Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Dzierżoniowie

Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
- brak danych - [1945] 1950 - 1975 [1979]
- brak danych - 1945 - 1950
1950 - 1975
1975 - 1979
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Dzierżoniowie utworzono mocą Ustawy z dnia 20 marca 1950 roku o terenowych organach jednolitej władzy państwowej (Dz.U. Nr 14, poz. 130). Ustawą tą powołano do życia nowe struktury organizacyjne państwowej administracji terenowej, w ramach nich tworząc powiatowe rady narodowe – jako terenowe organy jednolitej władzy państwowej oraz prezydia powiatowych rad narodowych jako terenowe organy wykonawcze. Powyższe struktury organizacyjne utrzymały się do dnia 09 grudnia 1973 roku, kiedy to - na mocą Ustaw z dnia 22 listopada 1973 roku , na szczeblu powiatu utworzono nowe terenowe organy administracji państwowej – naczelnika powiatu, wykonującego swoje zadania przy pomocy podległego mu urzędu powiatowego, wraz z tym faktem w Dzierżoniowie powołano do życia nową jednostkę administracji państwowej - Urząd Powiatowy; organizację Urzędu normowało Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1973 roku w sprawie zasad organizacji urzędów terenowych organów administracji państwowej (Dz.U. Nr 47, poz. 280) . Powstała jednostka organizacyjna funkcjonowała do dnia 01 czerwca 1975 roku, z dniem tym – mocą Ustaw z dnia 28 maja 1975 roku: Ustawy o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz.U. Nr 16, poz. 89), Ustawy o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych (Dz.U. Nr 16, poz. 91) – na obszarze Polski wprowadzono dwustopniowy podział administracyjny państwa – tworząc administrację stopnia podstawowego (prezydent miasta, naczelnik miasta, naczelnik dzielnicy, naczelnik gminy, naczelnik miasta i gminy), stopnia wojewódzkiego (wojewoda), a wraz z tym likwidując powiaty. Część opracowana:
1.Referat Budżetowy, 1950-1957, sygn. 1-31, budżety jednostek podległych,
2.Referat Księgowości Budżetowej i Podatkowej, 1952-1955, sygn. 32-69, protokoły z kontroli finansowych, sprawozdania z wykonania budżetu,
3.Referat Podatków Miejskich, 1954, sygn. 70-72, karty dochodów budżetu terenowego,
4.Referat Poadtków Wiejskich, 1954-1955, sygn. 73-103, sprawozdania GUS, ankiety klasyfikacji gruntów,
5.Referat Finansów Gospodarki Narodowej, 1953-1960, sygn. 104-488, sprawozdania i plany finansowe, bilanse jednostek podległych,
6.Referat Ogólny, 1950-1953, sygn. 489-490, protokoły oceny Komisji Projektów.

Część nieopracowana:
Charakterystyka powiatu, wykazy grobów zołnierskich i opieka nad grobami, sprawy organizacyjne Referatu Wojskowego, działalność Referatu Wojskowego - protokoły pokontrolne, sprawy ochrony tajemnicy wojskowej, sprawy: poboru, zakwaterowania, materiałów kartograficznych, odznaczeń wojskowych, organizacji pracy, rejestracji, sprzedaż nieruchomości, metryki mostów.
-nab. nr 1837, 2009 r.: 4 j.a., 0,04 mb, z lat 1964-1973[1979],
-nab. nr 1845, 2009 r.: 14 j.a., 0,10 mb, z lat 1950-1973,
-nab. nr 1846, 2009 r.: 6 j.a., 0,02 mb, z lat [1958]1973-1975,
-nab. nr 1902, 2010 r.: 9 j.a., 0,18 mb, z lat 1958-1973[1975],
-nab. nr 1935, 2011 r.: 2 j.a., 0,02 mb, z lat 1957-1973[1976],
-nab. nr 1957, 2011 r.: 8 j.a., 0,09 mb, z lat 1957-1973[1975],
-nab. nr 2082, 2013 r.: 1 j.a., 0,01 mb, z lat 1954-1956,
-nab. nr 2176, 2014 r.: 24 j.a., 0,10 mb, z lat [1949]1950-1975[1978],
-nab. nr 2357, 2017 r.: 22 j.a., 0,25 mb, z lat [1945]1950-1975.
- brak danych -

Amount of archival material

3400

490

0

43.21

4.80

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -