Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum Państwowe w Zamościu

Archiwum Państwowe w Zamościu
Previous archive Next archive
2175.28 3700.0
595.0 12
1790 67

1) Oddział Ewidencji, Zabezpieczania, Udostępniania Zasobu i Informacji:
a) Pracownia naukowa i biblioteka;
b) Pracownia konserwacji i reprografii.
2) Samodzielne Stanowisko d.s. Opracowania Zasobu;
3) Samodzielne Stanowisko d.s. Nadzoru nad Narastającym Zasobem Archiwalnym;
4) Samodzielne Stanowisko d.s. Przechowalnictwa Dokumentacji o Czasowym Okresie Przechowywania;
5) Samodzielne Stanowisko d.s. Administracji;
6) Główny Księgowy

Zamojskie tradycje archiwalne sięgają czasów kanclerza Jana Zamoyskiego. Zamoyski nim został wielkim mężem stanu, politykiem, wodzem – był archiwistą. Jego pierwszą pracą było uporządkowanie archiwum koronnego. Na przestrzeni ponad dwustu lat w pałacu ordynackim funkcjonowało archiwum rodzinne Zamoyskich. Własne archiwa prowadziły władze miejskie, Akademia Zamojska, Kapituła Kolegiaty. Ich zbiory w dużej części przetrwały do naszych czasów, jednak poza Zamościem (Warszawa, Lublin). W wyniku dziejowych okoliczności, akta do historii Zamojszczyzny, a zwłaszcza samego Zamościa znaleźć można także w archiwach Krakowa, Lwowa, Wrocławia, Przemyśla, Radomia, Moskwy, Petersburga, Kijowa, Mińska czy Wiednia.

Zinstytucjonalizowane dzieje archiwalne Zamościa są stosunkowo krótkie, ich początki sięgają połowy zeszłego wieku, gdy odgórnymi decyzjami powstała w Polsce sieć kilkudziesięciu archiwów państwowych. Archiwum Państwowe w Zamościu powstało w sierpniu 1950 r. na podstawie zarządzenia Ministra Oświaty z dnia 21 lipca 1950 roku jako oddział powiatowy Archiwum Państwowego w Lublinie (Dz. Urz. Min. Oświaty nr 19, poz. 253). Na podstawie dekretu Rady Ministrów z 29 marca 1951 r. o archiwach państwowych (Dz. U. Nr 19, poz. 149) oddział przekształcono w Powiatowe Archiwum Państwowe w Zamościu , które do 1975 r. podlegało Wojewódzkiemu Archiwum Państwowemu w Lublinie. Organizatorem i pierwszym kierownikiem powołanego Archiwum był Hipolit Kozioł. W zasobie archiwum znalazły się m.in. akta Archiwum Miejskiego m. Zamościa (ok. 1820-1939). W 1951 r. archiwum objęło działaniem oprócz powiatu zamojskiego także powiat krasnostawski i biłgorajski, a 1952 r. tomaszowski. Zasięg terytorialny w tym kształcie, z wyjątkiem powiatu biłgorajskiego, który przeszedł do zakresu działania utworzonego w 1955 r. Archiwum w Kraśniku utrzymał się do końca 1975 r. Placówka od początku borykała się z trudnościami lokalowymi. Początkowo przyznano jej pomieszczenia o powierzchni 25 m2 w domu prywatnym przy ul. Grodzkiej 11, dodając pomieszczenia na magazyny. W 1967 r. w związku z pracami remontowymi Archiwum przeniesiono do pomieszczeń o powierzchni 198 m kw. w kamienicy przy ul. Moranda 4. Brak odpowiedniej powierzchni lokalowej stanowił poważną przeszkodę w gromadzeniu i udostępnianiu archiwaliów. Od chwili powstania troszczono się głównie o zabezpieczenie archiwaliów w terenie i ich gromadzenie. Prowadzono też prace związane z naukowym opracowaniem zasobu, udostępnianiem i popularyzacją zbiorów. W wyniku reformy administracji państwowej Zamość podniesiony został do rangi miasta wojewódzkiego. Do nowego podziału dostosowano sieć archiwalną. Na podstawie zarządzenia nr 4 Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z 21 stycznia 1976 na bazie Archiwum Powiatowego powstało Wojewódzkie Archiwum Państwowe podległe Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Objęło ono działalnością teren województwa zamojskiego. Z chwilą utworzenia WAP zwiększyła się obsada personalna z trzech do ośmiu pracowników. W 1983 r. na mocy ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach państwowych Wojewódzkie Archiwum Państwowe przekształcono w Archiwum Państwowe w Zamościu. W związku z wprowadzeniem nowej struktury administracyjnej państwa zarządzeniem nr 14 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 7 lipca 1998 r. Archiwum Państwowe w Zamościu objęło zasięgiem dotychczasowy obszar działania obejmujący miasto Zamość, powiaty biłgorajski, hrubieszowski, tomaszowski i zamojski oraz gminy: Gorzków, Izbica, Rudnik i Żółkiewka z pow. krasnostawskiego i gminy: Wysokie i Zakrzew z pow. lubelskiego. Z uwagi na brak miejsca i złe warunki przechowywania akt archiwum nie mogło w pełni realizować nałożonych ustawą zadań. W wyniku długoletnich starań decyzją Prezydenta Miasta Zamościa z 14 kwietnia 2000 r. Archiwum otrzymało w trwały zarząd część budynku biurowego przy ul. Hrubieszowskiej 69A. Po dokonaniu prac remontowych i modernizacyjnych od 12 lipca 2001 r., stał się on nową siedzibą Archiwum Państwowego w Zamościu.

List of archive's collections

Liczba zespołów na stronie:
Number Name Dates Number of scans
88/1277/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Suścu 1910-1911 40
88/789/0 Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Żółkiewce 1871-1881,1883-1905,1907-1910 831
88/788/0 Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Zamościu 1865-1910 382
88/787/0 Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Wysokiem 1876,1879,1882-1891, 1908-1910 335
88/786/0 Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Uchaniach 1866,1876-1886,1889,1891-1901,1905-1911 503
88/785/0 Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Tyszowcach 1876-1906, 1909 1561
88/784/0 Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Turobinie 1870-1871,1876-1889,1891-1904,1906-1907,1910 1724
88/783/0 Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Tomaszowie Lubelskim 1866-1911 1727
88/782/0 Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Tarnogrodzie 1877-1881,1883-1910 1445
88/781/0 Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Tarnogórze 1871-1872 257
88/780/0 Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Szczebrzeszynie 1876-1911 1483
88/779/0 Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Łaszczowie 1876-1877,1879-1882,1884-1889,1891-1910 823
88/778/0 Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Kryłowie 1876-1900,1903-1909, 1911 975
88/777/0 Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Krasnobrodzie 1874,1876-1878,1881-1891,1893-1904,1906-1909, 1911 1220
88/776/0 Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Komarowie 1873-1903,1905-1911 1390
1 2 3 ... 12 13