Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego w Długiem

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze
- brak danych - 1874-1913
Standesamt Langheinersdorf 1874 - 1903
1905 - 1913
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
USC w Długiem czyli Standesamt Langheinersdorf został powołany na mocy ustaw z 01.10.1874 roku „Gesetz über die Beurkundung und die Form der Eheschließung” i 06.02.1875 roku „Reichsgesetz über die Beurkundung und die Form der Eheschließung“, które oddzieliły rejestrację stanu cywilnego ludności od spraw kościelnych. Wprowadziły one obowiązek rejestrowania urodzeń, małżeństw i zgonów wszystkich obywateli bez względu na wyznanie, w trzech rodzajach ksiąg. Zakres terytorialny działalności urzędów nie pokrywał się zasadniczo z obrębem administracyjnym lokalnych władz państwowych, ponieważ za kryterium ich ustanowienia przyjęto gęstość zaludnienia obszaru. Stąd też okręgi stanu cywilnego obejmowały niejednokrotnie kilka gmin wiejskich (co najmniej 1500 mieszkańców), zaś w dużych gminach miejskich (powyżej 50.000 mieszkańców) tworzono kilka okręgów. Standesamt Langheinersdorf swoim zasięgiem obejmował miejscowość Długie (Mittel-, Nieder- und Ober-Langheinersdorf). USC były organami władzy państwowej do 1945 roku i nie przechodziły poważniejszych zmian organizacyjnych. Z reguły personel składał się z jednego urzędnika, najczęściej byli to doświadczeni pracownicy administracji państwowej z dużym stażem. Na mocy ustawy z 01. 08. 1883 roku nadzór nad nimi sprawował prezydent rejencji lub starosta. Szczegółowe przepisy prawne wydawane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Rzeszy do końca XIX wieku regulowały sposób i zakres rejestracji ruchu naturalnego ludności. W latach 20-tych XX wieku wprowadzono nowe przepisy dotyczące rejestracji ludności należącej do narodowości niemieckiej. Po 1938 roku podobne odpowiednie przepisy regulowały status Żydów oraz sposób rejestracji obywateli, którzy nie posiadali niemieckiej przynależności narodowościowej. Po 1940 roku Urzędy Stanu Cywilnego współpracowały z urzędami „czystości rasy aryjskiej“ (Sippensamt)
[Dzieje aktotwórcy opracowała Beata Grelewicz]
Zespół ma charakter otwarty; księgi urodzeń, małżeństw i zgonów przekazywane są z Urzędu Stanu Cywilnego w Szprotawie po 100 latach od ich wytworzenia. Do 17 października 2012 roku przekazano następujące grupy materiałów:
1. Księgi z lat 1874-1913, sygnatury 1-108 (Księgi urodzeń, małżeństw i zgonów ułożone chronologicznie i rzeczowo: księgi urodzeń z lat 1875-1888, 1891-1903, 1905-1913, księgi małżeństw z lat 1874-1889, 1891-1901, 1905-1913, księgi zgonów z lat 1874-1889, 1891-1901, 1905-1906, 1908-1913).
ksiegi urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1874-1889 są mikrofilmowane (mikrof. U-7245-U-7291); baza danych PRADZIAD; księgi z lat 1914-1936 są przechowywane w USC Szprotawa
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 0 0
Księgi-pierwopisy 108 1874-1913 1593

Amount of archival material

108

108

0

0.74

0.74

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -