Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Komisja Rządząca

Archiwum Główne Akt Dawnych
- brak danych - [1775,1790,1804,1806] 1807 [1810-1811]
- brak danych - 1775 - 1775
1790 - 1790
1804 - 1804
1806 - 1806
1807 - 1807
1810 - 1811
- brak danych - częściowo
administracja ogólna - władze centralne, ministerstwa, komitety polski
łaciński
niemiecki
francuski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Komisja Rządząca została ustanowiona dekretem Napoleona z 14 I 1807 r. jako władza naczelna dla ziem polskich, które po II i III rozbiorze pozostawały w posiadaniu Prus.Sprawowała najwyższą władzę ustawodawczą i administracyjną w sześciu departamentach: białostockim, bydgoskim, kaliskim, płockim, poznańskim i warszawskim. Podlegało jej pięć wydziałów administracji publicznej. Były to dyrekcje: sprawiedliwości, skarbu, spraw wewnętrznych, wojny i policji, których dyrektorzy tworzyli Dyrektorium Generalne. Do Dyrektorium należało opracowywanie projektów ustawodawczych oraz wykonywanie decyzji Komisji Rządzącej. Po utworzeniu Księstwa Warszawskiego, do 4 X 1807 r., Komisja pełniła rolę rządu tymczasowego z ramienia księcia warszawskiego. Akta Komisji zostały podzielone na dwie serie. Seria pierwsza to księgi kancelaryjne (27 j.a), w tym księgi ekspedycji Komisji, dzienniki ekspedycji Dyrektorium Generalnego, dzienniki podań do Komisji Rządzącej, sumariusze spraw załatwianych, protokoły rezolucji Komisji ułożone wg jej dyrekcji, protokoły uchwał Dyrektorium Generalnego, protokół czynności Dyrektorium Generalnego.Drugą serię (91 j.a.) tworzą akta spraw podzielone na resorty, odpowiadające konkretnym Dyrekcjom Komisji. Dotyczą one m.in. tymczasowego postępowania sądowego, powoływania sędziów pokoju, podziału administracyjnego kraju, publikacji pism rządowych, przygotowywania budżetów departamentowych, wydatków na wojsko, tabel statystycznych, spraw wojska regularnego, pospolitego ruszenia, uzbrojenia i umundurowania, raportów wojskowych, korespondencji ks. Józefa Poniatowskiego z generałami: Janem Henrykiem Dąbrowskim, Józefem Wybickim, Józefem Zajączkiem, z francuskim sekretarzem stanu Maretem, marszałkami Francji Joachimem Muratem i Ludwikiem Mikołajem Davoutem, organizacji Komisji Rządowej i jej kancelarii. stan zachowania zespołu - ok. 85%; zespół zmikrofilmowany; 1963 r. -114 j.a.; 1995 r. -117 j.a. (po skontrum); 2010 r. -118 j.a.(po reinwentaryzacji). Poprzednią kartę sporządziła H. Dmowska-Grabias w 1963 r; uzup. D. Lewandowska, M. Osiecka w 2010 r.
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
1/174/0/2/99 [Listy przewodnie o przekazaniu akt do archiwum sekretariatu generalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Księstwa Warszawskiego]. 02.10.1810-03.01.1811 7
1/174/0/2/100 [Rozporządzenia o poborze rekruta, powołaniu konsyliarzy przy Dyrekcjach Komisji Rządzącej, funduszu dla I Legii, przekazaniu sum na umundurowanie Szwadronu Jazdy]. 15.12.1806-15.05.1807 12
1/174/0/2/85 Akta Komisji Rządzącej zawierające korespondencję z sekretarzem stanu państwa francuskiego Hugues Maretem - zachowana jedna karta informująca o wydaniu woluminu nr 85 Radzie Administracyjnej w 1834 r. 16.01.1807 4
1/174/0/1/10 Sumariusz akt Komisji Rządzącej. 1806-1807 225
1/174/0/2/102 Komisja Rządząca. Sąd Pokoju w Piotrkowie [obwieszczenie Komisji ws. powołania i organizacji sądów pokoju, sądów miejskich, powiatowych, ustanowienia tymczasowych sądów pokoju, roty przysięgi sędziego pokoju]. 1807 114
1/174/0/2/101 Uchwały Komisji Rządzącej [przekazanie sum na fortyfikacje w Serocku, wynagrodzenie kupców za dostawę sukna, blacharzy warszawskich za remont 11 pontonów w Kazuniu, ustalenie jakie akta zostały wywiezione przez króla pruskiego]. 19.03.1807-20.07.1807 14
1/174/0/1/9 Sumariusz akt Komisji Rządzącej od jej ustanowienia aż do końca jej urzędowania, z podziałem na: Dyrektora [tu podział na wydziały Komisji], Dyrektorium Generalnego, pełnomocników, komisarzy, Administratora Generalnego Poczt, akta Komisji pod jej bytność w Dreźnie, akta ogólne Komisji]. 20.11.1806-1807 137
1/174/0/2/26 Akta Dyrektora Generalnego zastępującego Komisję Rządzącą pod bytność jej w Dreźnie co do Dyrektora Wewnętrznego [m.in. tabela statystyczna, ekonomiczna i skarbowa dep.warszawskiego mająca rozległości miast narodowych-miasta, wsie, ilość mieszkańców, Żydów, dymów, powiatów, powierzchnia, statystyczne wiadomości o dep. poznańskim, kaliskim, uwagi dotyczące rzeki Warty]. 20 VIII 1807 0
1/174/0/2/62 Akta Komisji Rządzącej co do Dyrektora Policji [m.in. wydatki na przygotowanie i utrzymanie parku warszawskiego dla koni, odezwa Stanisława Węgrzeckiego, wiceprezydenta m.st. Warszawy, do mieszkańców stolicy ws. składki na ww. park, zakaz wydawania paszportów odbywającym służbę cywilną i wojskową, ustalenie składki na utrzymanie Gwardii Narodowej, odpowiedź na memoriał Cechu Piekarzy ws. taksy i wagi chleba, urządzenie Towarzystwa Ogniowego w miastach i wsiach, obwieszczenie ws. zakazu prowadzenia gier hazardowych, reaktywowania Szkoły Praskiej Miejskiej]. 21.05.1807-07.06.1807 132
1/174/0/2/27 Akta Dyrektorium Generalnego zastępującego Komisję Rządzącą pod bytność jej w Dreźnie co do Dyrektora Wewnętrznego [ustanowienie Komisji Żywności z Michałem Kochanowskim jako prezesem]. 23 IX 1807 0
1/174/0/2/103 Przepis formułowania Gwardii Narodowej stosownie do dekretu Komisji Rządzącej [skład pułku Gwardii Narodowej, ustanowienie Gwardii Narodowej w Warszawie, skład Batalionu Gwardii Narodowej, płaca roczna szefa sztabu Gwardii]. 24.04., 22.06. 1807 9
1/174/0/2/3 Akta Komisji Rządzącej co do Dyrektora Sprawiedliwości [m.in. tygodniowe raporty z czynności Dyrekcji, skład Dyrekcji i stan jej wydatków, organizacja sądów pokoju]. I 1807 53
1/174/0/2/57 Akta Komisji Rządzącej co do Dyrektora Policji [m.in. projekt obowiązków policji, powołanie Deputacji Kwatermistrzowskiej w Warszawie, taksa pieczywa i piwa dla m.st. Warszawy i Pragi oraz zalecenie baczności nad kupcami rosyjskimi). I 1807 39
1/174/0/2/28 Akta Komisji Rządzącej co do Dyrektora Skarbu [m.in. projekt organizacji Dyrekcji Skarbu, zalecenie ułożenia taryfy celnej na towary sprowadzane ze Śląska, kopia dekretu Napoleona ws. wysokości kontrybucji nałożonej na departamenty w 1806 r., wykaz osób zajmujących różne stanowiska w urzędach publicznych, ich pensje w czasach pruskich, zalecenia względem poczty, remont koszar Artylerii w Warszawie]. I 1807 108
1/174/0/2/14 Akta Komisji Rządzącej co do Dyrektora Wewnętrznego [m.in. urządzenie Komisji Rządzącej i innych władz jej podległych-uniwersał powołania Komisji Rządzącej i departamentów-kopie, stan Szpitala Dzieciątka Jezus w Warszawie]. I 1807 0
1 2 3 4 5 6 7 8

Amount of archival material

118

118

0

4.00

4.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.