Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Rada Najwyższa Tymczasowa Księstwa Warszawskiego

Archiwum Główne Akt Dawnych
- brak danych - 1813-1815
- brak danych - 1813 - 1815
- brak danych - częściowo
administracja ogólna - władze centralne, ministerstwa, komitety polski
niemiecki
rosyjski
francuski
inwentarz książkowy Yes ze wstępem i ndeksami:osobowym i geograficznym
Rada Najwyższa Tymczasowa Księstwa Warszawskiego została utworzona przez władze rosyjskie 13 III 1813 r. jako centralny organ zarządu na okupowanych ziemiach Księstwa Warszawskiego. Działała ona jako władza cywilna do powołania 21 V 1815 r. Tymczasowego Rządu Królestwa Polskiego. Do zakresu jej kompetencji należały wszelkie sprawy administracyjne kraju z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla władz wojskowych rosyjskich, których zwierzchności podlegała. Przejęła kompetencje Rady Stanu i Rady Ministrów Księstwa Warszawskiego w zakresie administracji lokalnej, sądownictwa oraz szkolnictwa. Zachowany szczątek zespołu zawiera akta zgromadzone w dwóch seriach. Seria pierwsza akt Rady Najwyższej to księgi kancelaryjne (26 j.a.). Są to brudnopisy protokołów posiedzeń Rady z okresu od 7 V 1813 r. do 19 VI 1815 r. Serię drugą tworzą akta spraw, wydzielone w trakcje porządkowania variów i dissolutów Oddziału II w l. 70. XX w. oraz w 2011 r. Jest to 13 j.a. Zachowany materiał zawiera informacje o funkcjonowaniu administracji, policji i wymiaru sprawiedliwości w kraju zajętym przez wojska rosyjskie. 1945 r. -26 j.a. (bruliony protokołów), 1973 r. -36 j.a. (bruliony protokołów plus akta spraw), 1993 r. -37 j.a., 2011 r. -39 j.a.; stan zachowania zespołu ok. 20%; zespół częściowo zmikrofilmowany; Poprzednią kartę sporządziła M.Kośka w 1996 r.
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
1/181/0/1/147 [Sprawy nadsyłane z wydziałów Rady Najwyższej, od prefektów departamentów, Rad Municypalnych, Dyrekcji Generalnej Poczt, Komisji Nadzwyczajnej Potrzeb Wojskowych, osób prywatnych do rozpatrzenia kolegialnego na sesjach Rady, m.in. ws. dostaw żywności i furażu dla wojska, szpitali i lazaretów, ich zmniejszania, wypłat zaległego żołdu wojskowym, dostaw lekarstw z aptek do lazaretów, samowolnych rekwizycji wojsk rosyjskich, utrzymania sztafet pocztowych, zatrudniania tłumaczy języka rosyjskiego w departamentach, przygotowania zestawienia przychodów i rozchodów Księstwa Warszawskiego, zaleceń dla prezydium Sądu Apelacyjnego i podległych sądów ws. wydawania wyroków w imieniu Aleksandra I, a następnie Rady Najwyższej, kontyngentu żywności i furażu wg taryfy ustalonej w Płocku w dniu 06. 02. 1813 r. przez generała intendenta armii rosyjskiej Jegora Kankryna, a do ich wykonania ze strony wojskowej mianowano hr. Aleksandra Lwowicza Santiego]. 1813. 05. 07-1813. 05. 29 156
1/181/0/1/148 [Sprawy nadsyłane z wydziałów Rady Najwyższej, od prefektów departamentów, Rad Municypalnych, Komitetu Centralnego, Komisji Nadzwyczajnej Potrzeb Wojskowych, osób prywatnych do rozpatrzenia kolegialnego na sesjach Rady, m.in. ws. dostaw żywności i furażu dla wojska, szpitali i lazaretów, tu wypłaty należnej pensji aptekarzom w lazarecie w Warszawie, a mieszczącym się w Pałacu Jabłonowskich, wynajęcia lazaretu w pałacu Sapiehów, wypłaty odszkodowania mieszkańcom Pragi za wyburzenie ich budynków (teren przeznaczony na fortyfikacje), wynajęcia budynków w Warszawie, przy ul. Pięknej i Napoleona, a będących własnością ks. Radziwiłła, dla wojska, sprzedaży rządowi w 1811 r. budynku Collegium Nobilium, będącego własnością ks. Pijarów, a przeznaczonego na Szkołę Artylerii, dofinansowania sprowadzenia soli do magazynów warszawskich, ukarania żołnierzy rosyjskich za cielesne znęcanie się nad mieszkańcami i urzędnikami miasta Sandomierza (bici batogami), utworzenie monopolu solnego oraz wyznaczenie podatku solnego]. 1813. 06. 01.-1813. 06. 28 273
1/181/0/1/149 [Sprawy nadsyłane z wydziałów Rady Najwyższej, od prefektów departamentów, Rad Municypalnych, Komisji Nadzwyczajnej Potrzeb Wojskowych, osób prywatnych do rozpatrzenia kolegialnego na sesjach Rady, m.in. ws. dostaw żywności i furażu dla wojska, szpitali i lazaretów, zwrotu akt prefektury kaliskiej, a odesłanych do Twierdzy Częstochowskiej, etatów dla więzień w miastach, wynajęcia pomieszczeń dla sądów pokoju, utrzymania koszar i zabudowań wojskowych, odszkodowań za spalone zabudowania przez wojsko rosyjskie, produkcji i sprzedaży trunków przez starozakonnych, uprowadzeń chłopów z departamentów nadgranicznych i ich wywożenia]. 1813.07 364
1/181/0/1/150 [Sprawy nadsyłane z wydziałów Rady Najwyższej, od prefektów departamentów, Rad Municypalnych, Komisji Nadzwyczajnej Potrzeb Wojskowych, osób prywatnych do rozpatrzenia kolegialnego na sesjach Rady, m.in. ws. dostaw żywności i furażu dla wojska, szpitali i lazaretów, wynajęcia pomieszczeń dla sądów pokoju, utrzymania koszar i zabudowań wojskowych, produkcji i sprzedaży trunków przez starozakonnych, przedstawienia strat w dobrach rządowych i prywatnych podczas przemarszu wojsk saskich i westfalskich]. 1813. 08. 02.-1813. 08. 30 243
1/181/0/1/151 [Sprawy nadsyłane z wydziałów Rady Najwyższej, od prefektów departamentów, Rad Municypalnych, Komisji Nadzwyczajnej Potrzeb Wojskowych, osób prywatnych do rozpatrzenia kolegialnego na sesjach Rady, m.in. ws. dostaw żywności i furażu dla wojska, szpitali i lazaretów, utrzymania koszar i zabudowań wojskowych, produkcji i sprzedaży trunków przez starozakonnych, utrzymania dróg, mostów i przewozów]. 1813. 09. 01.-1813. 09. 30 191
1/181/0/1/152 [Sprawy nadsyłane z wydziałów Rady Najwyższej, od prefektów departamentów, Rad Municypalnych, Komisji Nadzwyczajnej Potrzeb Wojskowych, osób prywatnych do rozpatrzenia kolegialnego na sesjach Rady, m.in. ws. dostaw żywności i furażu dla wojska, szpitali i lazaretów, wynajęcia pomieszczeń dla sądów pokoju, utrzymania koszar i zabudowań wojskowych, produkcji i sprzedaży trunków przez starozakonnych, ulg w nałożonych podatkach na włościan, zapomóg dla b. urzędników pruskich, rekwizycji statków na Wiśle, należących do Józefy Kickiej, braku żywości w twierdzy Toruń] . 1813. 10. 01.-1813. 10. 28 446
1/181/0/1/153 [Sprawy nadsyłane z wydziałów Rady Najwyższej, od prefektów departamentów, Rad Municypalnych, Komisji Nadzwyczajnej Potrzeb Wojskowych, osób prywatnych do rozpatrzenia kolegialnego na sesjach Rady, m.in. ws. dostaw żywności i furażu dla wojska, szpitali i lazaretów, wynajęcia pomieszczeń dla sądów pokoju, utrzymania koszar i zabudowań wojskowych, produkcji i sprzedaży trunków przez starozakonnych, przedstawienia strat w dobrach rządowych i prywatnych, zwolnienia z podatków terenów zalanych podczas powodzi (rz. Wisła), przetrzymywania bez wiedzy ówczesnych rządów własności skarbowych i kapitałowych władz Księstwa Warszawskiego, a będących w depozytach u urzędników lub osób prywatnych]. 1813. 11. 02.-1813. 11. 30 179
1/181/0/1/154 [Sprawy nadsyłane z wydziałów Rady Najwyższej, od prefektów departamentów, Komisji Nadzwyczajnej Potrzeb Wojskowych, Intendenta Generalnego Poczty, osób prywatnych do rozpatrzenia kolegialnego na sesjach Rady, m.in. ws. dostaw żywności i furażu dla wojska, szpitali i lazaretów, utrzymania koszar i zabudowań wojskowych, produkcji i sprzedaży trunków przez starozakonnych, przedstawienia strat w dobrach rządowych i prywatnych, zwolnienia z podatków terenów zalanych podczas powodzi (rz. Wisła), odbudowy mostów pod Sandomierzem, Solcem, umocnienia mostu w Płocku, dostarczenia materiałów na budowę mostów pod Warszawą, Płockiem, Górą Kalwarią i Grochowem, rewizji kas departamentowych, zabezpieczenia akt sądu pokoju pow. ziemskiego warszawskiego, kosztów remontu lokali przeznaczonych dla sądów w departamentach, kontroli korespondencji]. 1813. 12. 02.-1813. 12. 31 382
1/181/0/1/155 [Sprawy nadsyłane z wydziałów Rady Najwyższej, od prefektów departamentów, Komisji Nadzwyczajnej Potrzeb Wojskowych, Dyrekcji Generalnej Poczty, prezydenta policji m. Warszawy, osób prywatnych do rozpatrzenia kolegialnego na sesjach Rady, m.in. ws. dostaw żywności i furażu dla wojska, szpitali i lazaretów, utrzymania koszar i zabudowań wojskowych, produkcji i sprzedaży trunków przez starozakonnych, przedstawienia strat w dobrach rządowych i prywatnych, zwolnienia z podatków terenów zalanych podczas powodzi (rz. Wisła), wypłaty Jackowi Dziarkowskiemu, dziekanowi Wydziału Nauk Akademicko- Lekarskiego zaległej pensji, przepisów dotyczących pobytu w miastach, uchwały Rady Najwyższej zakazującej funkcjonowanie Loterii Klasycznej, zawieszenia do maja egzekucji podatków zaległych z okresu do 1 VI 1813 r.]. 1814. 01. 03.-1814. 01. 31 164
1/181/0/1/156 [Sprawy nadsyłane z wydziałów Rady Najwyższej, od prefektów departamentów, Rad Municypalnych, Komisji Nadzwyczajnej Potrzeb Wojskowych, Administracji Generalnej Towarzystwa Ogniowego, Dyrekcji Generalnej Poczt oraz osób prywatnych do rozpatrzenia kolegialnego na sesjach Rady, m.in. ws. dostaw żywności i furażu dla wojska, szpitali i lazaretów, wynajęcia pomieszczeń dla sądów pokoju, lazaretów wojskowych, utrzymania koszar i zabudowań wojskowych, produkcji i sprzedaży trunków przez starozakonnych, przedstawienia strat w dobrach rządowych i prywatnych, zwolnienia z podatków terenów zalanych podczas powodzi (rz. Wisła), zmniejszenia ks. Benedyktynom na Łysej Górze opłat z dóbr funduszowych klasztoru św. Krzyża, niewłaściwego pobierania składek ogniowych w powiatach, wyznaczania dostawców opału do pomieszczeń pocztowych wynajmowanych na kwatery]. 1814. 02. 04.-1814. 02. 28 188
1/181/0/1/157 [Sprawy nadsyłane z wydziałów Rady Najwyższej, od prefektów departamentów, Rad Municypalnych, Komisji Nadzwyczajnej Potrzeb Wojskowych, Rady Ogólnej Lekarskiej oraz osób prywatnych do rozpatrzenia kolegialnego na sesjach Rady, m.in. ws. dostaw żywności i furażu dla wojska, szpitali i lazaretów, wynajęcia pomieszczeń dla sądów pokoju, lazaretów wojskowych, utrzymania koszar i zabudowań wojskowych, produkcji i sprzedaży trunków przez starozakonnych, przedstawienia strat w dobrach rządowych i prywatnych, zwolnienia z podatków terenów zalanych podczas powodzi (rz. Wisła), wykaz magazynów na czterech traktach: 1. Poznań, Toruń, Kowno; 2. Kalisz, Płock, Grodno; 3. Kępno, Warszawa, Brześć Litewski; 4. Kraków, Lublin, Włodzimierz]. 1814. 03. 03.-1814. 03. 31 266
1/181/0/1/158 [Sprawy nadsyłane z wydziałów Rady Najwyższej, od prefektów departamentów, Rad Municypalnych, Komisji Nadzwyczajnej Potrzeb Wojskowych, Komisji Nadzoru Kwaterniczego oraz osób prywatnych do rozpatrzenia kolegialnego na sesjach Rady, m.in. ws. dostaw żywności i furażu dla wojska, szpitali i lazaretów, wynajęcia pomieszczeń dla sądów pokoju, lazaretów wojskowych, utrzymania koszar i zabudowań wojskowych, produkcji i sprzedaży trunków przez starozakonnych, przedstawienia strat w dobrach rządowych i prywatnych, zwolnienia z podatków terenów zalanych podczas powodzi (rz. Wisła), uzupełnienia zapasów w magazynach wojskowych, skarg na burmistrzów miast, zatargów między krajowymi władzami a wojskiem rosyjskim stacjonującym w Księstwie Warszawskim, wynagrodzeń urzędników, utrzymania mostów i dróg]. 1814. 04. 01.-1814. 04. 29 184
1/181/0/1/159 [Sprawy nadsyłane z wydziałów Rady Najwyższej, od prefektów departamentów, Rad Municypalnych, Komisji Nadzwyczajnej Potrzeb Wojskowych, Izby Administracyjnej Dochodów Korony, Komisji Wyższego Nadzoru nad Lazaretami, Mennicy m.st. Warszawy oraz osób prywatnych do rozpatrzenia kolegialnego na sesjach Rady, m.in. ws. dostaw żywności i furażu dla wojska, szpitali i lazaretów, wynajęcia pomieszczeń w szkołach oraz budynkach użyteczności publicznej na lazarety wojskowe, utrzymania koszar i zabudowań wojskowych, produkcji i sprzedaży trunków przez starozakonnych, przedstawienia strat w dobrach rządowych i prywatnych, zwolnienia z podatków terenów zalanych podczas powodzi (rz. Wisła), uzupełnienia zapasów w magazynach wojskowych, ustalania etatów kas miejskich i departamentowych, sum bajońskich, sprawdzenia wszelkich zaległości w ściąganiu podatków powstałych do 1 VI 1814 r., obciążenia podatkami ekonomii koronnych]. 1814. 05. 02.-1814. 05. 27 257
1/181/0/1/160 [Sprawy nadsyłane z wydziałów Rady Najwyższej, od prefektów departamentów, Rad Municypalnych, Komisji Nadzwyczajnej Potrzeb Wojskowych oraz osób prywatnych do rozpatrzenia kolegialnego na sesjach Rady, m.in. ws. dostaw żywności i furażu dla wojska, szpitali i lazaretów, wynajęcia pomieszczeń w szkołach oraz budynkach użyteczności publicznej na lazarety wojskowe, utrzymania koszar i zabudowań wojskowych, produkcji i sprzedaży trunków przez starozakonnych, przedstawienia strat w dobrach rządowych i prywatnych, zwolnienia z podatków terenów zalanych podczas powodzi (rz. Wisła), utrzymania kancelarii Rad Departamentowych, wysłania towarów z Torunia i Bydgoszczy do Lwowa, rekwizycji dwóch statków powracających z Gdańska, a należących do Stanisława Ursyna Niemcewicza, dostaw opału do pałacu Brühla]. 1814. 06. 01.-1814. 06. 27 105
1/181/0/1/161 [Sprawy nadsyłane z wydziałów Rady Najwyższej, od prefektów departamentów, Rad Municypalnych, Komisji Nadzwyczajnej Potrzeb Wojskowych, Dyrekcji Generalnej Poczt, Dyrekcji Edukacji Publicznej, Dyrekcji Górnictwa oraz osób prywatnych do rozpatrzenia kolegialnego na sesjach Rady, m.in. ws. dostaw żywności i furażu dla wojska, szpitali i lazaretów, wynajęcia pomieszczeń w szkołach oraz budynkach użyteczności publicznej na lazarety wojskowe, utrzymania koszar i zabudowań wojskowych, produkcji i sprzedaży trunków przez starozakonnych, przedstawienia strat w dobrach rządowych i prywatnych, zwolnienia z podatków terenów zalanych podczas powodzi (rz. Wisła), zwolnienia pomieszczeń pocztowych z obowiązku kwaterunku, przeniesienia szkół zamoyskich do Szczebrzeszyna, założenia lazaretu w dobrach górniczych Borzęcin, etatów dla więzień kryminalnych w departamentach, wykazów (w formie tabeli) produktów składowanych w magazynach departamentowych, wykazów potrzebnych produktów dla czynnej armii]. 1814. 07. 27.-1814. 07. 27 406
1 2 3

Amount of archival material

39

39

0

1.50

1.50

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.