Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Nasielsku

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Pułtusku
Akta stanu cywilnego parafii ewangelicko-augsburskiej w Nasielsku, pow. Pułtusk 1852-1912
- brak danych - 1852 - 1912
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes 30 j.a. sygn.1-30
spis zdawczo-odbiorczy Yes 43 j.a. sygn. 31-73
Obowiązek prowadzenia rejestrów ochrzczonych i małżeństw w Kościele Katolickim wprowadziły uchwały soboru trydenckiego w 1563 r., synod piotrkowski w 1607 r. raz jeszcze potwierdził ten obowiązek, wprowadzając też rejestry bierzmowanych i przyjmujących Najświętszy Sakrament na Wielkanoc. W 1631 r. kolejny synod nałożył obowiązek prowadzenia rejestrów zmarłych. Księgi metrykalne spisywane były po łacinie aż do 1808 r.
Na mocy artykułu 69 konstytucji Księstwa Warszawskiego z 22 VII 1807 r. i dekretu króla saskiego i księcia warszawskiego Fryderyka Augusta z 27 I 1808 r. wprowadzono Kodeks Napoleona, przewidujący powołanie do życia świeckich urzędów stanu cywilnego, które miały być prowadzone w każdej gminie Księstwa Warszawskiego dla wszystkich religii i wyznań łącznie. Mimo że zgodnie z założeniami na czele urzędów stanąć mieli urzędnicy świeccy, jednak w praktyce czynności rejestracji stanu cywilnego nadal wykonywali duchowni. Księgi stanu cywilnego spisywano od 1808 r. w języku polskim w dwóch egzemplarzach, tzw. unikacie i duplikacie. Sytuacja taka istniała do 1825 r., kiedy to wszedł w życie Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego, który złączył akta stanu cywilnego z metrykami kościelnymi poszczególnych wyznań. Przełożony parafii danego wyznania pełnił jednocześnie funkcję urzędnika stanu cywilnego. Dla religii niechrześcijańskich (judaizm, islam) akta stanu cywilnego prowadzić mieli początkowo burmistrzowie lub zastępujący ich urzędnicy, a od 1830 r. rabini (dla wyznania mojżeszowego). Począwszy od 1 I 1868 r. do mniej więcej 1916 r. księgi prowadzono w języku rosyjskim, a następnie ponownie w języku polskim. System rejestracji stanu cywilnego wprowadzony w 1825 r. utrzymał się do 1945 r. Dekret z 25 IX 1945 r. (z mocą obowiązującą od 1 I 1946 r.) wprowadził powszechną, państwową i jednolitą dla całego kraju rejestrację stanu cywilnego przez nowe organy administracji państwowej - urzędy stanu cywilnego, którym przekazano wcześniejsze księgi metrykalne do 1946 r.
Akta urodzeń, małżeństw i zgonów. Aneksy do akt małżeństw. Nr mikrofilmu 16654-16682. Nazwa zespołu została zmieniona uchwałą KM na posiedzeniu 2/2013 z 9.10. 2013 r.
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
79/6/0/-/1 Akta urodzeń parafii ewangelicko - augsburskiej w Nasielsku. 1852-1866 475
79/6/0/-/2 Akta małżeństw parafii ewangelicko - augsburskiej w Nasielsku. 1857-1880 283
79/6/0/-/3 Akta zgonów parafii ewangelicko - augsburskiej w Nasielsku. 1855-1873 239
79/6/0/-/4 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów parafii ewangelicko - augsburskiej w Nasielsku. 1874 62
79/6/0/-/5 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów parafii ewangelicko - augsburskiej w Nasielsku. 1875 60
79/6/0/-/6 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów parafii ewangelicko - augsburskiej w Nasielsku. 1876 71
79/6/0/-/7 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów parafii ewangelicko - augsburskiej w Nasielsku. 1877 54
79/6/0/-/8 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów parafii ewangelicko - augsburskiej w Nasielsku. 1878 60
79/6/0/-/9 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów parafii ewangelicko - augsburskiej w Nasielsku. 1879 62
79/6/0/-/10 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów parafii ewangelicko - augsburskiej w Nasielsku. 1881 60
79/6/0/-/11 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów parafii ewangelicko - augsburskiej w Nasielsku. 1882 59
79/6/0/-/12 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów parafii ewangelicko - augsburskiej w Nasielsku. 1883 51
79/6/0/-/13 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów parafii ewangelicko - augsburskiej w Nasielsku. 1884 50
79/6/0/-/14 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów parafii ewangelicko - augsburskiej w Nasielsku. 1885 52
79/6/0/-/15 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów parafii ewangelicko - augsburskiej w Nasielsku. 1886 48
1 2 3 4 5

Amount of archival material

73

30

0

2.45

0.40

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -