Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Sejm Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego

Archiwum Główne Akt Dawnych
- brak danych - 1808-1831 [1843]
- brak danych - 1808 - 1830
1843 - 1843
- brak danych - tak
organy ustawodawcze państwa - - polski
francuski
inwentarz książkowy Yes ze wstępem
Konstytucja z 22 VII 1807 r. oraz dekrety królewskie o Sejmie i Senacie z 21 XII 1807 r., 9 I 1809 r., 7 III 1809 r. powoływały do życia dwuizbowy parlament pod nazwą Sejm Główny Księstwa Warszawskiego. Składał się z dwóch Izb: Senatu i Izby Poselskiej. Do Sejmu należało ustawodawstwo w sprawach podatkowych, przygotowywanie zmian w prawie cywilnym i karnym oraz systemie menniczym. Poza kompetencjami Sejmu znalazł się budżet, o którym decydował król. Sejm Księstwa Warszawskiego zebrał się trzy razy, na sesje zwyczajne: 10 - 24 III 1809 r., 08 - 27 XII 1811 r. oraz jedną nadzwyczajną - 26 VI 1812 r. zwołaną z woli Napoleona, na której zawiązano Konfederację Generalną Królestwa Polskiego. Sejm Królestwa Polskiego, którego charakter i atrybucje określały konstytucja 1815 r., statut organiczny o reprezentacji narodowej z 19 XI/ 1 XII 1815 r. i statut organiczny o Senacie z 7/19 XI 1816 r., składał się z Senatu, Izby Poselskiej i króla. Do jego kompetencji należało ustawodawstwo w zakresie prawa sądowego, administracyjnego (prócz spraw wojskowych - z tych tylko pobór do wojska), stanowienie o systemie menniczym, o podatkach i budżecie kraju, kontrola działalności rządu (na podstawie raportów Rady Stanu o tej działalności i stanie kraju). Sejm miał też uprawnienia sądowe w sprawach o zbrodnie stanu i przestępstwa wyższych urzędników. W Królestwie Polskim Sejm zebrał się cztery razy: w 1818, 1820, 1825, 1830 r. (tzw. Czerwcowy) oraz powstańczy 1830-1831 r., kiedy odegrał ważną rolę w sensie legalizacji powstania i uprawomocnienia Rządu Narodowego. Jesienią 1831 roku opuścił kraj, zabierając ze sobą część dokumentacji. Po zniszczeniach II wojny światowej ocalał tylko szczątek akt Sejmu z epoki Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego. Są to: z okresu Księstwa Warszawskiego - diariusze posiedzeń sejmowych z lat 1809 i 1811, wykazy spraw omawianych na sejmach w 1809 i 1811 r., listy posłów i deputowanych na sejmy 1809 i 1811 r. oraz ich przemówienia. Z okresu Królestwa Polskiego - diariusz Sejmu 1818 r., księgi kodeksu karnego (1818 r.) i cywilnego (1825 r.) oraz uzupełnienia do tych ksiąg (1830 r.), protokoły z 13 posiedzeń Sejmu tzw. Czerwcowego z 1830 r., wyciągi z ksiąg obywatelskich 1819 r. (z wykazem osób uprawnionych do głosowania na sejmikach obwodu sieradzkiego i szadkowskiego), akta Aleksandra Potockiego, jednego z członków Sądu Sejmowego w latach 1827-1829 (wezwanie na posiedzenie Sądu, notatki dotyczące procesu członków Towarzystwa Patriotycznego - dekret o ustroju Sądu Sejmowego z 18 V 1827 r.). Stan zachowania zespołu ok. 4%. Poprzednią kartę sporządziła M. Osiecka w 1993 r.

Amount of archival material

19

19

0

0.50

0.50

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.