Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Powiatowy Pułtuski do Spraw Powinności Wojskowej

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Pułtusku
- brak danych - 1874-1918
Pultuskoe Uězdnoe po Voinskoj Povinnosti Prisutstvie 1874 - 1918
- brak danych - tak
administracja specjalna - wojsko i obrona narodowa, obrona cywilna rosyjski
inwentarz książkowy Yes 178 j.a.
spis roboczy No 1 j.a. sygn.179
Na mocy ustawy z 1859 r. wszelkie obowiązki dotyczące spisu wojskowego, rewizji, losowania i dostarczania spisowych do urzędów rekruckich, nałożono na naczelników powiatów. W tym celu przy każdym naczelniku powiatu był ustanowiony specjalny pomocnik do spraw spisu wojskowego oraz poboru. Ponadto w każdym powiecie utworzono tzw. komisję konskrypcyjną, złożoną z naczelnika powiatu, jego pomocnika, lekarza powiatowego i dwóch obywateli miejscowych mianowanych przez gubernatora. Na komisji konskrypcyjnej spoczywał obowiązek rewizji spisowych oraz przeprowadzanie losowania. Wylosowanych do odbycia służby kierowano do powołanych na okres poboru, czasowych urzędów rekrutacyjnych, zorganizowanych w jednym lub więcej miejscach guberni, przy których znajdowały się komendy konwojowe, kierujące rekrutów do wyznaczonych jednostek wojskowych. Ustawą o obowiązku służby wojskowej z 13 stycznia 1874 r. utworzono gubernialne i powiatowe urzędy do spraw powinności wojskowej. Powiatowy urząd do spraw powinności wojskowej składał się z naczelnika, jego zastępcy ds. wojskowo-policyjnych pełniącego jednocześnie funkcję naczelnika Straży Ziemskiej, komisarza powiatowego ds. włościańskich, dwóch obywateli miejscowych wyznaczonych przez gubernatora na okres trzech lat oraz wójta gminy lub burmistrza miasta, z którego przyjmowani byli rekruci. Przy Urzędzie powiatowym do spraw powinności wojskowej działała kancelaria, której personel stanowili: sekretarz urzędu oraz dwaj pisarze. Do zadań urzędów powiatowych do spraw powinności wojskowej należało: układanie szczegółowych list powołania; sprawdzanie informacji zawartych w spisach w terenie; przedstawienie właściwym władzom zwierzchnim informacji o liczbie podlegających powołaniu do obycia służby wojskowej; powoływanie osób podlegających obowiązkom służby wojskowej do wyznaczonego w tym celu miejsca; określenie uprawnień przysługujących poborowym odnoszących się do odbywania obowiązku służby wojskowej; badania podlegających obowiązkom służby wojskowej pod kątem ich przydatności do takowej; wyznaczenie porządku przeprowadzenia poboru; przeprowadzenie poboru oraz odbiór nowo przyjętych; przyznawanie ulg oraz stosowanie odroczeń i zwolnień od służby wojskowej; kontrola rezerwistów i członków pospolitego ruszenia; zaliczenie rekrutów do właściwej kategorii wojskowej; przeprowadzenie poszukiwań dezerterów; przedstawianie po czynnościach rekrutacyjnych sprawozdania urzędom gubernialnym ds. powinności wojskowej o wykonaniu poboru i odbiorze powołanych do służby. Wszelkie skargi wpływające do Urzędu rozpatrywano w ciągu 2 tygodni, natomiast od decyzji urzędów szczebla powiatowego można się było odwołać do urzędu gubernialnego, ale tylko za pośrednictwem władzy, której decyzję zaskarżono wraz ze sporządzonym przez nią objaśnieniem i protokółem. Urząd Powiatowy Pułtuski do Spraw Powinności Wojskowej funkcjonował na podstawie przepisów z 1874 r. bez poważniejszych zmian organizacyjno-prawnych do czasu ewakuacji z Królestwa w głąb Rosji w lipcu 1915 roku. Ewakuowany z Pułtuska Urząd już 1.X.1915 r. rozpoczął działalność w Moskwie. Działalność ta sprowadzała się głównie do porządkowania spraw rozpoczętych jeszcze w Królestwie, oraz rozpoznawanie napływających spraw dotyczących rekrutów powołanych do armii carskiej, a pochodzących z terenu powiatu pułtuskiego. Były to najczęściej sprawy dotyczące zwolnień z wojska ze względu niezły stan zdrowia, odniesione kontuzje, leczenia szpitalnego rannych, wypłat zapomóg i zasiłków, poszukiwań dezerterów, wydawania duplikatów utraconych dokumentów wojskowych, dokumentów podróży. Likwidację Urzędu Powiatowego Pułtuskiego ds. Powinności Wojskowej rozpoczęto w końcu 1917 roku. Ostatni sygnowany przezeń dokument pochodził z 13 maja 1918 roku. Sprawy organizacji urzędu, księgi protokołów posiedzeń urzędu, dzienniki podawcze, zarządzenia, instrukcje i okólniki dotyczące przeprowadzania poborów i mobilizacji oraz przyznawania świadczeń finansowych, korespondencja w sprawach organizacyjnych, spisy poborowych, spisy poborowych odroczonych z różnych przyczyn, wykazy poborowych pozostających pod nadzorem sądowym, spisy poborowych, którzy nie stawili się do odbycia służby, kontrole osób zwolnionych z obowiązku wojskowego, spisy rezerwistów objętych mobilizacją (1914–1916), spisy mężczyzn zakwalifikowanych do pospolitego ruszenia (1893–1916), spisy właścicieli koni z gmin Gzy, Kozłowo, Somianka i Winnica, sprawy poszukiwania dezerterów (1914–1916), sprawy zwolnień i odroczeń osób niesłusznie wcielonych, skargi, apelacje, zażalenia, odwołania, sprawy wydawania duplikatów dokumentów, sprawy przyznawania zapomóg i rent dla emerytowanych wojskowych, książki dochodów i rozchodów, akta dotyczące wypłat zasiłków i kredytów zaciągniętych ze skarbu państwa. - brak danych -

Amount of archival material

179

178

0

3.00

3.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -