Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księstwo Wrocławskie

Archiwum Państwowe we Wrocławiu
- brak danych - 1261 - 1811
Fürstenthum Breslau 1261 - 1811
Rep.16, Rep. 19 tak
administracja ogólna - władze wojewódzkie, prowincjonalne, gubernialne łaciński
niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Księstwo wrocławskie powstało w 1248 r. Jego założycielem był Henryk III Biały, syn Henryka II Pobożnego. W okresie walk wewnętrznych i rozdrobnienia dzielnicowego, zhołdowane w 1327 r., księstwo wrocławskie ukształtowało się w trwały organizm administracyjno-polityczny. Po śmierci Henryka VI, ostatniego księcia piastowskiego z linni wrocławskiej, przeszło księstwo pod władzę króla Czech (1335 r.). Z chwilą utworzenia we Wrocławiu władzy centralnej dla Śląska, cesarskiego Wyższego Urzędu, księstwa utraciły swą dawną samodzielność i znaczenie polityczne. Jako jednostka administracyjna, księstwo wrocłaskie obejmowało w 1736 r. następujące okręgi i obwody: Wrocław, Środa Śląska, Leśnica, Krajków, Witowice, Romnów,Królikowice, Bogunów, Małkowice, Uraz, Piotrowice, Borek Strzeliński. Po zajęciu Śląska przez Prusy księstwo przestało istnieć jako jednostka administracji państwowej. I. Dokumenty /1281-1808/ - układ chronologiczny - zespół nr 1063
II. Akta
1. Stosunek księcia do podległego mu księstwa /1261-1800/
Przywileje, stosunki z Polską, sprawy graniczne, mennica wrocławska i sprawy monetarne, poczta i jej działalność, sprawy celne,
sprawy majątkowe, domeny, sprawy lenne oraz sprawy łaski.
2. Stany /1534-1783/
Urzędnicy, sejmik krajowy, rycerstwo, miasta, chłopi, Żydzi, Cyganie.
3. Zarządzanie księstwem /1317-1741/
Sprawy ogólno-administracyjne, personalne, patenty i reskrypty cesarskie.
4. Ustrój prawno-sadowniczy /1439-1739/
Zarządzenia i przepisy dotyczące postępowania sądowego, kancelaria sądowa, sądy krajowe i dworskie we Wrocławiu, Środzie
Śląskiej i Namysłowie, prawo mańskie, sprawy kryminalne.
5. Policja /1554-1811/
Urzędnicy, sprawy graniczne, polowania, zarządzenia, utrzymanie porządku, zwalczanie żebractwa, policja przeciwpożarowa,
drogowa, rzeczna, zdrowia, targowa, cenzura.
6. Skarbowość /1525-1743/
Urzędnicy, sprawy podatkowe, sprawy kasowe, subsydia, pożyczki.
7. Wojskowość /1489-1739/
Wojna trzydziestoletnia, odszkodowania wojenne, roszczenia, reklamacje, przeglądy, rekruci, inwalidzi wojenni, sprawy kryminalne,
fortyfikacje, uzbrojenie i zaprowiantowanie, służba rycerska.
8. Kultura rolna i statystyka życia gospodarczego /1425-1737/
Statystyka rolna, sprawy handlowe, rzemiosło, handel, przemysł, rzeki, majątki.
9. Sprawy obyczajowe i oświecenia /1578-1775/
Rzeźbiarze, malarze, czary, aukcja książek.
10. Sprawy kościelne i fundacje dobroczynne /1572-1805/
Wizytacje, sprawy kościelne, różne zakłady dobroczynne, stypendia, zapomogi.
11. Aneks /1294-1538/
Kopiarze, rejestry majątkowe, podatki, długi.
W ramach rewindykacji otrzymano z NRD 8 ksiąg.

Amount of archival material

864

864

0

15.00

15.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -