Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Biłgoraju

Archiwum Państwowe w Zamościu
- brak danych - 1876-1914, 1921
- brak danych - 1876 - 1914
1921 - 1921
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - - rosyjski
inwentarz kartkowy No - brak danych -
spis roboczy Yes 41 j.a.
Od 1810 roku na terenie Lubelszczyzny został wprowadzony obowiązek rejestracji ruchu naturalnego ludności w aktach stanu cywilnego. Rejestracja miała charakter świecki i zadanie prowadzenia jej powierzono duchownym katolickim (rzymskokatolickim i greckokatolickim). W ten sposób duchowni pełnili równocześnie funkcję urzędnika stanu cywilnego na terenie danej gminy czy parafii. Zadaniem ich było sporządzanie aktów stanu cywilnego dla ludności przebywającej w obrębie parafii bez względu na wyznanie. Akta stanu cywilnego były sporządzane w dwu egzemplarzach i obejmowały cztery rodzaje aktów tj. urodzenia, zapowiedzi, małżeństwa, zgonów. Do aktów małżeństw załączano alegaty czyli dokumenty urzędowe lub kościelne dotyczące zawieranego związku małżeńskiego. Z końcem każdego roku księgi były zamykane, uzupełniane o indeksy aktów. Jeden egzemplarz- pierwopis(unikat) pozostawał w parafii i były to księgi prowadzone przez wiele lat odrębnie dla każdego rodzaju aktów. Drugi egzemplarz- wtóropis (duplikat) stanowił wpisy wszystkich rodzajów aktów sporządzanych w ciągu jednego roku i przekazywany był wraz z załącznikami do właściwego terytorialnie sądu pokoju. W 1826 roku wyłączono spod kompetencji duchownych katolickich sporządzanie aktów metrykalnych innych wyznań chrześcijańskich i wyznania mojżeszowego. Na terenie Lubelszczyzny utworzono 57 okręgów bożniczych skupiających ludność żydowską. W przypadku wyznania mojżeszowego rejestracja była świecka, sporządzana przez odpowiednich urzędników miejskich lub gminnych na podstawie zeznań rabina, świadków aktu religijnego i osób, których ten akt dotyczył. Akta stanu cywilnego były spisywane w języku polskim, a od 1868 w języku rosyjskim. Od tego też czasu została wprowadzona datacja aktów według kalendarza juliańskiego (różnica 12-13 dni). Na terenie zaboru rosyjskiego powyższe przepisy obowiązywały do 1945 roku. Z dniem 1 stycznia 1946 roku (dekret Rady Ministrów z 25 IX1945 r.; Dz. U. Nr 48, poz. 272-273) wyznaniowe urzędy stanu cywilnego zostały zlikwidowane, a w zamian powołane w każdej gminie państwowe urzędy. Siedziba okręgu: Biłgoraj; pow. Biłgorajski; Zakres terytorialny: Bidaczów Nowy, Bidaczów Stary, Biłgoraj, Bojary, Dyle, Korczów, Majdan Stary, Puszcza Solska, Rapy Bojarskie, Rapy Dylańskie, Ruda Solska, Sendlaki, Sól, Tereszpol, Wola Duża, Wola Mała. Akta urodzeń 1876-1914
Akta małżeństw 1876-1913,1921
Akta zgonów 1876-1913,1921
Alegata 1895,1899-1900,1902,1903,1912
- brak danych -

Amount of archival material

41

32

0

0.61

0.53

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -