Archival resources online szukajwarchiwach.pl

III Rada Stanu Królestwa Polskiego

Archiwum Główne Akt Dawnych
- brak danych - 1819-1886
- brak danych - 1819 - 1886
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze centralne, ministerstwa, komitety polski
rosyjski
inwentarz drukowany No oprac. przez F. Ramotowską, wyd. 2007
inwentarz książkowy Yes ze wstępem i z ineksami: osobowym i geograficzno-rzeczowym
III Rada Stanu została ustnowiona w 1861 r. w miejsce zlikwidowanego wtedy Ogólnego Zebrania Warszwskich Departamentów Rządzącego Senatu. Miała ona pełnić funkcje zbliżone do tych, które wykonywały I i II Rada Stanu. Rada wykonywała swe czynności w dwóch głównych kolegiach: Ogólnym Zebraniu i Składzie Sądzącym oraz w 4 Wydz. (Prawodawczym, Skarbowo-Adminitracyjnym, Próśb i Zażaleń oraz Spornym). Ogólne Zebranie, zbierające się przynajmniej raz do roku, miało za zadanie rozpatrywanie i opiniowanie projektów w zakresie prawodawstwa, rocznych budżetów i sprawozdań organów admin. państwowej orz odwoałń i zażaleń w związku z ich działalnością. Skład sądzący, urzędujący stale, wydawał orzeczenia w sporach jurysdykcyjnych, kompetencyjnych, zwłszcza w stounkach z władzmi kościelnymi, w sprawach admin.-skarbowych i w związku z wykroczeniami urzędników. III Rada Stanu została zlikwidowana w 1867 r. Większość zachowanego archiwum Rady stanowią akta podzielone n 5 sekcji. Sekcja I obejmuje akta dotyczące spraw ogólnoorgnizacyjnych i personalnych (z dok. od 1829 r.) Rady, Sekcje II i III zawierają akta Wydziału Skarbowo-Admin. i Prawodawczego dotyczące wszytkich resortów zarządu Królestwa Polskiego. W Sekcji IV znjdują się akta wydziału Spornego i Składu Sądzącego związne z wymiarem sprwiedliwości, a w Sekcji V są akta Wydziału Próśb i Zażaleń. Zachowały się ponadto księgi protokołów posiedzeń Wydziałów Rady Sanu z lat 1861-1867. stan zachowania zespołu -ok..100%, zespół zmikrofilmowany
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 758 0
Show all units in the collection:
Units without series::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
1/186/0/-/454 Akta dotyczące sporu jurysdykcyjnego w sprawie [burmistrza m. Szczekociny] Leona Wilkoszewskiego przeciwko Janowi Rajskiemu, strzelcowi lasów rządowych w leśnictwie Żarnowiec w pow. olkuskim o zabicie psa [poszkodowany żądał wynagrodzenia za zabitego psa] 1862-1863 0
1/186/0/-/455 Spór jurysdykcyjny Prokuratorii w sprawie gminy miasta Inowłodza w pow. rawskim przeciwko skarbowi Królestwa [i Janowi Newelskiemu ostatniemu właścicielowi dóbr Inowłodza o propinację] 1862-1863 0
1/186/0/-/456 Akta dotyczące sporu jurysdykcyjnego w sprawie Antoniego Roszkowskiego [dzierżawcy dóbr Grabowa w pow. opatowskim] przeciwko skarbowi z tytułu konfiskaty [na podstawie wyroku sądu wojennego z roku 1848] majątku Aleksandra Grzegorzewskiego - o pretensje z dzierżawy dóbr Grabowa 1863-1864 0
1/186/0/-/457 Akta dotyczące sporu jurysdykcyjnego w sprawie s[ukcesorów] Trepki Leopolda [właściciela dóbr Mokrsko, Młyńsko i Parcice w pow. wieluńskim] przeciwko skarbowi o rsr. 111 z tytułu jakoby nadpłaconego stempla kosztów sądowych 1863-1864 0
1/186/0/-/458 Spór jurysdykcyjny w sprawie rozwodowej małżonków Streckenbachów [poddanego pruskiego Augusta Fryderyka z Ostrowa w W. Ks. Poznańskim i Matyldy Szarlotty Habermann z Kalisza, oboje wyznania ewangelickiego] 1863-1864 0
1/186/0/-/459 Akta dotyczące sporu jurysdykcyjnego w sprawie rozwodowej małżonków Stupnickich [Mikołaja, wyznania rzymskokatolickiego i Karoliny Doroty z Szillerów, wyznania ewangelickiego] 1864-1865 0
1/186/0/-/460 Akta ogólne dotyczące sporów jurysdykcyjnych* [spory dotyczą: 1) ekonomii rządowej Skierniewice, darowanej w roku 1807 przez Napoleona I marszałkowi Ludwikowi Mikołajowi Davout, a następnie wydzierżawionej innym osobom; 2) sum poszukiwanych przez sukcesorów Łucji z Wolickich Wodzyńskiej ze skonfiskowanego majątku jej ojca Konstantego Leona Wolickiego] 1864 0
1/186/0/-/461 Akta tyczące się sporu jurysdykcyjnego w sprawie [Wawrzyńca] Loursa i spółki przeciwko Dyrekcji Rządowej Teatrów i Widowisk w Królestwie Polskim [w sprawie zmniejszenia w latach 1861-1864 dochodów z dzierżawy bufetów przy teatrach warszawskich] 1865 0
1/186/0/-/462 Akta tyczące się sporu jurysdykcyjnego w sprawie [kupca suwalskiego, zamieszkałego w Warszawie] Mowszy Braun przeciwko Bankowi Polskiemu o szkody i straty [z powodu usunięcia powoda od administracji dóbr Powązki pod Warszawą i innych realności, związanych z propinacją] 1865 0
1/186/0/-/463 Akta dotyczące sporu jurysdykcyjnego w sprawie Wandy z Sieglów, Aleksandra Rzeszotarskiego małżonki, sukcesorki ks. Jana Siegla przeciwko skarbowi [o należność z tytułu dzierżawy przez tegoż księdza w latach 1808 - 1814 ekonomii Skierniewice, należącej do marszałka Davout] 1833-1865 0
1/186/0/-/464 Akta tyczące się sporu jurysdykcyjnego w sprawie z powództwa s[ukcesor]ów Łucji z Wolickich Wodzińskiej* przeciwko skarbowi Królestwa o rsr. 8392 [z tytułu konfiskaty dóbr Ojców, Szklary i Kwaśniów w gub. kieleckiej, należących do Konstantego Leona Wolickiego] 1865 0
1/186/0/-/465 Akta tyczące się sporu jurysdykcyjnego w sprawie mieszkańca Warszawy Lejzora Frank przeciwko skarbowi o szkody i straty [z tytułu rewizji drzewa pochodzącego z lasów augustowskich, a spławianego przez powoda rzeką Niemen na sprzedaż] 1844-1866 0
1/186/0/-/466 Akta sporu jurysdykcyjnego w sprawie między małżonkami Thiesler a Włodkowskimi o posesję w m. Warszawie 1865-1866 0
1/186/0/-/467 Akta tyczące się sporu jurysdykcyjnego w sprawie [właściciela dóbr Regowa w pow. kozienickim] Stanisława Lewickiego przeciwko skarbowi Królestwa o rsr. 2000 [pożyczki państwowej, zaciągniętej przez tegoż Lewickiego z powodu strat poniesionych przez wylew Wisły w latach 1853 i 1854] 1865-1866 0
1/186/0/-/469 Akta tyczące się instrukcji w przedmiocie załatwiania sporów jurysdykcyjnych i administracyjnych 1861-1867 0
1 2 3 4 ... 21 22 23 24 25 ... 48 49 50 51

Amount of archival material

758

758

0

9.00

9.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.