Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Nasielsku

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Pułtusku
Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Nasielsku, pow. Pułtusk 1873-1915
- brak danych - 1873 - 1915
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne rosyjski
inwentarz książkowy Yes 15 j.a. sygn. 1-15
spis zdawczo-odbiorczy Yes 27 j.a. sygn. 16-42
Obowiązek prowadzenia rejestrów ochrzczonych i małżeństw w Kościele Katolickim wprowadziły uchwały soboru trydenckiego w 1563 r., synod piotrkowski w 1607 r. raz jeszcze potwierdził ten obowiązek, wprowadzając też rejestry bierzmowanych i przyjmujących Najświętszy Sakrament na Wielkanoc. W 1631 r. kolejny synod nałożył obowiązek prowadzenia rejestrów zmarłych. Księgi metrykalne spisywane były po łacinie aż do 1808 r.
Na mocy artykułu 69 konstytucji Księstwa Warszawskiego z 22 VII 1807 r. i dekretu króla saskiego i księcia warszawskiego Fryderyka Augusta z 27 I 1808 r. wprowadzono Kodeks Napoleona, przewidujący powołanie do życia świeckich urzędów stanu cywilnego, które miały być prowadzone w każdej gminie Księstwa Warszawskiego dla wszystkich religii i wyznań łącznie. Mimo że zgodnie z założeniami na czele urzędów stanąć mieli urzędnicy świeccy, jednak w praktyce czynności rejestracji stanu cywilnego nadal wykonywali duchowni. Księgi stanu cywilnego spisywano od 1808 r. w języku polskim w dwóch egzemplarzach, tzw. unikacie i duplikacie. Sytuacja taka istniała do 1825 r., kiedy to wszedł w życie Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego, który złączył akta stanu cywilnego z metrykami kościelnymi poszczególnych wyznań. Przełożony parafii danego wyznania pełnił jednocześnie funkcję urzędnika stanu cywilnego. Dla religii niechrześcijańskich (judaizm, islam) akta stanu cywilnego prowadzić mieli początkowo burmistrzowie lub zastępujący ich urzędnicy, a od 1830 r. rabini (dla wyznania mojżeszowego). Począwszy od 1 I 1868 r. do mniej więcej 1916 r. księgi prowadzono w języku rosyjskim, a następnie ponownie w języku polskim. System rejestracji stanu cywilnego wprowadzony w 1825 r. utrzymał się do 1945 r. Dekret z 25 IX 1945 r. (z mocą obowiązującą od 1 I 1946 r.) wprowadził powszechną, państwową i jednolitą dla całego kraju rejestrację stanu cywilnego przez nowe organy administracji państwowej - urzędy stanu cywilnego, którym przekazano wcześniejsze księgi metrykalne do 1946 r. W skład parafii wchodziły następujące miejscowości: Broninek, Budy Siennickie, Chechnówka, Chlebiotki, Chrcynno, Glice, Głodowo, Głodówek, Jackowo, Jackówek, Jaskółowo, Kątne, Kędzierzawice, Kosewo, Krogule,Krzyczki Pieniążki, Krzyczki Szumne, Krzyczki Żabiczki,Kukarzewo, Lorcin, Lubomin, Lubominek, Mazewo Dworskie, Mazewo Włościańskie, Mazewko, Młodzianowo, Mogowo, Morgi, Nasielsk, Nowa Wieś, Nuna, Paulinowo, Pniewo, Pniewska Góra, Pieścirogi Nowe, Pieścirogi Stare, Pianowo, Popowo Borowe, Siennica, Słustowo, Studzianki, Świerkowo, Świeszewo, Wągrodno, Winniki, Wymysły, Żabiczyn
Akta urodzeń, małżeństw i zgonów. Nr mikrofilmu 16398-16424. Nazwa zespołu została zmieniona uchwałą KM na posiedzeniu 2/2013 z 9.10. 2013 r.

Amount of archival material

42

15

0

1.85

0.30

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -