Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księstwo Brzeskie

Archiwum Państwowe we Wrocławiu
- brak danych - 1358 - 1890
Fürstenthum Brieg 1358 - 1890
Rep. 21, Rep. 22b tak
administracja ogólna - władze wojewódzkie, prowincjonalne, gubernialne niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Księstwo brzeskie powstało w 1311 roku. Jego założycielem był Bolesław III, syn Henryka V ks. Wrocławsko-legnickiego. W 1329 r. księstwo weszło w zależność lenną od Korony czeskiej. Od samego niemal początku losy księstwa przeplatały się z dziejami księstwa legnickiego. Wielokrotnie księstwa łączyły się i rozpadały. Ostatnie połączenie miało miejsce w 1663 r. Po śmierci ostatniego Piasta śląskiego Jerzego Wilhelma w 1675 r. jego księstwo rozpadło się na trzy odrębne księstwa: brzeskie, legnickie i wołowskie. W tym układzie występują one jako księstwa dziedziczne i jednostki podziału administracyjnego. W 1736 r. księstwo brzeskie obejmowało następujące okręgi i obwody: Brzeg, Oława, Strzelin, Niemcza, Kluczbork, Byczyna i Namysłów. Po zajęciu Śląska przez Prusy księstwo brzeskie przestało istnieć jako jednostka administracji państwowej. 1. Sprawy dóbr i dochodów zarządu księstwa /1604-1865/ Sprawy lenne, domeny i regalia książęce, sprawy górnicze, regulacja granic, organizacja urzędu burgrabiego, sprawy administracyjno- gospodarcze majątków książęcych, sprawy leśne, urbarz.
2. Stany księstwa /1625-1809/
Protokoły ze zjazdu sejmików krajowych, powinności poddanych i ich skargi.
3. Sprawy zarządzania księstwem /1743-1748/
Protokoły starostw księstwa.
4. Ustrój prawno -sądowniczy /1742-1835/
Przepisy, opłaty, kryminalia.
5. Sprawy policyjne /1763-1814/
Wizytacje, sprawy personalne.
6. Sprawy skarbowe /1721-1848/
Podatki, dochody z majątków w pow. strzelińskim.
7. Sprawy wojskowe /1510-1740/
Słuzba rycerska, przeglądy, werbunek, wojna trzydziestoletnia, fortyfikacje, zaopatrzenie, przemarsze.
8. Kultura rolna i statystyka gospodarcza /1536-1890/
Wykaz i dane szacunkowe co do osób stanu szlacheckiego i chłopów, rejestr łanów, kataster, szkody, drożyzna, statystyka rolna,
sprawy cechowe, uprawa winnej latorośli, sprawa wikliny, sądownictwo, hodowla bydła, handel, przemysł.
9. Sprawy oświatowe i obyczajowe, kultura i sztuka /1543-1819/
Sprawy szkolne, stypendia, sztuka, cenzura obyczajowa, czary, drukarstwo.
10. Sprawy kościelne /XVw. - 1861/
Statystyka kościelna, sprawy kościoła ewangelickiego, konsystorz, obyczaje i zwyczaje kościelne, sprawy małżeństw, skargi,
odstępcy, zamykanie kościołów, ucisk religijny, wychowanie młodzieży, podatek wojenny, opłaty kościelne, kościół katolicki,
klasztory, fundacje dobroczynne.
11. Aneks /1358-1600/
Landbuch, rachunki.
otrzymano w ramach rewindykacji z NRD w 1980r. 1 księgę

Amount of archival material

486

486

0

8.00

8.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -