Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Komisja Rządząca

Archiwum Główne Akt Dawnych
- brak danych - [1775,1790,1804,1806] 1807 [1810-1811]
- brak danych - 1775 - 1775
1790 - 1790
1804 - 1804
1806 - 1806
1807 - 1807
1810 - 1811
- brak danych - częściowo
administracja ogólna - władze centralne, ministerstwa, komitety polski
łaciński
niemiecki
francuski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Komisja Rządząca została ustanowiona dekretem Napoleona z 14 I 1807 r. jako władza naczelna dla ziem polskich, które po II i III rozbiorze pozostawały w posiadaniu Prus.Sprawowała najwyższą władzę ustawodawczą i administracyjną w sześciu departamentach: białostockim, bydgoskim, kaliskim, płockim, poznańskim i warszawskim. Podlegało jej pięć wydziałów administracji publicznej. Były to dyrekcje: sprawiedliwości, skarbu, spraw wewnętrznych, wojny i policji, których dyrektorzy tworzyli Dyrektorium Generalne. Do Dyrektorium należało opracowywanie projektów ustawodawczych oraz wykonywanie decyzji Komisji Rządzącej. Po utworzeniu Księstwa Warszawskiego, do 4 X 1807 r., Komisja pełniła rolę rządu tymczasowego z ramienia księcia warszawskiego. Akta Komisji zostały podzielone na dwie serie. Seria pierwsza to księgi kancelaryjne (27 j.a), w tym księgi ekspedycji Komisji, dzienniki ekspedycji Dyrektorium Generalnego, dzienniki podań do Komisji Rządzącej, sumariusze spraw załatwianych, protokoły rezolucji Komisji ułożone wg jej dyrekcji, protokoły uchwał Dyrektorium Generalnego, protokół czynności Dyrektorium Generalnego.Drugą serię (91 j.a.) tworzą akta spraw podzielone na resorty, odpowiadające konkretnym Dyrekcjom Komisji. Dotyczą one m.in. tymczasowego postępowania sądowego, powoływania sędziów pokoju, podziału administracyjnego kraju, publikacji pism rządowych, przygotowywania budżetów departamentowych, wydatków na wojsko, tabel statystycznych, spraw wojska regularnego, pospolitego ruszenia, uzbrojenia i umundurowania, raportów wojskowych, korespondencji ks. Józefa Poniatowskiego z generałami: Janem Henrykiem Dąbrowskim, Józefem Wybickim, Józefem Zajączkiem, z francuskim sekretarzem stanu Maretem, marszałkami Francji Joachimem Muratem i Ludwikiem Mikołajem Davoutem, organizacji Komisji Rządowej i jej kancelarii. stan zachowania zespołu - ok. 85%; zespół zmikrofilmowany; 1963 r. -114 j.a.; 1995 r. -117 j.a. (po skontrum); 2010 r. -118 j.a.(po reinwentaryzacji). Poprzednią kartę sporządziła H. Dmowska-Grabias w 1963 r; uzup. D. Lewandowska, M. Osiecka w 2010 r.
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
1/174/0/2/4 Akta Komisji Rządzącej co do Dyrektora Sprawiedliwości [m.in. tygodniowe raporty z czynności Dyrekcji, tabele wszystkich oficjalistów departamentu b. Rejencji Warszawskiej i ich pensje, skład sądów powiatowych, wykaz urzędników Izby Sprawiedliwości i komisji powiatowych w departamencie kaliskim, urządzenie tymczasowe skróconego postępowania sądowego, projekt listu żelaznego]. XII 1806-III 1807 0
1/174/0/2/5 Akta Komisji Rządzącej co do Dyrektora Sprawiedliwości [m.in. tygodniowe raporty z czynności Dyrekcji, nominacje sędziów, projekt ustanowienia sądów ziemskich, petycje obywateli pow. łęczyckiego ws. likwidacji sądu w ich powiecie-podpisy mieszkańców, tabela wydatków na magistratury sprawiedliwości w pięciu departamentach, spis urzędników Rejencji Płockiej, Poznańskiej i Bydgoskiej 1806-1807]. XII 1806-III 1807 0
1/174/0/2/6 Akta Komisji Rządzącej co do Dyrektora Sprawiedliwości [m.in. tygodniowe raporty z czynności Dyrekcji, prośby mieszkańców pow.sieradzkiego o powołanie sądu I instancji w Sieradzu-podpisy mieszkańców, wykazy sędziów pokoju i sędziów ziemskich w departamentach, powołanie deputacji do śledzenia kapitałów zahipotekowanych króla pruskiego w dep. poznańskim, lista adwokatów Sądu Apelacyjnego, nominacja Karola Dhiela na prezesa Konsystorza Ewangelicko-Augsburskiego]. II-IV 1807 0
1/174/0/2/7 Akta Komisji Rządzącej co do Dyrektora Sprawiedliwości [m.in. tygodniowe raporty z czynności Dyrekcji, nominacje adwokatów wraz z opinią o nich, nominacje na sędziów ziemskich i pokoju, prośba Magistratu w Płońsku o utrzymanie sądu ziemskiego w mieście, uchylanie wyroków od wnoszonych spraw z powództwa cywilnego, rys sądownictwa we Francji, rewizja akt hipotecznych w dep. płockim, "o przysięgach żydowskich"]. IV-V 1807 0
1/174/0/2/8 Akta Komisji Rządzącej co do Dyrektora Sprawiedliwości [m.in. tygodniowe raporty z czynności Dyrekcji, organizacja sądów, rewizja hipotek, zwrot intendentowi Prochowni Warszawskiej kosztów utrzymania więźniów, śledzenie sum pruskich przez Rząd Francuski, specyfikacja dokumentów, klejnotów i innych rzeczy osób prywatnych, petycje mieszkańców pow. rawskiego o wyznaczenie sądu ziemskiego w Rawie, mieszkańców pow. sieradzkiego w Sieradzu wraz z licznymi podpisami]. III-IV 1807 0
1/174/0/2/9 Akta Komisji Rządzącej co do Dyrektora Sprawiedliwości [m.in. tygodniowe raporty z czynności Dyrekcji, urządzenie Konsystorza Ewangelicko-Augsburskiego, zalecenie wydania sekretarzowi Komisji Zbioru Konstytucji Sejmu Wielkiego z Grodu Warszawskiego, lista urzędników mianowanych do sądu apelacyjnego poszczególnych departamentów, urządzenie sądów powiatowych, koszty pogrzebu Pawła Bielińskiego, prezydenta m.st. Warszawy]. VI-VII 1807 0
1/174/0/2/10 Akta Komisji Rządzącej co do Dyrektora Sprawiedliwości [m.in. tygodniowe raporty z czynności Dyrekcji, powołanie deputacji do rozsądzenia sprawy między sukcesorami Stanisława Augusta a kredytorami]. VII-X 1807 0
1/174/0/2/11 Akta Komisji Rządzącej co do Dyrektora Sprawiedliwości [m.in. tygodniowe raporty z czynności Dyrekcji, sprawy dot. hipotek, więźniów, jeńców, skarbca Jasnogórskiego-depozytów złożonych w skarbcu w 1792 r. oraz kradzieży korony brylantowej Matki Boskiej w 1805 r., ogólna specyfikacja sum na dobrach szlacheckich zahipotekowanych w dep. bydgoskim, poznańskim, kaliskim, warszawskim i płockim]. III-X 1807 0
1/174/0/2/12 Akta Dyrektorium Generalnego zastępującego Komisję Rządzącą pod bytność jej w Dreźnie co do Dyrektora Sprawiedliwości [m.in. przychody i wydatki Dyrekcji Sprawiedliwości, utworzenie Konsystorza Ewangelicko-Augsburskiego w Płocku, ustanowienie Dyrektorium Generalnego na czas nieobecności Komisji w kraju]. VII-VIII 1807 0
1/174/0/2/13 Akta Komisji Rządzącej co do Dyrektora Spraw Wewnętrznych [m.in. nominacje konsyliarzy i członków Izb Administracyjnych w departamentach]. IX 1807 0
1/174/0/2/14 Akta Komisji Rządzącej co do Dyrektora Wewnętrznego [m.in. urządzenie Komisji Rządzącej i innych władz jej podległych-uniwersał powołania Komisji Rządzącej i departamentów-kopie, stan Szpitala Dzieciątka Jezus w Warszawie]. I 1807 0
1/174/0/2/17 Akta Komisji Rządzącej co do Dyrektora Wewnętrznego [m.in. organizacja administracji publicznej, rys registratur b. Kamery Pruskiej, wykaz fabryk żelaza w departamencie kaliskim, nominacja Jordana Mickiewicza przedstawicielem państwa polskiego w Rzymie, urządzenie szkół wojskowych w Kaliszu i Chełmnie, tabela statystyczna ludności w poszczególnych departamentach-ogólna, kopia przywileju wydanego przez Stanisława Augusta Poniatowskiego dla wsi Czerchów w starostwie łęczyckim, wypis z ksiąg grodzkich łęczyckich ws. przyznania dzierżawy Antoniemu Wysockiemu]. IV-VI 1807 0
1/174/0/2/18 Akta Komisji Rządzącej co do Dyrektora Wewnętrznego [m.in. urządzenie wydziału edukacyjnego, memoriał Karola Unruga ws. zmniejszenia kontrybucji nałożonej dekretem napoleońskim na miasto Leszno, prośba profesorów Liceum Warszawskiego o zwolnienie ich od posług i ciężarów publicznych, zakaz wstępowania uczniów do Gwardii Narodowej, oddelegowanie lekarzy chirurgów do Gdańska, prace nad fortyfikacją Modlina, wstrzymanie dostawy towarów angielskich dla warszawskich kupców, obchody Konstytucji 3 Maja w Poznaniu]. III-V 1807 0
1/174/0/2/20 [Akta Generalnego Dyrektorium-raporty Dyrekcji Skarbu, pismo dyrektora spraw wewnętrznych ws. funduszy na rzecz wojska, zabezpieczenia lazaretów wojskowych]. VII-VIII 1807 0
1/174/0/2/21 Akta Dyrektorium Generalnego zastępującego Komisję Rządzącą pod bytność jej w Dreźnie co do Dyrektora Wewnętrznego [m.in. dostawa drewna z lasów narodowych do budynków rządowych w Warszawie, powołanie Collegium Medicum, naprawa dróg i mostów dla potrzeb wojska, polecenie wypłaty pensji inwalidom pruskim, rewizja magazynów zbożowych w Warszawie]. VII-VIII 1807 0
1 2 3 4 5 6 7 8

Amount of archival material

118

118

0

4.00

4.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.