Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Militaria z Jabłonny

Archiwum Główne Akt Dawnych
Militaria ze zbioru Jabłonny 1776-1813
- brak danych - 1776 - 1813
- brak danych - tak
zbiory i kolekcje - - polski
niemiecki
rosyjski
francuski
inwentarz książkowy Yes ze wstepem i indeksami: osobowym, geograficznym i jednostek wojskowych
Nazwa przyjęta dla zbioru akt wojskowych pochodzących przede wszystkim z czasów panowania Stanisława Augusta, przechowywanych w Archiwum Potockich z Jabłonny, wyodrębnionych w AGAD w latach 1949-1950. Fragmenty akt Gabinetu Wojskowego Stanisława Augusta (1776-1795), akt Powstania Kościuszkowskiego (akta najwyższych władz powstania, akta komendanta Warszawy, akta korpusu ks. Józefa Poniatowskiego), akt kancelarii ks. Józefa Poniatowskiego jako Naczelnego Wodza i Ministra Wojny Księstwa Warszawskiego (1807-1813). poprzednią kartę sporządzili M. Kulecki i M. Sierocka-Pośpiech
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
1/17/0/-/001 Sumariusz pism wpływających z [różnych kancelarii wojskowych do Kancelarii Wojskowej Króla] 1789-1790 0
1/17/0/-/002 Korespondencja A[lojzego] F[ryderyka] Brühla, gen. artylerii koronnej, do króla i do gen. Jana Komarzewskiego, zawierająca informacje o charakterze politycznym, sprawy dotyczące potrzeb artylerii oraz patentów oficerskich 1778-1783 0
1/17/0/-/003 Korespondencja gen. mjr Karola Malczewskiego do gen. Jana Komarzewskiego i do króla, dotycząca spraw bieżących wojska; sytuacji na pograniczu południowo-wschodnim; demarkacji granicy; opracowania map granicznych; zatargów polsko-rosyjskich; hajdamaków; przypadków zarazy 1777-1784 0
1/17/0/-/004 Korespondencja między: Józefem Stępkowskim (Stempkowskim) gen. lejt., kasztelanem kijowskim, Stanisławem Potockim woj.. Ruskim, Stefanem Lubowidzkim gen. mjr komenderującymi dywizją ukraińską i podolską, a królem Stanisławem Augustem i gen. Janem Komarzewskim, zawiera głównie poufne raporty wojskowe, fortragi o patenty oficerskie, awanse i abszyty, informacje o rozmieszczeniu wojsk polskich i rosyjskich, wiadomości o wydarzeniach na pograniczu południowo - wschodnim, o zarazie, hajdamakach 1776-1789 0
1/17/0/-/005 Korespondencja i raporty wojskowe przesyłane przez gen. lejt. Jana de Witte i gen. mjr Józefa de Witte, komendantów fortecy Kamieniec Podolski, do gen. Jana Komarzewskiego i do króla, głównie w sprawach potrzeb fortecy kamienieckiej, jej wyposażenia, zaopatrzenia w działa, broń, żywność, wzmocnienia korpusu wojskowego oraz zawierające wiadomości z pogranicza południowo - wschodniego 1777-1786 0
1/17/0/-/006 Korespondencja gen. mjr Stanisława Łuby i vbryg. D[amazego] Mioduskiego, kierowana do gen. Jana Komarzewskiego, zawierająca informacje o przesłaniu tabel miesięcznych oraz fortragów o patenty oficerskie, awanse i abszyty z dołączonymi prośbami 1776-1786 0
1/17/0/-/007 Korespondencja i raporty pułku 5 lekkiej jazdy wojsk koronnych, składane przez gen. lejt. A[ugustyna] [N]ałęcz Gorzeńskiego i rot. póź. płk F[ranciszka Ksawerego] Wojciechowskiego, kierowane do króla i do [Kancelarii Wojskowej Króla], informujące o sytuacji w pułku, o stanach osobowych i o liczbie posiadanych i brakujących koni 1794-1794 0
1/17/0/-/008 Korespondencja i raporty wojskowe płk J[ózefa] Hoffmana kierowane do [Kancelarii Wojskowej J K Mci] na ręce gen. A[ugustyna] N[ałęcz] Gorzeńskiego, głównie w sprawach personalnych gwardii konnej koronnej (awansów, abszytów) z dołączanymi prośbami 1789-1790 0
1/17/0/-/009 Komput i płaca pułku Gwardii J K Mci Konnej Koronnej i Rzplitej w 8 chorągwiach do proporcji sumy zł. 374461 gr. 15 a 1 Martii 1794 r[o]ku ad interim ustanowiony 1794-1794 0
1/17/0/-/010 Korespondencja płk Józefa z Benkowa Czapskiego od regimentu [III pieszego koronnego], kierowana do gen. [Jana] Komarzewskiego, w sprawach bieżących potrzeb wojska oraz w sprawach prywatnych 1785-1786 0
1/17/0/-/011 Korespondencja płk J[ana] A. Hiża do [gen. Gorzeńskiego] w sprawach bieżących potrzeb gwardii pieszej koronnej oraz inne papiery 1792-1794 0
1/17/0/-/012 Korespondencja i raporty powinne gen. mjr [emplojowanego w dywizji wielkopolskiej] Karola de Pircha, kierowane do gen. Jana Komarzewskiego w sprawach związanych ze służbą wojskową na pograniczu południowo - zachodnim, informujące o rozstawieniu jednostek polskich (kordon krzepicki, wielkopolski); o lokacji wojsk austriackich i pruskich; o działaniach wojennych austriacko - pruskich; o werbunku do obcego wojska prowadzonym na ziemiach polskich; o formowanie nowych pułków opartych na wzorach polskich w Galicji; o dezerterach z obcych armii i o zajmowaniu polskich terenów przygranicznych przez oddziały pruskie 1778-1778 0
1/17/0/-/013 Korespondencja i raporty wojskowe [szefa] ks. A[ugusta] Kazimierza Sułkowskiego, mjr (płk w wojsku) [Józefa Franciszka] de Schlichten i płk [Jana] R[udolfa] de Hosson, kierowane do gen. Jana Komarzewskiego, głównie w sprawach personalnych regimentu: dymisji (sprawa płk de Schlichten chcącego przejść do wojska pruskiego), fortragów o patenty oficerskie, abszyty, sprzedaży szarż, z dołączanymi prośbami 1777-1785 0
1/17/0/-/014 Raport stanu garnizonu fortecy częstochowskiej, podany przez mjr kmdt Marcina Wierzbowskiego 1792-1792 0
1/17/0/-/015 Fragmenty kopiariuszy korespondencji wychodzącej z [Kancelarii Wojskowej Króla], kierowanej do litewskich brygad, pułków i regimentów 1783-1792 0
1 2 3 4 ... 6 7 8 9 10 ... 14 15 16 17

Amount of archival material

241

241

0

3.50

3.50

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.