Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Zbiór dokumentów pergaminowych

Archiwum Główne Akt Dawnych
- brak danych - 1155-1939
- brak danych - 1155 - 1939
- brak danych - tak
zbiory i kolekcje - - polski
łaciński
niemiecki
francuski
ruski
turecki
mongolski
inne pomoce No indeks chronologiczny
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Rozmaici wystawcy dokumentów pergaminowych sprawiają, że nie można wyróżnić jednego aktotwórcy. Byli nimi królowie i książęta polscy, władcy innych krajów europejskich (Cesarstwo Rzymskie, królestwa Czech, Węgier, Szwecji Danii itd.), instytucje kościelne (Kuria rzymska, kościoły, klasztory), kancelarie sądów ziemskich i grodzkich, kancelarie miejskie, a także osoby prywatne. Archiwum Koronne Krakowskie (większość zasobu dawnego archwum dokumentowego I Rzeczypospolitej), archiwum dokumentowe Wielkiego Księstwa Litewskiego (przejęte z Archiwum Radziwiłłów), dokumenty miast (przejmowane z dawnych archiwów miejskich), dokumenty kościołów i klasztorów (przejmowane z dawnych archiwów kościelnych i klasztornych w XIX w.), dokumenty z archiwum dawnej Nuncjatury Stolicy Apostolskiej w Polsce, dokumenty pergaminowe z archiwów, bibliotek i zbiorów prywatnych (Radziwiłłowie, Tyzenhauzowie, Zamoyscy, Przezdzieccy, Braniccy, Muzeum Narodowe itd.), varia dokumentowe, pojedyncze dokumenty dotyczące osób prywatnych, nie tworzące większych całości, weszłe do zasobu głównie w drodze nabytków lub darowizn. zespół zmikrofilmowany wybiórczo-ponad 4000 j.a, liczne dokumenty pochodzace z Archiwum Koronnego Krakowskiego, archiwów klasztornych w: Bibl. Czartoryskich, Bibl. Jagiellońskiej, Bibl. PAU, AP w Krakowie, AP w Poznaniu, Bibl. PAN w Kórniku,
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
1/1/0/-/0237 Stanisław, bp płocki, za zgodą kapituły płockiej, na prośbę księżnej Anny (wdowy po Bolesławie) i jej syna, Bolesława, książąt mazowieckich uposaża, ufundowaną przez nich kaplicę NMP i św. Anny w kolegiacie Jana Chrzciciela w Warszawie (w diecezji poznańskiej), nadając jej mansjonarzom dziesięcinę ze zboża i lnu z wsi Korynica w powiecie warszawskim. 1439.01.28 4
1/1/0/-/0238 Bolesław, książę mazowiecki, potwierdza, że Anna Jabłecka, córka nieżyjącego już Pawła z Macierzysza [? "de Manczirzyschs"] wraz z synem, Janem z Jabłecznik, sprzedała za 26 kop groszy, na zasadzie wyderkafu, 2 kopy groszy czynszu z Macierzysza Andrzejowi ze Skarżyna, altaryście kolegiaty warszawskiej św. Jana Chrzciciela, co poręczył również Paweł Lisicki ["lyssyczky"]z Macierzysza. 1473.05.24 3
1/1/0/-/1397 Czartoryski Kazimierz Florian, bp poznański, zatwierdza fundację tzw. Stobiecką przy ołtarzu radzieckim Przemienienia Pańskiego w kolegiacie św. Jana powtarzając zapisy Stanisława Falkowicza z 16 XII 1654 r. i Doroty Popielowej z 7 VIII 1652 r. 1655.06.14 10
1/1/0/-/1486 Teodor Czartoryski, bp poznański i warszawski zatwierdza uposażenie seminarium przy kolegiacie warszawskiej. 1758.07.10 12
1/1/0/-/1501 Janusz, ks. wiski, warszawski, zakroczymski i ciechanowski, nadaje mieszczanom warszawskim przywilej na wybudowanie łaźni i dochody z niej przeznacza na potrzeby miasta. 1376.07.26 8
1/1/0/-/1503 Janusz, ks. warszawski, układa się z mieszczanami warszawskimi o wybudowanie murów z wieżami wokół miasta, za co oddaje im w użytkowanie wsie: Wawrzyszew, Jazdów, Mostki i Młociny, które mają wykupić z rąk Arnolda Warszawskiego, zastrzegając pobieranie dla siebie kar sądowych i targowego. 1379.11.23 4
1/1/0/-/1504 Goworek, podczaszy rawski i sochaczewski, z żoną Katarzyną oraz synami Goworkiem i Bartłomiejem sprzedaje wieś Solec Piotrowi Brun, mieszczanowi warszawskiemu, za 100 kóp groszy. 1381 6
1/1/0/-/1505 Janusz Starszy, ks. mazowiecki, poświadcza akt sprzedaży wsi Solec przez Goworka, podczaszego rawskiego, Piotrowi Brunowi z Warszawy i Mikołajowi Panczatce z Rawy. 1382.05.26 6
1/1/0/-/1506 Janusz Starszy, ks. mazowiecki, zatwierdza darowiznę wsi Solec mieszczanom warszawskim uczynioną przez Piotra Bruna i Mikołaja Panczatkę, oraz nadaje wsi Solec prawo chełmińskie, zwalniając jej mieszkańców od danin i powinności książęcych. 1382.05.26 6
1/1/0/-/1507 Janusz Starszy, ks. mazowiecki, odstępuje mieszczanom warszawskim na 3 lata po 30 kóp groszy praskich z cła ziemskiego na odbudowę zniszczonej przez pożar Warszawy. 1384.11.25 5
1/1/0/-/1508 Janusz Starszy, ks. mazowiecki, oddaje mieszczanom warszawskim patronat kościoła Św. Ducha za murami wraz z ofiarowaną kościołowi przez Mikołaja Panczatkę trzecią częścią dochodu z jatek i kramów miejskich. 1388.01.06 6
1/1/0/-/1509 Janusz Starszy, ks. mazowiecki, sprzedaje wójtostwo warszawskie Piotrowi Pelgrzymowi za 200 kop groszy praskich, zapewniając mu 2 włócki magdeb. gruntu i dochody z urządzeń użyteczności publicznej. 1408.12.27 3
1/1/0/-/1510 I.N. Janusz Starszy, ks. mazowiecki, i Dersław, proboszcz katedry płockiej, w imieniu Dominika, dziekana kolegiaty św. Jana w Warszawie, regulują stosunki kolegiaty z wójtem i radą miasta dotyczące składania dziesięciny, wina dla celów kościelnych itp. 1409.08.05 7
1/1/0/-/1511 Janusz Starszy, ks. mazowiecki, na prośbę burmistrza Leonarda zezwala na przesiedlenie kmieci ze wsi Solec i dla zagospodarowania się zwalnia ich na 3 do 5 lat od posług książęcych. 1410.05.23 6
1/1/0/-/1512 Janusz Starszy, ks. mazowiecki, nadaje miastu Starej Warszawie prawo chełmińskie i inne przywileje. 1413.06.04 4
1 2 3 4 ... 8 9 10 11 12 ... 17 18 19 20

Amount of archival material

8892

8892

0

100.00

100.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.