Archival resources online szukajwarchiwach.pl

III Rada Stanu Królestwa Polskiego

Archiwum Główne Akt Dawnych
- brak danych - 1819-1886
- brak danych - 1819 - 1886
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze centralne, ministerstwa, komitety polski
rosyjski
inwentarz drukowany No oprac. przez F. Ramotowską, wyd. 2007
inwentarz książkowy Yes ze wstępem i z ineksami: osobowym i geograficzno-rzeczowym
III Rada Stanu została ustnowiona w 1861 r. w miejsce zlikwidowanego wtedy Ogólnego Zebrania Warszwskich Departamentów Rządzącego Senatu. Miała ona pełnić funkcje zbliżone do tych, które wykonywały I i II Rada Stanu. Rada wykonywała swe czynności w dwóch głównych kolegiach: Ogólnym Zebraniu i Składzie Sądzącym oraz w 4 Wydz. (Prawodawczym, Skarbowo-Adminitracyjnym, Próśb i Zażaleń oraz Spornym). Ogólne Zebranie, zbierające się przynajmniej raz do roku, miało za zadanie rozpatrywanie i opiniowanie projektów w zakresie prawodawstwa, rocznych budżetów i sprawozdań organów admin. państwowej orz odwoałń i zażaleń w związku z ich działalnością. Skład sądzący, urzędujący stale, wydawał orzeczenia w sporach jurysdykcyjnych, kompetencyjnych, zwłszcza w stounkach z władzmi kościelnymi, w sprawach admin.-skarbowych i w związku z wykroczeniami urzędników. III Rada Stanu została zlikwidowana w 1867 r. Większość zachowanego archiwum Rady stanowią akta podzielone n 5 sekcji. Sekcja I obejmuje akta dotyczące spraw ogólnoorgnizacyjnych i personalnych (z dok. od 1829 r.) Rady, Sekcje II i III zawierają akta Wydziału Skarbowo-Admin. i Prawodawczego dotyczące wszytkich resortów zarządu Królestwa Polskiego. W Sekcji IV znjdują się akta wydziału Spornego i Składu Sądzącego związne z wymiarem sprwiedliwości, a w Sekcji V są akta Wydziału Próśb i Zażaleń. Zachowały się ponadto księgi protokołów posiedzeń Wydziałów Rady Sanu z lat 1861-1867. stan zachowania zespołu -ok..100%, zespół zmikrofilmowany
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 758 0
Show all units in the collection:
Units without series::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
1/186/0/-/870 Akta tyczące się prośby Łabędzkiego Stanisława [byłego podsekretarza w kancelarii Rady Administracyjnej] o wyjednanie mu zasiłku, przemianowanie na wyższą posadę i podwyższenie mu płacy. [Wydział Próśb i Zażaleń stwierdza, że sprawa rozpatrywana była w 1862 r. z wnioskiem skierowania podania do "bezpośredniej władzy przełożonej" i wnosi o złożenie owego podania do akt] 1862-1866 0
1/186/0/-/873 Akta tyczące się prośby księdza [proboszcza] Marczewskiego o uwolnienie od reperowania budowl plebańskich w Uniejowie [gub. warszawska. Wydział Próśb i Zażaleń skierował podanie do Prokuratorii w Królestwie Polskim z prośbą o wyjaśnienie sprawy, które zostało przysłane] 1862-1867 0
1/186/0/-/874 Akta tyczące się prośby Saltzman Szmula [mieszkańca Łodzi] o przyznanie mu wyższego wynagrodzenia za dostarczone lokale na pomieszczenie aresztantów [politycznych. Sekretarz stanu przy Radzie Stanu skierował sprawę do wyjaśnienia w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych. Opinia Komisji z odpowiedzią odmowną] 1864-1866 0
1/186/0/-/875 Akta tyczące się prośby Piotra Sąchockiego [właściciela giserni w Warszawie] o zakazanie: drukarzom lejni liter i prowadzenia handlu niemi, a gisserom galwanizowania tychże liter. [Sprawa skierowana została do Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych, która zakwalifikowała ją jako nadającą się na drogę sądową] 1862-1867 0
1/186/0/-/876 Akta tyczące się prośby Jana Fryderyka [Fridricha] Majschatz [właściciela emfiteutycznego młyna wodnego we wsi Chociszewie, pow. łęczycki] o oddanie stawu i zmniejszenie czynszu. [Sekretarz stanu skierował podanie do Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu z prośbą o objaśnienie] 1865-1867 0
1/186/0/-/877 Akta tyczące się prośby Tokarskiego Pawła [zastępcy wójta gm. w Pieskowej Skale, pow. olkuski] w przedmiocie oddania go pod sąd decyzją Rządu Gubernialnego Radomskiego [za uchybienia w służbie. Sekretarz stanu przy Radzie Stanu skierował podanie do wyjaśnienia w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych. Komisja zatwierdziła oddanie petenta pod sąd] 1866-1867 0
1/186/0/-/880 Akta tyczące się projektów instrukcji dla Wydziału Próśb i Zażaleń Rady Stanu 1863-1866 0
1/186/0/-/881 Akta tyczące się prośby Izydora Zinberg [mieszkańca Warszawy, nabywcy praw spadkowych rodzeństwa] o zwrot summy rsr. 141 k. 13, nienależnie jakoby pobranej na rzecz Skarbu [tytułem kosztów stempla w procesie prowadzonym ze Skarbem o odzyskanie wierzytelności, związanych z konfiskatą majątku. Wydział Próśb i Zażaleń wnosi, aby sprawę z przychylną opinią Rada Stanu skierowała do Rady Administracyjnej] 1864-1866 0
1/186/0/-/882 Akta tyczące się prośby Adama Mieszkowskiego [byłego burmistrza m. Gombina, gub. warszawskiej] o uwolnienie go od odpowiedzialności za defekta zrządzone [w kasie. Wniosek Wydziału Próśb i Zażaleń, aby Rada Stanu zwróciła prośbę petentowi, który skierował ją na niewłaściwą drogę] 1864-1865 0
1/186/0/-/883 Akta tyczące się prośby Michała Giegużyńskiego o utrzymanie go przy [całej] osadzie Poziomkowo zwanej [w gm. Jaworowo, pow. mariampolski. Giegużyński był posiadaczem jej części. Wydział Próśb i Zażaleń wnosi, aby przejść w tej sprawie do porządku dziennego] 1862-1866 0
1/186/0/-/884 Akta tyczące się prośby Skarżyńskiego Edmunda, właściciela dóbr Wierzbica [pow. pułtuski] o pozostawienie go przy prawie propinacji. [Decyzji brak] 1865-1867 0
1/186/0/-/885 Akta tyczące się 19 mieszkańców miasta Warszawy o zniesienie składki etatowej na utrzymanie gminy ustanowionej w zamian podatku koszernego. [Decyzji brak] 1866-1867 0
1/186/0/-/890 Akta tyczące się prośby Michałowskiego Henryka, dzierżawcy folwarku instytutowego Mokrany, o umorzenie czynszów zaległych na włościanach. [Decyzji brak] 1866-1867 0
1/186/0/-/891 Akta tyczące się prośby Tomasza Kicińskiego, właściciela dóbr Białopola [w gub. lubelskiej] o zawarcie z nim nowego kontraktu o dzierżawę budowl pod magazyn solny w Białopolu. [Wydział Próśb i Zażaleń wnosi, aby Rada Stanu skierowała sprawę z przychylną opinią do Rady Administracyjnej] 1860-1864 0
1/186/0/-/904 Protokół zwyczajnego posiedzenia Rady Stanu [numery 1-19] 1861.12.1-12 0
1 2 3 4 ... 47 48 49 50 51

Amount of archival material

758

758

0

9.00

9.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.