Archival resources online szukajwarchiwach.pl

III Rada Stanu Królestwa Polskiego

Archiwum Główne Akt Dawnych
- brak danych - 1819-1886
- brak danych - 1819 - 1886
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze centralne, ministerstwa, komitety polski
rosyjski
inwentarz drukowany No oprac. przez F. Ramotowską, wyd. 2007
inwentarz książkowy Yes ze wstępem i z ineksami: osobowym i geograficzno-rzeczowym
III Rada Stanu została ustnowiona w 1861 r. w miejsce zlikwidowanego wtedy Ogólnego Zebrania Warszwskich Departamentów Rządzącego Senatu. Miała ona pełnić funkcje zbliżone do tych, które wykonywały I i II Rada Stanu. Rada wykonywała swe czynności w dwóch głównych kolegiach: Ogólnym Zebraniu i Składzie Sądzącym oraz w 4 Wydz. (Prawodawczym, Skarbowo-Adminitracyjnym, Próśb i Zażaleń oraz Spornym). Ogólne Zebranie, zbierające się przynajmniej raz do roku, miało za zadanie rozpatrywanie i opiniowanie projektów w zakresie prawodawstwa, rocznych budżetów i sprawozdań organów admin. państwowej orz odwoałń i zażaleń w związku z ich działalnością. Skład sądzący, urzędujący stale, wydawał orzeczenia w sporach jurysdykcyjnych, kompetencyjnych, zwłszcza w stounkach z władzmi kościelnymi, w sprawach admin.-skarbowych i w związku z wykroczeniami urzędników. III Rada Stanu została zlikwidowana w 1867 r. Większość zachowanego archiwum Rady stanowią akta podzielone n 5 sekcji. Sekcja I obejmuje akta dotyczące spraw ogólnoorgnizacyjnych i personalnych (z dok. od 1829 r.) Rady, Sekcje II i III zawierają akta Wydziału Skarbowo-Admin. i Prawodawczego dotyczące wszytkich resortów zarządu Królestwa Polskiego. W Sekcji IV znjdują się akta wydziału Spornego i Składu Sądzącego związne z wymiarem sprwiedliwości, a w Sekcji V są akta Wydziału Próśb i Zażaleń. Zachowały się ponadto księgi protokołów posiedzeń Wydziałów Rady Sanu z lat 1861-1867. stan zachowania zespołu -ok..100%, zespół zmikrofilmowany
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
1/186/0/-/1 Akta tyczące się najwyższych nominacji i uwolnień w Radzie Stanu 1861-1867 0
1/186/0/-/2 Akta tyczące się najwyższych nominacji i uwolnień poza Radą Stanu 1861-1867 0
1/186/0/-/3 Akta ogólnych rozporządzeń namiestnika prezesa Rady Stanu [dotyczących trybu urzędowania Rady i jej kancelarii] 1861-1864 0
1/186/0/-/4 Akta ogólnych rozporządzeń [dotyczących: podziału kraju na okręgi wojenne, uproszczenia i zmniejszenia korespondencji, zmiany atrybucji władz, kompresji etatów, pragmatyki urzędniczej, aresztowań urzędników, budowy gmachu dla poczty, marek pocztowych i kopert stemplowych, wydatków kancelaryjnych, sprawozdawczości kasowej, pożyczek, korespondencji urzędowej z władzami w Petersburgu, odznaczeń, zaświadczeń o prawomyślności, administracji cywilnej, czasowo sprawowanej przez Zarząd Generał-Policmajstra, zarządu finansowego, utworzenia Kancelarii Własnej JCM-ci do Spraw Królestwa Polskiego, sprzedaży dóbr państwowych, reformy zarządu gubernialnego i powiatowego, spraw wyznań, komunikacji] 1861-1867 0
1/186/0/-/5 Akta tyczące się nominacji urzędników kancelarii Rady Stanu Królestwa [Polskiego, sekretarzy, wicereferendarzy, obrońców i in.] 1861-1866 0
1/186/0/-/6 Akta tyczące się nominacji i dymisji woźnych przy kancelarii Rady Stanu 1861 0
1/186/0/-/7 Akta przysiąg wykonywanych przez urzędników 4-ch pierwszych klass [w Zamku Królewskim w Warszawie i w Belwederze, m.in. roty przysiąg] 1861-1865 0
1/186/0/-/8 Wezwania na posiedzenia [Ogólnego Zebrania Rady Stanu i jej wydziałów] 1861-1865 0
1/186/0/-/9 Względem prezentacji tudzież obchodu uroczystości i dni galowych 1861-1867 0
1/186/0/-/10 Akta etatów [Rady Stanu Królestwa Polskiego] 1861-1867 0
1/186/0/-/11 Akta tyczące się urlopów [urzędników i członków Rady Stanu Królestwa Polskiego] 1862-1865 0
1/186/0/-/12 Akta tyczące się inwentarza i utensyliów [dla kancelarii Rady Stanu] 1865-1867 0
1/186/0/-/15a Akta tyczące się sprawozdań [wszystkich wydziałów rządowych] za rok 1860 1861 0
1/186/0/-/15b Akta tyczące się sprawozdań [wszystkich wydziałów rządowych] za rok 1861 1862 0
1/186/0/-/15c Akta tyczące się sprawozdania ze wszystkich władz rządowych Królestwa za rok 1862 1863-1865 0
1 2 3 4 ... 23 24 25 26 27 ... 48 49 50 51

Amount of archival material

758

758

0

9.00

9.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.