Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Żółkiewce

Archiwum Państwowe w Zamościu
- brak danych - 1871-1874,1876-1912
- brak danych - 1871 - 1874
1876 - 1912
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne rosyjski
inwentarz kartkowy No - brak danych -
spis roboczy Yes 41 j.a.
Od 1810 roku na terenie Lubelszczyzny został wprowadzony obowiązek rejestracji ruchu naturalnego ludności w aktach stanu cywilnego. Rejestracja miała charakter świecki i zadanie prowadzenia jej powierzono duchownym katolickim (rzymskokatolickim i greckokatolickim). W ten sposób duchowni pełnili równocześnie funkcję urzędnika stanu cywilnego na terenie danej gminy czy parafii. Zadaniem ich było sporządzanie aktów stanu cywilnego dla ludności przebywającej w obrębie parafii bez względu na wyznanie. Akta stanu cywilnego były sporządzane w dwu egzemplarzach i obejmowały cztery rodzaje aktów tj. urodzenia, zapowiedzi, małżeństwa, zgonów. Do aktów małżeństw załączano alegaty czyli dokumenty urzędowe lub kościelne dotyczące zawieranego związku małżeńskiego. Z końcem każdego roku księgi były zamykane, uzupełniane o indeksy aktów. Jeden egzemplarz- pierwopis(unikat) pozostawał w parafii i były to księgi prowadzone przez wiele lat odrębnie dla każdego rodzaju aktów. Drugi egzemplarz- wtóropis (duplikat) stanowił wpisy wszystkich rodzajów aktów sporządzanych w ciągu jednego roku i przekazywany był wraz z załącznikami do właściwego terytorialnie sądu pokoju. W 1826 roku wyłączono spod kompetencji duchownych katolickich sporządzanie aktów metrykalnych innych wyznań chrześcijańskich i wyznania mojżeszowego. Akta stanu cywilnego były spisywane w języku polskim, a od 1868 w języku rosyjskim. Od tego też czasu została wprowadzona podwójna datacja aktów tj. obok daty zgodnej z kalendarzem gregoriańskim wpisywano datę według kalendarza juliańskiego (różnica 12-13 dni). Na terenie zaboru rosyjskiego powyższe przepisy obowiązywały do 1945 roku. Z dniem 1 stycznia 1946 roku (dekret Rady Ministrów z 25 IX1945 r.; Dz. U. Nr 48, poz. 272-273) wyznaniowe urzędy stanu cywilnego zostały zlikwidowane, a w zamian powołane w każdej gminie państwowe urzędy. Siedziba parafii: Żółkiewka; diecezja chełmska, później diecezja lubelska (dekanat turobiński, następnie krasnostawski, obecnie turobiński); Powiat krasnostawski gmina Żółkiewka; Wezwanie: św. Wawrzyńca; Rok powstania: 1609 rok; Miejscowości należące do parafii: Adamówka, Antoniówka, Gany, Huta, Koszarsko, Poperczyn, Rezerwa, Rożki, Średnia Wieś, Wola Żółkiewska, Zaburze, Żółkiewka, Żółkiew. Akta urodzeń 1871-1874,1876-1912
Akta małżeństw 1871-1874,1876-1912
Akta zgonów 1871-1874,1876-1912
Alegata 1871-1872,1874,1876-1895,1897-1911,1913
Mikrofilmy KZ 2239-2256 ksiąg z lat 1871-1874,1876-1880,1883-1891 sygn.1-9,12-20

Amount of archival material

41

32

0

0.85

0.67

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -