Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum Królestwa Polskiego

Archiwum Główne Akt Dawnych
- brak danych - (XII-XV w.) pocz. XVI w.-1822
- brak danych - 1501 - 1822
- brak danych - tak
zbiory i kolekcje - - niemiecki
francuski
polski
rosyjski
łaciński
ruski
inwentarz drukowany Yes oprac. przez I. S. Riabinina, wyd 1914
inwentarz książkowy No - brak danych -
W skład zespołu znanego pod nazwą Archiwum Królestwa Polskiego weszły archiwalia stanowiące wywiezioną po III rozbiorze do Petersburga spuściznę rozmaitych instytucji szczebla centralnego dawnej Rzeczypospolitej, które przy dokonywanym (nb. niekonsekwentnie) podziale zostały zakwalifikowane jako dotyczące polityki zagranicznej państwa. Zostały one umieszczone w Głównym Archiwum MSZ w Moskwie. Po rewindykacji w zespole pozostały te materiały archiwalne, których nie udało się włączyć do istniejących w AGAD zespołów. Znajdujące się w Archiwum Królestwa Polskiego Materiały pochodządzą przede wszystkim z czasów panowania Stanisława Augusta. Wśród nielicznych wcześniejszych należy wymienić akta z lat 1639-1655 związane z osobą Andrzeja Trzebickiego biskupa przemyskiego i podkanclerzego koronnego. Z akt XVIII-wiecznych uwagę zwracają przede wszystkim akta (niekompletne) Departamentu Interesów Cudzoziemskich Rady Nieustającej, fragmenty akt z okresu Powstania Kościuszkowskiego (m. in. Rady Zastępczej Tymczasowej i Rady Najwyższej Narodowej), fragmenty akt Komisji Policji Obojga Narodów i Komisji Policji Koronnej, fragmenty akt Urzędu Marszałkowskiego Koronnego, a także fragmenty osobistego archiwum Stanisława Augusta i druki ulotne o treści politycznej. zespół zmikrofilmowany, stan zachowania w ok. 99%, poprzednią kartę sporządziła w 1963 r. J. Jankowska
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
1/11/0/-/023 Tom I. Zbiór not ministrialnie podanych i odebranych przez Departament Spraw Cudzoziemskich Dworu Petersburskiego a 13 maj 1775 ad 12 aug. 1776 1775-1776 0
1/11/0/-/024 Tom II. Zbiór not ministrialnie podanych i odebranych przez Departament Spraw Cudzoziemskich Dworu Petersburskiego a 27 augusti 1776 ad 30 junii 1777 1776-1777 0
1/11/0/-/025 Tom III. Zbiór not ministrialnie podanych i odebranych przez Departament Spraw Cudzoziemskich Dworu Petersburskiego a 1a julii 1777 ad 23 7br 1778 1777-1778 0
1/11/0/-/026 Tom IV. Zbiór not ministrialnie podanych i odebranych przez Departament Spraw Cudzoziemskich Dworu Petersburskiego a 29 octobr 1778 ad 29 7br 1780 1778-1780 0
1/11/0/-/027 Tom V. Zbiór not ministrialnie podanych i odebranych przez Departament Spraw Cudzoziemskich do i od poselstwa rosyjskiego z papierami do nich należące a 17 9br 1780 ad 30 X br 1781 1780-1781 0
1/11/0/-/028 Notes reciproques données et reçues par le Departement des Affaires Etrangères avec le Ministére de la Cour Imperiale de toutes des Russies. Recueil des papieres rélatifs á la demarcation et aux centrovertes sur les limites de la Pologne avec la Nouvelle Russie et Nowo Serbia. Recueil de differents papiers rélatifs aux affaires reciproques de la Pologne et de la Russie 1782-1783 0
1/11/0/-/029 Zbiór not podanych i odebranych przez Departament Spraw Cudzoziemskich wraz z papierami i listami od JW. Malczewskiego gła majora należące do interesów z Dworem Rosyjskim a 22 9br 1782 ad 27 9br 1783 1782-1783 0
1/11/0/-/030 [Akta Departamentu Spraw Cudzoziemskich Rady Nieustającej. Korespondencja dyplomatyczna z posłem rosyjskim i inne papiery dotyczące spraw polsko - rosyjskich] 1784 0
1/11/0/-/031 [Akta Departamentu Spraw Cudzoziemskich Rady Nieustającej dotyczące stosunków z Rosją m. in. : duchowieństwa i dysydentów, handlu, obywateli prywatnych oraz wypisy traktatów i konstytucji dotyczących stosunków politycznych polsko- rosyjskich z lat ???1676-1785] 1785-1786 0
1/11/0/-/032 [Akta Departamentu Interesów Cudzoziemskich Rady Nieustającej: papiery dotyczące stosunków z Rosją: m.in. sądy pograniczne i zażalenia na komendy rosyjskie] 1784-1786 0
1/11/0/-/033 Volumen interesów z Dworem Rosyjskim przez noty ministrialnie i biletami traktowanych in biennio Rady a octobri w r. 1786 ad octobrim r. 1788. 1786-1788 0
1/11/0/-/034a Tom I. Zbiór not ministrialnie podanych i odebranych przez Departament Spraw Cudzoziemskich od Dworu Wiedeńskiego a 2 febr. 1775 ad 25 aug. 1776 1775-1776 0
1/11/0/-/034b Tom II. Zbiór not ministrialnie podanych i odebranych przez Departament Spraw Cudzoziemskich od Dworu Wiedeńskiego a 3 7br 1776 ad 23 X 1774 1776-1777 0
1/11/0/-/034c Tom III. Zbiór not ministrialnie podanych i odebranych przez Departament Spraw Cudzoziemskich od Dworu Wiedeńskiego a 5 jan. 1778 ad 30 7br 1778 1778 0
1/11/0/-/035 Tom 4-ty. Zbiór not ministrialnie podanych i odebranych przez Departament Spraw Cudzoziemskich od Dworu Wiedeńskiego a 23 octobr 1778 ad 26 7br 1780 1778-1780 0
1 2 3 4 ... 10 11 12 13 14 ... 22 23 24 25

Amount of archival material

380

380

0

24.20

24.20

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.