Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta gminy Letnisko-Falenica powiat warszawski

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Otwocku
- brak danych - 1927 - 1952
- brak danych - 1927 - 1952
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes = 487 j.a.
spis roboczy Yes = 156 j.a.
Gminę utworzono w 1924 roku, zgodnie z dekretem z 1918 roku w myśl którego utworzone zostały rady gminne wykonawcze, przy zachowaniu zebrań wiejskich jako organu uchwalającego. Od 1933 roku rady gminne ustanowione zostały jako organy stanowiące i kontrolujące, natomiast zarządy gminne ustanowione zostały jako organ zarządzający i wykonawczy. W okresie okupacji niemieckiej władze w gminie sprawował wójt, w latach 1944-1950 stan prawny i organizacja władz administracyjnych zachowały zasadnicze elementy stanu przedwojennego. W 1950 roku zniesione zostały zarządy gmin i stanowisko wójta, władze w gminie przejęły gminne rady narodowe.15 maja 1951 roku przeniesiono siedzibę gminy do Józefowa, z dniem 1 lipca 1952 roku utworzono powiat miejsko-uzdrowiskowy otwocki, od tego czasu gmina przestała istnieć. protokóły z posiedzeń, regulaminy, książki meldunkowe, ref. Nieruchomości Opuszczonych, budżety, pozwolenia na budowę-projekty techniczne budynków, inwentaryzacja lasów wsi Rycice z 1940 r., listy płacy 1942-1950 W roku 2015 decyzją Komisji Metodycznej z dnia 9 czerwca 2014 r. przesunięto 9 j.a. 0,25 mb dokumentacji niearchiwalnej (kat. B) do materiałów archiwalnych.
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
78/7/0/1/7 Regulamin Gminnej Komisji Drogowej i Komisji Sanitarnej 1934 0
78/7/0/1/8 Protokóły z kontroli przeprowadzonych przez Komisje: Sanitarną, Drogową i Budowlaną 1938-1939 0
78/7/0/1/9 Sprawy dotyczące zmiany granic gminy Letnisko-Falenica 1936-1939 0
78/7/0/1/10 Akta w sprawie zmiany granic gminy Letnisko-Falenica 1937 0
78/7/0/1/11 Wykaz pracowników Zarządu Gminnego i Elektrowni Gminnej i Ośrodka Zdrowia 1937 0
78/7/0/1/12 Wykaz pracowników Zarządu Gminnego i elektrowni, kontrola urzędników gminnych oraz kwestionariusze osobowe 1939 0
78/7/0/1/13 Lista obecności na posiedzeniach Rady Gminnej, protokół z zebrania gromady Zagóźdź 1939-1939 0
78/7/0/1/14 Akta w sprawie przystąpienia Gminy Falenica do Związku Eletryfikacji Powiatów i Gmin 1938-1938 0
78/7/0/1/15 Różne (zestawienia wpłat na straż kolejową, ewidencja magazynów żywnościowych) 1937 0
78/7/0/1/488 Sprawy osobowe pracowników gminy Sprawy: statutu etatów, ststutu słuzbowego, dyscyplinarne, emerytalne i inne dotyczące pracowników gminy 1938-1939 0
78/7/0/2/16 Sprawozdanie z wykonania budżetu Elektrowni Gminnej 1937-1938 0
78/7/0/2/17 Bilans Elektrowni Gminnej w Falenicy 1938-1939 0
78/7/0/2/128 Budżet na rok 1944-1945 1944-1945 0
78/7/0/2/129 Sprawozdanie rachunkowe z wykonania budżetu administracyjnego 1944-1945 0
78/7/0/2/130 Sprawozdanie z wykonania budżetu administracyjnego 1945-1946 0
1 2 3 4 ... 19 20 21 22 23 ... 40 41 42 43

Amount of archival material

643

487

0

3.45

2.73

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -