Archival resources online szukajwarchiwach.pl

III Rada Stanu Królestwa Polskiego

Archiwum Główne Akt Dawnych
- brak danych - 1819-1886
- brak danych - 1819 - 1886
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze centralne, ministerstwa, komitety polski
rosyjski
inwentarz drukowany No oprac. przez F. Ramotowską, wyd. 2007
inwentarz książkowy Yes ze wstępem i z ineksami: osobowym i geograficzno-rzeczowym
III Rada Stanu została ustnowiona w 1861 r. w miejsce zlikwidowanego wtedy Ogólnego Zebrania Warszwskich Departamentów Rządzącego Senatu. Miała ona pełnić funkcje zbliżone do tych, które wykonywały I i II Rada Stanu. Rada wykonywała swe czynności w dwóch głównych kolegiach: Ogólnym Zebraniu i Składzie Sądzącym oraz w 4 Wydz. (Prawodawczym, Skarbowo-Adminitracyjnym, Próśb i Zażaleń oraz Spornym). Ogólne Zebranie, zbierające się przynajmniej raz do roku, miało za zadanie rozpatrywanie i opiniowanie projektów w zakresie prawodawstwa, rocznych budżetów i sprawozdań organów admin. państwowej orz odwoałń i zażaleń w związku z ich działalnością. Skład sądzący, urzędujący stale, wydawał orzeczenia w sporach jurysdykcyjnych, kompetencyjnych, zwłszcza w stounkach z władzmi kościelnymi, w sprawach admin.-skarbowych i w związku z wykroczeniami urzędników. III Rada Stanu została zlikwidowana w 1867 r. Większość zachowanego archiwum Rady stanowią akta podzielone n 5 sekcji. Sekcja I obejmuje akta dotyczące spraw ogólnoorgnizacyjnych i personalnych (z dok. od 1829 r.) Rady, Sekcje II i III zawierają akta Wydziału Skarbowo-Admin. i Prawodawczego dotyczące wszytkich resortów zarządu Królestwa Polskiego. W Sekcji IV znjdują się akta wydziału Spornego i Składu Sądzącego związne z wymiarem sprwiedliwości, a w Sekcji V są akta Wydziału Próśb i Zażaleń. Zachowały się ponadto księgi protokołów posiedzeń Wydziałów Rady Sanu z lat 1861-1867. stan zachowania zespołu -ok..100%, zespół zmikrofilmowany
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 758 0
Show all units in the collection:
Units without series::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
1/186/0/-/31 Akta biblioteki [Rady Stanu Królestwa Polskiego, dotyczą m.in. historii biblioteki i jej nabytków oraz przekazania księgozbioru i akt Heroldii Królestwa Radzie Stanu] 1862-1866 0
1/186/0/-/792 Akta dotyczące [1.] podania [starozakonnego] B. Winawer obejmującego projekt zapobieżenia brakowi kapitałów obrotowych w Królestwie. [Wydział Skarbowo-Administracyjny wnosi, aby Rada Stanu przeszła w tej sprawie do porządku dziennego]; [2. Prośba tegoż starozakonnego B. Winawera w imieniu szynkarzy warszawskich o zwolnienie ich od opłaty w wysokości 9% od należności skarbowych na rzecz szkół elementarnych oraz od "szczególnych opłat". Prośba skierowana do Wydziału Próśb i Zażaleń. Odpowiedź sekretarza stanu Rady Administracyjnej dla Rady Stanu, iż sprawa ta zostanie załatwiona w ramach ukazu najwyższego] 1862-1866 0
1/186/0/-/528 Akta dotyczące allewiacji dla dwóch domów w mieście Olkuszu, za klęskę pożaru [w r. 1859] 1863 0
1/186/0/-/519 Akta dotyczące allewiacji dóbr Przezwody i Bugaj [pow. sandomierski] klęską gradobicia w r. 1861 poszkodowanych 1862-1863 0
1/186/0/-/525 Akta dotyczące allewiacji dóbr Zemborzyn [pow. sandomierski], klęską gradobicia w r. 1862 wydarzoną 1862-1863 0
1/186/0/-/529 Akta dotyczące allewiacji dworskiej dóbr Chlewisk i Smagów [pow. opoczyński, z powodu gradobicia w r. 1857] 1863 0
1/186/0/-/337 Akta dotyczące Kodeksu Karnego 1861-1862 0
1/186/0/-/28 Akta dotyczące korespondencji w różnych przedmiotach [m.in. w sprawach: stanu służby prezydenta m. Warszawy rzeczywistego radcy stanu Teodora Andrault i innych urzędników cywilnych, zarządów komendantów miast, eksportacji zwłok wojennego generał-gubernatora warszawskiego gen. Aleksandra Gerstenzweiga, podań do tronu, paszportów zagranicznych, spraw genealogicznych, biletów wejścia na posiedzenia Sądu Wojennego Polowego na rozprawy w dniach 29, 30 XI 1862 r. nad 66 osobami należącymi do tajnego stowarzyszenia , drukowany regulamin kancelaryjny trybu urzędowania w biurze gubernatora cywilnego i Rządu Gubernialnego gub. augustowskiej z 28 VII/9 VIII 1862 r., wydany przez gubernatora cywilnego augustowskiego, drukowana instrukcja tegoż dla władz administracyjno-policyjnych w sprawie rekwizycji sądowych, sprawy allewiacyjne, pożyczkowe, zatrudniania inwalidów do posług biurowych, pogorzeli, Komitetu Urządzającego, posad, spraw celnych, bieżącego urzędowania (tu wiadomości o przechowywaniu akt I Rady Stanu Królestwa Polskiego w archiwum Rady Administracyjnej), przyjęć do Szkoły Głównej, sporów administracyjnych, poddanych austriackich, realności włościańskich, serwitutów, wydania zbioru przepisów administracyjnych, składek okolicznościowych] 1861-1867 0
1/186/0/-/17 Akta dotyczące list urzędników pierwszych czterech klas [dane dotyczące przebiegu służby, stanu rodzinnego, nagród, odznaczeń, majątku itp. dla Departamentu Heroldii Rządzącego Senatu; m.in. spis ww. urzędników Rady Stanu] 1861-1867 0
1/186/0/-/260 Akta dotyczące listy płacy [imienne wszystkich kategorii pracowników Rady Stanu] 1861-1868 0
1/186/0/-/39 Akta dotyczące listy urzędników Rady Stanu w wieku spisowym będących 1862-1867 0
1/186/0/-/314 Akta dotyczące loterii na dobra Szymanów 1860 0
1/186/0/-/669 Akta dotyczące Majera Izborow [mieszkańca Warszawy] o dozwolenie uregulowania na swe imię tytułu własności w hipotece [własność posesji nr 1476 przy ulicach Siennej i Śliskiej w Warszawie.] [Wydział Próśb i Zażaleń wnosi, aby Rada Stanu przekazała prośbę z wnioskiem przychylnym do Rady Administracyjnej 1862 0
1/186/0/-/401 Akta dotyczące majoratu księcia warszawskiego [namiestnika Królestwa Polskiego] hr. [Iwana] Paskiewicza - Erywańskiego 1850-1863 0
1/186/0/-/407 Akta dotyczące memoriałów Izabelli hr. Brzostowskiej o przywrócenie do posiadania dóbr Sztabin [w gub. suwalskiej] niegdyś do matki jej należących [idzie o uchylenie zapisów i rozporządzeń testamentowych zmarłego w roku 1854 właściciela tych dóbr Karola hr. Brzostowskiego, który zapisał je w roku 1853 "na własność włościanom w tych dobrach osiadłych" - ok. 3700 "głów"] 1861-1864 0
1 2 3 4 ... 23 24 25 26 27 ... 48 49 50 51

Amount of archival material

758

758

0

9.00

9.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.