji Klimatycznej 8 1936-1951 0
17 Skorowidz uchwał Wydziału Wykonawczego Komisji Klimatycznej 2 1947-1952 0
18 Materiały Komisji Klimatycznej na sesję Miejskiej Rady 2 1959-1959 0
19 Sprawozdania z działalności Wydziału Wykonawczego Komisji Klimatycznej 3 1949-1961 0
20 Budżety Komisji Klimatycznej 21 1936-1949 0
21 Budżety Wydziału Wykonawczego Komisji Klimatycznej 21 1948-1963 0
22 Sprawozdania z wykonania budżetu Komisji Klimatycznej 8 1936-1958 0
23 Sprawozdania z wykonania budżetu Wydziału Wykonawczego Komisji Klimatycznej 25 1947-1964 0
24 Dzienniki główne 2 1938-1940 0
25 Listy wpłat taksy klimatycznej 21 1937-1940 0
26 Kontrola kont taksy klimatycznej 3 1937-1939 0
27 Dzienniki korespondencyjne 7 1946-1963 0
28 Dopływ do zespołu 11 1934-1951 0
29 Akta personalne 45 1926-1963 0
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
78/2/0/1/1 [Akta ogólne - dotyczące spraw klimatycznych] 1936-1937 0
78/2/0/1/2 Związek Uzdrowisk Polskich [korespondencja dotycząca spraw uzdrowiskowych, kwestionariusz o uzdrowisku w Otwocku, statut opłat taksy klimatycznej oraz biuletyny prasowe informujące o uzdrowiskach polskich] 1936-1937 0
78/2/0/2/3 Badania wody i artykułów spożywczych [wyniki badań wody oraz opis szczegółowy studzien, z których pobrano wodę do badania] 1936 0
78/2/0/3/4 Sprawy prasowo-reklamowe 1936 0
78/2/0/3/5 Korespondencja ze Związkiem Uzdrowisk Polskich [oraz statystyka dotycząca uzdrowiska Otwock] 1936 0
78/2/0/3/6 Różne [wykaz liczbowy ruchu ludności w uzdrowisku Otwocku w latach 1933-1934 oraz wykaz cen pobieranych w pensjonatach w latach 1933-1935] 1936 0
78/2/0/4.1/7 Przepisy i narzędzia ogólne, okólniki [przewodniczącego Komisji Klimatycznej uzdrowiska Otwocka oraz Urzędu Wojewódzkiego Warszawskiego] 1937-1938 0
78/2/0/4.1/8 Sprawy organizacyjne [opinia Komisji Klimatycznej w sprawie unifikacji uzdrowiska Otwocka z gminą miejską Otwock, regulamin Komisji Klimatycznej oraz podział rzeczowy akt Wydziału Wykonawczego Komisji Klimatycznej uzdrowiska Otwocka] 1937-1938 0
78/2/0/4.1/9 Sprawy organizacyjne [przepisy miejscowe o zaopatrywaniu ludności w wodę, nominacje na członków Komisji Klimatycznej oraz korespondencje z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Ministerstwem Opieki Społecznej w sprawie używania pieczęci przez Wydział Wykonawczy Komisji Klimatycznej uzdrowiska Otwocka] 1938 0
78/2/0/4.1/10 Sprawy osobowe [protokół przekazania urzędowania przez ustępującego przewodniczącego Komisji Klimatycznej i Wydziału Wykonawczego Tadeusza Skórę - nowo wybranemu burmistrzowi Janowi Gadomskiemu oraz wykaz pracowników Wydziału Wykonawczego Komisji Klimatycznej uzdrowiska Otwocka] 1937-1938 0
78/2/0/4.1/11 Sprawy osobowe członków Komisji Klimatycznej i Wydziału Wykonawczego oraz sprawy pracowników Wydziału Wykonawczego Komisji Klimatycznej 1938-1939 0
78/2/0/4.1/12 Kontrola wewnętrzna, nadzór [protokoły Komisji Rewizyjnej z kontroli kasy Wydziału Wykonawczego Komisji Klimatycznej uzdrowiska Otwocka] 1938-1939 0
78/2/0/4.1/13 Związek Uzdrowisk Polskich [odpisy protokołów posiedzeń i sprawozdań z działalności Biura Związku Uzdrowisk Polskich oraz odpis regulaminu dyrektora Związku Uzdrowisk Polskich] 1938-1939 0
78/2/0/4.1/14 [Protokół z posiedzenia Zarządu Związku Uzdrowisk Polskich] 1939 0
78/2/0/4.1/15 Akcja Związku Uzdrowisk Polskich [biuletyny informacyjne o uzdrowiskach polskich] 1939 0
1 2 3 4 ... 11 12 13 14 15 ... 23 24 25 26

Amount of archival material

378

322

0

2.90

2.69

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -