Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Hrabstwo Kłodzkie

Archiwum Państwowe we Wrocławiu
- brak danych - 1305 - 1943
Grafschaft Glatz 1305 - 1854
1799 - 1943
Rep.4a /dokumenty/ i Rep.23 /akta/ tak
administracja ogólna - władze wojewódzkie, prowincjonalne, gubernialne łaciński
niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Wzmianki historyczne z końca X wieku stwierdzają przynależność ziemi kłodzkiej do dzierżawy rodu Sławników, wraz z którymi weszła w skład czeskiego państwa Przemyślów. Około 1068 r. wchodziła już jednak w skład państwa polskiego, ale w 1096 r. Brzetysław czeski przyłączył ją znowu do Czech. Do Piastów ziemia kłodzka powróciła dopiero za czasów Henryka IV Prawego, ale w 1290 r. na mocy jego testamentu przejął ją Wacław II czeski. Po złożeniu przez Henryka VI ks. Wrocławskiego hołdu lennego Janowi Luksemburskiemu, Kłodzko zostało lennem dożywotnim Henryka. Po jego śmierci (1335 r.) ziemię kłodzką otrzymał w dożywocie Bolko ziębicki. Akt inkorporacji Śląska z 1348 r. wydany przez Karola IV obejmował także ziemię kłodzką, uważaną odtąd za integralną część Śląska. Król Czech Jan z Podiebradów nadał ją swoim synom, co potwierdził w 1467 r. cesarz Fryderyk II przyznając Kłodzku tytuł hrabiowski. W 1500 r. Kłodzko wraz z tytułem kupił Ulrich von Hardegg, od którego odkupił je w 1537 r. cesarz Ferdynand I i nadał panom na Bierutowie. W 1549 r. hrabstwo przejął ks. Ernest bawarski. Po jego śmierci hrabstwo wróciło do Korony Czeskiej i w dalszym ciągu było przedmiotem kupna i nadań. W 1742 r. Kłodzko zdobyły wojska pruskie. Dokumenty /1479-1798/
Ordynacja krajowa, przywileje stanu rycerskiego, nominacje, sprawy policyjne i wojskowe, sprawy majątkowe, dokumenty dotyczące poszczególnych miejscowości w układzie alfabetycznym.
I. Dokumenty dot. Hrabstwa lub jego części
1. Zarządzanie hrabstwem /1479-1696/
2. Regalia minora /1626/
3. Domeny /1483/
II. Stany /1618-1621/
III. Zarządzanie hrabstwem /1626-1715/
IV. Policja /1591-1596/
V. Militaria /1622/
VI. Poszczególne majątki /1345-1798/
Akta
1. Władanie hrabstwem, granice hrabstwa, sprawy lenne i dochodów panującego /1350-1854/
Władanie hrabstwem, hołdy, sprawy finansowe, dochodzenia i kary uczestników rebelii przeciw cesarzowi (1622-1634),
wykopywanie skarbów i monet, stosunek do Śląska, Czech, Moraw i Polski. Spory graniczne, górnictwo, sprawy monetarne,
poczta, handel solą i tytoniem, wyrób prochu, sprawy leśne, cła, piwowarstwo, domeny, sprawy lenne, akty łaski, budynki
publiczne.
2. Stany /1568-1741/
Rycerstwo (przywileje, sprawy majątkowe), urzędnicy miasta, wolni chłopi, poddani (przywileje, zwolnienia z poddaństwa,
zbiegostwo, skargi, pańszczyzna), Żydzi.
3. Sprawy zarządzania hrabstwem /1520-1818/
Powoływanie starosty hrabstwa, urzędnicy, kancelaria, registratura, archiwum, rozporządzenia, reskrypty, patenty cesarskie,
korespondencja, księgi protokołów, sprawozdania, reskrypty cesarskie, opiekuństwo, sprawy gruntowe i hipoteczne.
4. Sądownictwo /1543-1779/
Ustrój prawno - sądowniczy: reskrypty cesarskie i zarządzenia własne dotyczące postępowania sądowego w sprawach cywilnych i
karnych, sąd mański, ordynacja sądowa, opłaty sądowe, apelacje, obsady personalne sądów, sprawy apelacyjne, więziennictwo,
sprawy kryminalne, morderstwa, otrucia, rabunki, poligamia, samobójstwa, varia cywilne.
5. Policja /1560-1745/
Żebractwo i włóczęgostwo, zakłócenie porządku i spokoju, policja przeciwpożarowa, drogowa, sanitarna, rzemieślnicza, targowa,
łowiecka, obyczajowa, sprawy cenzury, kontrola ruchu ludności.
6. Finanse /1575-1741/
Urzędnicy podatkowi, kontrybucje, podatki, obligacje i pożyczki,sprawy rachunkowe, dochody, wydatki księstwa, katastry,
akcyza, urząd rentowy.
7. Militaria /1600-1741/
Wojna 30-letnia, kontyngenty, szpitale wojskowe, przemarsze wojsk szwedzkich i brandenburskich, jeńcy, fortyfikacje,twierdza
Kłodzka (budowa), zbrojownia.
8. Gospodarka i statystyka gospodarcza /1602-1850/
Dane statystyczne o hrabstwie, sprawy majątkowe, urbarze wsi, inwentarze, handel, przemysł, rzemiosło, pomiary.
9. Oświata, nauka, sztuka /1599-1824/
Szkolnictwo, biblioteki, księgi, alchemia, artyści, malarze, muzyka, poezja, teatr.
10. Sprawy kościelne i sprawy dobroczynnych fundacji /1305-1847/
Jurysdykcja kościelna, obsadzanie stanowisk (dekanaty) kościelnych, misje, fundacje, wizytacje kościelne, sprawy kasowe,
praktyki religijne, dyspensy małżeńskie, kontrole rachunkowości, klasztor Minorytów v Kłodzku, joannici w Kłodzku.
Aneks /1571-1894/
Urbarze, kurendy, tabele, księgi dochodów, miasto Duszniki, rzemiosło.
akta - 743 j.a. = 13,83 m.b.; dokumenty - 124 j.a.

Amount of archival material

867

867

0

13.83

13.83

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -